Ouderlijk gezag, hoe werkt dat? | de Rechtspraak

Wat kan een vader met gezag?

Gevraagd door: dr.h.c. Jonas Yildirim M  |  Laatste update: 4 mei 2022
Score: 4.2/5 (40 stemmen)

Een ouder die gezag over een kind heeft, moet het kind verzorgen en opvoeden. Daarnaast mag de ouder officiële handelingen uitvoeren voor het kind. Zoals een handtekening zetten voor de aanvraag van een paspoort.

Wat mag een vader met gezag?

Ouderlijk gezag is het gezag van ouders over hun kinderen. Ouders moeten hun kinderen verzorgen en opvoeden. Ze zijn wettelijk vertegenwoordiger van het kind en beheren het geld en de spullen. Ook hebben ze een onderhoudsplicht totdat de kinderen 21 jaar worden.

Wat betekent hoederecht?

Hoederecht is een verouderde synoniem voor ouderlijk gezag. In de spreektaal worden ouderlijk gezag, hoederecht en voogdij evenwel vaak door elkaar gebruikt. ouderlijk gezag is het geheel aan rechten een plichten van een ouder t.a.v. zijn of haar kind.

Welke rechten heb je met gezag?

Vraag en antwoord
 • U moet het kind onderhouden totdat het 21 jaar oud is.
 • U hebt het recht en de plicht tot omgang met uw kind.
 • U hebt recht op informatie over uw kind.
 • U kunt gezag aanvragen als de biologische moeder het ermee eens is.
 • U en het kind zijn elkaars wettelijke erfgenamen.

Kan een vader gezag opeisen?

Om als vader of partner het ouderlijk gezag te krijgen, moet u samen een verzoek doen bij de rechter. Dit kan pas als u juridisch ouder bent. Daarvoor moet u het kind erkennen.

19 gerelateerde vragen gevonden

Kan vader gezag aanvragen zonder toestemming moeder?

Zonder toestemming moeder gezag aanvragen

De rechter kan dit toekennen als hij dit in het belang van het kind acht. Ook moet u het kind hebben erkend. Wil de moeder niet meewerken aan de erkenning van het kind? Ook dan kunt u naar de rechter stappen.

Kan een moeder kind afnemen van de vader?

Nee, u kunt niet zelf afstand doen van het gezag over uw kind. Het is wel mogelijk om het ouderlijk gezag aan te passen naar eenhoofdig gezag van de andere ouder. De andere ouder heeft dan alleen het gezag. U kunt dit samen met de andere ouder vragen bij de rechter.

Wat is het Klemcriterium?

Het klemcriterium is een centraal begrip in het familierecht bij de rechterlijke beoordeling in hoeverre gezamenlijk gezag (handhaven) in het belang van het kind is. Het is opgenomen in art. 1:251a BW. Ook wordt er naar verwezen in artikel 1:253n BW.

Wat zijn je rechten als vader?

Juridisch gezien hebben zowel de biologische vader als de juridische vader (na erkenning) recht op omgang met het kind. Ook als je als biologische vader het kind niet hebt erkend heb je recht op omgang. Dit is wettelijk vastgelegd. De omgang van de ouders met het kind wordt doorgaans vastgelegd in een ouderschapsplan.

Welke rechten heeft een kind van gescheiden ouders?

Rechten van kinderen bij scheiding
 • Recht op een blijvende relatie met je beide ouders.
 • Recht om bij beide ouders te wonen als dat kan.
 • Recht op samenwerking van je ouders in alle jaren na de scheiding.
 • Recht op eerlijke antwoorden op je vragen en antwoorden die je begrijpen kunt en bij je leeftijd passen.

Wie heeft het hoederecht?

Wat is het hoederecht? Wat is het bezoekrecht? Zolang de ouders samenwonen, hebben zij doorgaans samen het hoederecht over hun kinderen. Wanneer de ouders echter scheiden of uit elkaar gaan, moeten zij beslissen hoe dit recht in de toekomst zal worden uitgeoefend.

Hoe krijg ik volledig ouderlijk gezag?

Bent u getrouwd of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgen beide ouders samen gezag over een kind. Is dit niet zo, dan krijgt alleen de moeder automatisch gezag. Om gezag te krijgen of hebben, mag u niet jonger zijn dan 18 jaar, onder curatele staan of een geestelijke stoornis hebben.

Wie krijgt ouderlijk gezag na scheiding?

Scheiding: beide ouders houden gezag

Beide ouders houden het ouderlijk gezag over de kinderen na een scheiding. Behalve als de rechter een andere beslissing neemt. Heeft u als duomoeders of duovaders allebei ouderlijk gezag over uw kind of kinderen? Dan houdt u dat gezag ook na uw scheiding.

Heeft een vader evenveel rechten als moeder?

De vrouw uit wie een kind geboren wordt, is automatisch juridisch moeder van het kind. Dit volgt uit onze wet. Een man die getrouwd is, of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van het kind op het moment dat het kind geboren wordt, is (ook) automatisch de juridische vader van het kind.

Kan mijn nieuwe partner gezag krijgen over mijn kind?

Bent u getrouwd met uw partner of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan krijgt u door de erkenning ook automatisch het ouderlijk gezag over het kind. Als u niet getrouwd bent met uw partner of geen geregistreerd partnerschap hebt, kunt u na de erkenning samen het ouderlijk gezag aanvragen bij de rechter.

Wat is klem en verloren?

Het klem-of-verloren criterium is ontwikkeld in de rechtspraak: een behoorlijke gezamenlijke uitoefening van gezamenlijk gezag houdt in dat de ouders in staat zijn beslissingen van enig belang over hun kind in gezamenlijk overleg te nemen, althans vooraf afspraken te maken over situaties die zich rond het kind kunnen ...

Wat als kind vader niet wil zien?

Probeer met de andere ouder in contact te blijven en te zoeken naar middelen om tot een oplossing te komen. Daarbij kan de bijstand van een goede advocaat of mediator verstandig zijn. Het is wel belangrijk dat het een advocaat of mediator is die verstand heeft van de gevolgen van scheiding voor kinderen en ouders.

Kan de moeder Co-ouderschap weigeren?

Het staat je vrij om co-ouderschap te weigeren, al ben je de vader of de moeder. Als je denkt dat co-ouderschap in jullie situatie niet geschikt is, dan is het altijd goed om dat uit te spreken. Het helpt als je met een ander voorstel komt waarvan je denkt iedereen tegemoet te komen.

Kunnen ze zomaar je kind afpakken?

Jeugdzorg kan een kind of jongere (tijdelijk) uit huis plaatsen, bijvoorbeeld bij ernstige mishandeling of verwaarlozing. Dit beslist een kinderrechter. Ongeacht of de ouders het daarmee eens zijn.

Welke Rechten heb je als moeder?

Welke rechten en plichten gelden er bij ouderlijk gezag?
 • Het kind opvoeden en verzorgen. Als ouder mag u zelf bepalen hoe u uw kind wilt opvoeden. ...
 • Betalen voor opvoeding en verzorging. ...
 • Officiële handelingen namens kind. ...
 • Aansprakelijk voor schade. ...
 • Vermogen kind beheren.

Kan een vader zijn kind ontkennen?

Ontkenning van het vaderschap kan alleen onder de volgende voorwaarden: de wettelijke vader is niet de biologische vader van het kind; de moeder is niet eerlijk geweest over de verwekker van het kind.

Welke rechten heeft een ouder zonder gezag?

De ouder zonder gezag heeft geen recht op inzage of afschrift, maar enkel recht op informatie op basis van het dossier. Die informatie mag mondeling en/of op schrift worden verstrekt. Verder mag de ouder zonder gezag geen informatie ontvangen die de ouder met gezag ook niet mag ontvangen.

Wat zijn de rechten van een vader bij scheiding?

Omgang. De vader heeft recht op omgang met zijn kind, ook als hij het kind niet heeft erkend en/of geen gezag heeft. Alleen de rechter kan de vader het recht op omgang ontzeggen, maar dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen. Bijvoorbeeld als de ontwikkeling van het kind zal worden benadeeld door de omgang.

Hoe werkt de familie rechtbank?

Bij deze kan u terecht voor alle zaken aangaande jeugd en familiale oneffenheden. Er is een familierechtbank in elk gerechtelijk arrondissement binnen elke rechtbank van eerste aanleg. Deze bestaat uit drie soorten kamers: de familiekamer, de jeugdkamer en de kamer voor minnelijke schikking.

Hoe lang duurt een rechtszaak omgangsregeling?

De rechter doet schriftelijk uitspraak over de omgangsregeling uiterlijk 4 weken na de zitting. De uitspraak (beschikking) ontvangt u via uw advocaat. Heeft u als verweerder geen advocaat, dan ontvangt u de beschikking thuis.

Vorige artikel
Wat geven aan petekind?