Inheritance Rights of a Surviving Spouse and Children of a Deceased Parent

Heb je recht op erfenis ex schoonouders?

Gevraagd door: Daphne Gerritsen  |  Laatste update: 3 maart 2024
Score: 4.3/5 (36 stemmen)

Wanneer de echtscheiding is afgerond maak je in principe geen aanspraak op een erfenis (die vrijvalt na de scheiding) van één van je schoonouders. Dit kan alleen als de erflater een insluitingsclausule heeft opgenomen in het testament waardoor je alsnog van hem of haar kan erven.

Heb ik recht op de erfenis van mijn schoonouders?

Hierbij gaat het om bloedverwanten (kinderen, ouders, broers, zussen, grootouders, overgrootouders). Alleen jouw echtgenoot/echtgenote of geregistreerd partner vormt hier de uitzondering op. Schoonfamilie en aangetrouwde kinderen erven dus via de wet niets van jou. Een erfgenaam moet wel in leven zijn.

Heeft ex schoonzoon recht op erfenis?

Alleen uw eigen kinderen en niet hun aangetrouwde partners zijn op grond van de wet uw erfgenamen. U hoeft 'de koude kant' dus niet specifiek te onterven. Toch kan uw (voormalige) schoondochter of schoonzoon recht hebben op een deel van uw erfenis.

Kan schoondochter erven van schoonouders?

Bloedverwant betekent eigen familie: je deelt hetzelfde bloed. Alleen eigen familie kan dus volgens de wet erven. Schoondochters, schoonzonen, schoonzussen en zwagers zijn geen bloedverwanten van de overledene en kunnen daarom niet volgens de wettelijke regels van de overledene erven.

Wie erft als schoonmoeder over lijdt?

De erfgenamen van uw schoonouders zijn de partner en diens kinderen. Voorbeeld: uw schoonvader overlijdt. Zijn erfgenamen zijn dan uw schoonmoeder en zijn kinderen. Tenzij er een testament is opgesteld.

34 gerelateerde vragen gevonden

Hebben kleinkinderen recht op erfenis grootouders?

De kleinkinderen kunnen dan erven via hun ouders. Ze hebben dus niet direct recht op een deel van de nalatenschap van hun grootouders. Het is echter belangrijk om te benadrukken dat de positie van kleinkinderen in de erfenis afhankelijk is van de aanwezigheid van andere erfgenamen.

Wie verdeelt de erfenis zonder testament?

Erfgenamen en boedelvolmacht

Staat in het testament niet hoe de erfenis moet worden geregeld? Dan gelden de wettelijke regels en regelen de erfgenamen de erfenis samen. Zij kunnen dit ook door 1 of meer personen laten doen met een boedelvolmacht.

Wie erft er als er geen testament is?

Als er geen testament is, bepaalt de wet wie de erfgenamen zijn. Dat gebeurt in deze volgorde: echtgenoot of geregistreerd partner en de kinderen. ouders, broers en zussen.

Kan je je schoondochter onterven?

Schoonzoon of schoondochter onterven

Iets vergelijkbaars geldt ook voor schoonzoons en schoondochters. Zij zijn geen erfgenaam volgens de wet, dus vallen ze ook niet te onterven. Hendrik (uit het voorbeeld hierboven) wil weten of hij zijn schoondochter Irene kan onterven.

Hoe weet je of je recht hebt op een erfenis?

U bent erfgenaam als u volgens de geboorteakte of door adoptie kind bent van de overledene. Bent u stiefkind, pleegkind of een biologisch kind dat door de overledene is afgestaan of niet is erkend? Dan bent u alleen erfgenaam als de overledene dit in een testament heeft bepaald.

Hebben stiefkinderen recht op kindsdeel?

Hebben stiefkinderen ook een kindsdeel? Stiefkinderen hebben op grond van de wet geen kindsdeel in de erfenis van de stiefouder.

Wat met het geld van een erfenis bij een scheiding?

Of u nu gehuwd bent onder een gemeenschapsstelsel of een stelsel van scheiding van goederen, hetgeen u uit erfenis verkrijgt behoort steeds tot uw eigen vermogen. Uw partner krijgt dus geen eigendomsrechten in de goederen die u uit erfenis verkrijgt.

Wie krijgt erfenis bij overlijden partner?

Door de wettelijke verdeling krijgt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner alle goederen van de nalatenschap. Pas als de langstlevende echtgenoot of partner overlijdt, erven de kinderen. Soms zijn dit kinderen uit een eerder huwelijk.

Kunnen kleinkinderen aanspraak maken op erfenis?

Volgens de wet erven uw kleinkinderen niet van u zolang uw kinderen nog leven. In een testament kunt u regelen dat zij ook iets erven. Hier kunt u voorwaarden aan verbinden, bijvoorbeeld dat zij dit voor hun studie gebruiken.

Hoe wordt een erfenis uitbetaald?

Heeft u de erfenis aanvaard, dan moet de erfenis vervolgens worden afgewikkeld en verdeeld. U kunt dan als erfgenaam te maken krijgen met een notaris, een executeur of een bewindvoerder. Als er geen erfgenamen (bekend) zijn, kan de overheid de afwikkeling op zich nemen.

Wat erven je als een van de ouders overlijdt?

Als één van de ouders overlijdt gaat de erfenis in beginsel naar de langstlevende ouder. De kinderen krijgen dan een vordering op de langstlevende ouder. Deze vordering wordt pas uitbetaald als de langstlevende overlijdt.

Kan ik mijn kleindochter onterven?

Kleinkinderen. Een onterfd kind kan ook afzien van de legitieme portie. Dat betekent dat uw kleinkinderen de plaats van de kinderen innemen; die zijn dan wettelijke erfgenaam. Wilt u dat niet, dan moet u ook de kleinkinderen onterven.

Wat erft een onterft kind?

Legitieme portie

Uw kind houdt het recht op een deel van uw erfenis. Dit deel heet de legitieme portie. Het is de helft van wat uw kind zou hebben gekregen zonder testament. Uw kind moet hier binnen 5 jaar na uw overlijden om vragen.

Kun je je kind 100% onterven?

Legitieme portie

Zoals gezegd is het onmogelijk om kinderen volledig te onterven. Zij zullen altijd recht houden op een deel van erfenis. Dit deel wordt de legitieme portie genoemd. Dit deel bedraagt de helft van wat het zou hebben gekregen zonder testament.

Wie is gemachtigd na overlijden?

Alleen degene die optreedt namens de erfgenamen, kan online een nabestaandenmachtiging krijgen. Dit kan een erfgenaam of executeur zijn. Aanvragen kan vanaf een week na het overlijden.

Hoe wordt de erfenis verdeeld bij een samengesteld gezin?

Als jij eerst komt te overlijden, dan zijn jouw echtgenoot en jouw eigen kind erfgenaam, ieder voor een gelijk deel. Jouw stiefkind erft niet van jou. Bij het later overlijden van jouw echtgenoot is zijn kind zijn erfgenaam. Jouw kind, dus zijn stiefkind, is dan geen erfgenaam.

Is het erg als je geen testament hebt?

Hebt u geen testament laten opstellen? Dan bepaalt het erfrecht wie uw erfgenamen zijn en hoeveel zij erven. De regels van het erfrecht staan in het Burgerlijk Wetboek. Het gaat om kinderen die eigen kinderen waren door geboorte of erkenning of geadopteerde kinderen.

Hoe verdeel je het eerlijkst een erfenis?

Zorg dat iedere erfgenaam een bedrag hecht aan een elk kostbaar object. Tel per erfgenaam het totaalbedrag op. Dit bedrag denkt de erfgenaam te moeten verdelen. Deel dat vervolgens door het aantal erfgenamen en je je krijgt voor iedere erfgenaam een bedrag waarvan hij of zij denkt dat hij daar recht op heeft.

Wie betaalt de notaris bij erfenis?

De uiteindelijke rekening voor het afwikkelen van de erfenis kan een paar honderd euro zijn als er een duidelijk testament is of wanneer alle erfgenamen het snel eens worden. Maar het kan ook duizenden euro's of zelfs nog meer kosten. Doorgaans worden de notariskosten betaald uit de erfenis.

Vorige artikel
Welke olie bij patatjes baby?
Volgende artikel
Waar baby 2 weken slapen?