Driedaagse excursie door de Veluwe | Vlog van student Landscape and Environment Management

Is excursie verplicht?

Gevraagd door: Sanne Hassan LLM  |  Laatste update: 5 november 2023
Score: 4.4/5 (64 stemmen)

Een schoolreis, excursie of kamp is een extra activiteit die een school organiseert. Leerlingen zijn verplicht om mee te doen, als ze horen bij het lesprogramma.

Is een excursie verplicht?

Elk kind moet verplicht mee op schoolreis of excursie

Een schoolreis, excursie of schoolkamp is een extra activiteit die jouw school organiseert. Leerlingen zijn verplicht om mee te doen als het onderdeel is van het lesprogramma. In de schoolgids moet staan om welke activiteiten het gaat.

Is het verplicht om op schoolreisje te gaan?

Moet mijn kind deelnemen aan onderwijsactiviteiten zoals schoolzwemmen en schoolreisjes? Uw kind moet meedoen aan activiteiten als schoolzwemmen, excursies en schoolreisjes als deze horen bij het lesprogramma.

Is een sportdag verplicht?

Je bent verplicht om deel te nemen aan een sportdag of schooluitstap, ook al vinden die buiten de lesuren plaats. Kan je niet deelnemen omdat je ziek bent, check dan het schoolreglement. Daar staat in of je bij afwezigheid wegens ziekte een doktersbriefje nodig hebt of niet.

Is naschoolse activiteiten verplicht?

In de wet Veiligheid op school is vastgelegd dat scholen verplicht zijn om de (sociale) veiligheid op school te waarborgen. Dit betekent dat scholen hiertoe ook verplicht zijn wanneer het buitenschoolse activiteiten betreft die onder de verantwoordelijkheid van de school vallen.

33 gerelateerde vragen gevonden

Is het verplicht om naar kamp te gaan?

Een schoolreis, excursie of kamp is een extra activiteit die een school organiseert. Leerlingen zijn verplicht om mee te doen, als ze horen bij het lesprogramma. In de schoolgids moet staan om welke activiteiten het gaat.

Is BSO verplicht?

De basisschool regelt aansluiting met BSO

Als ouders daarom vragen is elke reguliere basisschool verplicht om aansluiting met een buitenschoolse opvang te regelen. De school moet ervoor zorgen dat kinderen vanaf 7.30 uur tot 18.30 uur op een BSO terecht kunnen als ouders dat wensen.

Is bewegingsonderwijs verplicht?

Perspectief van gemeenteambtenaren op de wettelijke verplichting vanaf schooljaar 2023-2024 dat scholen in het primair onderwijs geacht worden ten minste twee lesuren per week bewegingsonderwijs aan hun leerlingen te geven.

Hoeveel uur Lo is verplicht per week?

Het aantal uren voor het vak lichamelijke opvoeding en de eisen waaraan het vak moet voldoen, hebben tot gevolg dat 2,5 uur op het vmbo, 2,2 uur op de havo en 2 uur op het vwo een uitgangspunt is waar scholen moeilijk omheen kunnen.

Is Kamp verplicht middelbare school?

Op 1 augustus 2021 gaat er een wetswijziging in. Hierin staat dat alle leerlingen mogen deelnemen aan extra activiteiten, zoals schoolkamp. Ook als ouders geen vrijwillige ouderbijdrage hebben betaald. Als schoolkamp binnen het lesprogramma valt, moeten kinderen (buiten coronatijd) verplicht deelnemen.

Kan je boete krijgen als je niet naar school gaat?

De richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim, gaat uit van zo'n 100 euro per dag dat een kind van school wordt gehouden. Er geldt een maximum van 600 euro per gezin voor één week en 900 euro per gezin bij twee weken. Bij herhaling van luxe verzuim worden de boetes hoger.

Kan je een boete krijgen als je niet naar school gaat?

Als je niet aan je leer- of kwalificatieplicht voldoet, wordt een leerplichtambtenaar ingeschakeld. Ben je niet ingeschreven in een school of ben je onder de 12 jaar en heb je veel ongeoorloofd verzuim? Dan worden je ouders hiervoor gestraft met een boete, een werk-/taakstraf of in het ergste geval een gevangenisstraf.

Wat is verplicht op school?

Verplichte vakken

rekenen en wiskunde; oriëntatie op jezelf en de wereld: zoals aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, verkeersles en staatsinrichting; kunstzinnige oriëntatie: bijvoorbeeld muziek, tekenen en handvaardigheid; 2 lesuren bewegingsonderwijs: bijvoorbeeld gymlessen.

Is het verplicht om ouderbijdrage te betalen?

De vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten buiten de lessen om is niet verplicht. Extra activiteiten zijn bijvoorbeeld schoolreizen, sportdagen of speciale onderwijsprogramma's zoals tweetalig onderwijs.

Wat als je kind niet op Kamp wil?

Benoem dat je dochter het spannend vindt en dat dit ook mag en logisch is, maar stimuleer haar om wel te gaan door de voordelen van zo'n kamp te belichten. Vertel bijvoorbeeld over je eigen ervaringen met een kamp vroeger. En praat er samen over, vraag je kind naar welke dingen er wél heel leuk zijn aan een kamp."

Wat kan een leerplichtambtenaar doen?

Een leerplichtambtenaar heeft de volgende taken:
  • Ouders en leerlingen informeren. De leerplichtambtenaar geeft informatie aan leerlingen en ouders over waarom het belangrijk is om naar school te gaan. ...
  • Achterliggende problemen onderzoeken. ...
  • Proces-verbaal opmaken.

Is Lo verplicht?

(Update 31 mei 2021) Bewegingsonderwijs/LO valt onder het regiem en de regelgeving van OCW. Het sportprotocol valt onder het regiem en de regelgeving van het ministerie van VWS. Alle leerlingen in het onderwijs zijn verplicht het vak bewegingsonderwijs/ LO volgen, vaak in vaste groepen. Het sporten is vrijwillig.

Waarom is Lo verplicht?

Op de meeste scholen wordt het vak lichamelijke opvoeding gebruikt om fysieke inspanning aan te moedigen door middel van het uitoefenen van verschillende sporten. Het vergroot de conditie en gezondheid van de leerling en het verbetert team-opbouw, samenwerking, sportiviteit en eerlijk spel.

Hoeveel uur mag je les hebben?

Urennorm basisonderwijs

Over 8 schooljaren is dit minimaal 7.520 uur. De overgebleven 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw. Er is geen wettelijk maximum aan het aantal uren onderwijs per dag.

Is sport verplicht op het mbo?

Middelbaar beroepsonderwijs (mbo)

Het mbo heeft geen verplicht aantal wekelijkse sportlessen. Sinds de invoering van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs in 1996 zijn bewegen en sport niet meer verankerd in het curriculum.

Hoe krijg je vrijstelling van gym?

Je kunt voor sommige vakken een ontheffing krijgen als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld als je door een lichamelijke handicap niet mee kunt doen met de gymlessen. Of als je al voldoende kennis en vaardigheden hebt door een eerdere opleiding. De school beslist of je de ontheffing krijgt.

Hoeveel uur bewegingsonderwijs per week?

Wettelijke verankering uren bewegingsonderwijs

In februari 2020 is een wetsvoorstel aangenomen dat inhoudt dat vanaf 2023 op iedere basisschool minimaal twee lesuren per week bewegingsonderwijs moet worden gegeven over alle schooljaren. Deze uren moeten gegeven worden door een bevoegde (vak)leerkracht.

Heeft school een Opvangplicht?

Als ouders erom vragen, moeten scholen een tussenschoolse en buitenschoolse opvang organiseren. Het schoolbestuur zorgt ervoor dat kinderen op een veilige en kindvriendelijke manier kunnen overblijven.

Kan een BSO een kind weigeren?

Transparant zijn. De Brancheorganisatie vindt dat kinderopvangorganisaties een kind niet kunnen weigeren op basis van keuzes van ouders. Dat doen scholen en sportverenigingen ook niet.