Occupational Video - Child and Youth Care Worker

Wat mag jeugdzorg doen?

Gevraagd door: ir. Yassin Buijs  |  Laatste update: 29 februari 2024
Score: 4.7/5 (58 stemmen)

Jeugdhulpplicht gemeenten Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin, maar ook bij psychische en gedragsproblemen van kinderen en jongeren. Gemeenten hebben de plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld aan jongeren met een beperking, stoornis, aandoening of opgroeiproblemen.

Wat zijn de taken van de jeugdzorg?

Jeugdhulp is hulp bij psychische hulpvragen, een verstandelijke beperking en/of opvoedproblemen. Jeugdhulp is bedoeld voor kinderen en jongeren tot 18 jaar, soms tot 23 jaar. Uw gemeente is verantwoordelijk voor deze hulp. Dit is geregeld in de Jeugdwet.

Kun je jeugdzorg weigeren?

Wilt u geen hulp? Dan kan de gemeente het gesprek met u aangaan, of een gecertificeerde instelling of de Raad voor de kinderbescherming betrekken. Beide kunt u weigeren. Bij ernstige problemen thuis kan de rechter gedwongen zorg opleggen (jeugdbescherming).

Welke 3 takken kent jeugdzorg?

Begeleiding thuis bij problemen in het gezin (ambulante jeugdhulp) Pleegzorg (hulp door pleegouders) Jeugdzorgplus (hulp voor jongeren met ernstige problemen)

Wat is zorgplicht in de jeugdzorg?

Wat bekent dat? Het wettelijk recht op zorg wordt vervangen door een plicht voor gemeenten om jeugdhulp te bieden. Dit betekent dat de gemeente het mogelijk moet maken dat kinderen en gezinnen die dit nodig hebben, jeugdhulp ontvangen.

39 gerelateerde vragen gevonden

Wie controleert jeugdzorg?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houden toezicht op de zorg. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) controleert zorgondernemingen op grond van de Mededingingswet.

Wie schakelt jeugdzorg in?

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van alle vormen van jeugdhulp. Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin, maar ook bij psychische en gedragsproblemen van kinderen en jongeren. Gemeenten hebben de plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden.

Wat kan jeugdzorg voor je betekenen?

Jeugdzorg is wat het woord zegt: zorg voor de jeugd. Zorgen dat jeugdigen veilig kunnen opgroeien. Jeugdzorgorganisaties helpen kinderen, jongeren en hun ouders daarbij. Dat kan op veel manieren: thuis of in een instelling, kort of lang, individueel of als gezin.

Wie mag verwijzen naar jeugdzorg?

De Jeugdwet

De wettelijke verwijsbevoegdheid betekent voor de gemeente dat zij een verwijzing door de huisarts, de medisch specialist en de jeugdarts zullen moeten accepteren als toegang tot jeugdhulp.

Wat als je niet mee werkt met de jeugdzorg?

U stuurt uw klacht naar de klachtencommissie van de jeugdhulpinstelling. Een vertrouwenspersoon kan u hierbij helpen. Neem hiervoor contact op met Jeugdstem – vertrouwenspersonen akj (adviesklachtenbureau jeugdzorg).

Waar kijkt jeugdzorg naar?

Je hulpverlener legt uit welke hulpmogelijkheden er zijn en welke voor- en nadelen die hebben. Samen spreek je af wat er moet veranderen en hoe je dat voor elkaar gaat krijgen. Steeds kijken jullie of de thuissituatie verbetert en of je kind nog veilig is en zich goed ontwikkelt.

Wat zijn redenen om een kind uit huis te plaatsen?

ernstige ziekte bij de ouders waardoor zij hun kind niet kunnen verzorgen. veel ruzie is tussen ouder(s). Of tussen ouders en het kind. te zware zorg vanwege een handicap of ernstige gedragsproblematiek bij het kind.

Kan school jeugdzorg inschakelen?

Nee, een school moet ouders altijd informeren over het doen van een zorgmelding. In de Wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de verplichtingen vastgelegd van beroepskrachten die met kinderen en jongeren werken.

Hoe komt een kind bij jeugdzorg terecht?

Voor jeugdzorg, jeugdhulp en ondersteuning bij opvoeding van je kinderen, kan je terecht bij je gemeente. Gemeenten geven advies over jeugdhulp en zorgen voor de toegang tot de jeugdhulp. Zij bekijken samen met het kind welke hulp het beste is.

Wat valt niet onder de Jeugdwet?

Wat niet onder Jeugdwet valt, wordt geregeld vanuit de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg of, in het geval van hulpmiddelen, vanuit de Wmo. Gemeenten zijn op grond van de Jeugdwet verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp aan jeugdigen en hun ouders.

Wat doet begeleider jeugdzorg?

Wat ga je doen? Als woonbegeleider jeugd, oftewel pedagogisch medewerker, werk je met kinderen of jongeren die in een instelling wonen. Zij zijn hier gaan wonen omdat er problemen in de gezinssituatie zijn die de ontwikkeling ernstig verstoren of dreigen te verstoren. Of omdat hun gedrag thuis niet te verbeteren is.

Is jeugdzorg vrijwillig?

In het vrijwillige kader wordt jeugdhulp op vrijwillige basis door of voor gezinnen verzocht en geaccepteerd. In het gedwongen kader worden gezinnen door middel van een door de rechter opgelegde kinderbeschermingsmaatregel verplicht om jeugdhulp te aanvaarden.

Wat is het verschil tussen jeugdzorg en jeugdhulp?

Sinds de decentralisatie van alle zorg voor jeugd naar gemeen- ten hanteert het CBS het begrip jeugdzorg als verzamel naam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugd reclassering.

Wie betaalt de jeugdzorg?

Wie betaalt wat in de Jeugdwet? Burgers Burgers betalen aanbieders zelf voor zorg die buiten het gemeentelijk aanbod valt. Het Rijk bekostigt gemeenten via de integratieuitkering sociaal domein (in het Gemeentefonds). Gemeenten betalen aanbieders via een subsidie of inkoopcontract.

Hoe lang duurt jeugdzorg?

Jeugdhulp stopt meestal als uw kind 18 jaar wordt. Vanaf die leeftijd kan uw kind vaak hulp krijgen vanuit een andere wet: de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Zorgverzekeringswet.

Waarom moet je naar een gesloten instelling?

Gesloten jeugdhulp beperkt de vrijheid van een kind. Daarom is deze ingrijpende vorm van hulp er alleen is voor uitzonderlijke situaties. Bijvoorbeeld als jongeren een gevaar zijn voor zichzelf of hun omgeving en anders niet de juiste hulp krijgen. De kinderrechter beslist of gesloten jeugdhulp noodzakelijk is.

Wat gebeurt er als je uit huis wordt geplaatst?

Wat gebeurt er bij uithuisplaatsing? Als de ouders of rechter besluiten het kind uit huis te plaatsen, zal het kind tijdelijk ergens anders gaan wonen. Dit is altijd voor maximaal 1 jaar en na ieder jaar kan het met nog een jaar worden verlengd tot het kind 18 jaar oud is.

Kan ik jeugdzorg aanklagen?

U kunt bij Het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ) ook met klachten over jeugdhulp terecht. Wij geven informatie en advies. Het is afhankelijk van de inhoud van uw klacht naar wie wij u doorverwijzen. In het overzicht hieronder leest u welke verschillende organisatie er zijn binnen de Jeugdhulp.

Wat is het grootste probleem in de jeugdzorg?

Het ziekteverzuim is hoog en de werkdruk neemt toe, waardoor steeds meer professionals de jeugdzorg verlaten. De wachtlijsten groeien. Kinderen en gezinnen wachten steeds langer op hulp. Zorgaanbieders kunnen de kwaliteit en de continuïteit van jeugdzorg niet meer garanderen.

Is veilig thuis hetzelfde als jeugdzorg?

Veilig Thuis is per regio georganiseerd en geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Iedereen kan (anoniem) advies vragen of melding doen bij Veilig Thuis. De hulpverlener van Veilig Thuis kijkt vervolgens of, en welke professionele hulp er nodig is. Dat kan jeugdhulp zijn, maar ook jeugdbescherming.