The HIGHEST Paying SOCIAL SCIENCE Degrees (Higher Paying Social Science Majors)

Welke beroepen sociaal domein?

Gevraagd door: ir. Amber Janssen  |  Laatste update: 29 februari 2024
Score: 4.8/5 (33 stemmen)

Zorg
 • WMO consulent.
 • Jeugdconsulent.
 • GZ psycholoog.
 • (Gespecialiseerd) verpleegkundige.
 • Jeugdverpleegkundige.
 • Ambulant begeleider.

Welke beroepen zijn er in de sociale sector?

Klik op de functie die jou aanspreekt voor een specifieke omschrijving en extra informatie over bijvoorbeeld het salaris van sociale beroepen.
 • Consulent. ...
 • Hulpverlener. ...
 • Indicatiesteller. ...
 • Jeugdconsulent. ...
 • Jeugdhulpverlener. ...
 • Jongerenwerker. ...
 • Maatschappelijk werker. ...
 • Pedagogisch medewerker.

Wat doet een sociaal domein?

Wat is het sociaal domein? Onder sociaal domein verstaan wij het veld dat uitvoering geeft aan de Jeugdwet, Participatiewet, Wmo en deels de wet Publieke gezondheid. Hierin werken gemeenten en maatschappelijke organisaties samen aan gezondheid, welzijn en veiligheid.

Wat is een sociaal beroep?

Sociale beroepen zijn beroepen waarbij je andere mensen helpt, verzorgt of iets leert. De bekendste voorbeelden van sociale beroepen zijn die in de zorg of het onderwijs. Zoals een verpleger of leraar. Maar denk ook aan beroepen in het bedrijfsleven met veel klantcontact.

Welke beroepen helpen mensen?

Functies in de sector Sociaal
 • Sociaal pedagogisch hulpverlener. Als sociaal pedagogisch hulpverlener help je mensen - van jong tot oud - hun leven weer zelfstandig op te pakken. ...
 • Maatschappelijk werker. ...
 • Hbo-pedagoog. ...
 • Woonbegeleider. ...
 • Jobcoach. ...
 • Activiteitenbegeleider. ...
 • Pedagogisch medewerker kinderopvang.

28 gerelateerde vragen gevonden

Wat zijn de 3 meest kansrijke beroepen op de arbeidsmarkt?

Veel beroepen zijn al jaren kansrijk en zullen dat voorlopig blijven, vooral in deze sectoren:
 • Zorg.
 • Onderwijs.
 • Techniek.
 • Industrie.
 • ICT.
 • Transport en logistiek.

Welke baan maakt gelukkig?

En welke branches maken ons het gelukkigst? Uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden van het TNO is gebleken dat over het algemeen werknemers in de financiële dienstverlening, in de landbouw en in een bestuurlijke functie het meest tevreden zijn met hun werk.

Welke beroepen vallen onder maatschappelijke zorg?

 • Geestelijke gezondheidszorg,
 • Gehandicaptenzorg,
 • Jeugdzorg,
 • Ziekenhuizen,
 • Ouderenzorg,
 • Sociaal werk.

Wat zijn de doelgroepen van sociaal werk?

Je werkt met mensen die jouw hulp nodig hebben. Denk aan kinderen met gedragsproblemen, mensen met psychische problemen, gedetineerden, daklozen of mensen met schulden. In het beroep sociaal werker ondersteun je mensen die moeite hebben hun weg te vinden in de samenleving.

Wat is het verschil tussen sociaal en maatschappelijk werk?

Een maatschappelijk werker treedt namelijk op als mensen problemen ervaren in hun sociale omgeving. De social worker lost deze uitdagingen samen met de patiënt op. Hiervoor analyseren jullie de situatie en stellen concrete doelen op.

Welke organisaties vallen onder het sociaal domein?

De volgende organisaties zijn onder meer betrokken bij het Programma Sociaal Domein:
 • Divosa.
 • GGD.
 • IPW.
 • IWW.
 • Movisie.
 • NDSD.
 • Nederlands Jeugdinstituut.
 • Pharos.

Welke disciplines vallen onder het sociale domein?

Onder het sociaal domein verstaan we alle verantwoordelijkheden en werkzaamheden die vallen onder de: Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs); • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo); • Jeugdwet; • Participatiewet; • Wet Inburgering (per 1 juli 2021). Het brede welzijnswerk behoort ook tot het sociaal domein.

Is onderwijs sociaal domein?

De VNG ziet onderwijs als onderdeel van het sociaal domein en pleit voor een integrale aanpak van onderwijs en jeugd binnen gemeenten.

Hoeveel verdient een sociale medewerker?

Een Sociaal Werker in Nederland verdient gemiddeld € 3.480 bruto per maand. Salarissen variëren van € 2.960 (laag) tot € 4.005 (hoog). Op deze pagina vind je een gedetailleerd overzicht van de gemiddelde brutolonen per stad, opleidingsniveau, provincie, carrièreniveau, bedrijf en dienstverband.

Wat valt onder sociale dienstverlening?

Als sociaal-maatschappelijk dienstverlener werk je bij instellingen voor de thuiszorg, ouderenzorg, jongerenadviescentra, dienstencentra of vrijwilligersorganisaties. Daarbij werk je zowel op kantoor als op locatie.

Welke sociale sector dreigt vast te lopen?

Zorg, onderwijs en overheidsdiensten lopen vast

Een recent SER advies constateert dat de publieke dienstverlening zoals in zorg, onderwijs en openbaar bestuur dreigt vast te lopen. Leerlingen dreigen niet de vorming te krijgen die hen voorbereidt op een toekomst in onze samenleving.

Wat zijn voorbeelden van doelgroepen?

Een doelgroep is een groep mensen die zich onderscheid door één of meerdere kenmerken. Doelgroepen voorbeelden zijn bijvoorbeeld jongeren, hogeropgeleiden, werkzoekenden, etc. Door te weten wie jouw doelgroep is kun jij gerichter aan het werk met onder andere marketingcampagnes of de ontwikkeling van een nieuwe dienst.

Wat kun je doen met mbo sociaal werk?

Tijdens de social-work opleiding leer je mensen of groepen te begeleiden. Je werkt bijvoorbeeld vanuit een wijkcentrum aan activiteiten voor jongeren die anders overlast verzorgen, wanneer je kiest voor werk als sociaal-cultureel werker.

Wat verdien je als sociaal werker hbo?

Het startsalaris in schaal 6 van de CAO is € 2.395 en kan oplopen tot € 3.428. Wanneer je aanvullende trainingen of opleidingen volgt, ga je ook meer verdienen. Als je de hbo-opleiding Social work hebt afgerond bijvoorbeeld, begin je in schaal 8 van de CAO Sociaal werk. Het salaris ligt dan tussen de €2.836 en € 4.040.

Hoeveel verdien je met maatschappelijke zorg?

Een Maatschappelijk Werker in Nederland verdient gemiddeld € 3.480 bruto per maand. Salarissen variëren van € 2.960 (laag) tot € 4.005 (hoog). Op deze pagina vind je een gedetailleerd overzicht van de gemiddelde brutolonen per stad, opleidingsniveau, provincie, carrièreniveau, bedrijf en dienstverband.

Wat verdient een medewerker maatschappelijke zorg?

Als fulltime maatschappelijk werker verdien je gemiddeld tussen 2.631 en €3.215 bruto per maand.

Wat kan ik met de opleiding maatschappelijke zorg?

Wat leer je op de opleiding Begeleider maatschappelijke zorg? Je leert zorg en ondersteuning te bieden aan cliënten van allerlei leeftijden met een of meer (chronische) ziekten en/of problemen, zoals ouderdomsziekte, een psychiatrische stoornis, een verslaving of gedragsproblemen.

Wat is de meest stressvolle baan?

Werkdruk. Uit onderzoek van het CBS is gebleken dat kok het meest stressvolle beroep is.

Welke mensen komen moeilijk aan een baan?

De Nederlandse arbeidsmarkt staat er goed voor in vergelijking met andere westerse landen. Maar ondanks de huidige krapte op de arbeidsmarkt komen kwetsbare groepen – ouderen, mensen met een arbeidsbeperking, een migratieachtergrond of zorgtaken – nog altijd moeilijk aan een baan.

Wat is de moeilijkste baan?

Beroepen als metselaars, timmerlieden, stukadoors en betonwerkers hebben het fysiek het zwaarst te verduren op de werkvloer. Bijna drie kwart van de mensen in deze beroepsgroep gaf aan regelmatig fysiek zwaar werk te moeten doen.