UNICEF: Focusing on child rights in Colombia

Welke kinderrechten worden er niet nageleefd in Colombia?

Gevraagd door: Maarten Blewanus B  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.8/5 (50 stemmen)

Sommige kinderen weten goed hoe je een wapen moet gebruiken, maar hebben niet leren lezen en schrijven. De stem en rechten van kinderen worden nauwelijks meegenomen in het vredesproces, dat is een gemiste kans."

Waar worden de kinderrechten niet nageleefd?

Veel landen hebben een Kinderombudsman. Nederland sinds 2011 ook. Dit is een onafhankelijk instituut dat controleert of kinderrechten in Nederland worden nageleefd door de overheid of door organisaties in het onderwijs, de kinderopvang, jeugdzorg en gezondheidszorg.

Welke landen houden zich niet aan de kinderrechten?

Dit Kinderrechtenverdrag is er om de rechten van kinderen wereldwijd te beschermen. Het is ondertekend door 195 landen; de Verenigde Staten en Zuid-Sudan zijn de enige uitzonderingen.

Waar worden kinderrechten geschonden?

UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties en moet er voor zorgen dat kinderrechten wereldwijd bewaakt worden. De hulp van UNICEF is grootschalig: dankzij uitgebreide samenwerkingsverbanden en het mandaat van de VN is UNICEF in staat om miljoenen kinderen te bereiken.

Welke kinderrechten worden niet gerespecteerd?

1) Geweld. Binnen of buiten het gezin vindt er nog altijd fysiek en psychisch geweld plaats tegen kinderen. Ze worden geslagen, geschopt, gegooid, geschud. Of kinderen worden gekleineerd, ondermijnd of uitgelachen in een omgeving die veilig en een thuis zou moeten zijn.

34 gerelateerde vragen gevonden

Waardoor komt het dat de kinderrechten in gevaar zijn?

Er doen zich ongelijkheden voor tussen kinderen uit rijke en armere gezinnen. Kinderen van minder rijke ouders krijgen geregeld een te laag schooladvies. Ook komt discriminatie bij het toewijzen van stageplekken voor, vaak op basis van afkomst of geloof.

Welke kinderrechten zijn belangrijk?

Kinderrechten
 • te zeggen wat het denkt of voelt (recht op een eigen mening)
 • een eigen geloof te belijden (recht op een eigen geloof)
 • te spelen en niet te werken (recht op spel en ontspanning, recht op bescherming tegen kinderarbeid)
 • genoeg en gezond te eten (recht op voedsel)
 • onderwijs te volgen (recht op onderwijs)

Wie controleert kinderrechten?

Sinds 2011 heeft Nederland een Kinderombudsman. De Kinderombudsman is onafhankelijk houdt de overheid scherp door te controleren of kinderrechten in Nederland worden nagekomen. Niet alleen controleert de Kinderombudsman de overheid, maar bijvoorbeeld ook private organisaties, jeugdhulp en gezondheidszorg.

Is het Kinderrechtenverdrag bindend?

Het Kinderrechtenverdrag is juridisch bindend. Dit betekent dat de landen die het geratificeerd hebben, verplicht zijn om zich aan het verdrag te houden. Zo ook Nederland. Doet een land dat niet, dan krijgt het geen sancties opgelegd.

Waar vind je kindsoldaten?

De meeste kindsoldaten zijn er in Afrika, zoals in Sudan, Congo en Tsjaad. Maar er zijn ook kindsoldaten in Azië (bijvoorbeeld Myanmar en Afghanistan), het Midden-Oosten, Zuid-Amerika (vooral Colombia) en zelfs Europa (Tsjetsjenië).

Welke landen hebben het IVRK niet ondertekend?

Het Afrikaanse land had in januari al aangekondigd dat het die stap zou zetten. De nodige documenten werden nu ook overgemaakt aan het VN-hoofdkwartier in New York. De VS hebben nu als enige VN-lid het verdrag nog niet geratificeerd, hoewel ze het kinderrechtenverdrag al in februari 1995 ondertekend hadden.

Welke organisatie waakt erover dat de kinderrechten niet geschonden worden in de wereld?

Op 20 november 1989 namen de Verenigde Naties het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind aan. In dit Kinderrechtenverdrag staan 54 artikelen met afspraken over de rechten van kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Welke landen hebben het Kinderrechtenverdrag nog niet getekend?

De VS is nu het enige land ter wereld dat het VN-Kinderrechtenverdrag nog niet heeft geratificeerd. Op 2 oktober rondde Somalië het ratificatieproces af, waarmee het de 196e VN-lidstaat werd die het verdrag aannam. Op 13 december 2014 had het parlement van Somalië het Verdrag al ondertekend.

Welke organisaties werken rond kinderrechten?

Organisaties
 • Bernard van Leer Foundation.
 • Defence for Children.
 • Ieder(in)
 • Nederlandse Jeugd Raad.
 • Stichting Kinderpostzegels Nederland.
 • Save the Children.
 • UNICEF Nederland.
 • Cordaid.

Welke kinderrechten worden er niet nageleefd in Syrie?

De situatie in Syrië

Kinderen zijn beroofd van hun basisrechten, zoals toegang tot basisonderwijs en gezondheidszorg. Door de huidige situatie gaat 41% van de kinderen niet naar school. Ook zijn veel kinderen getuige van gruwelijke wreedheden tegen familieleden en vrienden of krijgen zelf te maken met geweld.

Hoelang bestaan de kinderrechten al?

In 1948 kwam bij de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens tot stand. In 1959 volgde de Verklaring van de Rechten van het Kind. Deze Verklaring – op 20 november 1959 aanvaard door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties – bevat tien beginselen voor kinderrechten: 1.

Wie controleert de landen of het Kinderrechtenverdrag goed uitgevoerd wordt?

Controle door het VN-Kinderrechtencomité De internationale controle op de naleving van het IVRK (art. 43) gebeurt door het Comité voor de Rechten van het Kind. Dit Comité bestaat uit achttien onafhankelijke deskundigen en zetelt in Genève.

Welke 4 hoofdprincipes doorkruisen alle rechten en vormen de basis van het verdrag van de rechten van het kind?

Het verdrag bestaat uit 54 artikelen en 4 leidende principes:
 • het principe van niet-discriminatie (Artikel 2),
 • het hoger belang van het kind (Artikel 3),
 • het recht op leven, overleven en ontwikkeling (Artikel 6) en.
 • het recht gehoord te worden en ernstig te worden genomen (Artikel 12).

Wat zijn de plichten van een kind?

Kinderen hebben naast rechten ook plichten. Leerplicht bijvoorbeeld, maar ook heb je als ouder van kinderen in het basisonderwijs de plicht om te melden wanneer je kind niet naar school kan (verlof en vrijstellingen). Hieronder lees je meer over de plichten van het kind.

Welke rechten heeft een kind van 12 jaar?

Je kunt een bankrekening openen zonder toestemming van je ouders. Je kunt alimentatie op je eigen rekening ontvangen. Onder bepaalde voorwaarden kun je je voor- of achternaam laten veranderen. Je mag, als je je rijbewijs hebt gehaald, nu ook zonder begeleider in een auto rijden.

Waar komen de kinderrechten vandaan?

Op 20 november 1989 namen de Verenigde Naties het 'Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind' aan. In dit Kinderrechtenverdrag staan 54 artikelen met afspraken over de rechten van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Bijna alle landen in de wereld hebben het Kinderrechtenverdrag ondertekend.

Welke landen ondertekenden het Kinderrechtenverdrag?

Anno 2016 hebben 196 landen het verdrag geratificeerd. Dit zijn – op de Verenigde Staten na – alle lidstaten van de Verenigde Naties, alsmede de Cookeilanden, Niue, de Staat Palestina en de Heilige Stoel. Somalië trad in oktober 2015 als 196e land toe tot de conventie.

Wat is geratificeerd?

Ratificatie is het bekrachtigen van (partij worden bij) een internationaal verdrag. In het algemeen wordt over de tekst van verdragen onderhandeld door regeringsvertegenwoordigers (diplomaten), waarna de regering het verdrag ondertekent. Vervolgens besluit het parlement over ratificatie.

Wie heeft het Kinderrechtenverdrag geschreven?

Op 20 november 1989 namen de Verenigde Naties in New York het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind unaniem aan. Dit Kinderrechtenverdrag gaat over alles waar kinderen mee te maken kunnen krijgen.

Welke organisatie heeft het Kinderrechtenverdrag opgesteld?

UNICEF staat voor kinderrechten

Alle landen van de wereld hebben de rechten van kinderen samen vastgelegd in het Verdrag voor de Rechten van het Kind. En toch worden die rechten nog wereldwijd geschonden. Daarom is UNICEF er, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties.

Volgende artikel
Hoeveel kost kind per maand?