Uitleg Website Kindregeling Dalfsen

Wat is Kindregeling?

Gevraagd door: James Ismail  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 5/5 (65 stemmen)

Voor ouders met een laag inkomen is dit vaak lastig. Daarom is er de Kindregeling. Met deze regeling kunt u een bijdrage krijgen voor schoolkosten en kosten van kunst en cultuur.

Wat is een Kindregeling?

Advies van de kinderen

Er is behoefte aan een aparte regeling voor kinderen en jongeren, naast de al bestaande Catshuisregeling voor gedupeerde ouders. Onderdeel van de regeling is een financiële vergoeding. Maar de kinderen en jongeren geven aan dat er méér nodig is dan een geldbedrag.

Welk jaar kinderopvangtoeslag affaire?

Tussen 2004 en 2019 is de kinderopvangtoeslag van een groot aantal ouders onterecht stopgezet. Bezwaarprocedures en (hoger)beroepsprocedures hierover hadden erg lange doorlooptijden. Gezinnen hebben onnodig lang in onzekerheid gezeten en hebben veel schade opgelopen.

Wat is integrale beoordeling toeslagenaffaire?

Bij een integrale beoordeling zoeken wij uit wat er is misgegaan met de kinderopvangtoeslag van een ouder. De ouder krijgt dan een persoonlijk zaakbehandelaar die hem of haar daarbij begeleidt. Wie recht heeft op meer dan €30.000 krijgt het resterende bedrag alsnog uitbetaald.

Wat zijn gedupeerde ouders?

Een gedupeerde ouder is een ouder die volgens de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) op basis van de lichte toets of integrale beoordeling in aanmerking komt voor de Catshuisregeling (het forfaitaire compensatiebedrag van 30.000 euro).

35 gerelateerde vragen gevonden

Wat is er misgegaan bij de toeslagenaffaire?

Zij hadden – vaak kleine – fouten gemaakt of waren misleid door gastouderbureaus, en moesten daarom de volledige kinderopvangtoeslag terugbetalen. Veel gedupeerde ouders raakten hierdoor in de schulden, die in sommige gevallen opliepen tot tienduizenden en zelfs honderdduizenden euro's.

Wie komt in aanmerking voor 30000?

Bijna 15.500 ouders die zich vóór 15 februari hebben gemeld bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) hebben recht op de Catshuisregeling. Het bedrag van 30.000 euro is een eerste uitbetaling aan compensatie voor ouders die gedupeerd zijn door de problemen met de kinderopvangtoeslag.

Hoe weet je of je gedupeerde bent van de Toeslagenaffaire?

Uw dossier opvragen kan met een schriftelijk verzoek (een brief) of telefonisch via het Serviceteam gedupeerden Kinderopvangtoeslag op 0800 - 2 358 358 (gratis).

Wat is de compensatieregeling?

Een compensatieregeling is een regeling waarbij voor een categorie benadeelden de (hoogte van de) vergoeding van schade en de criteria om hiervoor in aanmerking te komen worden geregeld.

Hoe lang duurt toeslagen affaire?

Op 18 januari 2021, drie dagen nadat het kabinet was afgetreden vanwege de toeslagenaffaire, liet de – inmiddels demissionaire – staatssecretaris weten dat zij van plan was om álle publieke schulden van gedupeerden die de 30.000 euro kregen volledig kwijt te schelden.

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag affaire?

Bijna 15.500 ouders die zich vóór 15 februari hebben gemeld bij de Uitvoeringsorganisatie Herstel Toeslagen (UHT) hebben recht op de Catshuisregeling. Het bedrag van 30.000 euro is een eerste uitbetaling aan compensatie voor ouders die gedupeerd zijn door de problemen met de kinderopvangtoeslag.

Wie krijgt compensatie toeslagenaffaire?

In december 2020 heeft het kabinet besloten om gedupeerde ouders sneller en ruimer te compenseren. Eén van de afspraken is dat alle ouders zo snel mogelijk €30.000 krijgen. Dit heet de Catshuisregeling Kinderopvangtoeslag. Wij verwachten hiermee ruim de helft van alle gedupeerde ouders voldoende te helpen.

Welke schulden worden kwijtgescholden?

Schulden die zijn ontstaan ná 1 januari 2021. Schulden die vóór 31 december 2020 zijn afbetaald. Schulden die betrekking hebben op uw werkzaamheden vanuit uw rol als werkgever. Schulden en boetes die het gevolg zijn van ernstig misbruik (opzet/grove schuld).

Hoeveel compensatie kinderopvang?

Hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Dit hangt af van het aantal gewerkte uren van de ouder die het minst werkt. Er geldt ook een maximumuurtarief.

Hoeveel slachtoffers toeslagenaffaire?

Op dit moment staat de teller van het aantal slachtoffers op 49.000 (exclusief overige gezinsleden). Als de Belastingdienst ieder geval individueel gaat beoordelen, zal het vele jaren duren voordat slachtoffers schadevergoeding krijgen.

Welke toeslagen vallen onder de toeslagenaffaire?

In 2013 wil de overheid fraude harder aanpakken. Bijvoorbeeld met de kinderopvangtoeslag. Dat is belastinggeld dat niet-rijke ouders krijgen om de crèche en buitenschoolse opvang te betalen. Best regelmatig regelen mensen die daar helemaal geen recht op hebben, toch zo'n toeslag voor zichzelf.

Wat is compensatie gedrag?

Compensatiegedrag is het gedrag dat je lichaam (automatisch) vertoont om een zwakte, pijn of klacht te compenseren door een ander (foutief) gedrag aan te nemen. Alle uitdagingen verminderen onmiddellijk de efficiëntie en prestaties en verhogen de kans tot blessures (overbelasting).

Wie komen in aanmerking voor compensatie?

Dan is er de eenmalige tegemoetkoming van € 800,-, die er is voor mensen in de bijstand en mensen met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. Mensen die een uitkering ontvangen, krijgen deze compensatie (als het goed is) in het eerste kwartaal van 2022 op hun rekening.

Hoeveel bedraagt de compensatie transitievergoeding?

Is er ook een maximale hoogte verbonden aan de compensatie transitievergoeding? De hoogte van de compensatie transitievergoeding die u als werkgever kunt ontvangen, wordt bepaald op basis van 2 onderdelen: het maandsalaris en de lengte van het dienstverband. De compensatie is maximaal € 83.000 bruto.

Hoe zit het precies met de toeslagenaffaire?

Bijna de helft van deze mensen is niet door de eerste toets heengekomen, sommigen bleken zelfs niet eens kinderen te hebben. Anderen kregen juist wel weer 30.000 euro, terwijl ze hadden meegewerkt aan fraude. Al die aanmeldingen leverden de Belastingdienst in ieder geval veel meer werk op.

Hoe de toeslagenaffaire kon gebeuren?

In zijn rapport over de toeslagfraude noemt Piet Hein Donner het 'institutionele vooringenomenheid'. Volgens publicist Patricia Huisman is die al sinds 2005 aan de orde. Zij analyseert hoe de grootschalige problemen met ten onrechte gestopte kinderopvangtoeslag mogelijk werden.

Welke schulden worden niet kwijtgescholden?

Toch worden een aantal schulden uitgesloten van de kwijtschelding. Het gaat hierbij om onderhoudsgelden, schulden die een schadevergoeding inhouden ten gevolge van door een misdrijf veroorzaakte lichamelijke schade en de schulden van een gefailleerde die overblijven na het sluiten van het faillissement.

Welke schulden worden kwijtgescholden Toeslagenaffaire?

Wanneer worden publieke schulden kwijtgescholden? In juni 2021 is gestart met het kwijtschelden van publieke schulden. Ouders die gedupeerd zijn en al minimaal € 30.000 hebben gekregen, krijgen als eerste een brief. Hebt u tussen 26 mei en 30 juni € 30.000 gekregen, dan krijgt u deze brief 21/22 juli.

Hoeveel procent betaald hebben voor finale kwijting?

Aangegeven wordt dat een faillissement onafwendbaar is, tenzij u genoegen wilt nemen met slechts 20% van uw oorspronkelijke vordering tegen finale kwijting.

Hoeveel geld krijgen gedupeerde toeslagenaffaire?

Alle gedupeerde ouders in de toeslagenaffaire krijgen binnen vier maanden in elk geval 30.000 euro. Ouders die recht hebben op meer geld, blijven daarvoor in aanmerking komen. “We denken dat we de helft van de ouders met dit bedrag goed geholpen hebben,” zegt staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Financiën).

Volgende artikel
Hoe maak je appel voor baby?