Wie zijn mijn ERFGENAMEN?

Is ongeboren kind erfgenaam?

Gevraagd door: Aaliyah Sahin  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.6/5 (29 stemmen)

Ongeboren kinderen
Ook een ongeboren kind wordt al gezien als erfgenaam. Als een vrouw zwanger is op het moment dat haar echtgenoot / partner komt te overlijden, dan wordt het ongeboren kind ook al als erfgenaam in de verdeling opgenomen. Het kind moet natuurlijk wel levend ter wereld komen.

Kan een ongeboren kind erven?

Je kunt alleen erven als je op het moment van het overlijden van de erflater bestaat. Een ongeboren kind kan in beginsel dus niet erven. Daarop wordt wel een uitzondering gemaakt als het kind levend ter wereld komt en erven in zijn/haar belang wordt geacht (bijvoorbeeld als de nalatenschap positief is).

Is een kind altijd erfgenaam?

Kinderen (geen) erfgenaam

U bent erfgenaam als u volgens de geboorteakte of door adoptie kind bent van de overledene. Bent u stiefkind, pleegkind of een biologisch kind dat door de overledene is afgestaan of niet is erkend? Dan bent u alleen erfgenaam als de overledene dit in een testament heeft bepaald.

Wat is het wettelijk erfdeel van een kind?

De legitieme portie is het wettelijke erfdeel van een kind. Dit is het gedeelte van de erfenis van de ouder waarop het kind altijd recht heeft, ook als het kind onterfd is. De legitieme portie is de helft van het erfdeel dat een erfgenaam zal ontvangen.

Wie zijn de erfgenamen van een kind?

Het erfrecht verdeelt de erfgenamen in 4 groepen:
  • echtgenoot, geregistreerde partner en eigen kinderen (geen pleeg- of stiefkind) Als uw kinderen niet meer leven: uw kleinkinderen.
  • ouders, broers en zussen. Als uw broers en zussen niet meer leven: hun kinderen.
  • grootouders.
  • overgrootouders.

45 gerelateerde vragen gevonden

Wie erft er als er geen testament is?

Hebt u geen testament laten opstellen? Dan bepaalt het erfrecht wie uw erfgenamen zijn en hoeveel zij erven. De regels van het erfrecht staan in het Burgerlijk Wetboek. Het gaat om kinderen die eigen kinderen waren door geboorte of erkenning of geadopteerde kinderen.

Kan het ene kind meer erven dan het andere?

Kinderen zijn zogenaamde reservataire erfgenamen. Dit wil zeggen dat zij altijd recht hebben op een bepaald deel van de nalatenschap van hun ouders. Je kan ze dus niet onterven, maar het is wel mogelijk om het ene kind meer te geven dan het andere.

Kun je een kind uitsluiten van erfenis?

Een ouder kan zijn kind in zijn testament onterven. Toch kan het kind dan een deel van de erfenis van zijn ouder opeisen. Dat deel is de legitieme portie waarop het kind altijd recht heeft. De legitieme portie bestaat alleen uit geld.

Hoe is de volgorde van erfgenamen?

Als er geen testament is, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Dat gebeurt in deze volgorde: echtgenoot of geregistreerd partner en de kinderen. ouders, broers en zussen.

Kun je je kind 100% onterven?

U kunt uw kind niet helemaal onterven. Uw kind houdt het recht op een deel van uw erfenis. Dit deel heet de legitieme portie. Het is de helft van wat uw kind zou hebben gekregen zonder testament.

Kan ik mijn kindsdeel opeisen?

Pas na overlijden van de achtergebleven ouder mogen de kinderen hun kindsdeel opeisen. Dan komt ook de nalatenschap vrij. Wilt u het anders dan dit standaard erfrecht geregeld hebben, zult u een testament nodig hebben.

Hoeveel procent is een kindsdeel van een erfenis?

Stel dat een moeder overlijdt en ze heeft geen testament opgesteld. De wettelijke erfgenamen zijn dan haar man, met wie ze niet in gemeenschap van goederen was getrouwd, en haar drie kinderen. Elk van hen krijgt in dit geval een kwart van de nalatenschap. Voor de kinderen heet dit het kindsdeel.

Waar gaat baby heen als ouders overlijden?

Heeft u als ouders samen het gezag en overlijdt 1 van u? Dan krijgt de andere ouder automatisch alleen het gezag. Als u allebei overlijdt, bepaalt de rechter wie voogd wordt.

Heeft schoondochter recht op erfenis?

Alleen eigen familie kan dus volgens de wet erven. Schoondochters, schoonzonen, schoonzussen en zwagers zijn geen bloedverwanten van de overledene en kunnen daarom niet volgens de wettelijke regels van de overledene erven.

Heeft aangetrouwd recht op erfenis?

Hierbij gaat het om bloedverwanten (kinderen, ouders, broers, zussen, grootouders, overgrootouders). Alleen jouw echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner vormt hier de uitzondering op. Schoonfamilie en aangetrouwde kinderen erven dus via de wet niets van jou. Een erfgenaam moet wel in leven zijn.

Heeft onterfd kind recht op inzage testament?

Ook mensen die erfgenaam zouden zijn geweest als er geen testament was gemaakt, hebben recht op inzage in het testament, als zij door onterving in het testament hun wettelijke rechten zijn kwijtgeraakt. Zij hebben echter alleen recht om het onderdeel van het testament te lezen waaruit hun onterving blijkt.

Wat erft een enig kind?

Is er sprake van een overlijden van de 2e ouder, dan erft het kind alles, als dit het enig kind is, anders de kinderen gezamenlijk, samen en voor gelijke delen. Is er sprake van samenlevende ouders en er is niets geregeld dan erven de kinderen alles van de overleden ouder.

Kan ik mijn schoonzoon onterven?

Ja, dat is zeker mogelijk. U moet daarvoor bij de notaris een testament op laten maken. Daarin moet u een uitsluitingclausule voor uw schoonzoon(s) opnemen.

Kan ik alles aan 1 kind schenken?

Het is werkelijk een 'extraatje' dat het kind bij leven ontvangt, naast zijn latere erfenis. Opgelet: er zijn grenzen: iedere ouder mag zo'n schenkingen doen ter waarde van een bepaald beschikbaar deel. Je kan dus 'buiten erfdeel' schenken aan een kind, maar je mag daarbij een welbepaald deel niet overschrijden.

Hoe wordt erfenis verdeeld zonder testament?

Bij de wettelijke verdeling in het erfrecht krijgt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner de erfenis. De wettelijke verdeling geldt als er geen testament is gemaakt. Sinds 2018 gelden er regels die bepalen dat erfenissen en schenkingen niet meer automatisch in de gemeenschap van goederen vallen.

Kan ik mijn huis schenken aan 1 kind?

Kan ik mijn woning aan mijn kind schenken? Ja, je kan de woning schenken aan jouw kind, of een deel daarvan. Er zijn forse vrijstellingen mogelijk als het kind zelf in de woning gaat wonen.

Kunnen erfgenamen afwijken van testament?

Is er géén langstlevende echtgenoot maar zijn er wel kinderen, dan is het wettelijk uitgangspunt dat deze erven in gelijke delen. Ook van dit uitgangspunt kan de erflater in een testament afwijken. De erflater kan bijvoorbeeld anderen aanwijzen als erfgenaam of juist één van de kinderen uitsluiten (onterven).

Wie is gemachtigd na overlijden?

Alleen degene die optreedt namens de erfgenamen, kan online een nabestaandenmachtiging krijgen. Dit kan een erfgenaam of executeur zijn. Die persoon kan ook iemand anders machtigen, maar dat moet dan via een afspraak aan de balie. Aanvragen kan vanaf een week na het overlijden.