Mijlpalen ontwikkeling 1-4 jaar

Hoe verloopt de cognitieve ontwikkeling van een kind?

Gevraagd door: Hidde de Vos  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.2/5 (18 stemmen)

Tussen de 6 en 12 jaar leert het kind op school niet alleen lezen, schrijven en rekenen, maar ook steeds meer kennis (bijvoorbeeld geschiedenis en topografie). Als kinderen ouder worden leren ze ook om na te denken over hun eigen denken en leren. Ze kunnen daardoor ook nadenken over manieren om dingen te onthouden.

Wat is de cognitieve ontwikkeling van een kind?

Bij de cognitieve ontwikkeling leren baby's om informatie uit hun omgeving te verwerken, op te slaan, om vervolgens deze verworven vaardigheden en kennis op een later moment weer te kunnen gebruiken.

Hoe kun je ontwikkeling bij kinderen het beste begrijpen?

Gebruik je eigen taal, geef voorbeelden van jezelf en laat zien hoe jij de dingen doet. Hang bijvoorbeeld je jas aan de kapstok en zeg: “Zo, mama hangt de jas aan de kapstok aan het haakje, dan kan de jas niet vallen”. Je kind hoort wat je zegt, ziet wat je doet en zal begrijpen waarom je dat zo doet.

Wat is een cognitieve achterstand?

Ontdekken cognitieve problemen

Denk hierbij aan achterstanden in de taalontwikkeling, maar ook bijvoorbeeld problemen in de motorische ontwikkeling en het sociaal functioneren. Niet voor alle kinderen is het vanzelfsprekend dat de cognitieve ontwikkeling op dezelfde wijze verloopt als het gemiddelde kind.

Hoe kun je de cognitieve ontwikkeling stimuleren?

Stimuleer spelenderwijs de cognitieve ontwikkeling door jouw kind de kans te geven jou te imiteren en na te doen. Dit kan je doen door regelmatig samen te spelen en jouw kind te laten helpen met klusjes in huis. Laat jouw kind ook veel in contact komen (spelen) met andere kinderen.

38 gerelateerde vragen gevonden

Wat is ontwikkeling stimulering?

Het stimuleren van de ontwikkeling van het (zeer) jonge kind op cognitief, lichamelijk, sociaal-emotioneel en creatief gebied met als doel een ontwikkelingsachterstand te verminderen of (erger) te voo [..] Betekenis van ontwikkelingsstimulering toevoegen.

Wat zijn Ontwikkelings aspecten?

biologische aspecten: zoals aanleg, erfelijk- heid, aangeboren talenten, ziekten, voeding en algehele conditie. psychische aspecten: zoals persoonlijkheid, gedachten, overtuigingen en gevoelens. sociale aspecten: zoals vaardigheden, samen- werken, inlevingsvermogen, functioneren.

Hoe bepaal je of de ontwikkeling afwijkt?

Een normale motorische ontwikkeling kenmerkt zich door veel variatie, complexiteit en door een toenemend aanpassingsvermogen. Een afwijkende motorische ontwikkeling kenmerkt zich, vooral op jonge leeftijd, door het ontbreken van variatie13,14.

Wat hoort er bij cognitieve ontwikkeling?

​De cognitieve ontwikkeling is een breed begrip. Het leren, onthouden, het oplossen van problemen en intelligentie vallen allemaal onder cognitieve ontwikkeling. De tekst hieronder is vooral gericht op het leren en denken. Een belangrijke theorie over de ontwikkeling van leren en denken is de theorie van Piaget.

Wat zijn schoolse vaardigheden?

Schoolse vaardigheden zijn die vaardigheden die je kind nodig heeft om goed te kunnen leren en functioneren op de basisschool zoals veters strikken, voorbereidend lezen en schrijven, concentratie, knutselen of zelfstandig werken aan een taakje.

Wat is een belangrijke voorwaarde voor een kind om zichzelf te ontwikkelen?

Ook hun geweten ontwikkelt zich zo en ze maken zich de sociale normen en waarden eigen. De belangrijkste voorwaarde voor een voorspoedige sociaal-emotionele ontwikkeling is dat een kind zich emotioneel veilig voelt.

Wat is de creatieve ontwikkeling?

De creatieve ontwikkeling is onderdeel van de cognitieve ontwikkeling en gaat over het vermogen om te dromen, fantaseren en het ontdekken van nieuwe mogelijkheden. Dit kan gaan om spelen, dansen, zingen, schrijven, muziek maken, knutselen, tekenen, schilderen en het doen van yoga.

Wat is cognitieve leeftijd?

De cognitieve ontwikkeling van de mens is gekoppeld aan zijn/haar leeftijd. Met elk jaar dat een kind ouder wordt, wordt het slimmer. Aan het einde van de puberteit is de cognitieve ontwikkeling gestabiliseerd. Een 18-jarige doet dan een IQ test amper nog beter dan een 16-jarige.

Wat is didactische ontwikkeling kind?

Didactiek is onderdeel van de pedagogiek en behandelt de regels en de kunst van het onderwijzen. Het geeft handvatten voor het motiveren van leerlingen en het goed opbouwen van lessen. Om dit goed te kunnen doen zijn natuurlijk bepaalde vaardigheden nodig.

Wat zijn cognitieve taken?

Met de term cognitieve functies worden functies bedoeld die te maken hebben met het verwerken van informatie. Functies zoals waarneming, aandacht, concentratie, geheugen, oriëntatie, taalgebruik en vaardigheden.

Wat is het Preoperationele stadium?

In de pre-operationele fase (2 tot 6-7 jaar) leeft het kind in een fantasiewereld. Divergent denken is dominant in deze fase. Het kind fantaseert, denkt magisch en leert voornamelijk door te spelen.

Wat staat centraal bij cognitieve ontwikkeling?

De cognitieve ontwikkeling is de ontwikkeling van het denken, de waarneming, en de fantasie. Ook de begrippen intelligentie en geheugen horen hierbij.

Wat is een emotionele ontwikkeling?

De emotionele ontwikkeling wil zeggen dat het kind leert om de gevoelens van zichzelf en anderen te begrijpen en om daar goed mee om te gaan. De sociaal-emotionele ontwikkeling is een van de vier ontwikkelingsgebieden, samen met de motorische ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling en de morele ontwikkeling.

Wat is een afwijkende ontwikkeling?

Wanneer een kind achterloopt in de ontwikkeling is er sprake van een ontwikkelingsachterstand. Een kind kan een ontwikkelingsachterstand op één gebied hebben of op meerdere gebieden. In Nederland heeft 1 op de 60 kinderen een ontwikkelingsachterstand. 1 op de 250 kinderen heeft een ernstige ontwikkelingsachterstand.

Welke ontwikkelingen zijn er?

Er zijn vijf gebieden:
 • De fysieke en motorische ontwikkeling. Dit is de lichamelijke groei en de ontwikkeling van de motoriek. ...
 • De cognitieve ontwikkeling. ...
 • De spraak- en taalontwikkeling. ...
 • De psychosociale ontwikkeling. ...
 • De morele ontwikkeling.

Wat zijn de belangrijkste motorische eigenschappen van een tiener?

Het lukt steeds beter een bal gericht te gooien, te trappen en te vangen, het rennen gaat steeds soepeler en het kind kan verder springen en langer hinkelen. In deze leeftijdsfase zien we dat de oog-hand-coördinatie steeds beter wordt en het evenwicht ontwikkelt zich steeds beter.

Welke 5 ontwikkelingsgebieden zijn er?

Ontwikkelgebieden
 • Cognitieve ontwikkeling. De cognitieve ontwikkeling is de ontwikkeling van het denken en de waarneming. ...
 • Creatieve ontwikkeling. Creativiteit is het vermogen om nieuwe dingen te bedenken en/of te creëren. ...
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling. ...
 • Motorische ontwikkeling.

Wat zijn ontwikkelingsbehoefte?

De ontwikkeling wordt beschreven aan de hand van 5 verschillende gebieden: de sensorische, motorische, cognitieve, sociaal-emotionele en taalontwikkeling.

Welke Ontwikkelingspsychologen zijn er?

Theoretici en theorieën
 • Albert Bandura: Sociaal-cognitieve leertheorie.
 • Jean Piaget: Cognitieve ontwikkelingstheorie.
 • Lawrence Kohlberg: Kohlbergs theorie over de ontwikkelingsstadia van het moreel redeneren.
 • Jerome Bruner: Cognitieve (Constructivistische) Leertheorie / Narratieve Constructie van de Realiteit.

Wat zijn de 6 Interactievaardigheden?

Zes interactievaardigheden
 • sensitieve responsiviteit.
 • respect voor de autonomie.
 • structureren en grenzen stellen.
 • praten en uitleg geven.
 • ontwikkeling stimuleren.
 • begeleiden van interacties.

Volgende artikel
Is een baby slaapzak veilig?