Hoeveel kinderen mogen op een verticale groep?

Gevraagd door: mr. Isabelle Tirie MA  |  Laatste update: 18 juni 2022
Score: 4.6/5 (65 stemmen)

In een verticale groep zitten kinderen van 0 tot 4 jaar. Deze groep telt maximaal 16 kinderen. Bij de maximale groepsgrootte van 16 kinderen zijn 4 beroepskrachten aanwezig, waarbij er maximaal 8 kinderen van 0-1 jaar mogen zijn.

Hoeveel leidsters per kind berekenen?

Het aantal kinderen per pedagogisch medewerker
  • Kinderen van 0-1 jaar: maximaal 3 kinderen per leidster.
  • Kinderen van 1-2 jaar: maximaal 5 kinderen per leidster.
  • Kinderen van 2-3 jaar: maximaal 6 kinderen per leidster.
  • Kinderen van 3-4 jaar: maximaal 8 kinderen per leidster.

Hoeveel kinderen per verzorger?

Rusten de kinderen? Er zijn maximum 14 kinderen per aanwezige kinderbegeleider. Er moeten minstens 2 kinderbegeleiders in de opvang aanwezig zijn.

Hoeveel begeleiders op een groep?

Op de buitenschoolse opvang mag één pedagogisch medewerker maximaal tien kinderen van 4 t/m 6 jaar opvangen, en bij kinderen van 7 t/m 12 jaar is dat aantal maximaal twaalf. Het is dus afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en van het aantal kinderen hoeveel pedagogisch medewerkers er op de groep aanwezig zijn.

Hoeveel begeleiders per groep gehandicapten?

Concreet betekent dit dat per 1 januari 2019 er in plaats van één activiteitenbegeleider per 5,3 cliënten er één activiteitenbegeleider op 3,3 cliënten moet zijn.

Goed Gespeeld! (uitdagend spelen in de kinderopvang)

26 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel babys mogen er op een babygroep?

Als je kind jonger is dan 1,5 jaar (op sommige locaties 2 jaar), komt het in een horizontale babygroep. Op elke 3 baby's is 1 beroepskracht aanwezig. Iedere pedagogisch medewerker mag maximaal 4 kinderen van 0 tot 2 jaar opvangen. Bij de maximale groepsgrootte van 16 kinderen zijn er dus 4 beroepskrachten actief.

Wat is een Kindmentor?

De mentor is het aanspreekpunt op de kinderopvang om de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind te bespreken.

Hoeveel m2 per kind kinderopvang?

Bij dagopvang beschikt elke stamgroep over een afzonderlijke vaste groepsruimte. Per kind is minimaal 3,5 m2 bruto-oppervlakte passend ingerichte binnenspeelruimte beschikbaar.

Hoeveel begeleiders per kind kinderopvang Belgie?

Zodra er verschillende begeleiders aanwezig zijn, geldt een maximum van 9 kinderen per begeleider. Maar tegelijk wordt gestreefd naar een lagere ratio. Zo wordt aan de organisatoren van groepsvang gevraagd te streven naar 1 begeleider op 7 kinderen en voor gezinsopvang naar gemiddeld 1 op 4 per kwartaal.

Hoeveel kinderen op een peutergroep?

Bij kinderen van 1 tot 2 jaar mag één pedagogisch medewerker vijf kinderen opvangen, en bij peuters tussen de 2 en 4 jaar oud mag één pedagogisch medewerker maximaal acht kinderen opvangen. Zodra er op één groep kinderen uit verschillende leeftijdscategorieën worden opgevangen, wordt de BKR daar op aangepast.

Hoeveel vaste gezichten op een peutergroep?

Zijn er 1 of 2 pedagogisch medewerkers vereist bij een groep volgens de BKR? Dan zijn er maximaal 2 vaste gezichten per baby. Voor kinderen van 1 jaar en ouder maximaal 3. Bij 3 of meer pedagogisch medewerkers zijn er maximaal 3 vaste gezichten per baby.

Hoeveel Pmers op de groep?

Buitenschoolse opvang

In een groep binnen de leeftijdscategorie 4-7 jaar, mag één pm'er maximaal 10 kinderen opvangen en twee pm'ers 20 kinderen. Is de groep voor 4-12 jarigen, dan mag één pm'er 11 kinderen opvangen en twee pm'ers 22. Dat betekent wel dat er maximaal 9 van de 11 kinderen jonger dan 7 jaar mogen zijn.

Is kinderopvang een zorginstelling?

Verpleging, verzorging of begeleiding met huisvesting door bijvoorbeeld verpleeg- en verzorgingshuizen of via begeleid wonen. Welzijnszorg, zoals thuiszorg, lokaal welzijnswerk en hulp aan gehandicapten en ouderen; kinderopvang.

Wat is een ratio begeleider Kind?

In het decreet Kinderopvang werd een begeleider-kindratio vastgelegd: per aanwezige kinderbegeleider mogen maximaal acht kinderen tegelijk aanwezig zijn, in groepsopvang maximaal negen kinderen tegelijk als er meer dan één kinderbegeleider aanwezig is.

Hoeveel slaapplekken kinderopvang?

Horizontale groep van 2- 4 jaar: - Op groep van 12 kinderen; minimaal 1 slaapkamer met 6 slaapplekken per slaapkamer. Horizontale groep van 0- 2 jaar: - Op groep van 12 kinderen; minimaal 2 slaapkamers met 5 slaapplekken per slaapkamer.

Hoeveel buitenruimte kinderopvang?

Eisen buitenruimte

Een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken somt op aan welke eisen kinderopvanglocaties vanaf 2018 in ieder geval moeten voldoen: 'Een kindercentrum moet over ten minste 3m² vaste buitenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind beschikken.

Wat mag een mentor beslissen?

De mentor heeft wel de plicht om de betrokkene zoveel mogelijk zelf te laten beslissen.
...
De mentor beslist over de volgende zaken:
  • verzorging;
  • verpleging;
  • behandeling;
  • begeleiding.

Wat doet een mentor bij mentorschap?

Bij mentorschap regelt een mentor de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding van iemand die dat zelf niet kan. Alleen een persoon van 18 jaar of ouder kan een mentor krijgen. U vraagt mentorschap aan bij de rechter. Een advocaat is niet verplicht.

Wat is een professioneel mentor?

Een mentor neemt (zo veel mogelijk) samen met de cliënt de beslissingen aangaande de verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding en gaat daarbij uit van de levensovertuiging, godsdienstige gezindheid en culturele achtergrond van de cliënt. Een mentor wordt door de kantonrechter benoemd.

Welke sector is de kinderopvang?

Definitie sector zorg en welzijn

Dit omdat de branche kinderopvang valt onder verantwoordelijkheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wat valt er onder de algemene gezondheidszorg?

Algemene gezondheidszorg (AGZ)

Hieronder valt verpleegkundige zorg in o.a. ziekenhuizen, woon- en zorgcentra, verpleegtehuizen en revalidatiecentra. Als je als verpleegkundige werkt in de AGZ dan kunnen je taken bijvoorbeeld bestaan uit: Het toedienen van medicijnen (ziekenhuis)

Wat is een groepsopvang?

Een groepsopvang is een grotere kinderopvanglocatie met meerdere kinderbegeleiders waar minimaal 9 kinderen tegelijkertijd opvangen worden. De opvang vindt meestal plaats in een apart gebouw of in een apart deel van een groter gebouw. Groepsopvang wordt ook 'kinderdagverblijf' of 'crèche' genoemd.

Waarom beroepskracht kindratio?

Vanaf 1 januari 2019 mag één beroepskracht nog maar drie nuljarigen opvangen. Waarom is dat belangrijk? De lagere ratio, per pedagogisch medewerker 3 in plaats van 4 nuljarigen, is essentieel om de kwaliteit voor de babyopvang te verhogen. Elke jonge ouder kan beamen dat een baby veel zorg, aandacht en tijd vraagt.

Hoeveel baby's per leidster?

Hoe jonger een kind, hoe minder kinderen een pedagogisch medewerker mag opvangen. Bijvoorbeeld: voor baby's (nuljarigen) geldt een beroepskracht kind ratio van 1 op 3: 1 pedagogisch medewerker mag 3 kinderen van 0 jaar opvangen.