Kinderrechten: welke zijn er allemaal? - Mr. Chadd Academy

Welke landen ondertekend de kinderrechten niet?

Gevraagd door: Lynn Miltenburg M  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.5/5 (52 stemmen)

Dit Kinderrechtenverdrag is er om de rechten van kinderen wereldwijd te beschermen. Het is ondertekend door 195 landen; de Verenigde Staten en Zuid-Sudan zijn de enige uitzonderingen.

Welke landen ondertekenden het Kinderrechtenverdrag?

Anno 2016 hebben 196 landen het verdrag geratificeerd. Dit zijn – op de Verenigde Staten na – alle lidstaten van de Verenigde Naties, alsmede de Cookeilanden, Niue, de Staat Palestina en de Heilige Stoel. Somalië trad in oktober 2015 als 196e land toe tot de conventie.

Waar heeft elk Kind recht op?

Kinderrechten gaan over onderwerpen als onderwijs, gezondheid en de rol van familie en ouders. Ze gaan over vrijheid van geloof en vrijheid van meningsuiting. Ze gaan ook over het recht op een naam en een nationaliteit. Over een dak boven je hoofd en spelen.

Wie heeft de kinderrechten opgesteld?

Uiteindelijk heeft de Verenigde Naties op 20 november 1989 het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind opgesteld.

Is het Kinderrechtenverdrag bindend?

Het Kinderrechtenverdrag is juridisch bindend. Dit betekent dat de landen die het geratificeerd hebben, verplicht zijn om zich aan het verdrag te houden. Zo ook Nederland. Doet een land dat niet, dan krijgt het geen sancties opgelegd.

27 gerelateerde vragen gevonden

Welke kinderrechten worden er geschonden of niet nageleefd?

Kinderrechten kunnen op allerlei manieren worden geschonden. Individueel: bijvoorbeeld wanneer het kind mishandeld of misbruikt wordt. Maar ook collectief: bijvoorbeeld wanneer kinderen op basis van hun geslacht, nationaliteit, afkomst of een handicap worden uitgesloten van bepaalde rechten.

Hoe wordt de bescherming van kinderrechten gecontroleerd?

Toezicht kinderrechten. In Nederland moet de overheid ervoor zorgen dat de eigen wetten en regels overeenstemmen met de artikelen uit het Kinderrechtenverdrag. Daarnaast moet de overheid ervoor zorgen dat de rechten van kinderen in het beleid en in de omgang met kinderen in ons land door iedereen gerespecteerd worden.

Welke organisatie heeft het Kinderrechtenverdrag opgesteld?

UNICEF staat voor kinderrechten

Alle landen van de wereld hebben de rechten van kinderen samen vastgelegd in het Verdrag voor de Rechten van het Kind. En toch worden die rechten nog wereldwijd geschonden. Daarom is UNICEF er, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties.

Wat zijn de 10 Rechten van het Kind?

Kinderrechten
 • te zeggen wat het denkt of voelt (recht op een eigen mening)
 • een eigen geloof te belijden (recht op een eigen geloof)
 • te spelen en niet te werken (recht op spel en ontspanning, recht op bescherming tegen kinderarbeid)
 • genoeg en gezond te eten (recht op voedsel)
 • onderwijs te volgen (recht op onderwijs)

Heeft iedereen recht op een kind?

Wat veel mensen zich niet realiseren is dat er, naast dit 'recht op een kind' ook een Verdrag inzake de rechten van het kind bestaat. In de artikelen 7 en 8 staat dat kinderen het recht hebben hun familie te kennen en dat de overheid er alles aan moet doen kinderen bij hun ouders te laten opgroeien.

Welke kinderrechten zijn het belangrijkst?

Je mag niet mishandeld of misbruikt worden en mensen mogen jou niet slaan of op een andere manier geweld aandoen. Je mag niet uitgescholden of vernederd worden. Ouders en anderen die voor je zorgen, moeten genoeg aandacht voor je hebben. De overheid moet je beschermen tegen mishandeling, misbruik en verwaarlozing.

Welke organisaties werken rond kinderrechten?

Organisaties
 • Bernard van Leer Foundation.
 • Defence for Children.
 • Ieder(in)
 • Nederlandse Jeugd Raad.
 • Stichting Kinderpostzegels Nederland.
 • Save the Children.
 • UNICEF Nederland.
 • Cordaid.

Welk kinderrecht werd er niet gerespecteerd?

In ons land leven onaanvaardbaar veel kinderen in armoede. Daardoor hebben ze geen toegang tot diensten die gerekend worden tot kinderrechten, zoals gezondheidszorg en gezonde huisvesting.

Wat is geratificeerd?

Ratificatie is het bekrachtigen van (partij worden bij) een internationaal verdrag. In het algemeen wordt over de tekst van verdragen onderhandeld door regeringsvertegenwoordigers (diplomaten), waarna de regering het verdrag ondertekent. Vervolgens besluit het parlement over ratificatie.

Wat is het kinderrecht?

Voor iedereen die jonger dan 18 jaar is, zijn er kinderrechten. Deze rechten van het kind zijn afspraken over hoe we met kinderen moeten omgaan. De afspraken gaan over je leven thuis en op school. Over wat je ouders voor je moeten doen en waar de overheid voor moet zorgen.

Welke rechten hebben de kinderen?

Rechten voor het kind
 • Recht op provisie (onderhoud) Kinderen hebben recht op voeding en gezondheidszorg. Kinderen hebben recht op onderwijs. ...
 • Recht op protectie (bescherming) Kinderen mogen niet mishandeld of verwaarloosd worden. ...
 • Recht op participatie (inspraak) Kinderen hebben recht om gehoord te worden.

Welk soort kinderrechten zijn er?

Het Kinderrechtenverdrag deelt de rechten van het kind ook in vier categorieën in:
 • recht op overleving,
 • recht op ontwikkeling,
 • recht op bescherming,
 • recht op participatie.

Welke organisatie heeft dit verdrag geschreven?

Op 20 november 1989 namen de Verenigde Naties het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind aan. In dit Kinderrechtenverdrag staan 54 artikelen met afspraken over de rechten van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Bijna alle landen in de wereld hebben het Kinderrechtenverdrag ondertekend.

Welke organisatie hielp de kinderrechten mee opstellen en wanneer was dit?

Het United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) is op 11 december 1946 tijdelijk opgericht door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York om na de Tweede Wereldoorlog voedselpakketten en gezondheidszorg te bieden aan kinderen in de getroffen landen.

Hoe werkt de organisatie aan het naleven van de kinderrechten?

Dan kunt u daarmee terecht bij verschillende organisaties: Kinderrechtencommissariaat: Het Kinderrechtencommissariaat waakt over de naleving van het Kinderrechtenverdrag en de verdere uitvoering ervan. Het Kinderrechtencommissariaat vervult met haar klachtenlijn een ombudsfunctie en bemiddelt bij klachten.

Welke landen worden kinderrechten geschonden?

De Index is een jaarlijks vastgestelde ranglijst die meet hoe kinderrechten wereldwijd worden nageleefd en wat landen doen om de rechten van kinderen te verbeteren. Nederland eindigt in de lijst onder aanzienlijk minder welvarende landen als Thailand, Tunesië en Slovenië.

Welk land schendt kinderrechten?

Nederland schendt op veel punten het VN-Kinderrechtenverdrag. Vooral op het gebied van het armoedebeleid, de aanpak van kindermishandeling en in migratieprocedures. Dat staat in het kritische rapport dat het Nederlandse Kinderrechtencollectief morgen presenteert bij het VN-Kinderrechtencomité in Genève.

Welke kinderrechten worden er niet nageleefd in Syrie?

De situatie in Syrië

Kinderen zijn beroofd van hun basisrechten, zoals toegang tot basisonderwijs en gezondheidszorg. Door de huidige situatie gaat 41% van de kinderen niet naar school. Ook zijn veel kinderen getuige van gruwelijke wreedheden tegen familieleden en vrienden of krijgen zelf te maken met geweld.

Hoelang bestaan de kinderrechten al?

In 1948 kwam bij de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens tot stand. In 1959 volgde de Verklaring van de Rechten van het Kind. Deze Verklaring – op 20 november 1959 aanvaard door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties – bevat tien beginselen voor kinderrechten: 1.

Waardoor komt het dat de kinderrechten in gevaar zijn?

Er doen zich ongelijkheden voor tussen kinderen uit rijke en armere gezinnen. Kinderen van minder rijke ouders krijgen geregeld een te laag schooladvies. Ook komt discriminatie bij het toewijzen van stageplekken voor, vaak op basis van afkomst of geloof.

Volgende artikel
Waarom over buik wrijven zwanger?