Is het leerplicht of schoolplicht?

Heb je leerplicht of schoolplicht?

Gevraagd door: Fien Dogan  |  Laatste update: 28 februari 2024
Score: 4.6/5 (15 stemmen)

Kinderen tussen 5 en 16 jaar: leerplicht De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn. Maar zij vallen dan nog niet onder de leerplicht. De leerplicht begint op de 1e dag van de nieuwe maand nadat het kind 5 is geworden.

Wat is het verschil tussen schoolplicht en leerplicht?

Leerplicht wil niet zeggen dat je verplicht bent om naar school te gaan. Wie ingeschreven is in een school, heeft wél schoolplicht. Je bent dan verplicht om het schoolreglement te volgen en je mag niet afwezig zijn zonder geldige reden.

Heb je schoolplicht?

Alle kinderen die in hetzelfde kalenderjaar geboren zijn, worden op hetzelfde moment leerplichtig: op 1 september van het kalenderjaar waarin zij 5 jaar worden.

Wat valt onder leerplicht?

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Dat betekent dat ze verplicht zijn om naar school te gaan. In de Leerplichtwet staat dat wanneer kinderen 5 jaar ze naar school moeten. Als kinderen 4 jaar oud zijn mogen ze naar school en dat doen de meeste kinderen ook.

Kun je stoppen met school als je 16 bent?

Leerlingen tussen 16 en 18 jaar mogen alleen stoppen met school, als zij een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 en hoger) hebben. Is dat niet zo? Dan geldt de kwalificatieplicht. Dit betekent dat uw kind een voltijdopleiding moet volgen.

19 gerelateerde vragen gevonden

Hoe hoog is de boete als je niet naar school gaat?

De richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim, gaat uit van zo'n 100 euro per dag dat een kind van school wordt gehouden. Er geldt een maximum van 600 euro per gezin voor één week en 900 euro per gezin bij twee weken. Bij herhaling van luxe verzuim worden de boetes hoger.

Hoe streng is de leerplicht?

De Leerplichtwet is streng. De wet zorgt ervoor dat ieder kind naar school gaat en op een school staat ingeschreven. Ouders of verzorgers zijn er verantwoordelijk voor dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Ze worden er dan ook op aangesproken als dat niet gebeurt.

Kun je onder leerplicht uitkomen?

Dit zijn enkele situaties waarin u vrijstelling kunt aanvragen: Uw kind is ernstig ziek. Of uw kind heeft psychische klachten, waardoor het niet naar school kan. Voor vrijstelling heeft u een verklaring van een arts, psycholoog of pedagoog nodig.

Kan mijn kind vrij krijgen van school?

Vrij voor bijzondere gebeurtenissen

Hiervoor moet u toestemming vragen. Dit doet u bij de directeur van de school. Bij bijzondere gebeurtenissen kunt u voor meer dan 10 dagen vrij vragen. U moet toestemming vragen aan de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Kan je stoppen met school als je 14 bent?

Ja, dat kan! Een havo- of vwo diploma geldt als een startkwalificatie. Als je nog geen 18 bent, heb je zo'n startkwalificatie nodig om een tussenjaar nemen.

Kan ik als 17 jarige stoppen met school?

Een zeventienjarige leerling met een startkwalificatie hoeft niet meer naar school. Een startkwalificatie is een diploma op havo- of vwo-niveau of een diploma van niveau 2 van het mbo of hoger. Het kabinet wil het aantal schooluitvallers terugbrengen naar maximaal 20.000 per jaar in 2021.

Is het strafbaar om niet naar school te gaan?

Absoluut verzuim

Staan leer- of kwalificatieplichtige jongeren niet ingeschreven op een school? Dan heet dat absoluut verzuim. Dit is strafbaar, want de Leerplichtwet wordt overtreden.

Is een kind leerplichtig?

Ieder kind tussen 5 en 16 jaar moet naar school. Dit heet leerplicht. In een aantal gevallen hoeft uw kind niet naar school.

Wat gebeurt er als je niet naar leerplicht gaat?

De rechter mag een geldboete opleggen tot 3.700 euro. De leerplichtambtenaar kan leerlingen vanaf 12 jaar persoonlijk op hun ongeoorloofde schoolverzuim aanspreken en voor de rechter brengen. Ouders kunnen in het uiterste geval een gevangenisstraf van een maand krijgen.

Wat gebeurt er als je stopt met school?

De leerplicht

Als je leerplichtig bent en toch stopt met school, schakelt school een leerplichtambtenaar in. Deze wordt ook ingeschakeld als je teveel afwezig bent. De leerplichtambtenaar gaat samen met jou bekijken hoe je alsnog een diploma kunt halen.

Wat veranderd op 1 september 2023?

Korte celstraffen effectief uitgevoerd

Sinds september vorig jaar worden de celstraffen tussen 2 en 3 jaar effectief uitgevoerd, vanaf 1 september 2023 zal dat ook zo zijn voor straffen onder de 2 jaar. Straffen onder de 6 maanden wil minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) afschaffen.

Wat als mijn kind weigert naar school te gaan?

Vraag hulp als je kind niet naar school wil: Praat met de leerkracht of de mentor van je kind. En maak een afspraak met de huisarts, jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Samen kun je bespreken wat je kunt doen om ervoor te zorgen dat je kind snel weer naar school gaat.

Hoeveel dagen mag een kind afwezig zijn op school?

Ze zijn leerplichtig, dus ongewettigd afwezig als ze zonder geldige reden niet op school zijn. Met bv. een geldig ziektebriefje zijn ze wettig afwezig. Ze mogen maximaal 29 halve dagen ongewettigd afwezig zijn.

Wat als je je kind thuis houdt van school?

De leerplichtambtenaar onderzoekt waarom uw kind zonder toestemming van school wegblijft. Hij kan een proces-verbaal opmaken als uw kind zonder goede reden niet naar school gaat. De rechter kan dan een straf geven.

Kan je leerplicht bellen?

Als het op school niet goed gaat met uw kind en u komt er met de school niet uit, dan kunt u de leerplichtambtenaar bellen of mailen voor advies. De leerplichtambtenaar is onafhankelijk.

Waar krijg je vrij voor van school?

Je kan voor je kind tijdelijk vrijstelling van de leerplicht krijgen. Bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts, het ziekenhuis of ernstige familiegebeurtenissen. Hiervoor vraag je vooraf verlof van school aan.

Is leerplicht goed?

De toegevoegde waarde van de leerplichtwet is dat iedereen met gelijke kansen begint en de benodigde algemene kennis heeft om goed te functioneren in een steeds sneller ontwikkelende samenleving. Het bestrijdt analfabetisme. Analfabetisme vermindert de kans op een goede toekomst met vooruitzichten.

Kan je thuis school krijgen?

Is thuisonderwijs in Nederland toegestaan? Ja, in Nederland is dit doorgaans mogelijk op grond van een richtingsbezwaar volgens de Leerplichtwet 1969. Een vrijstelling is alleen mogelijk als het kind niet eerder een school in de zin van de Leerplichtwet heeft bezocht.

Kan school Jeugdzorg inschakelen?

Nee, een school moet ouders altijd informeren over het doen van een zorgmelding. In de Wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de verplichtingen vastgelegd van beroepskrachten die met kinderen en jongeren werken.

Waarom leerplicht tot 18?

De kwalificatieplicht is bedoeld om schooluitval tegen te gaan en jouw kansen op een baan te vergroten. De kwalificatieplicht houdt in dat leerlingen van 16 tot 18 jaar verplicht zijn onderwijs te volgen als zij geen diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger hebben.