Notaristip: verkoop ouderlijk huis door de langstlevende echtgenoot

Kan de langstlevende het huis verkopen?

Gevraagd door: Suze Can M  |  Laatste update: 4 maart 2024
Score: 4.8/5 (28 stemmen)

Na het overlijden van de langstlevende partner, hebben de kinderen recht op het huis. Zij kunnen het huis gezamenlijk verkopen en het geld wordt dan verdeeld aan de hand van wat er is vastgelegd in het testament.

Wie mag huis verkopen na overlijden?

De erfgenamen van de overleden persoon zijn verantwoordelijk voor de verkoop van de woonst. Het is dus interessant om even samen te zitten met broers, zussen of andere erfgenamen. Wanneer alle erfgenamen meerderjarig zijn, beslissen zij samen over de verkoop.

Kan een woning met vruchtgebruik verkocht worden?

Theoretisch kan de vruchtgebruiker ook zijn rechten van vruchtgebruik verkopen. De koper koopt dan een recht waarvan de duur afhangt van het leven van iemand anders. Het vruchtgebruik zal immers altijd ophouden bij het overlijden van de oorspronkelijke vruchtgebruiker.

Kan de langstlevende alles opmaken?

De langstlevende mag alle goederen opmaken.

Kan je als weduwnaar je huis verkopen?

Geen wonder dat kinderen groot of klein de kriebels krijgen bij het idee dat die woning zal worden verkocht. Toch betekent het niet dat zij daarom hun veto kunnen stellen tegen de verkoop. Ouders mogen zelf beslissen over hun eigendommen. Wil je dus je huis of appartement verkopen, doe gerust!

29 gerelateerde vragen gevonden

Wat als 1 erfgenaam niet wil verkopen?

Weigert één/een aantal van de erfgenamen dus om te verkopen, dan kan je als erfgenaam aankloppen bij de Rechtbank van Eerste Aanleg, sectie Familierechtbank om een gerechtelijke verdeling af te dwingen; dit gebeurt door de desbetreffende erfgena(a)m(en) te dagvaarden.

Kan een gevolmachtigde een huis verkopen?

Met een verkoopvolmacht geven ze jou toestemming om de woning te verkopen. Een volledige volmacht gaat een stapje verder: je mag dan al hun financiële, medische en juridische zaken voor ze regelen. Hiermee kun jij het huis verkopen zonder dat zij verder iets hoeven te doen.

Kan de langstlevende echtgenoot alles erven?

Als er geen kinderen zijn, erft de langstlevende echtgenoot het hele gemeenschappelijk vermogen in volle eigendom en de eigen goederen van de overledene in vruchtgebruik.

Wie erft het spaargeld?

De overledene was gehuwd en had kinderen

De weduwe of weduwnaar krijgt het vruchtgebruik van de hele nalatenschap. Concreet krijgt de langstlevende het eigen vermogen van zijn overleden partner en de helft van het gemeenschappelijk vermogen in vruchtgebruik. De kinderen erven de blote eigendom.

Hoe lang geldt vruchtgebruik?

Het vruchtgebruik is sowieso tijdelijk, meestal zolang je leeft. Het dooft uit, zoals men zegt: het stopt vanzelf wanneer je overlijdt, en dan krijgt de blote eigenaar zonder enige formaliteit de volle eigendom. Maar soms wil een van beide partijen vervroegd een einde maken aan het vruchtgebruik.

Hoe lang duurt het vruchtgebruik?

Vruchtgebruik kan worden gevestigd voor een bepaalde of onbepaalde duur, afhankelijk van wat contractueel wordt overeengekomen tussen de vruchtgebruiker en de blote eigenaar. Het nieuwe goederenrecht voorziet thans een maximale duur van 99 jaar, tenzij de vruchtgebruiker-natuurlijke persoon langer leeft.

Hoe eindigt vruchtgebruik?

Het vruchtgebruik eindigt meestal als de vruchtgebruiker komt te overlijden. Hij/zij is dan de langstlevende. Hierna krijgen de officiële erfgenamen weer de beschikking over hun eigendom.

Hoe snel moet een huis verkocht worden na overlijden?

Wanneer gaat de woning in de verkoop? Wanneer een dierbare overlijdt, gaat helaas maar waar direct alles lopen. Het huis moet in de verkoop na overlijden, omdat de verkoop binnen 8 maanden na overlijden moet plaatsvinden. Na ongeveer een jaar daarna ontvang je de belastingaanslag van de overheid.

Kan langstlevende kindsdeel uitbetalen?

Erfgenamen hebben recht op hun kindsdeel, ook als de langstlevende ouder nog in leven is. Het kindsdeel wordt dan omgezet in een geldvordering die opeisbaar wordt bij het overlijden van de langstlevende ouder.

Kan de achterblijvende partner in het huis blijven wonen als één van beiden overlijdt?

Ja, bij testament kan geregeld worden dat, zoals in dit geval, de langstlevende partner het recht heeft om in de woning te kunnen blijven wonen. De langstlevende partner krijgt dan de rechten van gebruik en bewoning van de woning en eventueel ook de inboedel.

Wie erft bankrekening?

En/of rekening na overlijden en de belasting

Het saldo op een en/of rekening blijft altijd van degene die het geld op de rekening heeft gezet. Dus heeft de ene rekeninghouder 40.000 euro op de rekening gezet en de ander 10.000, dan blijft precies dit saldo het eigendom van elke rekeninghouder.

Van wie is het huis na overlijden?

In de wet staat wie jouw koophuis erven als je komt te overlijden. Wil je liever dat je koopwoning naar iemand anders gaat? Dan moet je een testament of een samenlevingscontract opstellen.

Wie betaalt erfbelasting langstlevende?

De langstlevende ouder betaalt meestal de erfbelasting voor de kinderen. Dat vermindert dan de schuld van die ouder aan de kinderen.

Wat gebeurt er met het huis als je partner overlijdt?

Bij het overlijden van een partner erft In de meeste gevallen de langstlevende partner door huwelijk of wettelijk samenwonende, automatisch de woning. Deze partner kan er dan voor kiezen er te blijven wonen of het huis te verkopen.

Kun je je huis verkopen als je partner dement is?

Met een zorgvolmacht kun je een huis verkopen van een demente ouder. Maar wat is een zorgvolmacht precies? Een zorgvolmacht geeft de bevoegdheid aan één of meerdere personen om het vermogen te beheren en specifieke handelingen uit te voeren, bijvoorbeeld het verkopen van een woning.

Kun je een huis verkopen zonder verklaring van erfrecht?

Om een woning uit de erfenis te kunnen verkopen, is meestal een verklaring van erfrecht nodig. Wie de juiste persoon is, is niet meteen voor iedereen duidelijk. De notaris onderzoekt wie dat is. Hij heeft de expertise en toegang tot de informatie die nodig is om dat onderzoek te doen.

Kan je huis verkopen zonder toestemming mede eigenaar?

Een mede-eigenaar mag zonder toestemming zijn aandeel (waarvan hij het eigendom heeft) verkopen. Hierdoor kan de ander worden opgezadeld met een vreemde. Dit kun je juridisch uitsluiten door te verbieden dat een deelgenoot zijn aandeel zonder overleg aan een ander verkoopt.

Volgende artikel
Hoeveel ml melk uit 1 borst?