#21 - Mag een werkgever min-uren verrekenen bij het einde van het dienstverband?

Hoeveel min uren mag je hebben?

Gevraagd door: ing. Tijn van de Veen  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.3/5 (53 stemmen)

maximaal 13 uur per week aan minuren. Heb je een kleiner aantal uren in je contract staan? Hou er dan rekening mee dat je werkgever in ieder geval een minimaal aantal minuren van 6 uur mag schrijven, ook als dat meer is dan 35% van je contracturen. In een normale situatie worden minuren zo veel mogelijk ingehaald.

Hoe lang mogen minuren blijven staan?

Vooral in cao's is vaak afgesproken wat de regels over min-uren zijn. In veel cao's staat dat opgebouwde min-uren binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar moeten worden ingehaald. Als dit niet gebeurt, komen de min-uren na deze periode te vervallen.

Wat zegt de wet over minuren?

Uw werkgever moet meestal het loon betalen over de uren in uw contract. Dit geldt ook als u niet bent ingeroosterd. Deze uren die u niet heeft gewerkt, heten minuren. Soms mag uw werkgever deze minuren verrekenen met uw laatste loon.

Kan een werkgever minuren verrekenen?

Volgens de wet mag je werkgever je minuren in principe niet zomaar verrekenen met vakantiedagen, tenzij er iets anders over is afgesproken in de geldende cao . Ondanks dat het in principe niet zomaar is toegestaan, kun je wel afspraken maken met je werkgever over het verrekenen van minuren met vakantiedagen.

Wat gebeurt er met minuren bij ontslag?

Minuren betalen aan uw werkgever? Uw werkgever moet zorgen voor voldoende werk. Het is zijn risico als er (tijdelijk) minder werk is. Meestal gebeurt er bij ontslag daarom niks met uw min-uren.

18 gerelateerde vragen gevonden

Wat als je min uren hebt?

Plusuren compenseren met minuren

Openstaande minuren kunnen worden gecompenseerd door openstaande plusuren. Wanneer aan het einde van het jaar alle minuren zijn gecompenseerd, dan worden de overgebleven plusuren compensatie uren genoemd. Deze compensatie uren kunnen worden gecompenseerd voor vrije uren of geld.

Hoe zit het met plus en min uren?

Plus en min uren

Plusuren zijn extra gewerkte uren boven wat in jouw contract is overeengekomen. Openstaande min uren kunnen worden gecompenseerd met openstaande plusuren. Als alle negatieve uren aan het eind van het jaar zijn gecompenseerd, worden de overgebleven plusuren compensatie-uren genoemd.

Kan je ontslag nemen met minuren?

Wanneer de werknemer ontslag neemt of als de werkgever het contract niet verlengd, dan heeft de werkgever de mogelijkheid rekening te houden met de minuren. De werkgever kan deze, met inachtneming van de regels, wegwerken. Blijven er minuren over, dan zijn deze voor rekening van de werkgever.

Is pauze inbegrepen in werktijd?

In de Arbeidstijdenwet staat niets over doorbetaling tijdens pauzes. Tijdens pauzes werkt u niet en heeft u geen recht op loon. In uw arbeidsovereenkomst of cao kunnen afspraken staan over doorbetaling van loon tijdens de pauze.

Is het verplicht om een urenregistratie bij te houden?

In artikel 4:3 van de Arbeidstijdenwet (Atw) staat beschreven dat de werkgever verplicht is om een urenregistratie bij te houden van de arbeids- en rusttijden van werknemers. Dit is verplicht, zodat de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kan controleren of dat de wet wordt nageleefd.

Wat als je te weinig uren maakt?

Kan de werknemer een bepaalde periode de overeengekomen uren niet werken, dan bouwt hij zogenaamde min-uren op. De werknemer moet de niet gewerkte uren dan op een later moment inhalen. Ongeacht het aantal gewerkte uren ontvangt de werknemer steeds hetzelfde salaris.

Kan werkgever minder werken weigeren?

Uw werkgever mag uw aanvraag om meer of minder uren te werken alleen weigeren bij 'zwaarwegend bedrijfsbelang'. Bijvoorbeeld als: er onvoldoende werk is. er niet genoeg geld is om uw loon te betalen.

Kan je min uren meenemen naar volgend jaar?

De werkgever mag daarnaast geen minuren doorschuiven naar het volgende jaar; aan het eind van het kalenderjaar worden de minuren kwijtgescholden die niet aan jou verwijtbaar zijn. Je kan ook niet verplicht worden salaris of vakantiedagen in te leveren als compensatie voor minuren.

Heb ik recht op mijn contracturen?

Aanpassing contracturen aanvragen

In het Burgerlijk Wetboek is voor dergelijke situaties een artikel opgenomen, waarin staat dat u, kort gezegd, aanpassing van de contracturen mag aanvragen bij uw baas als u drie maanden lang structureel meer uren hebt gewerkt dan de uren die u overeen bent gekomen.

Hoe vaak mag je te laat komen op je werk?

Dat een werknemer eens een keer te laat komt, daar is niets aan te doen. Wanneer de werknemer echter regelmatig te laat komt op het werk, kan de werkgever besluiten om disciplinaire maatregelen te treffen. Die maatregelen lopen uiteen van waarschuwingen tot ontslag (op staande voet).

Is reistijd werktijd?

Uw reistijd tussen huis en werk (en terug) telt niet als werktijd. Behalve als u activiteiten uitvoert in opdracht van uw werkgever. Voor beroepschauffeurs telt de reis tussen huis en standplaats niet mee voor het maximale aantal rij-uren per dag.

Is pauze betaald?

Arbeidsrecht: zo werken pauzes

Het werkt heel simpel: als er niet wordt gewerkt, wordt er ook niet betaald. Je mag hiervan afwijken en medewerkers wel doorbetalen. Dat leg je dan het liefst vast in de cao of arbeidsovereenkomst.

Heb je na 4 uur werken recht op pauze?

recht heeft op een pauze van een half uur. Werkt men per dag langer dan 8 uur, dan moet die pauze minstens 45 minuten bedragen, waarvan 30 minuten aaneengesloten. Eventueel mag de pauze na 5,5 uur werken opgesplitst worden in twee pauzes van minimaal 15 minuten."

Is te laat komen een reden voor ontslag?

Als uw werknemer te laat blijft komen, geef hem dan officiële schriftelijke waarschuwingen en wijs hem erop dat een ontslag op staande voet dreigt. Laat de werknemer voor ontvangst van deze waarschuwing(en) tekenen; Uiteindelijk kunt u overgaan tot een ontslag op staande voet.

Kan je ontslagen worden als je niet op komt dagen?

Als iemand herhaaldelijk niet komt opdagen, kun je hem mogelijk ontslaan vanwege disfunctioneren. Je moet aantonen dat je de werknemer hebt geholpen om zich te verbeteren. Bijvoorbeeld via functioneringsgesprekken en coaching. Als er een dringende reden voor is, mag je iemand zelfs ontslaan op staande voet.

Kun je met een 0 uren contract per direct opzeggen?

Opzegtermijn nulurencontract

De opzegtermijn voor een nulurencontract is hetzelfde als de oproeptermijn: 4 dagen. Als in uw cao een kortere oproeptermijn is afgesproken, dan geldt deze termijn als opzegtermijn. U kunt een nulurencontract alleen tussentijds opzeggen als dit in uw arbeidsovereenkomst is opgenomen.

Hoeveel rust uren?

Wettelijk recht op rust

De rustperiode van 11 uur mag eens in de 7 dagen ingekort worden tot minimaal 8 uur. Maar dit mag alleen als het nodig is voor het werk. Standaard is er een wekelijkse rust van 36 uur aaneengesloten in elke periode van 7 maal 24 uur. De wekelijkse rust mag u ook over 14 dagen verspreiden.

Hoe moet je van uren naar minuten?

Een heel uur is 60 minuten.

Wat is een plus min contract?

Een min-maxcontract is een arbeidscontract voor oproepkrachten. U bepaalt samen met uw werknemer het minimaal en het maximaal aantal uren op basis van oproep. Voor het afgesproken minimaal aantal uren moet u altijd loon betalen.

Welke uren mag je meenemen?

Stel u heeft in 2021 recht op 128 wettelijke vakantie-uren, maar van deze vakantie-uren heeft u maar 100 uur opgemaakt. Dit betekent dat u 28 wettelijke vakantie-uren mee mag nemen naar 2022. Wanneer u voor 1 juli 2022 deze 28 wettelijke vakantie-uren niet heeft opgemaakt, dan vervallen deze dagen.

Volgende artikel
Hoeveel zetpillen 240 mg per dag?