9. Kindermishandeling Risico- en Beschermende factoren

Welke risicofactoren oorzaken spelen een rol bij kindermishandeling?

Gevraagd door: Xavi van Dam  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.2/5 (47 stemmen)

Belangrijkste risicofactoren voor kindermishandeling
 • partnergeweld;
 • psychische en psychiatrische problemen zoals depressie;
 • temperament , prikkelbaarheid, hyperreactiviteit;
 • ouder heeft kindermishandeling in de jeugd meegemaakt en/of was getuige van partnergeweld;
 • ongewenste zwangerschap.

Welke risicofactoren spelen een rol bij kindermishandeling?

Daarnaast lopen ouders die zelf als kind mishandeld zijn of in hun jeugd andere negatieve ervaringen in het gezin hebben meegemaakt, een groter risico om hun eigen kind te mishandelen. Verder zijn gebrekkige opvoedingsvaardigheden en stress in de opvoeding grote risicofactoren voor kindermishandeling.

Wat zijn de oorzaken van het ontstaan van kindermishandeling?

Problemen als werkloosheid, armoede en slechte huisvesting veroorzaken stress en kunnen het ontstaan en voortbestaan van kindermishandeling bevorderen. Armoede lijkt een grotere rol te spelen bij verwaarlozing dan bij fysieke mishandeling (Berry, Dawson, Charlson, 2002; Gaudin, 1995, in: Berger et al., 2004).

Welke risicofactoren kunnen binnen het gezin een rol spelen?

Lastige jeugd. Andere problemen (geld, verslaving, slechte woonruimte). Laag intelligentieniveau (IQ) en beperkt inzicht.

Wat zijn risicofactoren en beschermende factoren?

Risicofactoren vergroten de kans op het ontstaan van problemen, beschermende factoren fungeren als buffer daartegen en verkleinen zo de kans op het ontstaan van problemen. In de literatuur is een groot aantal risico- en beschermende factoren voor kinderen van ouders met psychische en/of verslavingsproblemen beschreven.

20 gerelateerde vragen gevonden

Wat zijn beschermde factoren?

Beschermende factoren vormen een buffer tegen de invloed van risicofactoren. Beschermende factoren bij gedragsproblemen zijn: sterke kanten van het kind zoals intelligentie, gezondheid, positieve karaktereigenschappen, charme en een talent voor sport.

Wat is een criminogene factor?

Onder criminogene factoren worden kenmerken en omstandigheden van mensen en hun omgeving verstaan, die bijdragen aan het plegen van delicten en daardoor ook ten aanzien van recidive een voorspellende waarde kunnen hebben. Hierbij is het onderscheid statisch en dynamisch van belang.

Wat is Gezinsfactoren?

Vertrekkend vanuit het ecologisch transactioneel model worden vier typen gezinsfactoren onderscheiden: proximale (opvoedingsgedrag en alledaagse interacties tussen de ouders en het kind), distale (persoonlijkheidskenmerken en psychopathologie van de ouder), contextuele (de relatie tussen beide ouders en het ...

Welke soorten risicofactoren zijn er?

De belangrijkste factoren zijn roken, een hoge bloeddruk, en hoog cholesterol. Hoe meer risicofactoren je hebt, hoe groter de kans op een hart- of vaatziekte. Op sommige risicofactoren heb je zelf geen invloed. Je risico neemt toe als je ouder wordt, en in sommige families komen hart- en vaatziekten vaker voor.

Wat zijn voorbeelden van factoren?

Levensgebeurtenissen, zoals het verlies van een ouder of ander familielid, echtscheiding van de ouders, verhuizing of wisseling van school, ernstige ziekte en mishandeling of seksueel misbruik, zijn belangrijke ontwrichtende factoren.

Welke hulpverlening bestaat er voor kindermishandeling?

Iedereen kan bij slachtofferhulp terecht, ook kinderen en jongeren. Je kan hen bereiken via 0800 13 500. Voor vragen over geweld, misbruik en kindermishandeling kan je terecht op 1712.

Welke soort kindermishandeling komt het meest voor?

In Dordrecht wordt per 100 kinderen tien keer zoveel mishandeling geregistreerd bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling als in Amsterdam. Friesland en Zuid-Holland steken als provincie boven de rest van Nederland uit.

Waarom is kindermishandeling schadelijk?

Kindermishandeling remt de ontwikkeling en kan stoornissen veroorzaken. Het schaadt dan de emotionele ontwikkeling en de vooruitgang van de motoriek, de groei, de spraak, het taalgebruik en de intellectuele vermogens.

Wat is het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling?

psychische en psychiatrische problemen bij ouder(s), actueel of in het verleden (denk aan: depressie, autisme, ADHD, bipolaire stoornis, antisociale gedragsstoornis, borderline persoonlijkheidsstoornis en LVB); ouder heeft kindermishandeling in de jeugd meegemaakt; problematisch alcohol-/drugsgebruik door ouders.

Wat maakt kinderen kwetsbaar?

Wat maakt een kind meer kwetsbaar? - Hulpeloosheid en controleverlies; - Minder zelfvertrouwen; - Minder knoppenkennis; - Gevoelens van angst; - Houding van de ouders (als zij negatief en angstig zijn, wordt dat overgedragen op kinderen); - Niet in context kunnen plaatsen → bijgevolg hebben ze controleverlies.

Welke zijn de risicofactoren om type 2 diabetes te krijgen?

Wie loopt meer risico op diabetes?
 • als je ouder bent, wordt de kans op diabetes type 2 steeds groter.
 • als je overgewicht hebt, vooral rond de buik.
 • als je een te hoog cholesterol hebt.
 • als je een vader, moeder, broer of zus hebt met diabetes type 2.
 • als je hoge bloeddruk hebt.
 • als je zwangerschapsdiabetes hebt gehad.

Welke risicofactoren zijn er voor het ontwikkelen van een depressie?

Kinderen en adolescenten die snel boos, angstig of verdrietig zijn, lopen een groter risico op het krijgen van een depressie. Andere risicofactoren zijn een naar binnen gekeerde houding, een geringe mate van autonomie, een lage zelfwaardering en de neiging negatief over zichzelf te denken bij tegenslag.

Wat zijn de oorzaken van gedragsproblemen?

Gedragsproblemen zijn niet aangeboren, maar worden veroorzaakt door de omstandigheden. Mogelijke oorzaken voor gedragsproblemen zijn een niet-stabiele opvoeding of het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen zoals geweld of seksueel misbruik. Gedragsproblemen kunnen voorkomen bij kinderen en bij volwassenen.

Wat zijn Ouderfactoren?

Ouderfactoren: slechte kwaliteit van de ouder-kindrelatie (sterke voorspeller); de mate waarin de ouder de jeugdige ervaart als een probleem of belasting (de jeugdige vertoont al of niet problematisch gedrag) (sterke voorspeller);

Welke opvoedingsstijlen zijn er?

Opvoedingsstijlen
 • Opvoedingsstijl 1: Autoritair. Een autoritaire opvoedingsstijl kenmerkt zich door veel regels. ...
 • Opvoedingsstijl 2: Toegeeflijk (ook wel permissief) ...
 • Opvoedingsstijl 3: Democratisch (ook wel autoritatief) ...
 • Opvoedingsstijl 4: Verwaarlozend.

Wat zijn risicofactoren huiselijk geweld?

Er zijn verschillende risicofactoren voor partnergeweld, zoals een machtsverschil tussen de partners, een ongelijke man-vrouwverhouding, met een relationele afhankelijkheid, een economische afhankelijkheid of een zorgafhankelijkheid van de een naar de ander, of een combinatie daarvan.

Wat zijn Protectieve factoren?

Protectieve factoren zijn belangrijk voor een kind om zich goed te kunnen ontwikkelen. Onder deze factoren verstaan we aspecten in de omgeving en eigenschappen van jongeren die hen kunnen beschermen tegen de invloed van stressoren en die bepaalde uitingen van psychopathologie* positief kunnen beïnvloeden.

Wat zijn dynamische risicofactoren?

Dynamische risicofactoren zijn risicofactoren die, in tegenstelling tot statische risicofactoren, te beïnvloeden zijn door de behandeling. De ontwikkelingen op het gebied van risicotaxatie laten zien dat het ook van belang is aandacht te schenken aan beschermende factoren.

Wat is een beschermende factor bij opvoeden?

“We weten dat 'beschermende' factoren, zoals kennis over opvoeding bij de ouder, praktische en emotionele steun vanuit het sociale netwerk, een veilige hechting en grote betrokkenheid van de gemeenschap een positieve invloed hebben op de gezonde start van een kind.

Wat is een beschermende factor tegen kindermishandeling?

Beschermende factoren in de omgeving, die kunnen beschermen tegen de gevolgen van kindermishandeling: positieve onderlinge relaties in het gezin; positieve relaties met leeftijdsgenoten; binding met de gemeenschap, schoo, kerk en sport.