Drie redenen waarom kinderen niet naar school willen

Kan school Jeugdzorg inschakelen?

Gevraagd door: Lynn Boers MA  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.3/5 (53 stemmen)

Mag een school achter de rug van ouder(s) om een zorgmelding doen? Nee, een school moet ouders altijd informeren over het doen van een zorgmelding. In de Wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de verplichtingen vastgelegd van beroepskrachten die met kinderen en jongeren werken.

Kan school veilig thuis inschakelen?

De leraar of andere medewerker van school moet bij (vermoedens van) acuut of structureel onveilige situaties van kindermishandeling of huiselijk geweld een melding doen. Ook als de school zelf hulp verleent. Deze animatie geeft meer duidelijkheid over het afwegingskader in de meldcode (stap 4 en 5).

Wie schakelt jeugdzorg in?

Heeft de vrijwillige hulp geen effect gehad of wilt u of uw kind de hulpverlening niet accepteren? Dan schakelt een instelling voor jeugdhulp de Raad voor de Kinderbescherming (de raad) in. De raad onderzoekt of de ontwikkeling van uw kind in gevaar is.

Kan ik jeugdzorg weigeren?

Zowel jij als je kind hebben het recht om te weigeren. Vindt de hulpverlener dat hulp toch noodzakelijk is? Dan kan hij de stap zetten naar een gemandateerde voorziening (ondersteuningscentra jeugdzorg en vertrouwenscentra kindermishandeling).

Hoe gaat de school om met jeugdzorg?

School is de plek waar kinderen en jongeren dagelijks komen en contact hebben met leraren die weten wat er onder hen leeft. Door samen laagdrempelig en vroegtijdig te signaleren en preventief te ondersteunen kunnen ze meer doelmatige en efficiënte zorg bieden en voor meer samenhang tussen onderwijs en jeugdhulp zorgen.

44 gerelateerde vragen gevonden

Kan school kind verwijderen?

Een basisschool mag uw kind schorsen of verwijderen, bijvoorbeeld als het zich agressief gedraagt. U leest meer in de schoolgids over wanneer de basisschool een kind mag schorsen of verwijderen. En hoe u als ouder bezwaar kunt maken.

Wat is de boete als je kind niet naar school gaat?

De richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim, gaat uit van zo'n 100 euro per dag dat een kind van school wordt gehouden. Er geldt een maximum van 600 euro per gezin voor één week en 900 euro per gezin bij twee weken. Bij herhaling van luxe verzuim worden de boetes hoger.

Wie mag verwijzen naar jeugdzorg?

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om jeugdhulp aan te bieden aan een jeugdige, ook na verwijzing van een huisarts, medisch specialist of jeugdarts. U als gemeente bent dan verantwoordelijk voor (het betalen van) de jeugdhulp maar u heeft geen rol in het toekennen van deze hulp.

Wat gebeurt er als er een melding wordt gemaakt bij jeugdzorg?

Op basis van de melding doet Veilig Thuis zelf onderzoek naar de situatie of roept ze de hulp in van een lokale hulpverlener, zodat het gezin geholpen kan worden; Als je melding maakt, vertelt Veilig Thuis wat er met de melding gaat gebeuren.

Wie moet toestemming geven voor jeugdhulp?

Meestal zijn de ouders met gezag de wet- telijk vertegenwoordiger. Bij jeugdigen van 12 tot 16 jaar is toestemming nodig van ouder(s) met gezag en de jeugdige zelf. Vanaf 16 jaar beslist de jeugdige zelf, tenzij de jeugdige “niet tot een redelijke waar- dering van zijn belangen in staat is”3.

Wat zijn redenen om een kind uit huis te plaatsen?

Gedwongen uithuisplaatsing

En als er bijvoorbeeld sprake is van: verwaarlozing of mishandeling. ernstige ziekte bij de ouders waardoor zij hun kind niet kunnen verzorgen. veel ruzie is tussen ouder(s).

Kan jeugdzorg kind uit huis plaatsen?

Een uithuisplaatsing kan alleen als de doelen van de ondertoezichtstelling (OTS) niet bereikt kunnen worden als uw kind thuis blijft wonen. Alleen de kinderrechter kan toestemming voor een uithuisplaatsing geven, een jeugdbeschermingsorganisatie kan dat niet.

Kan je OTS weigeren?

U mag ervoor kiezen helemaal niets te doen. Alleen beslist de kinderrechter dan over een OTS zonder te weten wat u vindt. U krijgt de beslissing van de kinderrechter na een aantal weken per post.

Heeft school een meldplicht?

Meldcode is verplicht

Het is voor scholen en instellingen verplicht om een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hebben. We zien bij alle scholen en instellingen toe op de naleving van dit wettelijke voorschrift.

Kan school je telefoon afpakken?

Een leraar mag een telefoon niet van een leerling afpakken, maar hem alleen innemen door ernaar te vragen en de telefoon door de leerling zelf te laten overhandigen. Als de leerling blijft weigeren, kan de leraar in een uiterst geval dreigen met schorsing.

Kun je veilig thuis weigeren?

Kan ik een gesprek weigeren? Wij kunnen niemand dwingen om met ons in gesprek te gaan, maar we hebben wel de wettelijke taak om te onderzoeken of het veilig is in jouw gezin. Dat kunnen we niet doen zonder jou.

Hoe kom je in aanraking met jeugdzorg?

Via de huisarts of jeugdarts

De huisarts, jeugdarts of medisch specialist kan uw kind een verwijzing geven voor bepaalde vormen van jeugdhulp. Met die verwijzing kunt u direct bij een jeugdhulp-aanbieder terecht.

Wat is een onveilige thuissituatie?

Het kan bijvoorbeeld zijn dat u als ouder de zorg van uw kind tijdelijk niet kan uitvoeren. Misschien heeft uw kind ernstige gedragsproblemen of zijn er ruzies door schulden of een verslaving. Ook kan één van de of beide ouders last hebben van psychiatrische problemen.

Wat gaat er niet goed in de jeugdzorg?

Dit kan gaan om hulp bij relatief kleine problemen, zoals faalangst of verlegenheid, maar ook grote complexe problemen, zoals psychiatrische stoornissen of kinderen die gebukt gaan onder nare vechtscheidingen. Het spectrum is enorm. Met jeugdzorg wordt vaak jeugdbescherming bedoeld.

Kan ik jeugdzorg aanklagen?

Klacht indienen jeugdhulp

U stuurt uw klacht naar de klachtencommissie van de jeugdhulpinstelling. Een vertrouwenspersoon kan u hierbij helpen. Neem hiervoor contact op met Jeugdstem (vertrouwenspersonen AKJ). De vertrouwenspersoon gaat ook mee naar gesprekken als u dit wilt.

Is jeugdzorg vrijwillig?

In het vrijwillige kader wordt jeugdhulp op vrijwillige basis door of voor gezinnen verzocht en geaccepteerd. In het gedwongen kader worden gezinnen door middel van een door de rechter opgelegde kinderbeschermingsmaatregel verplicht om jeugdhulp te aanvaarden.

Wie heeft recht op jeugdzorg?

De Jeugdwet is bedoeld voor kinderen, jongeren en hun ouders die ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien of bij de opvoeding. Het gaat hierbij om jongeren tot 18 jaar.

Wat gebeurt er als je je kind niet naar school laat gaan?

Als uw kind niet meer naar school gaat, zonder goede reden, dan meldt de school dit aan de gemeente. De leerplichtambtenaar van de gemeente stelt vervolgens een onderzoek in. Samen met de leerling, school en ouders probeert de ambtenaar ervoor te zorgen dat uw kind weer terug gaat naar school.

Hoeveel dagen mag een kind school missen?

De directeur mag uw kind vrij geven voor maximaal 10 dagen. Dit mag 1 keer in een schooljaar. Langer op vakantie gaan buiten de schoolvakanties mag niet van de wet. De directeur beslist of uw kind buiten schoolvakanties op vakantie mag.

Wat gebeurd er als je je kind thuis houd van school?

Leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar onderzoekt waarom uw kind zonder toestemming van school wegblijft. Hij kan een proces-verbaal opmaken als uw kind zonder goede reden niet naar school gaat. De rechter kan dan een straf geven.

Volgende artikel
Welke leeftijd speelkleed baby?