Heb ik bij het erkennen van mijn kind ook automatisch het ouderlijk gezag?

Kan ik mijn stiefkind erkennen?

Gevraagd door: Jort de Boer  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.3/5 (73 stemmen)

U kunt een kind erkennen als u niet de juridische ouder van het kind bent. Dat wil zeggen als u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap heeft met de moeder. Een stiefouder kan een kind erkennen als alleen de partner ouderlijk gezag heeft over het kind.

Kan een getrouwde man een kind erkennen?

Vanaf 1 april 2014 zal de wet met betrekking tot de erkenning van een kind door een getrouwde man wijzigen. Op dit moment bepaalt het Burgerlijk Wetboek dat de erkenning door een man die getrouwd is met een ander dan de moeder, nietig is.

Heb je bij erkenning ook gezag?

Een kind is automatisch erkend door de moeder via de geboorte, ongeacht welke relatievorm. Woont de moeder samen met de vader, dan moet hij het kind erkennen en daarna samen met de moeder het gezag aanvragen via rechtspraak.nl. Pas dan hebben zij beiden het gezag over het kind.

Kan de biologische vader een kind erkennen?

Niet alleen de biologische vader, maar ook een persoon die het kind niet verwekt heeft, kan een kind erkennen. Dan moet er wel aan een aantal voorwaarden voldaan zijn: De man die het kind erkent, moet 16 jaar of ouder zijn. De moeder of het kind moet vooraf schriftelijk toestemming geven.

Kan mijn nieuwe partner gezag krijgen over mijn kind?

Als de ex van de partner het gezag (nog) heeft, moet de stiefouder eerst een verzoek indienen om dit gezag te wijzigen naar eenhoofdig gezag. Wordt dat door de rechtbank gehonoreerd, dan krijgt de partner het eenhoofdig gezag. Vervolgens kan de stiefouder na drie jaar met de partner het gezamenlijk gezag aanvragen.

39 gerelateerde vragen gevonden

Heeft een moeder meer rechten dan vader?

De wet zegt niet bij welke ouder het kind het hoofdverblijf moet hebben en hoe de regeling voor de andere ouder eruit ziet. Daarover beslissen de ouders. Als zij er niet uitkomen beslist de rechter. In principe kan een vader dus net zoveel voor de kinderen zorgen als de moeder of zelfs meer.

Waar hebben stiefkinderen recht op?

Waar heb je nu precies recht op? Het erfrecht stiefkinderen bepaalt dat jij recht hebt op het deel van de erfenis van je moeder. Dit deel zou vrijkomen bij het overlijden van je vader. Je stiefmoeder heeft hier als nieuwe partner van je vader geen vruchtgebruik over.

Kan biologische vader kind opeisen?

In artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens staat het begrip family life omschreven. Het houdt in dat iedereen die in een nauwe betrekking staat tot het kind, recht heeft op omgang. Dit geldt dus ook voor de biologische vader, zelfs als erkenning niet heeft plaatsgevonden.

Wat kan een vader met erkenning?

Gevolgen erkenning kind

Tussen u en uw kind ontstaat een juridische band (familierechtelijke betrekking). U moet het kind onderhouden (onderhoudsplicht) totdat het 21 jaar wordt. U en het kind worden elkaars wettelijke erfgenamen. U kiest (met de moeder) op het moment van erkenning de achternaam van uw kind.

Wat als ik niet de biologische vader ben?

De erkenning van een kind door de biologische vader kunt u niet ongedaan maken. Is de erkenner niet de biologische vader van het kind? Dan kan de rechter de erkenning soms terugdraaien. De moeder, vader of het kind vraagt dan om vernietiging van de erkenning.

Wat is het Klemcriterium?

Het klemcriterium is een centraal begrip in het familierecht bij de rechterlijke beoordeling in hoeverre gezamenlijk gezag (handhaven) in het belang van het kind is. Het is opgenomen in art. 1:251a BW. Ook wordt er naar verwezen in artikel 1:253n BW.

Hoe weet je of vader gezag heeft?

U kunt bij de gemeente een uittreksel basisregistratie personen (BRP) aanvragen waarop staat vermeld wie het gezag heeft. U logt in met uw DigiD. Staat uw kind in het gezagsregister van de rechtbank geregistreerd dan kunt u daarvan bij de rechtbank een uittreksel opvragen.

Wat staat er in het Gezagsregister?

In het Gezagsregister staan besluiten van de rechter over het gezag. In zijn algemeenheid geldt dat ouders die getrouwd zijn of samen een geregistreerd partnerschap hebben, samen ouderlijk gezag hebben. Gaan ze vervolgens uit elkaar, dan is de algemene regel dat ze beiden het ouderlijk gezag behouden.

Kan je een buitenechtelijk kind erkennen?

Ja, dit kan. De belangrijkste voorwaarden voor het erkennen van een kind zijn: U bent 16 jaar of ouder. U bent geen familie van de moeder.

Kan iemand anders mijn kind erkennen?

U kunt een kind erkennen als u niet de juridische ouder van het kind bent. Dat wil zeggen als u niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap heeft met de moeder. Een stiefouder kan een kind erkennen als alleen de partner ouderlijk gezag heeft over het kind.

Kan vader kind erkennen zonder toestemming moeder?

Voor de erkenning van een kind van 16 jaar of ouder is niet de toestemming van de moeder nodig. Het kind moet echter wel zelf toestemming geven voor de erkenning. Als het kind geen toestemming geeft, kan ook in dat geval een verzoek tot vervanging van de toestemming van het kind worden ingediend bij de rechter.

Kan moeder kind bij vader weghouden?

Recht op omgang met je kind is dus een wettelijk recht voor vaders. De wet geeft aan dat alleen in uitzonderlijke gevallen dit recht van vader op een omgangsregeling kan komen te vervallen. Moeder kan niet zomaar een omgangsregeling van vader weigeren en het kind weghouden bij vader.

Waar heb je recht op als vader?

Juridisch gezien hebben zowel de biologische vader als de juridische vader (na erkenning) recht op omgang met het kind. Ook al heb je als biologische vader het kind niet erkend, dan nog heb je recht op contact met je kind. De omgang van de ouders met het kind wordt doorgaans in een omgangsregeling geregeld.

Waarom is erkenning belangrijk?

Stimulerend en verzoenend. Erkenning kan ons enorm motiveren en gelukkig maken. Het stimuleert ons om ons best te doen en nieuwe uitdagingen aan te gaan: na een compliment van de baas hebben we meteen meer zin in ons werk. Het werkt bovendien verzoenend en laat ons meer oog hebben voor een ander.

Wat is afstamming?

afstamming - Zelfstandignaamwoord 1. de genetische voorgescheidenis van een individu, volk of soort ♢ De afstamming van de zoogdierorden is dank zij DNA-onderzoek een stuk duidelijker geworden. 2. bij uitbreiding de voorgeschiedenis van een taal, symbool enz Woordherkomst Naam...

Hoe vaderschap betwisten?

De afstammingsband op grond van het vermoeden van vaderschap kan worden betwist met alle rechtsmiddelen, tenzij het kind bezit van staat heeft ten aanzien van de echtgenoot. De familierechtbank is bevoegd voor alle vorderingen rond de afstamming.

Hebben stiefkinderen ook recht op erfenis?

Stiefkinderen zijn geen erfgenaam op grond van de wet en zij kunnen dus geen aanspraak maken op haar erfenis.

Wat erft een stiefkind?

Heb ik als stiefkind recht op een deel van de erfenis? In principe niet, tenzij dat is vastgelegd in het testament. De erflater kan bepalen dat een stiefkind evenveel krijgt als bloedverwanten, of een ander aandeel van het vermogen op het moment van overlijden.

Heeft een stiefkind recht op legitieme portie?

Stiefkinderen hebben overigens geen recht op een legitieme portie. De omvang van de legitieme portie is grofweg gelijk aan de helft van wat het wettelijk erfdeel zou zijn, als ware er geen testament geweest.

Welke Rechten heb je als moeder?

Welke rechten en plichten gelden er bij ouderlijk gezag?
  • Het kind opvoeden en verzorgen. Als ouder mag u zelf bepalen hoe u uw kind wilt opvoeden. ...
  • Betalen voor opvoeding en verzorging. ...
  • Officiële handelingen namens kind. ...
  • Aansprakelijk voor schade. ...
  • Vermogen kind beheren.