Inheritance Rights of a Surviving Spouse and Children of a Deceased Parent

Wat erven de kinderen bij overlijden ouder?

Gevraagd door: Yinthe Klein  |  Laatste update: 2 maart 2024
Score: 4.5/5 (63 stemmen)

Kinderen hebben recht op een deel van de erfenis van hun overleden vader of moeder als geen testament is gemaakt, het kindsdeel, maar zij krijgen dat deel nog niet meteen. De gehele erfenis gaat namelijk naar hun andere ouder, de langstlevende. Het deel waar de kinderen recht op hebben, wordt omgezet in een geldbedrag.

Hoeveel erft een kind bij overlijden ouder?

Is er één kind, dan heeft hij minimaal recht op de helft van de nalatenschap. Zijn er twee kinderen, dan hebben ze elk minimaal recht op één vierde. Drie kinderen hebben elk minimaal recht op één zesde.

Wat erft een kind van zijn ouders?

Als kind bent u automatisch erfgenaam van uw ouders. Zij kunnen in hun testament bepalen dat u niet van hen erft. U kunt wel uw legitieme portie eisen. Dit is het deel van de erfenis waar u recht op houdt.

Wat te doen als 1 ouder overlijdt?

Langstlevende ouder overlijdt

Hetgeen wat overblijft is de erfenis van de langstlevende ouder. Deze wordt daarna verdeeld over de kinderen. Als de langstlevende de erfdelen al had vastgelegd is het eenvoudig om de vordering te berekenen. Over het erfdeel van de eerst overleden ouder is meestal al erfbelasting betaald.

Wie erft als vader overlijdt?

Bij de wettelijke verdeling in het erfrecht krijgt de langstlevende echtgenoot of geregistreerde partner de erfenis. De wettelijke verdeling geldt als er geen testament is gemaakt. Sinds 2018 gelden er regels die bepalen dat erfenissen en schenkingen niet meer automatisch in de gemeenschap van goederen vallen.

26 gerelateerde vragen gevonden

Hoe bereken je erfdeel kind?

Hoe kan ik het kindsdeel berekenen? U kunt het kindsdeel (grofweg) berekenen door, als sprake is van een algehele gemeenschap van goederen, de erfenis door de helft te delen (één helft is namelijk al van de langstlevende ouder of stiefouder) en het overgebleven bedrag over de kinderen en de langstlevende te verdelen.

Wie is erfgenaam bij overlijden ouder?

Dat gebeurt in deze volgorde: echtgenoot of geregistreerd partner en de kinderen. ouders, broers en zussen. grootouders.

Wie zijn de erfgenamen bij overlijden van ouders?

Hebt u geen testament?
  • echtgenoot, geregistreerde partner en eigen kinderen (geen pleeg- of stiefkind) Als uw kinderen niet meer leven: uw kleinkinderen.
  • ouders, broers en zussen. Als uw broers en zussen niet meer leven: hun kinderen.
  • grootouders.
  • overgrootouders.

Hebben kinderen recht op een kindsdeel?

Volgens het Nederlandse recht hebben kinderen een bijzondere positie in het erfrecht. Een kind kan via een testament van zijn ouder wel onterfd worden, maar de wet bepaalt dat het kind dan zijn legitieme portie behoudt. De legitieme portie is een dwingende aanspraak, mits u er als kind tijdig aanspraak op maakt.

Waar heb ik recht op als mijn vader overlijd?

De langstlevende mag alle goederen van de nalatenschap gebruiken. Bijvoorbeeld het huis, de auto en het saldo op de bankrekening. De langstlevende mag die bezittingen zelfs verkopen of aan anderen schenken. Daarvoor is de toestemming of medewerking van de kinderen niet nodig.

Hoe werkt erfenis kinderen?

Bij een wettelijke verdeling zijn de echtgenoot van de overledene en de kinderen voor gelijke delen erfgenaam. Maar de hele erfenis (bezittingen en schulden) gaat direct naar de echtgenoot van de overledene. De kinderen hebben wel recht op een deel van de erfenis - hun wettelijk erfdeel - maar zij krijgen dit nog niet.

Hebben kinderen recht op erfenis?

Uw kinderen hebben wel een speciale positie in het erfrecht. Zo hebben zij altijd recht op een bepaald deel van de erfenis van hun ouders. Het maakt daarvoor niet uit hoe de relatie van de kinderen met de ouders is. Als kinderen akkoord gaan met hun onterving, krijgen zij niets uit de erfenis.

Hoeveel erf je van je ouders?

Jullie, als ouders, zijn erfgenaam en erven ieder apart minimaal 1/4e deel van de erfenis. Is één van de ouders overleden, dan erft de overgebleven ouder nog steeds minimaal 1/4e deel van de erfenis. De rest wordt verdeeld over de broers en zussen.

Wie erft het spaargeld?

De overledene was gehuwd en had kinderen

De weduwe of weduwnaar krijgt het vruchtgebruik van de hele nalatenschap. Concreet krijgt de langstlevende het eigen vermogen van zijn overleden partner en de helft van het gemeenschappelijk vermogen in vruchtgebruik. De kinderen erven de blote eigendom.

Wat is het kindsdeel van een erfenis?

Stel dat een moeder overlijdt en ze heeft geen testament opgesteld. De wettelijke erfgenamen zijn dan haar man, met wie ze niet in gemeenschap van goederen was getrouwd, en haar drie kinderen. Elk van hen krijgt in dit geval een kwart van de nalatenschap. Voor de kinderen heet dit het kindsdeel.

Wie verdeelt de erfenis zonder testament?

Erfgenamen en boedelvolmacht

Staat in het testament niet hoe de erfenis moet worden geregeld? Dan gelden de wettelijke regels en regelen de erfgenamen de erfenis samen. Zij kunnen dit ook door 1 of meer personen laten doen met een boedelvolmacht.

Wie controleert verdeling erfenis?

het Centraal Testamentenregister; een notaris; de rechtbank in de woonplaats van de overledene. Welke rechtbank bevoegd is in welke woonplaats, staat op de kaart met rechtbanken op Rechtspraak.nl.

Kunnen erfgenamen afwijken van testament?

Kan ik van het testament afwijken? In principe kunt u in onderling overleg afwijken van het testament. Dit kan echter gevolgen hebben voor de erfbelasting. Het is derhalve verstandig om voordat u afwijkt naar de consequenties hiervan te laten kijken.

Kunnen kleinkinderen erfenis opeisen?

De langstlevende is dan niet verplicht om direct de legaten aan de kleinkinderen te voldoen. De kleinkinderen kunnen dan hun erfenis pas opeisen als de langstlevende is overleden. Als u uw kleinkinderen geld nalaat, dan gaat dit ten koste van de erfenis van de erfgenamen.

Kun je een kind bij erfenis meer geven dan de ander?

De omvang van de reserve is afhankelijk van het aantal kinderen. Is er één kind, dan heeft dat een reserve van de helft. Men kan dan nog vrij beschik-ken over de helft van zijn nalatenschap. In geval van twee kinderen, ontvangt elk kind 1/3 van de nalatenschap als reserve (het beschikbare deel is dan 1/3).

Waarom erfbelasting betalen als kind?

Direct na overlijden moet over een erfenis erfbelasting worden betaald. De kinderen krijgen dus een aanslag over hun kindsdeel, zonder dat zij het geld al uitgekeerd krijgen. Daarom wordt de erfbelasting betaald door de langstlevende, zodat de kinderen bij het eerste overlijden niet in de problemen komen.

Kan de langstlevende het kindsdeel opmaken?

Het erfrecht regelt wie de erfgenamen zijn van een overledene. In een situatie van ouders en kinderen geldt er een wettelijke langstlevende regeling, de wettelijke verdeling. In dat geval kunnen de kinderen hun kindsdeel niet opeisen zolang de langstlevende ouder nog in leven is.

Wie is gemachtigd na overlijden?

Alleen degene die optreedt namens de erfgenamen, kan online een nabestaandenmachtiging krijgen. Dit kan een erfgenaam of executeur zijn. Aanvragen kan vanaf een week na het overlijden.