Een dag in de kinderopvang

Hoeveel slaapruimte kinderopvang?

Gevraagd door: Ali Hexspoor Msc  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.5/5 (7 stemmen)

Voor de buitenschoolse opvang is per kind ten minste 3,5 m2 bruto- oppervlakte passend ingerichte binnen(speel)ruimte beschikbaar. Een kindercentrum, waar dagopvang wordt geboden, beschikt voor kinderen tot de leeftijd van 1,5 jaar over een op het aantal kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte.

Hoe groot moet een ruimte zijn voor kinderopvang?

Nieuwe en bestaande kinderopvang moeten in elke ruimte (behalve de slaapruimte) ramen hebben. Vloeren en hekken hebben eisen voor hoogteverschil en openingen zodat kinderen niet kunnen vallen of vast komen te zitten. Een verblijfsgebied van een kinderopvang moet bij nieuwbouw minstens 5m2 groot zijn.

Hoeveel vierkante meter per kind in de kinderopvang?

De volgende eisen worden aan ruimtes in kindercentra gesteld: Er is ten minste 3,5 m2 binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind.

Hoeveel slaapplekken kinderopvang?

Horizontale groep van 2- 4 jaar: - Op groep van 12 kinderen; minimaal 1 slaapkamer met 6 slaapplekken per slaapkamer. Horizontale groep van 0- 2 jaar: - Op groep van 12 kinderen; minimaal 2 slaapkamers met 5 slaapplekken per slaapkamer.

Hoeveel stamgroepen mag een kind hebben?

Een kind maakt in de week gebruik van hooguit 2 verschillende groepsruimten. Bij activiteiten kunnen kinderen de stamgroep verlaten. De maximale grootte van de stamgroep wordt dan tijdelijk losgelaten. Hoe groot de stamgroep is, hangt af van de leeftijd van de kinderen in de groep.

34 gerelateerde vragen gevonden

Wat is basisgroep?

In de wet- en regelgeving staat vermeld dat een kind in de dagopvang en de buitenschoolse opvang (BSO) in één vaste groep kinderen geplaatst wordt. Voor de BSO wordt deze groep kinderen een 'basisgroep' genoemd.

Hoe groot mag een peutergroep zijn?

Omdat er in een peuterspeelzaal maximaal 16 kinderen opgevangen mogen worden, moet de ruimte (3,5 x 16) 56 vierkante meter zijn. Soms wordt een ruimte mulitfunctioneel gebruikt bijvoorbeeld als klaslokaal én peuterspeelzaal. Let dan goed op dat klaslokalen vaak kleiner zijn dan de verplichte 56 vierkante meter.

Wat kun je doen om wiegendood te voorkomen?

Tips ter voorkoming van wiegendood
 1. Leg de baby vanaf de geboorte in rugligging te slapen. ...
 2. Gebruik geen dekbed, kussens, slappe matrassen of hoofdbeschermers. ...
 3. Niet te warm. ...
 4. Ventileer de slaapkamer van je baby goed. ...
 5. Laat de baby niet bij jullie in bed slapen. ...
 6. Houd je baby vrij van rook. ...
 7. Speengebruik. ...
 8. Tweelingen niet in 1 bed.

Waar moet je op letten bij een kinderdagverblijf?

11 tips voor het kiezen van een kinderdagverblijf
 1. Bezoek een aantal kinderdagverblijven. ...
 2. Ga in gesprek met de pedagogisch medewerkers. ...
 3. Bekijk het kinderdagverblijf goed. ...
 4. Vraag naar de samenstelling van de groepen. ...
 5. Vraag naar de dagindeling en de pedagogische visie. ...
 6. Vraag hoe het kinderdagverblijf communiceert met ouders.

Wat voor diploma heb je nodig voor kinderopvang?

Voor pedagogisch medewerker en peuterspeelzaalwerk heb je een relevante mbo 3-diploma of mbo 4-diploma nodig. Bijvoorbeeld mbo Pedagogisch Medewerker Kinderopvang - niveau 3, of mbo Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker - niveau 4. Maar ook met het diploma Onderwijsassistent kun je in kinderopvang werken.

Waarom wet IKK?

De Wet IKK staat voor Wet Innovatie en Kwaliteit in de Kinderopvang. Het doel van de wet is dat de kwaliteit van de kinderopvang verbetert. Dit zie je terug in een aantal nieuwe regels, aanscherping van bestaande regels en in de nadruk die gelegd wordt op de professionaliteit van jou en je vak.

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Gaat uw kind naar een geregistreerde dagopvang, peuterspeelzaal (sinds 2018 omgevormd tot kinderopvang) of buitenschoolse opvang (BSO)? Dan krijgt u mogelijk kinderopvangtoeslag. Dit is ook zo als u in het buitenland woont of werkt. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang.

Waar moet een peuterspeelzaal aan voldoen?

Verordening ruimte-en inrichtingseisen peuterspeelzalen
 • In een peuterspeelzaal is voor ieder kind minimaal 3,5 m2 bruto-oppervlakte aan groepsspeelruimte beschikbaar.
 • Elke ruimte is ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen.

Wat kan beter in de kinderopvang?

Kinderopvang kan een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van kinderen.
...
Kwaliteitsmodel Riksen-Walraven
 • Bieden van een veilige basis.
 • Stimuleren van persoonlijke competentie.
 • Bevorderen van sociale competentie.
 • Overdragen van normen en waarden.

Wat mag ik verwachten van een kinderdagverblijf?

De pedagogische basisdoelen zijn het uitgangspunt.
 • Basisdoel 1: De Pedagogisch medewerker biedt emotionele en fysieke veiligheid aan het kind.
 • Basisdoel 2: Ontwikkelen van persoonlijke competentie.
 • Basisdoel 3: Ontwikkelen van sociale competentie.
 • Basisdoel 4: De kans geven om waarden en normen eigen te maken.

Hoeveel dagen kinderopvang is goed?

Het klinkt ouderwets, maar kinderen hebben behoefte aan de drie r's: rust, reinheid en regelmaat. Vooral regelmaat is in dit opzicht belangrijk. Kies bijvoorbeeld voor twee of drie dagen kinderopvang in de vorm die je als ouder prettig vindt (een gastouder, opa en oma, een kinderdagverblijf,...).

Wat verhoogt de kans op wiegendood?

Onveilig babybedje en slaapspullen.

Het gebruik van onveilige slaapmaterialen verhoogt de kans op wiegendood. Denk hierbij aan een babybedje met dichte wanden of voorwerpen die in het bedje liggen en de ademhaling van je baby kunnen belemmeren.

Welke leeftijd meeste kans op wiegendood?

De meeste onderzoeken spreken over het overlijden van een zuigeling voor de leeftijd van 12 maanden, al spreken sommige recente onderzoeken ook over een grens van 18 en zelfs 24 maanden. Wiegendood komt echter vooral voor tijdens de eerste zes maanden na de geboorte en meestal niet vlak na de geboorte.

Welke preventieve maatregelen kan je nemen om de kans op wiegendood te verminderen?

Wereldwijd worden er vier maatregelen aanbevolen ter preventie van wiegendood:
 • Een veilige slaaphouding in ruglig.
 • Vermijd roken, alcohol en drugs tijdens en na de zwangerschap.
 • Zorg dat de temperatuur van de slaapomgeving niet te hoog is en dat het hoofd ten allen tijden vrij ligt.
 • Hou regelmatig toezicht.

Wat is een Kindmentor?

De mentor is het aanspreekpunt op de kinderopvang om de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind te bespreken.

Hoeveel babys mag een leidster?

Bijvoorbeeld: voor baby's (nuljarigen) geldt een beroepskracht kind ratio van 1 op 3: 1 pedagogisch medewerker mag 3 kinderen van 0 jaar opvangen. In de bso geldt voor kinderen boven de 7 jaar een beroepskracht-kind ratio van 1 op 12: 1 pedagogisch medewerker mag 12 kinderen tussen de 7 en 12 jaar opvangen.

Hoeveel kinderen per juf?

Let hierbij ook op het maximale aantal 0 jarigen per stamgroep. Er zijn 4 kinderen tot 1 jaar dus 1 pedagogisch Medewerker voor de andere groepen zijn er te weinig kinderen om deze stap af te ronden. Uit het overzicht blijkt dat je in een gemengde groep van 0 tot 3 jaar 5 kinderen per pedagogisch medewerker mag hebben.

Hoe groot mag een BSO groep zijn?

Buitenschoolse opvang

In een groep binnen de leeftijdscategorie 4-7 jaar, mag één pm'er maximaal 10 kinderen opvangen en twee pm'ers 20 kinderen. Is de groep voor 4-12 jarigen, dan mag één pm'er 11 kinderen opvangen en twee pm'ers 22. Dat betekent wel dat er maximaal 9 van de 11 kinderen jonger dan 7 jaar mogen zijn.

Hoeveel leidsters op een groep BSO?

Op de buitenschoolse opvang mag één pedagogisch medewerker maximaal tien kinderen van 4 t/m 6 jaar opvangen, en bij kinderen van 7 t/m 12 jaar is dat aantal maximaal twaalf. Het is dus afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en van het aantal kinderen hoeveel pedagogisch medewerkers er op de groep aanwezig zijn.