Calamiteitenverlof

Wat is het verschil tussen calamiteitenverlof en zorgverlof?

Gevraagd door: bc. Alyssa Schipper  |  Laatste update: 10 mei 2023
Score: 4.1/5 (39 stemmen)

Wanneer het kind van een werknemer plotseling ziek wordt, wordt de eerste ziektedag (of deel ervan) als calamiteitenverlof gerekend. Ook hier gaat het weer om de noodzakelijke verzorging. Daarna kan de werknemer bijvoorbeeld kortdurend zorgverlof opnemen als hij de enige is die de noodzakelijke verzorging kan bieden.

Wat valt er onder calamiteitenverlof?

Werknemers kunnen recht hebben op calamiteitenverlof of kort verzuimverlof voor zeer dringende, onverwachte of bijzondere persoonlijke situaties. Dit verlof kan van een paar uren tot een paar dagen duren, afhankelijk van de situatie. De werkgever betaalt het salaris door tijdens het verlof.

Wat is het verschil tussen calamiteitenverlof en kort verzuimverlof?

Maar ziekmelden kan ook niet: de medewerker is namelijk niet zélf arbeidsongeschikt. Om deze situaties op te lossen, bestaat het recht op calamiteitenverlof. Calamiteitenverlof wordt ook wel kort verzuimverlof genoemd.

Welke soorten zorgverlof zijn er?

Dan heb je recht op kortdurend of langdurend zorgverlof. Kortdurend zorgverlof is gedeeltelijk betaald, langdurig zorgverlof is vaak onbetaald. In je cao of arbeidsovereenkomst kunnen afspraken staan die afwijken van de wettelijke verlofregeling.

Hoelang heb je recht op calamiteitenverlof?

U kunt calamiteitenverlof of kort verzuimverlof opnemen zo lang als nodig is om een dringend privéprobleem op te lossen. Dat kan van een paar uur tot een paar dagen duren. Er geldt geen maximum aantal uren calamiteitenverlof of kort verzuimverlof in een jaar.

24 gerelateerde vragen gevonden

Kan werkgever calamiteitenverlof weigeren?

Werkgevers mogen redelijke verzoeken voor calamiteitenverlof niet weigeren. Wat is een redelijk verzoek? Persoonlijke gebeurtenissen zoals de bevalling van je partner. Dit gaat dus nog niet af van het geboorteverlof af.

Is zorgverlof betaald of onbetaald?

Tijdens kortdurend verlof krijgt u minimaal 70% van uw salaris. Tijdens langdurend verlof heeft u geen recht op salaris.

Wat zijn de voorwaarden voor zorgverlof?

Verlof voor medische bijstand

Om te zorgen voor 'zwaar zieke' gezinsleden of familieleden kan je 'zorgverlof' aanvragen. De voorwaarden zijn: Onder 'zwaar ziek' begrijpt men iedere ziekte die door de behandelend arts als dusdanig wordt beschouwd. Je vraagt hiervoor een attest aan.

Is een werkgever verplicht om zorgverlof te geven?

De werkgever is verplicht het zorgverlof te geven. Ook is deze verplicht om tenminste 70% van het loon door te betalen. Hierdoor wordt voorkomen dat werknemers deze noodzakelijke zorg niet geven omdat het financiële consequenties heeft.

Wat is het verschil tussen kortdurend en langdurend zorgverlof?

Zorgverlof is opgesplitst in twee vormen, kortdurend zorgverlof en langdurig zorgverlof. Kortdurend zorgverlof kan je opnemen wanneer je voor een korte tijd voor een familielid of goede vriend moet zorgen. Langdurig zorgverlof kan je opnemen wanneer je voor een langere tijd voor een naaste moet zorgen.

Hoe zorgverlof opnemen?

Bij kortdurend zorgverlof heeft je werknemer recht op maximaal twee keer het aantal uren dat hij per week werkt (2 weken). Bij langdurend zorg verlof kan een werknemer in een jaar maximaal zes keer het aantal uur opnemen dat hij per week werkt (6 weken).

Is bevalling calamiteitenverlof?

Calamiteitenverlof bij de bevalling

Voor het bijwonen van de bevalling of het aangeven van de geboorte op het gemeentehuis, hoef je geen geboorteverlof op te nemen. De tijd die je hiervoor moet vrij nemen, valt onder calamiteitenverlof.

Hoeveel dagen krijg je vrij bij overlijden oma?

Bij het overlijden van bloed- en aanverwanten in de 2e graad (zoals grootouder, broer, zus of kleinkind) heeft een medewerker recht op twee dagen verlof (dag van overlijden en dag van begrafenis of crematie).

Hoe werkt kortdurend zorgverlof?

Jaarlijks mag een medewerker maximaal twee keer het aantal werkuren per week opnemen voor kortdurend verzuimverlof. Als iemand dus 30 uur per week werkt, heeft deze persoon recht op 60 uur kortdurend zorgverlof per jaar. Dit mag verspreid over het jaar worden opgenomen.

Is fysio bijzonder verlof?

Als het niet anders kan en de afspraak is onder werktijd, hoeven werknemers hiervoor vaak geen verlofuren in te leveren. Uw werknemer moet in principe gewoon uren opnemen als hij onder werktijd naar de fysiotherapeut wil gaan.

Hoeveel uur vrij voor ziekenhuis?

De werkgever staat artsbezoek onder werktijd zonder meer toe. De werknemer moet artsbezoek zo veel mogelijk aan het begin óf einde van zijn werkdag plannen. De werknemer moet aantonen dat hij een arts heeft bezocht. Per artsbezoek krijgt de werknemer een maximaal aantal uren (bijvoorbeeld één of twee) doorbetaald.

Kan zorgverlof geweigerd worden?

Werkgever mag zorgverlof in principe niet weigeren

Uw werkgever mag kortdurend en langdurend zorgverlof alleen weigeren als het bedrijf daardoor in ernstige problemen komt. Om die reden mag uw werkgever uw kortdurend verlof nog tegenhouden nadat u het bij hem heeft gemeld.

Is mantelzorg zorgverlof?

Als werkende mantelzorger kun je gebruikmaken van verschillende verlofregelingen: calamiteitenverlof, kortdurend zorgverlof en langdurend verlof.

Heb ik recht op verlof als mantelzorger?

De werknemer heeft de mogelijkheid om de 3 maanden voltijds verlof voor mantelzorg per zorgbehoevende persoon op te splitsen in periodes van 1 maand of een veelvoud daarvan. Hij kan ook de 6 maanden halftijds of 1/5 verlof voor mantelzorg opsplitsen in periodes van 2 maanden of een veelvoud daarvan.

Kan ik thuis blijven als mijn partner ziek is?

Algemeen principe

In de privésector heeft elke werknemer het recht om de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst volledig te schorsen of om zijn arbeidsprestaties te verminderen met de bedoeling een zwaar ziek gezins- of familielid bij te staan of te verzorgen.

Heb je recht op zorgverlof als je kind ziek is?

Als u uw zieke kind wilt verzorgen, heeft u recht op kortdurend zorgverlof. Voorwaarde is dat uw kind verzorging nodig heeft. En u bent vanwege de situatie de enige die uw kind zorg kan geven.

Welk verlof is betaald?

Elke medewerker heeft recht op vakantiedagen en daarmee ook op vakantiegeld. Het aantal vakantiedagen hangt af van de prestaties in het vorig kalenderjaar. Wie voltijds werkt en gedurende het vorige kalenderjaar een volledig jaar heeft gewerkt, heeft recht op 20 betaalde vakantiedagen (in de 5-dagenweek).

Heeft kortdurend zorgverlof invloed op pensioen?

U gaat met gedeeltelijk betaald verlof

U ontvangt geen salaris en bouwt daardoor geen pensioen op. Behalve als hierover andere (cao-) afspraken zijn gemaakt. Uw werkgever kan u hierover informeren.

Is begrafenis bijzonder verlof?

Als een direct familielid overlijdt, heeft u recht op calamiteitenverlof. Dit verlof is om meteen de nodige zaken te regelen. Het calamiteitenverlof kan overgaan in bijzonder verlof.

Wat is calamiteiten?

Het is een situatie die een gevaar oplevert voor een bedrijf, de werknemers, het milieu en de omgeving. Dit kan bijvoorbeeld een uitslaande brand zijn, een zwaar bedrijfsongeval of een lekkage van gevaarlijke stoffen. Een calamiteit kan zomaar optreden, ook als de nodige voorzorgsmaatregelen zijn getroffen.

Volgende artikel
Wat is 2e hands rook?