Convention on the Rights of the Child (CRC)

Wat is het internationale Kinderrechtenverdrag?

Gevraagd door: Laura Totwiller  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.4/5 (44 stemmen)

Op 20 november 1989 namen de Verenigde Naties het 'Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind' aan. In dit Kinderrechtenverdrag staan 54 artikelen met afspraken over de rechten van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Bijna alle landen in de wereld hebben het Kinderrechtenverdrag ondertekend.

Welke landen ondertekenden het Kinderrechtenverdrag?

Anno 2016 hebben 196 landen het verdrag geratificeerd. Dit zijn – op de Verenigde Staten na – alle lidstaten van de Verenigde Naties, alsmede de Cookeilanden, Niue, de Staat Palestina en de Heilige Stoel. Somalië trad in oktober 2015 als 196e land toe tot de conventie.

Welke speciale kinderrechten zijn er?

Kinderrechten
 • te zeggen wat het denkt of voelt (recht op een eigen mening)
 • een eigen geloof te belijden (recht op een eigen geloof)
 • te spelen en niet te werken (recht op spel en ontspanning, recht op bescherming tegen kinderarbeid)
 • genoeg en gezond te eten (recht op voedsel)
 • onderwijs te volgen (recht op onderwijs)

Welk land heeft geen Kinderrechtenverdrag?

Dit Kinderrechtenverdrag is er om de rechten van kinderen wereldwijd te beschermen. Het is ondertekend door 195 landen; de Verenigde Staten en Zuid-Sudan zijn de enige uitzonderingen.

Welk kinderrecht staat centraal?

UNICEF staat voor kinderrechten

Alle landen van de wereld hebben de rechten van kinderen samen vastgelegd in het Verdrag voor de Rechten van het Kind. En toch worden die rechten nog wereldwijd geschonden. Daarom is UNICEF er, de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties.

45 gerelateerde vragen gevonden

Wat is het belangrijkste kinderrecht?

Je mag niet mishandeld of misbruikt worden en mensen mogen jou niet slaan of op een andere manier geweld aandoen. Je mag niet uitgescholden of vernederd worden. Ouders en anderen die voor je zorgen, moeten genoeg aandacht voor je hebben. De overheid moet je beschermen tegen mishandeling, misbruik en verwaarlozing.

Welke kinderrechten heb ik?

Kinderrechten: waar heb ik recht op?
 • Bescherming tegen discriminatie. ...
 • Beslissingen die goed zijn voor jou. ...
 • Een omgeving waar je kunt (over)leven en groeien. ...
 • Een identiteit: weten wie je bent. ...
 • Een band met je ouders. ...
 • Informatie en eigen mening. ...
 • De vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. ...
 • Privacy en een privéleven.

Welke landen hebben het IVRK niet ondertekend?

Het Afrikaanse land had in januari al aangekondigd dat het die stap zou zetten. De nodige documenten werden nu ook overgemaakt aan het VN-hoofdkwartier in New York. De VS hebben nu als enige VN-lid het verdrag nog niet geratificeerd, hoewel ze het kinderrechtenverdrag al in februari 1995 ondertekend hadden.

Welke organisatie waakt erover dat de kinderrechten niet geschonden worden in de wereld?

Op 20 november 1989 namen de Verenigde Naties het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind aan. In dit Kinderrechtenverdrag staan 54 artikelen met afspraken over de rechten van kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Wat is geratificeerd?

Ratificatie is het bekrachtigen van (partij worden bij) een internationaal verdrag. In het algemeen wordt over de tekst van verdragen onderhandeld door regeringsvertegenwoordigers (diplomaten), waarna de regering het verdrag ondertekent. Vervolgens besluit het parlement over ratificatie.

Welke 54 kinderrechten zijn er?

Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
 1. Artikel 1 Definitie van het kind. ...
 2. Artikel 2 Non-discriminatie. ...
 3. Artikel 3 Belang van het kind. ...
 4. Artikel 4 Realiseren van kinderrechten. ...
 5. Artikel 5 Rol van de ouders. ...
 6. Artikel 6 Recht op leven en ontwikkeling. ...
 7. Artikel 7 Naam en nationaliteit. ...
 8. Artikel 8 Identiteit.

Hoeveel kinderrechten zijn er in totaal?

Op 20 november 1989 namen de Verenigde Naties het 'Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind' aan. In dit Kinderrechtenverdrag staan 54 artikelen met afspraken over de rechten van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Bijna alle landen in de wereld zijn partij bij het Kinderrechtenverdrag.

Welke organisaties werken rond kinderrechten?

Organisaties
 • Bernard van Leer Foundation.
 • Defence for Children.
 • Ieder(in)
 • Nederlandse Jeugd Raad.
 • Stichting Kinderpostzegels Nederland.
 • Save the Children.
 • UNICEF Nederland.
 • Cordaid.

Welk kinderrecht werd er niet gerespecteerd?

In ons land leven onaanvaardbaar veel kinderen in armoede. Daardoor hebben ze geen toegang tot diensten die gerekend worden tot kinderrechten, zoals gezondheidszorg en gezonde huisvesting.

Wie heeft de kinderrechten opgesteld?

Uiteindelijk heeft de Verenigde Naties op 20 november 1989 het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind opgesteld.

Welke 2 landen hebben het verdrag niet ondertekend?

De VS is nu het enige land ter wereld dat het VN-kinderrechtenverdrag nog niet heeft geratificeerd. Somalië rondde het ratificatieproces vorige week af, waarmee het de 196ste VN-lidstaat werd die het verdrag aannam.

Wat zijn de kinderrechten UNICEF?

Alle rechten in het kinderrechtenverdrag zijn met elkaar verbonden, zijn afhankelijk van elkaar en zijn alle even belangrijk.
...
Het Kinderrechtenverdrag deelt de rechten van het kind ook in vier categorieën in:
 • recht op overleving,
 • recht op ontwikkeling,
 • recht op bescherming,
 • recht op participatie.

Wat is het Kinderrechtencommissariaat?

Die rol maken we waar door signalen van kinderen, jongeren en professionals te detecteren en om te zetten in concreet beleidsadvies. De Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat onderzoekt klachten van schendingen en waakt over het toepassen en naleven van kinderrechten.

Hoe werkt de organisatie aan het naleven van de kinderrechten?

Dan kunt u daarmee terecht bij verschillende organisaties: Kinderrechtencommissariaat: Het Kinderrechtencommissariaat waakt over de naleving van het Kinderrechtenverdrag en de verdere uitvoering ervan. Het Kinderrechtencommissariaat vervult met haar klachtenlijn een ombudsfunctie en bemiddelt bij klachten.

Welke organisaties strijden tegen kinderarbeid?

Om de stijging van het aantal kinderen dat kinderarbeid verricht tegen te gaan, roepen de ILO en UNICEF op tot: Toereikende sociale bescherming voor iedereen, inclusief universele kinderbijslag.

Hoe lang bestaan kinderrechten al?

In 1948 kwam bij de Verenigde Naties de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens tot stand. In 1959 volgde de Verklaring van de Rechten van het Kind. Deze Verklaring – op 20 november 1959 aanvaard door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties – bevat tien beginselen voor kinderrechten: 1.

Heeft iedereen recht op een kind?

Wat veel mensen zich niet realiseren is dat er, naast dit 'recht op een kind' ook een Verdrag inzake de rechten van het kind bestaat. In de artikelen 7 en 8 staat dat kinderen het recht hebben hun familie te kennen en dat de overheid er alles aan moet doen kinderen bij hun ouders te laten opgroeien.

Wat betekent de term ratificatie?

Als wij het hebben over de term ratificatie dan hebben we het over een officiële bekrachtiging van een internationaal verdrag door een land. Een internationaal verdrag of handelsakkoord wordt in eerste instantie ondertekend door de delegaties van de deelnemende landen.

Wat is ratificeren Wikipedia?

Ratificatie is de officiële bekrachtiging van een internationaal verdrag door een staat, of het erkennen van een constitutiebrief door een andere obediëntie. Wanneer een verdrag wordt aangenomen op een internationale conferentie, ondertekenen de delegaties van de deelnemende landen het verdrag.

Wat is een rectificatie?

Een rectificatie is een bericht waarin een onrechtmatige publicatie of uitlating wordt hersteld. Meestal wordt de rectificatie in de zelfde krant of website geplaatst waar ook het onrechtmatige bericht was gepubliceerd. In een rectificatie staat kort gezegd dat een eerder bericht onjuist of ongefundeerd was.