Wat als kind niet van vader is?

Gevraagd door: Fedde Özer B  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.8/5 (35 stemmen)

De erkenning van een kind door de biologische vader kunt u niet ongedaan maken. Is de erkenner niet de biologische vader van het kind? Dan kan de rechter de erkenning soms terugdraaien. De moeder, vader of het kind vraagt dan om vernietiging van de erkenning.

Wat zijn de gevolgen als ik mijn kind niet erken?

Tussen u en uw kind ontstaat een juridische band (familierechtelijke betrekking). U moet het kind onderhouden (onderhoudsplicht) totdat het 21 jaar wordt. U en het kind worden elkaars wettelijke erfgenamen. U kiest (met de moeder) op het moment van erkenning de achternaam van uw kind.

Kan een vader zijn kind opeisen?

Juridisch gezien hebben zowel de biologische vader als de juridische vader (na erkenning) recht op omgang met het kind. Ook als je als biologische vader het kind niet hebt erkend heb je recht op omgang. Dit is wettelijk vastgelegd. De omgang van de ouders met het kind wordt doorgaans vastgelegd in een ouderschapsplan.

Kan een vader zijn kind ontkennen?

Ontkenning van het vaderschap kan alleen onder de volgende voorwaarden: de wettelijke vader is niet de biologische vader van het kind; de moeder is niet eerlijk geweest over de verwekker van het kind.

Hoe kom je van erkenning af?

Vernietiging van de erkenning is alleen mogelijk als wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
 1. de erkenner is niet de biologische ouder van het kind, en;
 2. de moeder is niet eerlijk geweest over de verwekker van het kind, of;
 3. de erkenning heeft onder dwang plaatsgevonden.

VADER BEHANDELT ZIJN KIND SLECHT | BONDGENOTEN

36 gerelateerde vragen gevonden

Hoelang duurt procedure erkenning?

Hoe lang duurt de procedure? Een procedure bij de rechter over erkenning duurt minimaal 3 maanden tot meer dan een jaar.

Kun je erkenning weigeren?

Niet erkennen

Je kan er voor kiezen om zijn vaderschap niet te laten erkennen. Jij moet een document ondertekenen om hem toelating te geven tot erkenning van vaderschap. Deze weigering van jouw kant kan hij wel teniet doen door naar de familierechter te stappen.

Hoe vaderschap betwisten?

De afstammingsband op grond van het vermoeden van vaderschap kan worden betwist met alle rechtsmiddelen, tenzij het kind bezit van staat heeft ten aanzien van de echtgenoot. De familierechtbank is bevoegd voor alle vorderingen rond de afstamming.

Hoe kan vader kind erkennen?

U kunt uw kind erkennen als u aangifte van de geboorte doet. U doet aangifte in de gemeente waar het kind is geboren. Als de moeder niet meekomt, moet zij voor de erkenning schriftelijke toestemming geven.

Kan vader kind erkennen zonder toestemming moeder?

Voor de erkenning van een kind van 16 jaar of ouder is niet de toestemming van de moeder nodig. Het kind moet echter wel zelf toestemming geven voor de erkenning. Als het kind geen toestemming geeft, kan ook in dat geval een verzoek tot vervanging van de toestemming van het kind worden ingediend bij de rechter.

Heeft een moeder meer Rechten dan vader?

Veelal zal dit ook worden toegekend. De hoofdregel is namelijk dat gezamenlijk gezag in het in het belang van het kind is. Conclusie is dat vaders net zoveel recht op gezag hebben als moeders.

Waar heb je recht op als vader?

Juridisch gezien hebben zowel de biologische vader als de juridische vader (na erkenning) recht op omgang met het kind. Ook al heb je als biologische vader het kind niet erkend, dan nog heb je recht op contact met je kind. De omgang van de ouders met het kind wordt doorgaans in een omgangsregeling geregeld.

Kan een moeder kind afnemen van de vader?

Nee, u kunt niet zelf afstand doen van het gezag over uw kind. Het is wel mogelijk om het ouderlijk gezag aan te passen naar eenhoofdig gezag van de andere ouder. De andere ouder heeft dan alleen het gezag. U kunt dit samen met de andere ouder vragen bij de rechter.

Wat kan een vader zonder erkenning?

Artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens geeft een omschrijving van “family life”. Kort samengevat, heeft iedereen die in een nauwe, persoonlijke betrekking staat tot het kind, recht op omgang. Dit geldt dus ook voor de biologische vader, zelfs als erkenning niet heeft plaatsgevonden.

Heeft erkenning terugwerkende kracht?

Erkenning heeft geen terugwerkende kracht. Dat betekent dat als u een kind na de geboorte erkent (bv. als het kind zes jaar is), u pas vanaf dát moment geldt als de juridische ouder van het kind.

Welke rechten heb je bij erkenning kind?

Kind erkennen: wat zijn de rechten van de vader?
 • Erkenning en ouderlijk gezag. ...
 • Erkenning door (niet-)biologische ouder. ...
 • Vervangende toestemming erkenning. ...
 • Rechten van de vader bij erkenning. ...
 • Recht op omgang. ...
 • Recht op informatie en consultatie. ...
 • Erkenning vernietigen. ...
 • Overige rechten: ouderlijk gezag.

Wat is het verschil tussen erkenning en gezag?

Heeft een persoon het kind alleen erkend, dan heeft de ouder geen opvoed- en verzorgingsplicht jegens het kind. Bij ouderlijk gezag is dat wel het geval: samen met de moeder is hij de wettelijk vertegenwoordiger.

Heb je bij erkenning ook gezag?

Een kind is automatisch erkend door de moeder via de geboorte, ongeacht welke relatievorm. Woont de moeder samen met de vader, dan moet hij het kind erkennen en daarna samen met de moeder het gezag aanvragen via rechtspraak.nl. Pas dan hebben zij beiden het gezag over het kind.

Wat zijn de rechten van een vader zonder gezag?

Plichten van de juridisch ouder zonder ouderlijk gezag

Plicht tot omgang met het kind (artikel 1:377a lid 1 BW). Plicht om het recht op familieleven van het kind te respecteren (artikel 8 EVRM). Plicht tot betalen van kinderalimentatie, naar draagkracht (artikel 1:392 lid 1 BW).

Wat is een betwisting?

betwisten - Werkwoord 1. (ov) iemand iets ~ iemand het recht op iets of de juistheid van iets trachten te ontzeggen ♢ De twee landen betwisten al geruime tijd het bezit van dit kleine stukje grond. 2. de onjuistheid betogen of het tegendeel staande houden van, aanvechten, tegenspreken...

Wat is bezit van staat?

Het begrip 'bezit van staat' wijst op een geheel van feiten die erop duiden dat men zich steeds als ouder heeft gedragen, en dat ook de buitenwereld de betreffende persoon steeds als ouder heeft beschouwd. Het bezit van staat is een grond van onontvankelijkheid in elke procedure tot betwisting van het ouderschap.

Kan je een DNA-test afdwingen?

Een kind kan altijd een verzoek tot een vaderschapstest indienen. Een vader kan slechts vervangende toestemming voor de erkenning van zijn kind aanvragen bij de rechtbank, als de moeder deze erkenning bij de geboorte heeft geweigerd. Een vader kan geen vaderschapstest afdwingen.

Wat is een minimale omgangsregeling?

Een minimum omgangsregeling staat niet in de wet en bestaat dus eigenlijk niet. Wel hebben beide ouders het recht en zelfs de verplichting tot omgang met hun kind. Afhankelijk van de situatie wordt er een omgangsregeling vastgesteld, waarbij er in het bijzonder moet worden gekeken naar het belang van jouw kind.

Is erkenning verplicht?

Een erkenning is nooit wettelijk verplicht. Een certificaat kan wettelijk voorgeschreven zijn, maar dit geldt niet voor alle certificaten.

Heeft er vooraf aan de geboorte erkenning plaatsgevonden?

Voor de geboorte kunt u de ongeboren vrucht erkennen. U heeft hiervoor toestemming nodig van de moeder. Bij de geboorteaangifte: U moet binnen 3 dagen na de geboorte aangifte doen bij de gemeente.