Wat zijn de gevolgen van een scheiding voor een kind?

Gevraagd door: kand. Collin Rahajoe genaamd en geschreven ten Kate AD  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.8/5 (59 stemmen)

Mogelijke gevolgen van echtscheiding voor kinderen
Voorbeelden van gevolgen voor het kind zijn: Verstoorde rust, regelmaat en stabiliteit, vooral direct na de scheiding. Boosheid, angst, verdriet, eenzaamheid, onterecht gevoelens van schuld en het gevoel partij te moeten kiezen.

Wat doet een scheiding met een jong kind?

Verder kunnen jonge kinderen last krijgen van nachtmerries en angst voor verlating. Deze angsten zijn normaal maar kunnen versterkt worden door problemen tussen ouders na een scheiding. Kleuters en jonge basisschoolkinderen (4-8 jaar) ontwikkelen onder meer hun sociale vaardigheid en zelfredzaamheid.

Wat is het effect van scheiden op een kind Psychogoed?

Minder contact met papa of mama. Door de scheiding zien kinderen in de meeste gevallen hun ouders minder vaak. Uit onderzoek blijkt dan ook dat verminderd contact met één van beide ouders een belangrijk effect is van de scheiding. Kinderen missen vaak hun papa als ze bij mama zijn, en andersom.

Wie krijgt de kinderen na een scheiding?

De hoofdregel is dat ouders die tijdens het huwelijk kinderen krijgen gezamenlijk gezag over hun kinderen hebben. Sinds 1 januari 1998 behouden de ouders ook na de ontbinding van het huwelijk samen het ouderlijk gezag over de kinderen.

Welke leeftijd mogen kind kiezen bij echtscheiding?

Een kind mag vanaf zijn 12e verjaardag dus niet zelf kiezen waar hij/zij gaat wonen of hoe vaak hij/zij naar de andere ouder gaat. Pas vanaf het moment dat een kind volwassen is, vanaf zijn/haar 18e verjaardag, mag een kind zelf keuzes maken.

Echtscheiding door de ogen van kinderen

20 gerelateerde vragen gevonden

Wat zijn de rechten van een 12 jarige?

Je kunt een bankrekening openen zonder toestemming van je ouders. Je kunt alimentatie op je eigen rekening ontvangen. Onder bepaalde voorwaarden kun je je voor- of achternaam laten veranderen. Je mag, als je je rijbewijs hebt gehaald, nu ook zonder begeleider in een auto rijden.

Kan een moeder kind afnemen van de vader?

Nee, u kunt niet zelf afstand doen van het gezag over uw kind. Het is wel mogelijk om het ouderlijk gezag aan te passen naar eenhoofdig gezag van de andere ouder. De andere ouder heeft dan alleen het gezag. U kunt dit samen met de andere ouder vragen bij de rechter.

Wie heeft meer recht op kind?

De ouders van het kind hebben in beginsel beiden recht op omgang. Gezaghebbende ouders hebben recht om het kind te verzorgen, op te voeden en beslissingen over het kind te nemen. Dit gaat dus verder dan alleen omgang. Alleen de rechter mag de omgang of zorg stopzetten, maar doet dit slechts in uitzonderlijke gevallen.

Wie heeft recht op de kinderen?

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgen beide ouders samen gezag over een kind. Is dit niet zo, dan krijgt alleen de moeder automatisch gezag. Om gezag te krijgen of hebben, mag u niet jonger zijn dan 18 jaar, onder curatele staan of een geestelijke stoornis hebben.

Hoeveel km mogen gescheiden ouders uit elkaar wonen?

Kort samengevat: voor gescheiden ouders (of ouders die gezamenlijk gezag over een kind hebben) bestaat in principe geen maximumafstand om uit elkaar te gaan wonen.

Hoe reageren kinderen op een scheiding?

Kinderen reageren allemaal verschillend wanneer hun ouders gaan scheiden. Gevoelens als angst, boosheid en onzekerheid komen veel voor. Geef je kind de tijd en de ruimte om te wennen aan de nieuwe situatie. Laat ze boos of verdrietig zijn over de scheiding, als dat nodig is.

Hoe om te gaan met loyaliteitsconflict?

Maak zo min mogelijk ruzie. Als je toch ruzie hebt gehad, laat je kinderen dan zien dat je in staat bent om je onderlinge conflicten op te lossen. Praat erover dat het weer is opgelost. Langdurige conflicten na de scheiding zijn de belangrijkste oorzaak van loyaliteitsconflicten.

Wat doet een scheiding emotioneel met je?

Emotionele fases scheiding

Emoties rondom een scheiding zijn heel uiteenlopend. Denk aan verdriet, afkeer, boosheid, vreugde, verbazing, angst, afkeuring en, hoe gek het ook klinkt, ook liefde.

Kan vader kind opeisen?

Als een vader zijn kind (nog) niet heeft erkend, maar wel betrokken is bij de verzorging en opvoeding, kan hij aanspraak maken op bepaalde rechten, zoals het recht op contact met zijn kind. Er is in dat geval namelijk sprake van “family life”. Dit is vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Kunnen ze zomaar je kind afpakken?

Jeugdzorg kan een kind of jongere (tijdelijk) uit huis plaatsen, bijvoorbeeld bij ernstige mishandeling of verwaarlozing. Dit beslist een kinderrechter. Ongeacht of de ouders het daarmee eens zijn.

Heeft een kind beide ouders nodig?

Veel kinderen in onze samenleving maken mee dat hun ouders uit elkaar gaan. Dit heeft altijd gevolgen voor het kind. Het kind moet immers wennen aan een nieuwe situatie en mist altijd één ouder.

Hoe krijg je een vader uit de ouderlijke macht?

U moet hiervoor een verzoek tot verkrijgen van gezag indienen bij de rechtbank. De rechter zal het verzoek alleen bij hoge uitzondering inwilligen, als dat voor uw kind echt nodig is. Nadat het gezamenlijk gezag stopt, moet de andere ouder nog steeds meebetalen aan de opvoeding en verzorging van het kind.

Kan een vader gezag eisen?

Om als vader of partner het ouderlijk gezag te krijgen, moet u samen een verzoek doen bij de rechter. Dit kan pas als u juridisch ouder bent. Daarvoor moet u het kind erkennen.

Wat is een normale omgangsregeling?

Bij een omgangsregeling is je kind vaker bij één ouder. Dit is een keuze die jullie als ouders ook kunnen maken. Jullie kunnen afspreken dat jullie kind in het weekend bij jou is en de rest van de dagen bij je (ex-)partner.

Wat is het Klemcriterium?

Het klemcriterium is een centraal begrip in het familierecht bij de rechterlijke beoordeling in hoeverre gezamenlijk gezag (handhaven) in het belang van het kind is. Het is opgenomen in art. 1:251a BW. Ook wordt er naar verwezen in artikel 1:253n BW.

Kan een moeder uit de ouderlijke macht gezag?

Ontzetting uit het ouderlijk gezag

Als ouders zich verwijtbaar misdragen tegenover hun kind, kunnen zij uit het ouderlijk gezag ontzet worden. Het gezag over het kind wordt dan meestal overgedragen aan het Bureau Jeugdzorg. Dit bureau oefent dan de voogdij over het kind uit. Het kind gaat naar een pleeggezin of tehuis.

Kan een vader zijn kind ontkennen?

Ontkenning van het vaderschap kan alleen onder de volgende voorwaarden: de wettelijke vader is niet de biologische vader van het kind; de moeder is niet eerlijk geweest over de verwekker van het kind.

Wat mag een kind van 12 jaar beslissen?

Pas vanaf dat moment mogen ze alle beslissingen zelf nemen en zijn ze vrij om te gaan en staan waar ze willen. Dat betekent dat ze dan ook zelf mogen kiezen bij welke ouder ze willen wonen (of ergens anders) en hoe vaak ze hun ouders bezoeken. Tot 18 jaar zijn kinderen minderjarig.

Wat mag een kind van 12 beslissen?

Als je tussen de 12 jaar en 16 jaar bent dan moeten jouw ouders luisteren naar jouw mening, maar uiteindelijk beslissen zij dingen als: bij wie je gaat wonen, wanneer en hoe vaak je de ouder ziet waar je niet woont etc. Als je ouders er niet uitkomen, dan beslist de kinderrechter wat goed voor jou is.

Kan een rechter omgang verplichten?

In principe heeft elke (gescheiden) ouder recht op omgang met zijn kind. Alleen in uitzonderlijke situaties kan een rechter in het belang van het kind bepalen dat een van de ouders geen omgang met zijn kinderen mag hebben.

Vorige artikel
Wat kan een kind van 1 maand?
Volgende artikel
Hoe kleed je kinderwagen aan?