ONTERFD? Wat nu? Wat zijn je rechten en mogelijkheden

Kun je overleden kind onterven?

Gevraagd door: Liv Bakker  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.5/5 (43 stemmen)

Wil je niet dat jouw echtgenoot/echtgenote of kinderen iets van je erven als je komt te overlijden, dan kun je hen in een testament onterven. Dit betekent niet dat kinderen helemaal nergens meer recht op hebben. In de Nederlandse wet staat dat kinderen altijd recht hebben op een deel van de erfenis van hun ouders.

Kunnen kleinkinderen legitieme portie opeisen?

Als een kind is onterfd, dan heeft het zoals gezegd recht op de legitieme portie. Kleinkinderen hebben dan verder geen rechten. Zij zouden ook zonder testament niet hebben geërfd. Op grond van de wet erven de partner (gehuwd of geregistreerd) en de kinderen.

Hoeveel erft een onterft kind?

Legitieme portie

Uw kind houdt het recht op een deel van uw erfenis. Dit deel heet de legitieme portie. Het is de helft van wat uw kind zou hebben gekregen zonder testament. Uw kind moet hier binnen 5 jaar na uw overlijden om vragen.

Waar heeft de dochter recht op als ze onterfd is?

Een onterfd kind heeft geen recht op goederen, maar alleen op geld. Het onterfde kind heeft dus geen recht op het huis of de inboedel. Deze zijn de eigendom van de twee kinderen die niet zijn onterfd. Het onterfde kind moet het bedrag van 25.000 euro binnen 5 jaar na het overlijden van de ouder opeisen.

Kan de langstlevende het kindsdeel opmaken?

Langstlevende ouder maakt de erfenis op

De langstlevende heeft gedurende diens leven het volledige beheer over de erfenis die door de overleden partner is achtergelaten. Dat betekent ook dat de langstlevende het geld helemaal mag opmaken, inclusief de kindsdelen van de kinderen.

25 gerelateerde vragen gevonden

Kan ik mijn kindsdeel opeisen?

Het kindsdeel

Wanneer de andere ouder nog in leven is, krijgt hij of zij de hele erfenis. Het kind kan het kindsdeel niet direct opeisen, maar krijgt dit pas als de langstlevende ouder ook overleden is.

Hoe kun je kindsdeel opeisen?

Het kindsdeel van de erfenis is pas opeisbaar op het moment dat beide ouders overleden zijn. Dit geldt bijvoorbeeld ook als uw biologische ouder overleden is, maar hij of zij opnieuw getrouwd was. Zolang de stiefouder in leven is, dan maakt u nog geen aanspraak op uw kindsdeel van de erfenis.

Welke rechten heeft een onterft kind?

Onterfde kinderen hebben nog wel recht op een legitieme portie. Dat is de helft van het bedrag dat u wettelijk zou erven. De legitieme portie krijgt u niet automatisch. U moet die binnen 5 jaar na het overlijden opeisen bij de erfgenamen, of bij de executeur als die er is.

Waar heb ik recht op als ik onterfd ben?

Als onterfde echtgenoot heeft u inderdaad geen rechten meer, ook niet op een legitieme portie. Als onterfd kind heeft u wel rechten: Recht op inzage in de financiën van de overledene. Recht op de legitieme portie.

Wat als je als kind onterft bent?

Als u als kind bent onterfd door uw vader of moeder kunt u uw legitieme portie bij diens erfgenamen (volgens het testament) opeisen. Op grond van de wet dient u dit op verzoek van de erfgenamen binnen een redelijke termijn te doen, en in ieder geval binnen vijf jaar na overlijden van de erflater.

Wat is het minimum erfdeel?

Hoeveel ieder kind individueel krijgt, hangt af van het aantal kinderen: zijn er twee kinderen, dan krijgen ze elk minimaal 1/4de van de nalatenschap. Zijn er vier kinderen, dan krijgen ze 1/8ste.

Kan 1 kind meer erven dan het andere?

Kinderen zijn zogenaamde reservataire erfgenamen. Dit wil zeggen dat zij altijd recht hebben op een bepaald deel van de nalatenschap van hun ouders. Je kan ze dus niet onterven, maar het is wel mogelijk om het ene kind meer te geven dan het andere.

Kun je onterven aanvechten?

Verdeling aanvechten

Een erfgenaam die denkt dat hij of zij in de erfenis niet alles heeft ontvangen waar hij recht op heeft, kan de verdeling uit het testament aanvechten. De wet benadrukt echter dat de waarde van zijn deel lager moet zijn dan 25% van de waarde van het deel van de andere erfgenamen.

Welke schenkingen mogen de legitieme portie niet schaden?

Gebruikelijke giften die niet bovenmatig waren, bijvoorbeeld normale verjaardagscadeaus of kleine donaties aan goede doelen, blijven buiten beschouwing. Ook bovenmatige giften die de erflater in de periode van vijf jaar vóór zijn overlijden aan anderen heeft gedaan, zoals aan goede doelen, moeten worden meegerekend.

Hoeveel kan kleinkind erven?

Een kleinkind kan € 21.282,- (in 2021) belastingvrij van grootouders erven. Uw kleinkind krijgt dan na uw overlijden een geldbedrag zonder dat daarover erfbelasting hoeft te worden betaald. Als een kleinkind meer erft dan dit bedrag, vervalt deze vrijstelling niet.

Wie kan legitieme portie opeisen?

Als u als kind onterfd bent, kunt u uw legitieme portie opeisen als u dat wilt. U moet hier dan een beroep op doen bij de erfgenamen. Dat kan met een brief aan de erfgenamen, of aan de executeur, als die er is. U heeft recht op inzage in informatie en stukken om de hoogte van de legitieme te bepalen.

Heeft onterfd kind recht op inzage testament?

Als je bent onterfd, heb je alleen recht op inzage van het onderdeel van het testament waarbij je een belang hebt. Dat is dus meestal alleen het onderdeel waaruit blijkt dat je bent onterfd.

Kan men wettelijke erfgenamen onterven?

U kunt uw echtgenoot en uw kinderen in een testament onterven. Uw kinderen hebben wel een speciale positie in het erfrecht. Zo hebben zij altijd recht op een bepaald deel van de erfenis van hun ouders. Het maakt daarvoor niet uit hoe de relatie van de kinderen met de ouders is.

Hoe kan je een persoon onterven?

In Nederland is het niet mogelijk een kind compleet te onterven. De wet bepaalt dat een kind altijd recht blijft houden op een klein deel. Dat deel noemen we de wettelijke portie of legitieme portie. De wet bepaalt dat deze portie gelijk is aan de helft van wat het kind had geërfd zonder testament.

Wie kan je niet onterven?

Het onterven van de kinderen is niet mogelijk. Zij hebben steeds recht op een voor-behouden gedeelte, de reserve. De omvang van de reserve is afhankelijk van het aantal kinderen. Is er één kind, dan heeft dat een reserve van de helft.

Kan ik mijn kind onterven 2021?

Het is inderdaad mogelijk om je kinderen te onterven. Het is echter onvoldoende om dit alleen mede te delen aan je kinderen. Wanneer je als ouder je kind wilt onterven, moet je dit vastleggen in een testament. In dit testament kan je dan ook regelen hoe je je erfenis wel wilt verdelen.

Wat valt onder legitieme portie?

De legitieme portie is het wettelijke erfdeel van een kind. Dit is het gedeelte van de erfenis van de ouder waarop het kind altijd recht heeft, ook als het kind onterfd is. De legitieme portie is de helft van het erfdeel dat een erfgenaam zal ontvangen.

Wat is een Overbedelingsschuld?

Vorderingen van de kinderen

Met andere woorden: de langstlevende echtgenoot wordt overbedeeld. Hierdoor ontstaat een schuld aan de kinderen, een zogeheten 'overbedelingsschuld'. Deze overbedelingsschuld is gelijk aan de erfdelen van de kinderen. De kinderen krijgen dus een vordering op de langstlevende echtgenoot.

Hoeveel procent is een kindsdeel van een erfenis?

Het deel van vader, de helft van de huwelijksgemeenschap, is dan de erfenis. De erfdelen zijn 1/3e deel (twee kinderen en een echtgenote, dus drie erfgenamen) van de nalatenschap. Het kindsdeel is dan 1/3e deel van de erfenis, is gelijk aan 1/6e deel van het gezamenlijke vermogen van de ouders.

Kun je afstand doen van je kindsdeel?

Als je geen erfgenaam wil zijn, dan kun je verwerpen. Verwerpen is wellicht in uw geval een onverstandige keuze omdat daarmee de langstlevende niet enig erfgenaam wordt. Verder kan de vordering u "helpen" fiscaal gezien, bij overlijden van de langstlevende.