De vrijeschool...

Wat doe je op de Vrije school?

Gevraagd door: Jules de Jonge  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.2/5 (5 stemmen)

De vrijeschool is een onderwijsconcept dat is gebaseerd op persoonsvorming. Met het woord 'vrij' wordt bedoeld dat een leerling zich in vrijheid op elk vlak van zijn persoonlijkheid moet kunnen ontwikkelen. Daarom zijn er naast de gewone leervakken ook standaard veel creatieve- en doevakken.

Wat kenmerkt een vrije school?

Op de vrijeschool zitten kinderen uit dezelfde leeftijdscategorie bij elkaar in de klas. Deze kinderen blijven hun gehele lagere schoolperiode bij elkaar in de klas. Het gebeurt vrijwel nooit dat een kind blijft zitten. Een leerkracht blijft in principe de gehele lagere schoolperiode bij dezelfde groep kinderen.

Wat is het verschil tussen een vrije school en een normale school?

Toch zijn er nog een aantal grote verschillen tussen het vrijeschoolonderwijs en de gewone basisschool: Extra vakken. Naast de standaard schoolvakken, krijgt je kind op de vrije school ook creatieve vakken als houtbewerking en muziek. Ook is er meer aandacht voor vreemde talen, al vanaf groep 3.

Waarom naar een vrije school?

Naast aandacht voor onderwijs, besteedt de vrijeschool ook veel aandacht aan opvoeding. De vrijeschool gelooft erin dat onderwijs uit meer bestaat dan goed leren lezen of rekenen en wil betekenis hebben in het leven van een kind. Het ontdekken en ontwikkelen van bepaalde talenten staan hierin ook centraal.

Wat is het verschil tussen openbare en Vrije school?

Er zijn openbare en bijzondere scholen. Bijzondere scholen geven les vanuit een godsdienst, levensovertuiging of een visie op het onderwijs. De lessen op een openbare school zijn niet vanuit een godsdienst of levensovertuiging.

19 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel kost de Vrije School?

In juni 2022 heeft de MR ingestemd met de hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage voor 2022-2023, te weten € 350 als basisbedrag per kind. Mocht jouw financiële draagkracht niet toereikend zijn, dan verzoeken we je om bij te dragen naar wat je zelf kan verantwoorden. Je bijdrage is hoe dan ook belangrijk.

Is Vrije school bijzonder onderwijs?

De Vrijeschool valt onder het algemeen bijzonder onderwijs, onderwijs met een eigen inhoud en didactiek, wel religieus, maar niet specifiek gebonden aan een geloofsrichting.

Hoeveel klassen heeft de Vrije School?

Het vrijeschoolonderwijs in Nederland omvat scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Vrijescholen spreken zelf van kleuterschool (4 tot 6 jaar), onderbouw (6 tot 12 jaar, klas 1 t/m 6) en bovenbouw (12 tot 18 jaar, klas 7 t/m 12). De klassen 7 en 8 worden ook wel middenbouw genoemd.

Welk onderwijs lijkt op Vrije school?

Op een Daltonschool ligt de nadruk op keuzevrijheid voor de leerling, samenwerking en de ontwikkeling van zelfstandigheid. Ook hier krijgen leerlingen dag- of weektaken en mogen ze zelf plannen wanneer ze de opdrachten precies doen. Ook doelmatigheid en reflectie spelen een belangrijke rol in het Daltononderwijs.

Hoeveel leerlingen heeft de Vrije School?

Basisschool De Vrije School Den Haag biedt primair onderwijs van het type "Basisonderwijs" met de denominatie "Antroposofisch" aan 445 leerlingen in schooljaar 2022-2023. Er zijn 22 scholen met "Vrije School" in hun naam.

Hoeveel weken vrij school?

Als leerkracht in het primair onderwijs heb je recht op 428 uur vakantieverlof per jaar, als je fulltime werkt. Dat staat in de meest recent afgesloten cao (2021). 428 uur vakantieverlof komt neer op 53,5 vakantiedagen per jaar. Oftewel: bijna 11 weken!

Hoe krijg je vrij van school?

Uw kind krijgt alleen vrij om op vakantie te gaan als:
  • dit niet in de eerste 2 weken na de zomervakantie is;
  • u door uw werk niet op vakantie kunt tijdens schoolvakanties;
  • u dit schooljaar nog niet buiten de schoolvakanties op vakantie bent geweest;
  • u niet 2 weken achter elkaar op vakantie kunt met uw gezin.

Wat is een vrije leerling?

Vrije leerling. Een leerling die niet beantwoordt aan de hoedanigheid van "regelmatige leerling", is een "vrije leerling". Een vrije leerling voldoet wel aan de leerplicht (voorzover een volledig leerprogramma wordt gevolgd), doch kan onder geen enkel beding enige aanspraak maken op de sanctie der studies.

Is Vrije Basisschool katholiek?

Het vrij onderwijs bestaat hoofdzakelijk uit confessionele scholen, die aan een godsdienst zijn gebonden. De katholieke scholen vormen de grootste groep. Maar er zijn ook vrije scholen van een andere godsdienst, zoals joodse of protestantse scholen.

Kan je vrij nemen van school?

Een leerling heeft recht op verlof als hij plichten moet vervullen die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging. Per verplichting geeft de school in principe één dag vrij, in verreweg de meeste situaties is dit voldoende.

Waarom juffie Vrije school?

Vieringen staan centraal en bij alle (Christelijke) jaarfeesten gaat de klas de diepte in. Dat betekent dat de kleuterjuffies (-juffies!) een de hele kerstperiode dagelijks geduldig het Kerstspel herhalen. Dat verveelt de kinderen nooit en de oudere kinderen leren de geschiedenis achter de verhalen leren begrijpen.

Wat is beter Dalton of montessori?

Een verschil tussen het Daltononderwijs en Montessorionderwijs is dat een Daltonschool vaak iets specifieker is in hoe de opdracht moet worden uitgevoerd in vergelijking met een Montessorischool. De belangrijkste ankerpunten in het Daltononderwijs zijn samenwerken, zelfstandigheid en vrijheid in gebondenheid.

Hoe weet ik of het onderwijs iets voor mij is?

De beste manier om te kijken of het onderwijs iets voor jou is: loop een dag of meerdere dagen mee op een school. Je ziet het werk van een leraar, je maakt kennis met de doelgroep waar je les aan gaat geven en je ervaart de sfeer op een school. Veel scholen staan open voor meeloopdagen.

Waar is het beste onderwijs?

Het Finse onderwijssysteem wordt door velen gezien als het beste systeem ter wereld. Nederland kan hier dus veel van leren.

Wat is Waldorf speelgoed?

De definitie van antroposofisch speelgoed

Nu we bovenstaande informatie kennen is de betekenis van 'antroposofisch speelgoed' of 'Waldorf speelgoed' niet meer zo lastig. Antroposofisch speelgoed is speelgoed dat het kind uitdaagt, en vrij laat in het verzinnen van een eigen spel. Er is geen goed of fout.

Is 5 mei een vrije schooldag?

Bevrijdingsdag (5 mei) is een officiële feestdag in Nederland, maar niet iedereen is dan vrij.

Wat betekent Antroposoof?

Het woord 'antroposofie' (uit het grieks: antropos = mens; sofia = wijsheid) is een levensvisie, gebaseerd op de leer van Rudolf Steiner, die het bestaan postuleert van een geestelijke wereld die toegankelijk zou zijn via innerlijke ontwikkeling.

Wat is een BuLO?

BuLO staat voor Buitengewoon Lager onderwijs. Dit is buitengewoon onderwijs voor kinderen van 6 tot 13 jaar. BuSO staat voor Buitengewoon Secundair Onderwijs. Dit is buitengewoon onderwijs voor jongeren van 13 tot 21 jaar.

Waarom kies je voor montessorischool?

Maria Montessori ontdekte dat kinderen zich op een natuurlijke manier ontwikkelen. Dat gebeurt in hun eigen ritme en eigen tempo. Door kinderen te stimuleren op allerlei vlakken, daagt het Montessorionderwijs ze uit om zich verder te ontplooien.

Wie betaald schoolreisjes?

Per 1 augustus 2021 is de wet vrijwillige ouderbijdrage van kracht. Ouders die het bedrag niet kunnen of willen missen, zijn niet meer verplicht om het te betalen. Scholen moeten zelf een oplossing vinden als ouders geen financiële bijdrage leveren aan schoolreisjes, uitjes en activiteiten.

Vorige artikel
Hoe vaak kind haar wassen?