Wat zijn ontwikkelingsstoornissen?

Welke ontwikkelingsstoornissen zijn er?

Gevraagd door: mr. Lieke Hussain  |  Laatste update: 2 maart 2024
Score: 4.6/5 (9 stemmen)

Het DSM-IV onderscheidt de volgende groepen ontwikkelingsstoornissen:
 • Zwakzinnigheid (As II)
 • Leerstoornissen (waaronder dyslexie en dyscalculie)
 • Motorische stoornissen (dyspraxie)
 • Communicatiestoornissen (waaronder stotteren)
 • Pervasieve ontwikkelingsstoornissen.
 • Aandachtstekort- en gedragsstoornissen (ADHD, ODD, CD)

Welke soorten ontwikkelingsstoornissen zijn er?

Je kunt hierbij denken aan:
 • leerstoornissen, bijvoorbeeld. ...
 • spraakstoornissen (bijvoorbeeld stotteren)
 • autismespectrumstoornis (bijvoorbeeld Asperger)
 • aandachtstekort- en gedragsstoornissen (bijvoorbeeld ADHD)
 • tics (bijvoorbeeld het syndroom van Gilles de la Tourette)

Welke stoornissen zijn er bij kinderen?

Psychiatrische problemen bij kind en jeugd
 • ADHD. Uw kind heeft moeite om zijn of haar aandacht ergens bij te houden en is snel afgeleid en erg vergeetachtig. ...
 • Angststoornissen. ...
 • Autisme. ...
 • Depressie. ...
 • Eetstoornissen. ...
 • Gedragsproblemen. ...
 • Persoonlijkheidsproblemen (beginnende) ...
 • Psychotische stoornissen.

Is ADHD een ontwikkelingsstoornis?

ADHD is een ontwikkelingsstoornis waarbij je kind impulsief, druk (hyperactief) en onoplettend gedrag kan vertonen. Deze gedragingen zorgen voor hinder of problemen in het dagelijkse leven (thuis, op school, vrije tijd) en hebben dus een negatieve invloed op het functioneren van je kind.

Wat is een ontwikkelingsstoornis kind?

Als een kind moeite heeft met leren, moeilijk gedrag vertoont of zich duidelijk anders ontwikkelt dan zijn leeftijdsgenootjes, dan kan het zijn dat het een ontwikkelingsstoornis heeft.

26 gerelateerde vragen gevonden

Is DCD een ontwikkelingsstoornis?

Wat is DCD? Developmental Coordination Disorder of DCD is een coördinatie-ontwikkelingstoornis. Kinderen met DCD hebben een achterstand in de ontwikkeling van motorische vaardigheden en moeite met het coördineren van bewegingen.

Wat is de oorzaak van een ontwikkelingsstoornis?

Ontwikkelingsstoornissen komen aan het licht doordat kinderen zich op een of meer punten anders ontwikkelen dan hun leeftijdgenoten. Kinderen of adolescenten met een ontwikkelingsstoornis gedragen zich anders en leren niet dezelfde dingen als hun leeftijdgenoten. De normale ontwikkeling wijkt af of wordt belemmerd.

Wat zijn de 3 types ADHD?

Er zijn 3 soorten ADHD, met elk hun eigen kenmerken:
 • ADHD-I (Inattentive): je hebt vooral moeite om je aandacht bij dingen te houden. ...
 • ADHD-H (Hyperactive/Impulsive):je bent erg druk, je beweegt veel en kunt moeilijk stilzitten. ...
 • ADHD-C (Combined): je hebt kenmerken van allebei de andere soorten.

Welke 3 kenmerken heeft ADHD?

Wat merkt u van ADHD?
 • U voelt zich onrustig.
 • U bent snel boos als iets niet lukt.
 • U komt vaak te laat.
 • U praat veel en druk.
 • U maakt heel makkelijk contact met andere mensen.
 • U begint en stopt snel met een baan.
 • U heeft problemen bij omgaan met geld.
 • U heeft snel problemen met organisaties of andere mensen.

Is dyspraxie een ontwikkelingsstoornis?

Dyspraxie, ook wel Developmental Coördination Disorder (DCD) genoemd, is een ontwikkelingsstoornis van het motorische systeem in de hersenen.

Wat zijn de 5 meest voorkomende stoornissen?

2. De meest voorkomende psychische aandoeningen
 • Angst en paniek stoornissen.
 • Depressie.
 • Persoonlijkheidsstoornis (o.a. borderline)
 • Psychotische stoornis.
 • Eetstoornis (anorexia nervosa en boulimie)
 • Autisme.

Wat zijn de 10 persoonlijkheidsstoornissen?

Persoonlijkheidsstoornis
 • Paranoïde persoonlijkheidsstoornis.
 • Schizoïde persoonlijkheidsstoornis.
 • Schizotypische persoonlijkheidsstoornis.
 • Antisociale persoonlijkheidsstoornis.
 • Borderline persoonlijkheidsstoornis.
 • Theatrale persoonlijkheidsstoornis.
 • Narcistische persoonlijkheidsstoornis.
 • Vermijdende persoonlijkheidsstoornis.

Wat is een complexe ontwikkelingsstoornis?

Complexe ontwikkelingsstoornissen is een begrip dat heel wat ladingen dekt. Kinderen binnen deze groep kampen met problemen op meerdere ontwikkelingsgebieden. Door de combinatie van verschillende problematieken hebben zij nood aan een multidisciplinaire aanpak om hun ontwikkeling te stimuleren.

Wat is het verschil tussen TOS en autisme?

Deze twee neurobiologische stoornissen hebben veelal dezelfde symptomen en komen vaak comorbide voor. Ondanks vele overeenkomsten (zie verder), zijn er duidelijke verschillen tussen beide stoornissen. Kinderen met een TOS laten bijvoorbeeld nooit repeterend of compulsief gedrag zien, terwijl dit kenmerkend is voor ASS.

Is ODD een gedragsstoornis?

Een kind met een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis (odd) is opstandig, dwars, driftig en zeer moeilijk opvoedbaar. De afkorting odd komt van de Engelse term oppositional defiant disorder. Bij odd is er sprake van zowel gedrags- als stemmingsproblemen.

Wat is autisme ontwikkelingsstoornis?

Een autismespectrumstoornis wordt ook wel (pervasieve) ontwikkelingsstoornis genoemd. Het is een stoornis in de informatie- en prikkelverwerking die de normale ontwikkeling van het kind belemmert. Kinderen met autisme vinden het soms lastig om contact te leggen of te communiceren met andere mensen.

Welk stofje missen mensen met ADHD?

De hersenen functioneren iets anders bij ADHD. Er lijkt een tekort aan zogeheten neurotransmitters (dopamine en noradrenaline), want de medicijnen die voor ADHD effectief zijn die verhogen deze stoffen in de hersenen.

Wat zijn trekjes van ADHD?

moeite met details hebben, slordigheidsfouten maken; dingen niet afmaken en van alles tegelijk doen; vergeetachtig zijn en dingen kwijt zijn; concentratie voor korte tijd, op interessante zaken, zoals TV kijken of 'computeren' lukt vaak wel.

Welke stoornissen lijken op ADHD?

ADD (Attention Deficit Disorder)

ADD is een aandachtstekortstoornis waarbij kinderen concentratieproblemen hebben. Het lijkt erg op ADHD, alleen vertonen kinderen met ADD geen uitgesproken druk, hyperactief of impulsief gedrag.

Wat is het verschil met ADHD en ADD?

Het meest typerende verschil tussen iemand met ADHD en ADD is het hyperactieve gedrag. Als je ADD hebt, dan kom je vaak rustig en dromerig over, in tegenstelling tot iemand met ADHD. Maar jouw hoofd zit echter wel vol met gedachten en ook jij hebt last van concentratieproblemen.

Wat zijn de symptomen van ADHD bij een kind?

Misschien herkent u dit:
 • Uw kind is druk, altijd bezig en met van alles tegelijk.
 • Stilzitten is lastig voor uw kind.
 • Uw kind heeft moeite met opletten.
 • Lang aan iets werken lukt niet goed.
 • Uw kind is vaak dingen kwijt of vergeet dingen.
 • Uw kind is erg dromerig en presteert niet goed op school.

Wat gaat vaak samen met ADHD?

In veel gevallen gaat ADHD samen met andere (psychiatrische) stoornissen. Enkele voorbeelden zijn: stoornissen in het autistisch spectrum (zoals PDD-NOS), agressieve gedragsstoornissen, motorische stoornissen, angst- en stemmingsstoornissen, tics, en leerproblemen.

Wat is een neurologische ontwikkelingsstoornis?

Bij neurobiologische ontwikkelingsstoornissen gaat het om problemen in de ontwikkeling, waarbij hersenafwijkingen een belangrijke rol spelen. Ze beginnen in de kindertijd, maar duren vaak tot in de volwassenheid voort. De belangrijkste zijn: verstandelijke beperking, autismespectrumstoornis, ADHD en ticstoornissen.

Wat zijn de meest voorkomende gedragsproblemen?

Denk daarbij aan: driftig zijn en vaak ruzie maken, regels opzettelijk negeren, agressief zijn, hyperactief en impulsief gedrag vertonen, liegen, pesten, spijbelen en soms criminele dingen doen als stelen, slaan en spullen vernielen.

Is dyslexie een ontwikkelingsstoornis?

Binnen de DSM-5 vallen de specifieke leerstoornissen, en daarmee dyslexie, in de groep neurobiologische ontwikkelingsstoornissen. In deze categorie vallen aandoeningen die hun oorsprong hebben in de ontwikkelingsperiode, en wel voordat het kind de schoolgaande leeftijd bereikt.

Vorige artikel
Wat stop je in de commode?