Reasons why cellphones are bad in school | Why smartphones should not be allowed in school

Waarom mogen telefoons niet in de klas?

Gevraagd door: Elena Kramer  |  Laatste update: 28 februari 2024
Score: 4.6/5 (13 stemmen)

Mobiele telefoons slecht voor leerprestaties Leerlingen kunnen zich minder concentreren en hun prestaties lijden eronder. Daar moeten we leerlingen tegen beschermen. Daarom mogen mobiele telefoons en ook tablets of smartwatches vanaf 1 januari 2024 niet meer in de klas.

Is er een telefoon Telefoonverbod op school?

Een nieuwe richtlijn staat mobiele telefoons vanaf 1 januari 2024 niet meer toe in klassen in het voortgezet onderwijs. In de eerste aflevering van de NJi-podcast De Jeugdkantine wordt de richtlijn besproken aan de hand van de stelling 'Mobieltjes zijn gif in de klas'.

Wat zijn de nadelen van het verbieden van telefoons op school?

Leerlingen raken vaak en snel afgeleid van de les wanneer ze de beschikking hebben over hun telefoon. Dit zorgt ervoor dat leerlingen zich minder goed kunnen concentreren en lesstof een stuk lastiger overkomt. Een ander nadeel van mobieltjes is dat leerlingen veel informatie gemakkelijk kunnen opzoeken.

Waarom wel telefoon in de klas?

De smartphone biedt veel onderwijsmogelijkheden

Er zijn allerlei onderwijsapps voor de smartphone verkrijgbaar, zoals Kahoot (quizjes maken), Drillster (woordjes/toetsen leren), Linoit (collages maken) en Evernote (ideeën verzamelen en structureren). Je kunt daarmee je les interactief en levendig maken.

Wat zijn de nadelen van smartphones?

7 negatieve gezondheidseffecten van smartphonegebruik
 1. Stress. De komst van de smartphone heeft velen de autonomie over hun leven teruggegeven. ...
 2. Slaapproblemen. ...
 3. Verkeersongelukken. ...
 4. Depressieve gevoelens. ...
 5. Zichtvermindering. ...
 6. WhatsApp-vinger. ...
 7. Ontwrichting gezinsleven.

43 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel uur per dag zitten jongeren op hun telefoon?

De smartphone bestaat vijftien jaar. In anderhalf decennium heeft het ding een grote rol gekregen in de levens van veel mensen. Ook bij kinderen. Scholieren zitten gemiddeld zo'n vijf uur per dag achter hun smartphone.

Wat zijn nadelen van de telefoon?

Een ander nadeel is dat er een slechte verbinding kan zijn, waardoor het gesprek moeilijk te voeren is. Het kenmerk van een telefoongesprek is dat je direct kunt reageren op wat de ander zegt. Dat betekent ook dat je geen tijd hebt om na te denken of dat je je gedwongen voelt om te reageren op de ander.

Hoelang mag een leraar je telefoon afpakken?

Mag een docent een telefoon gedurende een week in beslag nemen? Er bestaat geen wetgeving die hier iets over zegt. Wel is het zo dat dat scholen straffen mogen opleggen, zolang die 'redelijk' en 'proportioneel' zijn. Een telefoon een week lang in bewaring nemen is waarschijnlijk disproportioneel.

Hoe lang mag een docent een telefoon innemen?

'Een dag innemen mag, een week is niet proportioneel'

,,Een leraar mag een smartphone wel innemen, maar niet te lang. De les lang of een dag, dat kan.” De wet zegt hier niet letterlijk iets over, maar benoemt wel dat een straf 'redelijk en proportioneel' moet zijn.

Hoe ga je slim om met smartphones in de klas?

Zo ontwikkel je een smartphonebeleid
 1. Bepaal de huidige situatie. Wat is de visie van de school en wat zijn de huidige schoolregels als het gaat om smartphonegebruik?
 2. Organiseer gesprekken. ...
 3. Formulier het beleid. ...
 4. Communiceer duidelijk. ...
 5. Zorg dat het beleid gedragen wordt. ...
 6. Evalueer het beleid.

Hoeveel jongeren zijn telefoon verslaafd?

Ruim de helft van kinderen van 9 tot en met 13 jaar zegt in meer of mindere mate verslaafd te zijn aan hun mobiele telefoon. Dat blijkt uit representatief onderzoek van onderzoeksbureau No Ties voor het NOS Jeugdjournaal. Meer dan 500 kinderen vulden de enquête in.

Is telefoon verslavend?

Nederlanders zijn over de volledige linie behoorlijk afhankelijk van hun smartphone. Gekeken naar alle leeftijden zegt 34 procent direct al verslaafd te zijn, bij de groep tussen 18 en 24 jaar is zelfs 62 procent naar eigen zeggen smartphoneverslaafd.

Wie heeft het Telefoonverbod bedacht?

Het telefoonverbod is een onderdeel van een hervormingsplan, mede bedacht door Verbrugghen, die merkte dat leerlingen te weinig aan leren toe kwamen omdat ze veel werden afgeleid. Hij stak met een aantal collega's de koppen bij elkaar en maakte een plan.

Heeft een leraar het recht om je telefoon af te pakken?

Nee, dat mag enkel door de bevoegde diensten (bv. de politie). Sommige scholen houden de persoonlijke voorwerpen van leerlingen langer bij dan noodzakelijk, bijvoorbeeld een week. Dat is eigenlijk een inbeslagname en kan alleen gebeuren door de bevoegde diensten, zoals de politie.

Heeft een kind recht op een telefoon?

Maar in het Kinderrechtenverdrag staat dat ieder kind het recht heeft op privacy. "Dit houdt in dat een ouder niet zonder toestemming van het kind mag meekijken in diens telefoon. Doen ouders dit toch, dan is dit een inbreuk op het recht op privacy van het kind."

Welke leeftijd mag je een telefoon?

Geen vaste leeftijd. Om maar meteen met de deur in huis te vallen: er is geen algemene regel die bepaalt hoe oud kinderen moeten zijn voordat ze een mobiele telefoon mogen. Sommige kinderen krijgen op hun achtste al een smartphone of zelfs nog eerder (vaak een 'oudje' van hun ouders).

Kunnen je ouders meekijken op je telefoon?

De Privacywet bepaalt heel duidelijk dat de gegevens op iemands mobiele telefoon enkel geraadpleegd mogen worden als die persoon eerst zijn toestemming geeft. Zelfs al gaat het om een van je kinderen. Als ouder heb je natuurlijk wel ouderlijk gezag over je minderjarige kinderen, tot ze meerderjarig zijn.

Is nablijven op school verboden?

Mag een leraar een leerling laten nablijven? Een docent mag iemand laten nablijven. In de onderwijswetten zijn hier geen regels over vastgelegd. Middelbare scholen mogen de regels zelf opstellen.

Kan een docent je verplichten om je camera aan te doen?

Mag een leerkracht verplichten webcam in online lessen aan te zetten? Ja, de leerkracht mag jou verplichten je webcam aan te zetten. Leerkrachten mogen zelf de regels bepalen in hun lessen.

Wat mag een leerkracht niet?

Ieder kind moet naar school kunnen gaan. Kinderen moeten gratis naar de basisschool kunnen. Ze moeten ook zoveel mogelijk voortgezet onderwijs en hoger onderwijs kunnen volgen, als zij dat willen. Een leraar mag niet schreeuwen tegen een kind, en ook mag een leraar een kind niet slaan of uitschelden.

Hoeveel minuten mag de leraar te laat komen?

Artikel 5.5 Als een leraar, (zonder dit van te voren te hebben aangegeven), meer dan 10 minuten te laat is, vervalt deze les, mits dit door de klassenvertegenwoordiger gemeld wordt bij de SL of coördinator leerling-zaken. Er kan nl.

Hoelang mag de docent te laat zijn?

Scholen en instellingen moeten verplicht het ongeoorloofde verzuim melden bij de leerplichtambtenaar, via het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De schoolleiding moet het melden als een leerling 4 lesweken na elkaar in totaal 16 uren les- of praktijktijd afwezig was.

Wat gebeurt er als je te lang op je telefoon zit?

Langdurig zitten kan leiden tot gewichtsproblemen en zelfs overgewicht. Daarbij is natuurlijk je hele levensstijl van tel, maar het is verkeerd om te denken dat te lang zitten hetzelfde is als te weinig bewegen. Los van de mate waarin je beweegt, kan langdurig zitten een negatieve invloed hebben op je gezondheid.

Hoe weet je of je verslaafd bent aan je telefoon?

Smartphone verslaving: je hoort er steeds vaker over. Als je vaker op je telefoon zit dan je zou willen en je daar last van hebt, dan ligt een smartphone verslaving op de loer. Je bent vergroeid met je telefoon en als je maar even niets te doen hebt, haal je 'm weer uit je zak.

Hoe kon je vroeger bellen?

Wie in de 19e eeuw wilde bellen werd via een telefooncentrale handmatig doorverbonden. Door in de microfoon te praten ging er een plaat trillen en die trilling werd omgezet in een elektrische stroom. De stroom ging via koperen draadjes door de centrale naar de ontvanger en werd uiteindelijk weer omgezet in een stem.