Als Dit Niet Was Gefilmd Zou Niemand Het Geloven

Hoeveel buizen mag je hebben om door te gaan?

Gevraagd door: Micha Mol  |  Laatste update: 2 maart 2024
Score: 4.2/5 (12 stemmen)

Het examenprogramma bestaat uit 12 vakken. Er zijn 7 B-vakken. U mag in totaal maximum 7 punten tekort hebben, en u moet voor minstens 4 B-vakken en alle A-vakken geslaagd zijn.

Hoeveel buizen mag je hebben voor een A attest middelbaar?

Normaal wel, ze kijken naar je jaartotaal (dus van al je examens engels dit jaar) en als dat over de 50 is, heb je zeker a attest, maar een b attest geven ze ook pas als je gebuisd bent voor je hoofdvakken. Als je maar een lichte buis hebt gaan je ze wel delibereren.

Hoeveel buizen mag je halen?

Bij de Examencommissie heb je recht op drie examenkansen per jaar. Na een buis op je eerste examen kan je dus gewoon een herexamen maken. Als het nodig is, heb je zelfs nog recht op een tweede herexamen. Aan het begin van een nieuw jaar, op 1 januari, krijg je sowieso drie nieuwe examenkansen.

Hoeveel vakken mag je buizen?

We noemen ze buispunten. Er zijn wel strikte voorwaarden: Je mag voor maximum 3 B-vakken een tekort hebben. Het aantal punten dat je tekort hebt, mag niet meer zijn dan het aantal B-vakken dat je hebt.

Hoeveel vakken mag je buizen hogeschool?

Je neemt gedurende de hele opleiding slechts toleranties op voor een maximum van 10% van het aantal studiepunten van je programma. Dat is voor de meeste studenten 18 studiepunten van de 180 in een bacheloropleiding.

34 gerelateerde vragen gevonden

Wat als je 1 vak niet haalt?

Als je voor je 1ste examenkans niet geslaagd bent, moet je je dus het volgende academiejaar opnieuw inschrijven voor dat opleidingsonderdeel.

Kan je slagen met 2 onvoldoendes?

Je mag dus voor maximaal twee vakken een onvoldoende halen en geen één eindcijfer mag afgerond lager dan een 4 zijn. Je moet aan alle vijf van de bovenstaande eisen voldoen.

Kan je met 1 buis blijven zitten?

Vanaf 1 buis kunnen de leerkrachten op de klassenraad discussieren over een b-attest. Natuurlijk als je de richting wiskunde kiest dan zullen ze je wel aanraden om een andere richting te doen. Als je enkel 1 buis hebt is de kans klein dat je blijft zitten.

Kan je blijven zitten door 2 vakken?

- Je kan in tweede zit enkel vakken opnemen waarvoor je tijdens de eerste zit geen credit haalde. - Een tweede zit doen kan geen kwaad. Haal je een credit dan recupereer je leerkrediet. Haal je geen credit of presteer je slechter dan in eerste zit, dan blijft je score van de eerste zittijd gelden.

Kan een 7 gedelibereerd worden?

Enkel de opleidingsonderdelen waarvoor je minstens een 8 of een 9 behaalde, kunnen gedelibereerd worden (of één opleidingsonderdeel waarvoor je een 7 behaalde), en dat voor maximaal 12 studiepunten in totaal.

Hoeveel kan je delibereren?

De tolerantie kan maximaal 1% bedragen, wat betekent dat in een deliberatiepakket van 60 studiepunten maximaal 12 punten kunnen worden getolereerd: bv. één tekort voor een vak met 12 studiepunten; één 9/20.

Hoeveel keer mag je examen afleggen?

Bij heel wat studenten doet het gerucht de ronde dat je maar een beperkt aantal keren examen kan doen voor een vak. Dit is niet juist. Het aantal examenpogingen voor een vak wordt niet door het examenreglement beperkt. Zolang je voor een vak kan inschrijven, mag je er examen voor doen.

Hoeveel keer mag je een vak doen?

Er bestaat (nog) geen regel die bepaalt hoeveel keer je maximaal voor een opleidingsonderdeel mag inschrijven. In theorie mag je een opleidingsonderdeel onbeperkt hernemen. In de praktijk kan je opleidingsonderdelen maar opnemen zolang je beschikt over voldoende leerkrediet.

Hoeveel keer mag je onwettig afwezig zijn op school middelbaar?

Ze zijn leerplichtig, dus ongewettigd afwezig als ze zonder geldige reden niet op school zijn. Met bv. een geldig ziektebriefje zijn ze wettig afwezig. Ze mogen maximaal 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn.

Hoeveel procent moet je hebben voor A-attest?

B-attest. De jongere krijgt een B-attest als hij geslaagd is maar voor 1 of meer vakken minder goede resultaten behaalde.

Hoeveel keer mag je blijven zitten in het middelbaar?

Geen regels studieduur vmbo, havo, vwo

In het schoolreglement van de meeste scholen staat dat leerlingen: maximaal 1 keer mogen blijven zitten in dezelfde klas; 1 keer mogen zakken voor het examen; of 2 keer mogen blijven zitten in verschillende klassen.

Is 50% geslaagd?

Als je 50% voor alle vakken behaalt, ben je geslaagd voor een studierichting en behaal je het getuigschrift of het diploma secundair onderwijs. Als je voor bepaalde vakken een onvoldoende behaalde kan je in aanmerking komen voor een deliberatie.

Kan je overgaan met 3 tekorten?

Een leerling gaat over als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: Hij/zij heeft geen tekorten bij de kernvakken en maximaal 3 tekorten bij de andere vakken. Het gemiddelde over alle vakken is 6,0 of hoger. Hij/zij heeft 1 tekort bij de kernvakken en maximaal 2 tekorten bij de andere vakken.

Wie beslist of je kind moet blijven zitten?

In het lager onderwijs beslist de school of een leerling mag overgaan of moet zittenblijven. De school moet die beslissing tot zittenblijven schriftelijk motiveren en mondeling toelichten aan de ouders. De school geeft aan welke bijzondere aandachtspunten er voor het volgende schooljaar zijn.

Kan je in het middelbaar een jaar overslaan?

Als je op de middelbare zit kun je geen klassen meet overslaan. je kunt wel naar andere niveaus gaan of een klas nog een keer doen.

Kan je blijven zitten voor Lo?

De ouders lijken daarmee het vak lichamelijke opvoeding als een 'bijvak' te presenteren maar daar denkt de rechter anders over. Een leerling kan dus (mede ook) blijven zitten op het vak LO.

Kun je blijven zitten voor Lo?

Ja, dat mag,

Als de arts een medisch attest heeft ingevuld. De leerplicht geldt voor alle lessen, dus ook voor zwem- en sportlessen. Een lange afwezigheid moet gewettigd worden door een arts.

Is een 5 45 een voldoende?

De afrondingsregel

Dat rekenkundig gemiddelde moet voldoende zijn; 5,5 of hoger. Je bent geslaagd bij een gemiddelde van 5,50 of hoger, maar niet met een gemiddelde van 5,49.

Hoe bereken je 5.5 regel?

De cijfers op je eindlijst (de eindcijfers) worden berekend als het gemiddelde van het centraal examen en de schoolexamens. Heb je dus een 6 voor je SE en een 5 voor je CE, dan wordt dat gemiddeld een 5,5. Dat wordt dan weer afgerond naar een 6, het definitieve getal op je eindlijst.

Hoeveel 5 mag je staan?

Toegestane uitzonderingen eindcijfers

Je bent geslaagd als al je eindcijfers gemiddeld 6 zijn of hoger, met de volgende uitzonderingen: Je mag één 5 hebben als al je andere eindcijfers 6 of hoger zijn.

Volgende artikel
Wat is een Keizerswens?