Zindelijk worden: vanaf welke leeftijd kan dit en hoe pak je dat aan? | Ruimte voor Groei

Hoe groot moet een ruimte zijn voor kinderopvang?

Gevraagd door: Joshua van de Ven  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.9/5 (2 stemmen)

Nieuwe en bestaande kinderopvang moeten in elke ruimte (behalve de slaapruimte) ramen hebben. Vloeren en hekken hebben eisen voor hoogteverschil en openingen zodat kinderen niet kunnen vallen of vast komen te zitten. Een verblijfsgebied van een kinderopvang moet bij nieuwbouw minstens 5m2 groot zijn.

Hoeveel slaapplekken kinderopvang?

Horizontale groep van 2- 4 jaar: - Op groep van 12 kinderen; minimaal 1 slaapkamer met 6 slaapplekken per slaapkamer. Horizontale groep van 0- 2 jaar: - Op groep van 12 kinderen; minimaal 2 slaapkamers met 5 slaapplekken per slaapkamer.

Hoeveel ruimte kinderopvang?

Voor de buitenschoolse opvang is per kind ten minste 3,5 m2 bruto- oppervlakte passend ingerichte binnen(speel)ruimte beschikbaar. Een kindercentrum, waar dagopvang wordt geboden, beschikt voor kinderen tot de leeftijd van 1,5 jaar over een op het aantal kinderen afgestemde afzonderlijke slaapruimte.

Hoeveel vierkante meter per kind in de kinderopvang?

De volgende eisen worden aan ruimtes in kindercentra gesteld: Er is ten minste 3,5 m2 binnenspeelruimte per in het kindercentrum aanwezig kind.

Hoe groot moet een kinderopvang zijn?

Omdat er in een peuterspeelzaal maximaal 16 kinderen opgevangen mogen worden, moet de ruimte (3,5 x 16) 56 vierkante meter zijn. Soms wordt een ruimte mulitfunctioneel gebruikt bijvoorbeeld als klaslokaal én peuterspeelzaal.

31 gerelateerde vragen gevonden

Wat is de wet OKE?

Op 1 augustus 2010 is de Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE) van kracht geworden. Het doel van de wet is om de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren en de kwaliteit van de peuterspeelzalen te verbeteren.

Wat is een Kindmentor?

De mentor is het aanspreekpunt op de kinderopvang om de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind te bespreken.

Hoeveel stamgroepen mag een kind hebben?

Een kind maakt in de week gebruik van hooguit 2 verschillende groepsruimten. Bij activiteiten kunnen kinderen de stamgroep verlaten. De maximale grootte van de stamgroep wordt dan tijdelijk losgelaten. Hoe groot de stamgroep is, hangt af van de leeftijd van de kinderen in de groep.

Waarom wet IKK?

De Wet IKK staat voor Wet Innovatie en Kwaliteit in de Kinderopvang. Het doel van de wet is dat de kwaliteit van de kinderopvang verbetert. Dit zie je terug in een aantal nieuwe regels, aanscherping van bestaande regels en in de nadruk die gelegd wordt op de professionaliteit van jou en je vak.

Wat zijn de eisen voor een kinderopvang?

Kwalitatief goede kinderopvang valt of staat met goede medewerkers met de juiste kennis en vaardigheden. Daarom geldt: Pedagogische beleidsmedewerkers coachen pedagogisch medewerkers bij de dagelijkse werkzaamheden. Vanaf 1 januari 2025 geldt een minimum taalniveau voor de pedagogisch medewerker.

Hoe kinderopvang inrichten?

Tip 3: creëer hoeken

Zorg voor een stimulerende omgeving door verschillende speelhoeken te creëren die je makkelijk kunt herinrichten. Een interactieve poppenhoek of een rustige leeshoek: de mogelijkheden zijn eindeloos! Je creëert al makkelijk een hoek door bijvoorbeeld kasten haaks tegen de muur aan te zetten.

Waar moet je op letten bij een kinderdagverblijf?

11 tips voor het kiezen van een kinderdagverblijf
 1. Bezoek een aantal kinderdagverblijven. ...
 2. Ga in gesprek met de pedagogisch medewerkers. ...
 3. Bekijk het kinderdagverblijf goed. ...
 4. Vraag naar de samenstelling van de groepen. ...
 5. Vraag naar de dagindeling en de pedagogische visie. ...
 6. Vraag hoe het kinderdagverblijf communiceert met ouders.

Wat kun je doen om wiegendood te voorkomen?

Tips ter voorkoming van wiegendood
 1. Leg de baby vanaf de geboorte in rugligging te slapen. ...
 2. Gebruik geen dekbed, kussens, slappe matrassen of hoofdbeschermers. ...
 3. Niet te warm. ...
 4. Ventileer de slaapkamer van je baby goed. ...
 5. Laat de baby niet bij jullie in bed slapen. ...
 6. Houd je baby vrij van rook. ...
 7. Speengebruik. ...
 8. Tweelingen niet in 1 bed.

Wat zijn inrichtingseisen?

Het gebouw moet een brandmeldinstallatie, rookmelders, zelfsluitende branddeuren en blustoestellen hebben. Gordijnen, vloerbedekking, versiering, speeltoestellen en meubelen moeten brandveilig zijn. Een kinderopvang moet goede ventilatie hebben. Vooral in slaapkamers met stapelbedden zijn er zware eisen aan ventilatie.

Welke 4 doelen schrijft wet IKK voor?

Die pedagogische doelen zijn: het bieden van emotionele veiligheid; het bevorderen van de persoonlijke competentie; het bevorderen van de sociale competentie; de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde normen en waarden.

Wat zijn de vier pedagogische doelen?

Dit betekent dat de kinderopvang moet voldoen aan 4 pedagogische doelen:
 • Emotionele veiligheid voor het kind bieden. Medewerkers van de kinderopvang tonen respect voor (de zelfstandigheid van) de kinderen. ...
 • Persoonlijke kwaliteiten bevorderen. ...
 • Sociale kwaliteiten bevorderen. ...
 • Normen en waarden overbrengen.

Hoe verloopt de invoering van de Wet IKK?

Evaluatie Wet IKK uitgesteld naar einde 2022

De evaluatie van de Wet IKK is uitgesteld tot eind 2022. Binnen vier jaar na de inwerktreding zou de wet geëvalueerd worden, maar dit heeft vertraging opgelopen doordat de LKK-metingen van 2020 vanwege COVID-19 zijn vervallen.

Hoe groot mag een BSO groep zijn?

Buitenschoolse opvang

In een groep binnen de leeftijdscategorie 4-7 jaar, mag één pm'er maximaal 10 kinderen opvangen en twee pm'ers 20 kinderen. Is de groep voor 4-12 jarigen, dan mag één pm'er 11 kinderen opvangen en twee pm'ers 22. Dat betekent wel dat er maximaal 9 van de 11 kinderen jonger dan 7 jaar mogen zijn.

Hoeveel leidsters op een groep BSO?

Op de buitenschoolse opvang mag één pedagogisch medewerker maximaal tien kinderen van 4 t/m 6 jaar opvangen, en bij kinderen van 7 t/m 12 jaar is dat aantal maximaal twaalf. Het is dus afhankelijk van de leeftijd van de kinderen en van het aantal kinderen hoeveel pedagogisch medewerkers er op de groep aanwezig zijn.

Wat is kwaliteit in de kinderopvang?

De kwaliteit van kinderopvang kan omschreven worden als datgene dat de opvang verantwoord maakt. Naast de veiligheids- en gezondheidsaspecten is de pedagogische kwaliteit bepalend. Hoge pedagogische kwaliteit zorgt ervoor dat kinderen zich op een optimale manier kunnen ontwikkelen.

Wat doet een mentor kinderopvang?

Mentorschap in het algemeen

De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van het kind. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken. In de buitenschoolse opvang is de mentor ook het aanspreekpunt voor het kind.

Wat doet een mentor coach?

Een coach snelt je te hulp met een rugzak vol tools en methodes. Hij of zij blijft vaker uit het inhoudelijke, om je net daardoor beter te kunnen helpen in het proces. Je mentor helpt met een rugzak vol (zakelijke) ervaring. Dit laat toe om samen met je mentor ook in inhoudelijke vraagstukken te duiken.

Wat doet een leerling mentor?

In het onderwijs is een mentor een leraar die een groep leerlingen onder zijn of haar hoede neemt en de leerlingen begeleidt en adviseert waar dit nodig is.

Wat zegt de wet en regelgeving over VVE?

In de wet is vastgelegd dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor voorschoolse educatie. De gemeente bepaalt welke kinderen in aanmerking komen voor VVE. Over het algemeen wordt op het consultatiebureau bekeken of een peuter extra ondersteuning nodig heeft (indiceren).