Wat is grensoverschrijdend gedrag?

Wat is ongewenst gedrag op school?

Gevraagd door: Lorenzo de Jonge  |  Laatste update: 19 november 2023
Score: 4.6/5 (35 stemmen)

Dit uit zich in het geven van brutale antwoorden, het gebruik van grove taal, niet gehoorzamen aan leerkrachten, weglopen van school, pesten van andere leerlingen, gooien van voorwerpen, agressiviteit of geen respect tonen voor de ander.

Wat is ongewenst gedrag onderwijs?

Hieronder valt bijvoorbeeld agressief, driftig of ongehoorzaam gedrag. Ook vernielzucht of pestgedrag horen hierbij. Dit zijn vooral externaliserende gedragsproblemen, omdat ze naar buiten toe en op anderen gericht zijn. Soms worden ook internaliserende gedragsproblemen hierbij gerekend, zoals faalangst.

Wat is ongewenst gedrag in de klas?

Wat vaak als eerste gesignaleerd wordt in de klas is 'gedrag' en wanneer dit wordt ervaren als storend of als 'niet passend' tijdens de les of in interactie met leeftijdsgenootjes is dit 'ongewenst' gedrag. Wat hierbij vaak niet gezien wordt is de hulpvraag die getoond wordt door middel van het gedrag.

Wat is ongewenst gedrag bij kinderen?

Wanneer de gedragsproblemen, met enige mate van ondersteuning, niet opgelost kunnen worden, zou het kunnen zijn dat er sprake is van een gedragsstoornis. Kinderen met gedragsstoornissen laten drie vormen van ongewenst gedrag zien: oppositioneel (opstandig) gedrag, antisociaal gedrag en agressief gedrag.

Hoe omgaan met ongewenst gedrag in de klas?

 1. Kies een paar concrete afspraken. Formuleer regels positief. ...
 2. Geef regelmatig positieve feedback. Volg de afspraken consequent op, bijvoorbeeld: 'Ik vind merk dat jullie in stilte werken, zoals we hebben afgesproken. ...
 3. Corrigeer storend gedrag discreet. ...
 4. Bouw een vertrouwensband op.

35 gerelateerde vragen gevonden

Hoe herken je ongewenst gedrag?

Wat is ongewenst gedrag? Ongewenst gedrag is onderling gedrag dat als bedreigend, vernederend of intimiderend wordt ervaren. Voorbeelden van ongewenst gedrag zijn seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld en pesten.

Welke vormen van ongewenst gedrag zijn er?

Aard en gevolgen ongewenst gedrag
 • fysieke agressie;
 • verbale agressie;
 • (seksuele) intimidatie;
 • discriminatie;
 • pesten.

Waar komt ongewenst gedrag vandaan?

Het ongewenste gedrag komt in meerdere situaties voor, dus zowel thuis als op school. Gedragsproblemen kunnen onder andere te maken hebben met (faal)angst, pesten, agressiviteit en depressiviteit. De gedragsproblemen kunnen worden veroorzaakt doordat sociale vaardigheden niet goed worden beheerst.

Wat valt er onder gedragsproblemen?

We spreken van gedragsproblemen als:
 • een kind zich dwars en opstandig gedraagt, gauw geprikkeld is en driftig wordt, anderen ergert, antisociaal gedrag vertoont (zoals liegen of stelen) of zich agressief gedraagt.
 • het kind, de ouders of de omgeving er nadelige gevolgen van ondervinden.

Wat moet je doen bij ongewenst gedrag?

Als u te maken heeft met ongewenst gedrag dan doet u er verstandig aan een vertrouwenspersoon te benaderen als deze in de organisatie is aangesteld. Een vertrouwenspersoon is namelijk het eerste aanspreekpunt. De informatie die u met de vertrouwenspersoon deelt is geheim en daarop rust dan ook een geheimhoudingsplicht.

Wat is storend gedrag?

Met storend gedrag wordt bedoeld: gedrag dat een negatieve invloed heeft op het kind en de omgeving, zorgt voor sociale problemen of problemen op school. Bijvoorbeeld driftig zijn, liegen, anderen met opzet ergeren en pesten.

Wat zijn de redenen waarom een kind ongewenst gedrag vertoont?

Opgroeien is niet altijd makkelijk

Maar dat lukt niet altijd zo snel als ze willen. Of wat ze willen mag niet altijd. Jonge kinderen kunnen nog niet goed praten over hun gevoelens. Daarom uiten ze hun frustratie soms in dwingend, boos, brutaal, opstandig of agressief gedrag.

Wat mogen docenten wel en niet?

In het algemeen mogen docenten leerlingen niet opsluiten en geen lijfelijke straffen uitdelen. Bij klachten over een docent kun je een schriftelijke verklaring of bezwaar sturen naar het bestuur van de school. Leerlingen kunnen ook naar de leerlingenraad stappen of hun beklag doen bij het LAKS.

Kun je je school aanklagen?

Ouders, leerlingen en personeelsleden van een school kunnen een klacht indienen bij de klachtencommissie. De commissie moet een klacht vertrouwelijk behandelen en moet binnen 4 weken reageren. Op basis van het advies van de klachtencommissie kan het schoolbestuur maatregelen nemen.

Hoe begeleid je een kind met gedragsproblemen?

We geven graag 5 tips hoe om te gaan met kinderen met gedragsproblemen.
 1. Bied structuur. Zorg voor veel duidelijkheid en structuur in huis. ...
 2. Luister en praat. Luister en praat met je kind en neem emoties en gevoelens serieus. ...
 3. Onderscheid lastig en niet lastig gedrag. ...
 4. Samen dingen doen. ...
 5. Doe het niet alleen.

Wat is het verschil tussen afwijkend gedrag en ongewenst gedrag?

Wat als afwijkend gedrag wordt ervaren, varieert door de tijd heen terwijl een maatschappij zich ontwikkelt. Wanneer afgeweken wordt van algemeen geaccepteerde regels en wetten spreekt men van ongewenst of grensoverschrijdend gedrag .

Wat zijn de meest voorkomende gedragsproblemen?

Denk daarbij aan: driftig zijn en vaak ruzie maken, regels opzettelijk negeren, agressief zijn, hyperactief en impulsief gedrag vertonen, liegen, pesten, spijbelen en soms criminele dingen doen als stelen, slaan en spullen vernielen.

Hoe wordt gedrag bepaalt?

Gedrag wordt bepaald door erfelijke factoren en leerprocessen. Groepen van samenhangende handelingen. Gedrag is georganiseerd in gedragssystemen. De handelingen in een gedragssysteem hebben meestal een gemeenschappelijk doel en volgen elkaar vaak op in een vaste volgorde .

Hoe ontstaan gedragsproblemen bij kinderen?

De belangrijkste verklaring voor het ontstaan van gedragsproblemen is een negatieve spiraal tussen kenmerken of gedrag van een kind en de reactie van de omgeving daarop. Probleemgedrag roept een negatieve reactie van de omgeving op, die het probleemgedrag versterkt en zo opnieuw tot een negatieve reactie leidt.

Heeft mijn kind een gedragsstoornis?

Als een kind of een jongere minimaal 6 maanden lang opstandig, negatief, vijandig en zelfs gewelddadig gedrag vertoont wordt dit gedefinieerd als een gedragsstoornis. De twee belangrijkste gedragsstoornissen zijn de ODD (oppositional defiant disorder) en CD (conduct disorder).

Hoe kan je ongewenst gedrag voorkomen?

Ongewenst gedrag in een team voorkomen is eigenlijk heel vanzelfsprekend. Door bijvoorbeeld gewoon goed samen te werken, een open sfeer te creëren, elkaar en elkaars verschillen te respecteren, duidelijkheid en draagvlak te hebben over teamdoelen en eigen taken.

Waar komt een onhandelbaar kind vandaan?

Het kan verschillende oorzaken hebben dat een kind onhandelbaar wordt. Onbegrip vanuit de ouders, de komst van een jonger broertje of zusje, verkeerde vrienden en ook bepaalde aandoeningen, zoals asperger of ADHD kunnen ervoor zorgen dat ouders het kind minder goed begrijpen en begeleiding in de ontwikkeling.

Wat is een voorbeeld van gedrag?

Enkele voorbeelden van wat gedrag wel is

Het opstaan van een stoel; Een formulier invullen; Antwoord geven op een vraag; Het trekken aan een touw.

Wat is ongehoord gedrag?

Onbetamelijk = 1) Aanstootgevend 2) Aanstotelijk 3) Indecent 4) Lomp 5) Niet gepast 6) Niet netjes 7) Niet oirbaar 8) Niet passend 9) Onbehoorlijk 10) Oneerbaar 11) Onfatsoenlijk 12) ongehoord 13) Ongepast 14) Ongevoeglijk 15) Ongevoeglijkh...

Wat is intimiderend gedrag?

Intimidatie is een andere vorm van manipulatie. Daarbij probeert iemand je gedrag te beïnvloeden door je doelbewust af te schrikken, voor schut te zetten, bang te maken, in verwarring of verlegenheid te brengen of te verlammen.

Vorige artikel
Hoeveel kost een schoolplein?