De erfbelasting over het kindsdeel valt reuze mee. Dit zijn de 5 misverstanden.

Wat is het minimale kindsdeel?

Gevraagd door: Dave van Geest  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.9/5 (51 stemmen)

Als kind heb je dus altijd recht op een minimumdeel uit de erfenis van jouw ouders. Dat is minstens de helft van wat je volgens de wettelijke regels zou krijgen.

Wat krijgt een onterfd kind?

Legitieme portie

Uw kind houdt het recht op een deel van uw erfenis. Dit deel heet de legitieme portie. Het is de helft van wat uw kind zou hebben gekregen zonder testament. Uw kind moet hier binnen 5 jaar na uw overlijden om vragen.

Hoe wordt een kindsdeel berekend?

Hoe bereken ik het kindsdeel? U kunt het kindsdeel berekenen door de erfenis door de helft te delen (één helft is namelijk al van de langstlevende), en het overgebleven bedrag te verdelen over de kinderen en de langstlevende.

Is kindsdeel hetzelfde als legitieme portie?

Wanneer uw vader of moeder overlijdt, dan heeft u als afstammeling altijd tenminste recht op uw kindsdeel. In juridische termen bent u dan legitimaris en heeft u recht op uw legitieme portie. Een erflater kan dus niet alles zelf bepalen. Zijn afstammelingen hebben altijd recht op een deel van de nalatenschap.

Kan een kind altijd zijn kindsdeel opeisen?

Nee, niet na het eerste overlijden. Pas na overlijden van de achtergebleven ouder mogen de kinderen hun kindsdeel opeisen. Dan komt ook de nalatenschap vrij.

38 gerelateerde vragen gevonden

Kan kind erfenis opeisen?

Op het moment dat de andere ouder nog leeft, ontvangt hij of zij in dat geval de gehele erfenis (wettelijke verdeling). Het kind krijgt dan een vordering op zijn ouder en krijgt zijn deel pas als ook de langstlevende ouder overleden is. Eerder is het opeisen van uw kindsdeel dus niet mogelijk.

Kan ik mijn kindsdeel eerder opeisen?

Mag de langstlevende eerder het kindsdeel uitbetalen? Ja, meestal mag de langstlevende tijdens het leven het kindsdeel eerder uitbetalen. Dat is niet verplicht. De kinderen kunnen het kindsdeel ook niet opeisen, tenzij dat in het testament staat of als er sprake is van een wilsrecht.

Hoeveel legitieme portie kindsdeel?

De legitieme portie is de helft van het erfdeel dat een erfgenaam zal ontvangen. Zijn er bijvoorbeeld drie erfgenamen, waarvan jij er één zou zijn, dan heb je recht op een derde deel van de nalatenschap. Word je onterfd, dan heb je alleen nog recht op je legitieme portie. Die is de helft hiervan en dus een zesde deel.

Hoeveel is kindsdeel bij Onterving?

Als er sprake is van onterving, heeft u alleen recht op de legitieme portie. Dat is de helft van het kindsdeel. Als u dus normaal gesproken een kwart van het vermogen zou krijgen, dan is dat nog maar één achtste van het beschikbare vermogen. Stiefkinderen hebben geen recht op een kindsdeel, tenzij anders is vastgelegd.

Kan 1 kind meer erven dan het andere?

Kinderen zijn zogenaamde reservataire erfgenamen. Dit wil zeggen dat zij altijd recht hebben op een bepaald deel van de nalatenschap van hun ouders. Je kan ze dus niet onterven, maar het is wel mogelijk om het ene kind meer te geven dan het andere.

Waar heb ik recht op als ik onterfd ben?

Als onterfde echtgenoot heeft u inderdaad geen rechten meer, ook niet op een legitieme portie. Als onterfd kind heeft u wel rechten: Recht op inzage in de financiën van de overledene. Recht op de legitieme portie.

Waar heeft de dochter recht op als ze onterfd is?

Een onterfd kind heeft geen recht op goederen, maar alleen op geld. Het onterfde kind heeft dus geen recht op het huis of de inboedel. Deze zijn de eigendom van de twee kinderen die niet zijn onterfd. Het onterfde kind moet het bedrag van 25.000 euro binnen 5 jaar na het overlijden van de ouder opeisen.

Hoe kom je erachter of je onterfd bent?

Is een van je ouders of inmiddels beide ouders overleden en je wacht al lang op een bericht over de erfenis? Dan kan het zijn dat je onterfd bent. Als je bent onterfd, heeft niemand de verplichting om jou daarover te informeren. Het is dan aan jouzelf om na het overlijden van een ouder op onderzoek te gaan.

Kan ik mijn kind onterven 2021?

Het is inderdaad mogelijk om je kinderen te onterven. Het is echter onvoldoende om dit alleen mede te delen aan je kinderen. Wanneer je als ouder je kind wilt onterven, moet je dit vastleggen in een testament. In dit testament kan je dan ook regelen hoe je je erfenis wel wilt verdelen.

Hoe een kind geheel te onterven?

In Nederland is het niet mogelijk een kind compleet te onterven. De wet bepaalt dat een kind altijd recht blijft houden op een klein deel. Dat deel noemen we de wettelijke portie of legitieme portie. De wet bepaalt dat deze portie gelijk is aan de helft van wat het kind had geërfd zonder testament.

Hoe hoog is het wettelijk erfdeel?

Hoe hoog is de legitieme portie? De legitieme portie bedraagt de helft van de waarde van het erfdeel in geld dat het kind zou zijn toegekomen wanneer de overleden ouder geen testament zou hebben opgemaakt. Dit noemen we ook wel het versterferfdeel.

Hoe wordt een legitieme portie bepaald?

De legitieme portie wordt berekend over de waarde van de goederen der nalatenschap, welke waarde wordt vermeerderd met de bij deze berekening in aanmerking te nemen giften en verminderd met bepaalde schulden. De uitkomst van deze berekening wordt ook wel de 'legitimaire massa' genoemd.

Hoe bereken je de legitieme portie?

De wet geeft een eenvoudige formule om de legitieme portie te berekenen: Legitieme portie = [legitimaire massa] x [erfdeel volgens versterferfrecht x 1/2].

Wat is een Overbedelingsschuld?

Vorderingen van de kinderen

Met andere woorden: de langstlevende echtgenoot wordt overbedeeld. Hierdoor ontstaat een schuld aan de kinderen, een zogeheten 'overbedelingsschuld'. Deze overbedelingsschuld is gelijk aan de erfdelen van de kinderen. De kinderen krijgen dus een vordering op de langstlevende echtgenoot.

Hoe lang na overlijden erfenis opeisen?

Het recht op de legitieme portie of kindsdeel vervalt wanneer u niet binnen een door een belanghebbende (meestal erfgenaam) gestelde redelijke termijn, en uiterlijk 5 jaar na het overlijden van de erflater, heeft aangegeven dat u uw legitieme portie wenst te ontvangen.

Heeft onterfd kind recht op inzage testament?

Als je bent onterfd, heb je alleen recht op inzage van het onderdeel van het testament waarbij je een belang hebt. Dat is dus meestal alleen het onderdeel waaruit blijkt dat je bent onterfd.

Kan men wettelijke erfgenamen onterven?

U kunt uw echtgenoot en uw kinderen in een testament onterven. Uw kinderen hebben wel een speciale positie in het erfrecht. Zo hebben zij altijd recht op een bepaald deel van de erfenis van hun ouders. Het maakt daarvoor niet uit hoe de relatie van de kinderen met de ouders is.

Kun je onterven aanvechten?

1. Kun je een testament aanvechten wanneer je bent onterfd? Voor het aanvechten van een testament bij onterving hoef je geen kosten te maken bij een advocaat. Je kunt zelf een beroep op de legitieme portie doen.

Welke rechten heeft een onterft kind?

Onterfde kinderen hebben nog wel recht op een legitieme portie. Dat is de helft van het bedrag dat u wettelijk zou erven. De legitieme portie krijgt u niet automatisch. U moet die binnen 5 jaar na het overlijden opeisen bij de erfgenamen, of bij de executeur als die er is.

Kunnen je ouders je onterven?

Daar ouders wettelijke erfgenamen zijn, hebben zij automatisch recht op uw erfenis. Het is dan ook alleen mogelijk om uw ouders via een testament te onterven. De notaris maakt deze voor u op en verwerkt hierin dat uw vader en/of moeder geen recht meer heeft op uw nalatenschap.

Volgende artikel
Waarom baby bij ouders op kamer?