Heb je gezag als je kind erkend hebt?

Gevraagd door: Ceylin van de Berg AD  |  Laatste update: 18 juni 2022
Score: 4.1/5 (14 stemmen)

Met een erkenning krijgt de vader niet meteen het ouderlijk gezag maar wel omgangsrecht in het geval jullie relatie mis zou lopen. Om ouderlijk gezag te krijgen moet een apart verzoek worden ingediend bij de griffie van het kantongerecht. Doordat de vader het kind erkent, krijgt het kind erfrecht.

Wat is het verschil tussen gezag en erkenning?

Heeft een persoon het kind alleen erkend, dan heeft de ouder geen opvoed- en verzorgingsplicht jegens het kind. Bij ouderlijk gezag is dat wel het geval: samen met de moeder is hij de wettelijk vertegenwoordiger.

Heb je gezag als je kind erkend?

Een kind is automatisch erkend door de moeder via de geboorte, ongeacht welke relatievorm. Woont de moeder samen met de vader, dan moet hij het kind erkennen en daarna samen met de moeder het gezag aanvragen via rechtspraak.nl. Pas dan hebben zij beiden het gezag over het kind.

Welke rechten heb je als je een kind erkend?

Gevolgen erkenning kind
  • Tussen u en uw kind ontstaat een juridische band (familierechtelijke betrekking).
  • U moet het kind onderhouden (onderhoudsplicht) totdat het 21 jaar wordt.
  • U en het kind worden elkaars wettelijke erfgenamen.
  • U kiest (met de moeder) op het moment van erkenning de achternaam van uw kind.

Wat kan een vader zonder erkenning?

Als een vader zijn kind (nog) niet heeft erkend, maar wel betrokken is bij de verzorging en opvoeding, kan hij aanspraak maken op bepaalde rechten, zoals het recht op contact met zijn kind. Er is in dat geval namelijk sprake van “family life”. Dit is vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Hoe zit het met erkenning en gezag over je kind?

24 gerelateerde vragen gevonden

Kan een vader erkenning afdwingen?

Een vader kan slechts vervangende toestemming voor de erkenning van zijn kind aanvragen bij de rechtbank, als de moeder deze erkenning bij de geboorte heeft geweigerd. Een vader kan geen vaderschapstest afdwingen.

Kan ik het vaderschap weigeren?

Je kan er voor kiezen om zijn vaderschap niet te laten erkennen. Jij moet een document ondertekenen om hem toelating te geven tot erkenning van vaderschap. Deze weigering van jouw kant kan hij wel teniet doen door naar de familierechter te stappen. De rechter kan een DNA-test via bloedname bij je kindje afdwingen.

Heeft een vader recht om zijn kind te zien?

Juridisch gezien hebben zowel de biologische vader als de juridische vader (na erkenning) recht op omgang met het kind. Ook als je als biologische vader het kind niet hebt erkend heb je recht op omgang. Dit is wettelijk vastgelegd. De omgang van de ouders met het kind wordt doorgaans vastgelegd in een ouderschapsplan.

Wat zijn de rechten van een vader zonder gezag?

Plichten van de juridisch ouder zonder ouderlijk gezag

Plicht tot omgang met het kind (artikel 1:377a lid 1 BW). Plicht om het recht op familieleven van het kind te respecteren (artikel 8 EVRM). Plicht tot betalen van kinderalimentatie, naar draagkracht (artikel 1:392 lid 1 BW).

Wat als je een kind niet erkend?

Vervangende toestemming

In principe is medewerking van de moeder nodig. Als de moeder haar toestemming voor de erkenning weigert, kan de vader een procedure starten bij de rechtbank om vervangende toestemming. Ook in dat geval kan de rechtbank het vaderschap gerechtelijk vaststellen door middel van een DNA-test.

Wat is het Klemcriterium?

Dit zogeheten klemcriterium is het criterium dat geldt om te voorkomen dat beide ouders met het gezamenlijk gezag worden belast, terwijl het belang van het kind hierbij niet gebaat is.

Heeft vader gezag na erkenning?

Doordat de vader het kind erkent, krijgt het kind erfrecht. Alleen als het kind is geboren uit een geregistreerd ouderschap en de vader het kind heeft erkend, krijgt de vader automatisch ouderlijk gezag.

Is ouderlijke macht hetzelfde als gezag?

Het ouderlijk gezag is namelijk het gezag over het kind dat door de ouders wordt uitgeoefend en voogdij is het gezag over het kind dat door een ander dan de ouder van het kind, over het kind, wordt uitgeoefend.

Waarom is erkenning zo belangrijk?

Stimulerend en verzoenend. Erkenning kan ons enorm motiveren en gelukkig maken. Het stimuleert ons om ons best te doen en nieuwe uitdagingen aan te gaan: na een compliment van de baas hebben we meteen meer zin in ons werk. Het werkt bovendien verzoenend en laat ons meer oog hebben voor een ander.

Waarom geen erkenning?

Wat doe je als geen erkenning of waardering krijgt? Als je je niet erkent of gewaardeerd voelt, bijvoorbeeld door je huisarts, dan kan dit voor gevoelens met lading zorgen zoals verdriet, moedeloosheid of schaamte. HSP hebben de neiging 'binnenvetters' te zijn van hun negatieve emoties. Op den duur kan dit moe maken.

Wat is de betekenis van erkenning?

erkenning - Zelfstandignaamwoord 1. een bevestiging van de juistheid of geldigheid van iets ♢ Hij heeft lang moeten wachten op de erkenning van zijn in Syrië behaalde diploma's 2. waardering ♢ Professor Feringa heeft vandaag erkenning gehad voor zijn baanbrek...

Wat mag een ouder zonder gezag?

De ouder zonder gezag heeft geen recht op inzage of afschrift, maar enkel recht op informatie op basis van het dossier. Die informatie mag mondeling en/of op schrift worden verstrekt. Verder mag de ouder zonder gezag geen informatie ontvangen die de ouder met gezag ook niet mag ontvangen.

Wat valt er onder informatieplicht?

Informatieplicht bij ouders zonder gezag

Ook indien die ouder geen omgang heeft met zijn of haar kind, bestaat de plicht tot informatieverschaffing. De ouder met gezag is daarnaast verplicht de andere ouder te raadplegen bij het nemen van bepaalde beslissingen over het kind. Dit wordt consultatieplicht genoemd.

Welke omgangsregelingen zijn er?

Een veelvoorkomende omgangsregeling is dat de kinderen gedurende een weekend om de veertien dagen bij de 'niet-inwonende' ouder verblijven. Vaak zijn de kinderen dan ook gedurende de helft van de schoolvakanties bij deze ouder en worden de feestdagen eerlijk verdeeld.

Kan een moeder haar kind weghouden bij vader?

Recht op omgang met je kind is dus een wettelijk recht voor vaders. De wet geeft aan dat alleen in uitzonderlijke gevallen dit recht van vader op een omgangsregeling kan komen te vervallen. Moeder kan niet zomaar een omgangsregeling van vader weigeren en het kind weghouden bij vader.

Wat is de minimale omgangsregeling?

Een minimum omgangsregeling staat niet in de wet en bestaat dus eigenlijk niet. Wel hebben beide ouders het recht en zelfs de verplichting tot omgang met hun kind. Afhankelijk van de situatie wordt er een omgangsregeling vastgesteld, waarbij er in het bijzonder moet worden gekeken naar het belang van jouw kind.

Is een omgangsregeling verplicht?

De rechtbank in Amsterdam heeft bepaald dat de vader van een kind niet alleen recht heeft op omgang met zijn dochter, maar dat hij ook verplicht is om de vastgestelde omgangsregeling na te komen.

Kan je iemand dwingen voor een DNA test?

Het is niet mogelijk om iemand te dwingen DNA af te staan ​​voor onderzoek. Een kind heeft echter ook het recht om te weten wie zijn of haar echte vader is en om te weten van wie het afstamt.

Kun je erkenning tegenhouden?

Niet alleen de moeder kan de erkenning tegenhouden, ook de vader kan weigeren een kind te erkennen. Om toch een familierechtelijke betrekking te laten ontstaan tussen vader en kind, kan de moeder (totdat het kind 16 jaar is) of het kind zelf, de rechtbank verzoeken het vaderschap vast te stellen.

Kan een DNA test afgedwongen worden?

Als de moeder niet vrijwillig meewerkt aan de afname van de DNA-test bij het kind, kan de DNA-test afgedwongen worden door middel van een procedure die gevoerd wordt voor de bevoegde familierechter. Indien hij dit opportuun acht, zal de rechter een geneesheer aanduiden die de DNA-test uitvoert.