Oppositioneel opstandige stoornis - Kennisclip

Is ODD te genezen?

Gevraagd door: Victoria Kramer  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.3/5 (25 stemmen)

Een kind met ODD opvoeden kan een hele uitdaging zijn. Toch kan er met begeleiding van buiten af en met de juiste aanpak een hoop verbetering bereikt worden. De stoornis is niet te genezen maar de ouders en het kind (en de omgeving van het kind) kunnen wel beter leren omgaan met het ODD-gedrag.

Kun je genezen van ODD?

Bij kinderen en jongeren met ODD en CD nemen de symptomen over het algemeen in de loop der tijd af, ook zonder behandeling. Sommige kinderen en jongeren blijven symptomen vertonen, bij anderen nemen de symptomen af en verdwijnt de diagnose (Bunte e.a., 2014; Lahey e.a., 1995).

Hoe kom je van ODD af?

Algemene tips aanpak kinderen met ODD
 • Bouw een relatie op met het kind, hoe moeilijk dat ook is. ...
 • Praat met het kind over wat hem bezig houdt, zijn sport, zijn hobby of huisdier, enz.
 • Geef véél complimenten. ...
 • Gebruik eventueel een beloningssysteem. ...
 • Stel reële, duidelijke grenzen en handhaaf die zeer consequent.

Is ODD aangeboren?

Oorzaken ODD

Er wordt uitgegaan van een combinatie van aanleg en omgevingsfactoren. Zo kan het aangeboren temperament van een kind een rol spelen, maar ook aandachtsproblemen, impulsiviteit, pesten en gepest worden of een inconsistente opvoeding.

Is ODD een psychiatrische stoornis?

ODD en CD staan in de DSM-5 vermeld bij de Disruptieve, impulsbeheersings- en andere gedragsstoornissen. Al deze stoornissen hebben betrekking op problemen met zelfcontrole van emoties en gedrag, waarbij de rechten van anderen worden geschonden.

19 gerelateerde vragen gevonden

Is ODD aangeboren of aangeleerd?

Er is nog geen duidelijke aanwijzing voor de oorzaak van ODD. Er wordt uitgegaan van een combinatie van een bepaalde aanleg en omgevingsfactoren. Een aangeboren temperament van een kind kan een rol spelen, maar ook aandachtsproblemen, impulsiviteit, pesten en wellicht gepest worden of een inconsistente opvoeding.

Wat doet ODD met je?

Het kind vertoont langere tijd negatief en vijandig gedrag en is openlijk ongehoorzaam. Iemand met odd is vaak boos en prikkelbaar, maakt vaak ruzie met volwassenen, weigert zich te voegen naar regels van volwassenen en geeft vaak anderen de schuld van eigen fouten. Soms is er zelfs sprake van wraakzuchtig gedrag.

Is ODD autisme?

Als kinderen ODD hebben, is er vaak sprake van comorbiditeit. Dat wil zeggen dat de aandoening samengaat met andere ziektebeelden. Stoornissen waar ODD vaak mee samengaat zijn ADHD, autisme of een reactieve hechtingsstoornis. Door het samengaan met andere ziektebeelden, is de diagnose ODD niet eenvoudig te stellen.

Is ODD een beperking?

Vanwege hun verstandelijke en sociale beperkingen zijn zij een gemakkelijk doelwit voor pesten, worden zij makkelijk ingezet bij crimineel gedrag en lopen ze een groter risico slachtoffer te worden van geweld en seksueel misbruik.

Is er medicatie voor ODD?

Farmacotherapie heeft in de behandeling van odd en cd een vaste plaats ingenomen, in het bijzonder bij comorbiditeit met adhd en bij ernstige agressie. Bij comorbiditeit met adhd worden psychostimulantia zoals methylfenidaat gebruikt.

Hoe pak je ODD aan?

Kinderen met ODD spelen ouders vaak tegen elkaar uit. Probeer als ouders op 1 lijn te staan, maar blijf wie je bent. Leer wenselijk gedrag te belonen. Geef grenzen aan ten aanzien van het gedrag, zonder het kind zelf af te wijzen.

Hoe krijgt een kind ODD?

Wanneer ouders zelf psychische problemen hebben, veel alcohol of drugs gebruiken, vaak ruzie hebben, vergroot dit de kans dat kinderen ODD zullen ontwikkelen. Kinderen van moeder die gerookt hebben tijdens de zwangerschap blijken ook een grotere kans te hebben om ODD te krijgen.

Welke therapie bij ODD?

Over het algemeen bestaat de behandeling in eerste instantie uit psychotherapie voor het kind en de ouders. Het is ook belangrijk dat de school zich verdiept in de kenmerken van ODD of CD. Verder kunnen ouders begeleiding krijgen bij de opvoeding, en het kind gedragstherapie.

Hoeveel mensen hebben ODD?

De prevalentiecijfers van odd, naar schatting 3%, en cd, naar schatting 2% van de kinderen en jongeren, maakt duidelijk dat het om aanzienlijke aantallen gaat.

Hoe vaak komt ODD voor?

De prevalentie van de ODD is geschat op 3%, met een brede spreiding tussen de verschillende onderzoeken. De prevalentie van de CD is geschat op 2%, waarbij ook een brede spreiding is tussen de verschillende onderzoeken. ODD komt even vaak voor bij jongens als bij meisjes.

Welke kenmerken horen bij ODD?

Kenmerken ODD

Hoewel veel ongehoorzaam gedrag vooral tegen volwassen (de gezagsdragers) is gericht, komen ze ook vaak in conflict met leeftijdgenoten, omdat ze graag de dingen willen laten gebeuren zoals zij dat in gedachten hebben. ODD komt bij 3% van de kinderen voor, CD bij 2% (NJI,2021).

Waarom wordt mijn kind zo snel boos?

Je kind kan om verschillende redenen boos worden: bij teleurstelling, als iets oneerlijk gaat, bij kritiek, als iets anders gaat dan je wilt. Boosheid helpt je kind om voor zichzelf op te komen, maar kan ook belemmeren om situaties op een handige manier op te lossen.

Waarom heeft mijn kind woede aanvallen?

Woede-uitbarstingen zijn een teken van onbehagen bij je kind: je kind voelt zich niet goed. Dit onveilige en onaangename gevoel kan door uiteenlopende redenen zijn ontstaan: o.a. angst, onzekerheid, frustratie, overprikkeling, verdriet, negatieve emoties van anderen of door het gemis van anderen.

Hoe om te gaan met dwars kind?

Zoveel mini-mensen zoveel wensen, zeg maar.
 1. Omgaan met lastig gedrag is pittig. ...
 2. Ik ben sterker en wijzer. ...
 3. Kinderen die regelmatig dwars gedrag vertonen zijn gevoelig voor oordelen. ...
 4. Luister niet met het doel iets terug te zeggen, maar luister met het doel om iets te begrijpen.

Wat moet je doen als je kind geen hulp wilt?

Benoem dat je graag wilt dat je kind zich fijn voelt en dat jij je ook prettig wilt voelen. Laat het kind meedenken om tot een oplossing te komen. Leid het kind even af. Het kan ook helpen om je kind even helemaal op andere gedachten te brengen: neem even de tijd om een spelletje te spelen.

Wat is het verschil tussen ODD en CD?

Het kan zijn dat je kind een gedragsstoornis heeft. Elk kind is anders, dus ook alle kinderen met een gedragsstoornis. Iedereen kan het op een andere manier ervaren. Er zijn twee verschillende soorten: Oppositioneel opstandig gedrag (ODD) en Antisociaal gedrag (CD).

Wat zijn de oorzaken van agressief gedrag?

Agressie kan heel wat verschillende oorzaken hebben. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de agressor heel bewust iets van je gedaan wil krijgen. Ook drugs, alcohol of medicatie kunnen leiden tot agressie. Of het kan ontstaan vanuit een gevoel van onmacht, uit frustratie.

Wat zijn de oorzaken van gedragsproblemen?

Gedragsproblemen zijn niet aangeboren, maar worden veroorzaakt door de omstandigheden. Mogelijke oorzaken voor gedragsproblemen zijn een niet-stabiele opvoeding of het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen zoals geweld of seksueel misbruik. Gedragsproblemen kunnen voorkomen bij kinderen en bij volwassenen.

Wat als je je kind niet meer aan kan?

Het CJG helpt u bij vragen over opvoeden en ontwikkeling van uw kind. Bijvoorbeeld over slaap- en eetproblemen of moeilijk gedrag. Bij het CJG werken professionals van verschillende jeugdhulpinstellingen samen. Zij weten wanneer uw kind meer hulp nodig heeft.

Hoe weet je of je kind ADD heeft?

ADD kenmerken
 • bent snel afgeleid.
 • hebt moeite met het afmaken van dingen.
 • gaat heel makkelijk over van de ene op de andere activiteit.
 • hebt geen overzicht over hoofd- en bijzaken.
 • kunt slecht plannen, organiseren en kiezen.
 • kunt niet lang lezen.
 • kunt alleen op iets concentreren als je het onderwerp erg interessant vindt.

Volgende artikel
Waarom mogen baby's geen water?