Doelen - Pedagogische Visie

Wat zijn de vier pedagogische Basisdoelen?

Gevraagd door: Olivier de Jonge MPhil  |  Laatste update: 2 maart 2024
Score: 5/5 (65 stemmen)

Dit betekent dat de kinderopvang moet voldoen aan 4 pedagogische doelen:
 • Emotionele veiligheid voor het kind bieden. Medewerkers van de kinderopvang tonen respect voor (de zelfstandigheid van) de kinderen. ...
 • Persoonlijke kwaliteiten bevorderen. ...
 • Sociale kwaliteiten bevorderen. ...
 • Normen en waarden overbrengen.

Wat zijn de 4 Basisdoelen?

In deze wet staat dat er vier zaken zijn die een gastouder moet nastreven, de vier pedagogische basisdoelen:
 • zorgen voor emotionele veiligheid.
 • het stimuleren van de persoonlijke competentie van een kind.
 • het stimuleren van de sociale competentie van een kind.
 • het overdragen van normen en waarden.

Wat is een pedagogisch basisdoel?

Pedagogische basisdoelen

Namelijk: het bevorderen van het welzijn van kinderen en van hun ontwikkeling tot personen die goed functioneren in de samenleving.

Welke 4 doelen schrijft wet IKK voor?

Die pedagogische doelen zijn: het bieden van emotionele veiligheid; het bevorderen van de persoonlijke competentie; het bevorderen van de sociale competentie; de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde normen en waarden.

Wat zijn de 4 uitgangspunten competenties uit de Wet kinderopvang?

Bieden van een veilige basis. Stimuleren van persoonlijke competentie. Bevorderen van sociale competentie. Overdragen van normen en waarden.

30 gerelateerde vragen gevonden

Wat zijn de pedagogische visies?

Er zijn verschillende pedagogische stromingen waarop visies op kinderopvang vaak gebaseerd zijn: de reformpedagogiek, geesteswetenschappelijke pedagogiek, empirisch-analytische pedagogiek en de kritisch emancipatorische pedagogiek.

Wat zijn de pedagogische uitgangspunten?

Pedagogisch handelen betekent het handelen van een volwassene, in dit geval de trainer, met een opvoedkundig doel: het helpen van kinderen in hun ontwikkeling tot zelfstandige, autonome personen. Als trainer heb je hierin veel verantwoordelijkheden.

Wat is het vier ogen principe?

Vierogenprincipe. Kinderdagverblijven moeten bij de dagopvang werken volgens het vierogenprincipe. Dat betekent dat er altijd 1 volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een pedagogisch medewerker. De precieze invulling van deze eis kan op ieder kinderdagverblijf anders zijn.

Waar staat de Wet IKK voor?

Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)

De kwaliteitseisen zijn opgedeeld in vier thema's: De ontwikkeling van het kind centraal. Veiligheid en gezondheid. Stabiliteit en pedagogisch maatwerk.

Wat is een pedagogisch plan?

Heeft u een kinderdagopvang, buitenschoolse opvang (BSO) of gastouderbureau? Dan moet u een pedagogisch beleidsplan hebben. In het pedagogisch beleidsplan staat de pedagogische visie van uw kinderopvang. Uw pedagogisch medewerkers en gastouders moeten zich aan dit plan houden.

Wat zijn de 6 pedagogische Interactievaardigheden?

Zes interactievaardigheden
 • sensitieve responsiviteit.
 • respect voor de autonomie.
 • structureren en grenzen stellen.
 • praten en uitleg geven.
 • ontwikkeling stimuleren.
 • begeleiden van interacties.

Waaruit bestaat het basisdeel pedagogisch medewerker?

Het basisdeel bestaat uit: een algemene basis: vakken als taal, rekenen en burgerschap. een beroepsgerichte basis: het begeleiden van kinderen bij hun ontwikkeling en werken aan je kwaliteiten en deskundigheid.

Wat verandert er in de kinderopvang 2023?

Extra verhoging in 2023

De maximale vergoedingen per uur worden: voor de dagopvang € 9,12; voor de buitenschoolse opvang € 7,85; voor de gastouderopvang € 6,85.

Wat zijn pedagogische competenties?

Pedagogische competenties

Een leerkracht die pedagogisch competent is weet een veilige leeromgeving te creëren waarin leerlingen weten dat ze erbij horen en welkom zijn. Daarnaast herken je pestgedrag en weet je hoe je kinderen leert wat de consequenties van hun gedrag zijn.

Wat zijn competenties in de kinderopvang?

Hiermee wordt bedoeld, bijvoorbeeld: veerkracht, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit. Deze competenties stellen een kind in staat om allerlei typen situaties of problemen adequaat aan te pakken en zich goed aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Welke competenties kinderopvang?

Competenties
 • Zorg dragen voor het emotioneel en lichamelijk welbevinden van kinderen.
 • Zorg dragen voor veiligheid van kinderen.
 • Steunen en stimuleren van spelen en vrijetijdsbesteding.
 • Steunen en stimuleren van autonomie, participatie en burgerschap.
 • Volgen en stimuleren van de ontwikkeling en leren van kinderen.

Wat is 3 uurs regeling kinderopvang?

Afwijken aantal pedagogisch medewerkers per kind

De kinderopvangorganisatie mag maximaal 3 uur per dag afwijken van de beroepskracht-kindratio (BKR). Tijdens die uren mogen minder pedagogisch medewerkers worden ingezet. Dit heet de 3-uursregeling.

Wat is verplicht in de kinderopvang?

Het gebouw moet een brandmeldinstallatie, rookmelders, zelfsluitende branddeuren en blustoestellen hebben. Gordijnen, vloerbedekking, versiering, speeltoestellen en meubelen moeten brandveilig zijn. Een kinderopvang moet goede ventilatie hebben. Vooral in slaapkamers met stapelbedden zijn er zware eisen aan ventilatie.

Hoeveel kinderen per begeleider?

Mochten er dus vier kinderen van tot 1 jaar zijn, dan moeten er twee leiders op een groep worden ingezet. Bij kinderen van 1 tot 2 jaar mag één pedagogisch medewerker vijf kinderen opvangen, en bij peuters tussen de 2 en 4 jaar oud mag één pedagogisch medewerker maximaal acht kinderen opvangen.

Is 4 ogen principe verplicht?

Het vierogenprincipe is verplicht voor alle kinderopvanglocaties waar dagopvang plaatsvindt. Het betekent dat pedagogisch medewerkers alleen hun werk mogen doen, wanneer zij op elk mogelijk moment gezien of gehoord kunnen worden door een andere volwassene.

Hoe bied je emotionele veiligheid aan een kind?

Hoe creëer je emotionele veiligheid?
 • Goed contact met het kind. Goed kijken en luisteren naar wat een kind nodig heeft. ...
 • Zorg voor een fijne groepssfeer. Biedt duidelijkheid aan de kinderen. ...
 • Goed contact met de ouders. ...
 • Tijd nemen om te wennen, zorgen voor nabijheid.

Hoe schrijf je vierogenprincipe?

Een van de belangrijkste conclusies was dat er altijd vier ogen op een groep moeten zijn, het zogenaamde 'vierogenprincipe'. In 2013 werd dat verplicht gesteld bij alle kinderopvangorganisaties.

Welke drie soorten pedagogische ondersteuning zijn er?

Soorten ondersteuning
 • Basisondersteuning in de klas, les. ...
 • Basisondersteuning in de school, buiten de les. ...
 • Extra ondersteuning, in individuele arrangementen en het speciaal onderwijs.

Wat is een pedagogische behoefte?

Luisteren, vertrouwen bieden, optreden als het echt nodig is, uitnodigende omstandigheden creëren, het goede voorbeeld zijn, uitdagen en ondersteunen zijn belangrijke pedagogische voorwaarden voor het ontstaan van goede relaties. Kinderen willen laten zien wat zij kunnen en zichzelf als effectief ervaren.

Wat is belangrijk in pedagogisch werk?

Pedagogisch medewerker kinderopvang

Belangrijk is dat je leert hoe je kinderen een veilige omgeving kunt bieden waarin ze zich kunnen ontwikkelen. Daarnaast leer je hoe je kinderen stimuleert in hun ontwikkeling. Hiervoor bedenk je bijvoorbeeld activiteiten die je met kinderen kunt doen.