Wil je een kind onterven? Maak dan niet deze 3 fouten!

Kan 1 kind meer erven dan het andere?

Gevraagd door: Lizz van der Pluijm  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.9/5 (66 stemmen)

Kinderen zijn zogenaamde reservataire erfgenamen. Dit wil zeggen dat zij altijd recht hebben op een bepaald deel van de nalatenschap van hun ouders. Je kan ze dus niet onterven, maar het is wel mogelijk om het ene kind meer te geven dan het andere.

Kan je een kind bevoordelen?

b) Wil je iemand bevoordelen? Dat kan. In de veronderstelling dat je nog geen schenkingen hebt gedaan, kan je de helft van jouw vermogen (het zogenaamde beschikbaar deel) nalaten aan wie je zelf wil. Dat kan een kind zijn, een goede vriend(in) of een bepaalde organisatie.

Kan je alles aan 1 kind schenken?

Je kan dus 'buiten erfdeel' schenken aan een kind, maar je mag daarbij een welbepaald deel niet overschrijden. Vanaf 1 september 2018 bedraagt het beschikbaar deel de helft van de nalatenschap, ongeacht het aantal kinderen dat je hebt.

Hoeveel kan kleinkind erven?

Een kleinkind kan € 21.282,- (in 2021) belastingvrij van grootouders erven. Uw kleinkind krijgt dan na uw overlijden een geldbedrag zonder dat daarover erfbelasting hoeft te worden betaald. Als een kleinkind meer erft dan dit bedrag, vervalt deze vrijstelling niet.

Wat is het minimum erfdeel?

Hoeveel ieder kind individueel krijgt, hangt af van het aantal kinderen: zijn er twee kinderen, dan krijgen ze elk minimaal 1/4de van de nalatenschap. Zijn er vier kinderen, dan krijgen ze 1/8ste.

20 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel kan je wegschenken?

Want je zou tijdens je leven je vermogen zo goed als volledig kunnen wegschenken. Er blijft dan weinig of niets over. De wettelijke reserve verliest dan haar nut. De reserve wordt daarom berekend op de nalatenschap zoals die er zou uitzien als de overledene tijdens zijn leven géén schenkingen had gedaan.

Wat is het wettelijk erfdeel van een kind?

Het kindsdeel is het deel van de erfenis dat volgens de wet naar het kind gaat als een van de ouders overlijdt en er geen testament is. Wanneer de andere ouder nog in leven is, krijgt hij of zij de hele erfenis.

Heeft kind altijd recht op erfenis?

Kinderen hebben een speciale positie in het erfrecht. Zij hebben altijd recht op een deel van de erfenis van de ouders; de legitieme portie. Dit is echter niet gelijk aan het kindsdeel, maar de helft daarvan.

Heeft een kleinkind recht op legitieme portie?

Ja, dan kan. Als ouder of grootouder heeft u het recht om uw kind of kleinkind te onterven. Dit betekent echter niet dat het onterfde (klein)kind helemaal niets meer uit uw nalatenschap ontvangt. Kinderen en kleinkinderen houden namelijk altijd recht op de zogenaamde legitieme portie.

Kan een schenking aangevochten worden?

Een schenking kan wel aangevochten worden wegens gebrek in de toestemming, bekwaamheid, bedrog of geweld.

Hoe controleert de Belastingdienst een schenking?

Schenkingen moeten opgegeven worden bij de Belastingdienst. Schenkingen boven de geldende vrijstelling worden belast met schenkbelasting. Echter controle houden op schenkingen is onmogelijk. Ouders mogelijk jaarlijks een bedrag van € 5.030 schenken aan de kinderen, zonder dat er schenkbelasting verschuldigd is.

Kan ik schenken zonder notaris?

Ook als u het zonder notaris regelt, is het slim om een schenking vast te leggen. U legt uw schenking dan vast in een eigen overeenkomst: de onderhandse akte. Voor een onderhandse akte hoeft u niet naar de notaris. Een onderhandse akte is een overeenkomst die u opstelt met de ontvanger van uw gift.

Hoe schenken buiten erfdeel?

Schenken buiten erfdeel kan alleen met vermogen uit uw beschikbaar deel. Blijkt bij uw overlijden dat u de grenzen van het beschikbaar deel hebt overschreden, dan kunnen de andere wettelijke erfgenamen inkorting vragen.

Kan je een overleden kind onterven?

Wil je niet dat jouw echtgenoot/echtgenote of kinderen iets van je erven als je komt te overlijden, dan kun je hen in een testament onterven. Dit betekent niet dat kinderen helemaal nergens meer recht op hebben. In de Nederlandse wet staat dat kinderen altijd recht hebben op een deel van de erfenis van hun ouders.

Hoeveel mag je schenken buiten erfdeel?

Ouders kunnen dus 'buiten erfdeel' schenken aan een kind, maar ze mogen daarbij een welbepaald deel niet overschrijden. Vanaf 1 september 2018 bedraagt het beschikbaar deel de helft van de nalatenschap, ongeacht het aantal kinderen dat de schenker heeft.

Hoeveel mag ik schenken aan mijn kleinkind?

In 2022 € 2.274 per kleinkind (€ 3.244 in 2021). Dit is de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van grootouders aan kleinkinderen. U mag hier elk jaar opnieuw gebruik van maken.

Welk bedrag is vrijgesteld van erfbelasting?

U krijgt een nabestaandenpensioen

Dan betaalt u daarover geen erfbelasting. Maar uw vrijstelling voor de erfbelasting wordt wel lager. Wij trekken de waarde van uw toekomstige aanspraken af van uw vrijstelling. Maar u houdt altijd een vrijstelling over van minimaal € 175.837.

Wat erft een onterft kind?

Legitieme portie

Uw kind houdt het recht op een deel van uw erfenis. Dit deel heet de legitieme portie. Het is de helft van wat uw kind zou hebben gekregen zonder testament. Uw kind moet hier binnen 5 jaar na uw overlijden om vragen.

Hoe kan ik mijn erfdeel opeisen?

Je kan je kindsdeel opeisen bij alle erfgenamen. Soms is er iemand aangewezen als executeur of gevolmachtigde. Dan moet je bij die persoon zijn. Maar dat moeten de andere erfgenamen je dan vertellen.

Hoe hoog is het wettelijk erfdeel?

De legitieme portie is het wettelijke erfdeel van een kind. Dit is het gedeelte van de erfenis van de ouder waarop het kind altijd recht heeft, ook als het kind onterfd is. De legitieme portie is de helft van het erfdeel dat een erfgenaam zal ontvangen.

Hoe wordt een kindsdeel berekend?

Hoe bereken ik het kindsdeel? U kunt het kindsdeel berekenen door de erfenis door de helft te delen (één helft is namelijk al van de langstlevende), en het overgebleven bedrag te verdelen over de kinderen en de langstlevende.

Wat is de wettelijke verdeling?

Door de wettelijke verdeling krijgt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner alle goederen van de nalatenschap. Pas als hij of zij overlijdt, erven de kinderen. Soms zijn dit kinderen uit een eerder huwelijk. Hierdoor kunnen goederen via de stiefouder bij de stieffamilie terechtkomen.

Kan je alles wegschenken?

Bij wet zijn enkele principes vastgelegd en je kan niet zomaar alles schenken aan wie je wil. Je partner en je kinderen hebben recht op een deel van je erfenis: de “reserve”. Hetgeen wat overblijft kan je schenken en wordt het “beschikbaar deel” genoemd.

Hoeveel mag een handgift bedragen?

In 2022 in elk geval € 5.677 (€ 6.604 in 2021). Dit bedrag is de jaarlijkse vrijstelling voor schenkingen van ouders aan hun kind. Onder 'kind' verstaan wij ook een pleegkind en een stiefkind.

Volgende artikel
Hoe groot is baby bij 38 weken?