Drie redenen waarom kinderen niet naar school willen

Wat als een kind niet naar school kan?

Gevraagd door: ing. Ninthe Brouwer B  |  Laatste update: 11 mei 2023
Score: 4.2/5 (45 stemmen)

Als uw kind niet meer naar school gaat, zonder goede reden, dan meldt de school dit aan de gemeente. De leerplichtambtenaar van de gemeente stelt vervolgens een onderzoek in. Samen met de leerling, school en ouders probeert de ambtenaar ervoor te zorgen dat uw kind weer terug gaat naar school.

Wat zijn de gevolgen van niet naar school gaan?

Als je niet aan je leer- of kwalificatieplicht voldoet, wordt een leerplichtambtenaar ingeschakeld. Ben je niet ingeschreven in een school of ben je onder de 12 jaar en heb je veel ongeoorloofd verzuim? Dan worden je ouders hiervoor gestraft met een boete, een werk-/taakstraf of in het ergste geval een gevangenisstraf.

Hoe lang mag een kind niet naar school?

Ieder kind tussen 5 en 16 jaar moet naar school. Dit heet leerplicht. In een aantal gevallen hoeft uw kind niet naar school. Of minder uren naar school.

Wat is de boete als je kind niet naar school gaat?

De richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim, gaat uit van zo'n 100 euro per dag dat een kind van school wordt gehouden. Er geldt een maximum van 600 euro per gezin voor één week en 900 euro per gezin bij twee weken. Bij herhaling van luxe verzuim worden de boetes hoger.

Is een kind verplicht om naar school te gaan?

Alle kinderen tussen 5 en 16 jaar die in Nederland wonen zijn leerplichtig. Dit geldt ook voor kinderen met een andere nationaliteit. En voor kinderen van asielzoekers en vreemdelingen. De meeste kinderen gaan al naar school als ze 4 jaar zijn.

16 gerelateerde vragen gevonden

Is niet naar school gaan strafbaar?

Absoluut verzuim

Dit is strafbaar, want de Leerplichtwet wordt overtreden. Als ouders of verzorgers de jongere niet op een school of instelling willen inschrijven, maakt de leerplichtambtenaar een proces-verbaal op. De leerplichtambtenaar stuurt dit naar de officier van justitie.

Wat gebeurd er als je je kind thuis houd van school?

Leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar onderzoekt waarom uw kind zonder toestemming van school wegblijft. Hij kan een proces-verbaal opmaken als uw kind zonder goede reden niet naar school gaat. De rechter kan dan een straf geven.

Hoe strafbaar is schoolverzuim?

De rechter mag een geldboete opleggen tot 3.700 euro. De leerplichtambtenaar kan leerlingen vanaf 12 jaar persoonlijk op hun ongeoorloofde schoolverzuim aanspreken en voor de rechter brengen. Ouders kunnen in het uiterste geval een gevangenisstraf van een maand krijgen.

Hoe streng is leerplicht?

Alle kinderen die in Nederland wonen, of hier lang verblijven, zijn vanaf hun 5e jaar leerplichtig: ze moeten verplicht naar school. Een schooljaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin het kind zestien jaar wordt. Daarna geldt de kwalificatieplicht.

Wat doe je bij de leerplichtambtenaar?

De leerplichtambtenaar geeft informatie aan leerlingen en ouders over waarom het belangrijk is om naar school te gaan. En geeft informatie over de gevolgen als leerlingen en ouders zich niet houden aan de Leerplichtwet. De leerplichtambtenaar zoekt samen met de school en ouders naar een oplossing.

Kun je onder leerplicht uitkomen?

Uw kind is ernstig ziek. Of uw kind heeft psychische klachten, waardoor het niet naar school kan. Voor vrijstelling heeft u een verklaring van een arts, psycholoog of pedagoog nodig. De eigen arts van uw kind mag deze verklaring niet maken.

Kan je zomaar thuisonderwijs geven?

In drie uitzonderingsgevallen mag er thuisonderwijs gegeven worden: De eerste is als de ouders een trekkend bestaan leiden; De tweede is als er in de omgeving geen school is met jouw levensovertuiging; De derde is als het kind fysiek of psychisch niet in staat is om een school te bezoeken.

Is thuisonderwijs toegestaan?

Thuisonderwijs is geen bij wet erkende vorm van onderwijs. In Nederland kennen we alleen onderwijs op of door een school. Er zijn daarom weinig mogelijkheden voor ouders om hun kind thuisonderwijs te bieden. Alleen als ouders en/of kinderen vrijgesteld zijn van de leerplicht, kunnen ze voor thuisonderwijs kiezen.

Kan school Jeugdzorg inschakelen?

Nee, een school moet ouders altijd informeren over het doen van een zorgmelding. In de Wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de verplichtingen vastgelegd van beroepskrachten die met kinderen en jongeren werken.

Wie schakelt leerplichtambtenaar in?

Verzuim/verzuimregistratie

Wanneer een leerling regelmatig verzuimt, meldt de leerkracht dit bij de directeur. Deze schakelt vervolgens de leerplichtambtenaar in. Deze stelt een onderzoek in en zoekt naar een oplossing.

Wat gebeurt er als de leerplicht wordt ingeschakeld?

De leerplichtambtenaar kan een officiële waarschuwing geven aan jou als ouder en aan het kind. Ook kan hij een proces-verbaal opmaken en deze naar Bureau Halt doorsturen in het geval van licht schoolverzuim, of naar het Openbaar Ministerie bij groter schoolverzuim.

Hoe ontwijk je leerplicht?

Je bent verplicht om één van de ouders samen met het kind uit te schrijven als je de leerplicht wilt omzeilen. Het beste schrijf je niet beide ouders uit en zorg je dat de reisverzekering, zorgverzekering, kinderbijslag en alle andere dingen op naam staan van de persoon die ingeschreven blijft.

Hoe vraag ik thuisonderwijs aan?

Meld je kind digitaal aan voor huisonderwijs via het Loket Huisonderwijs(dit is een externe link) of maak gebruik van het formulier “Verklaring van huisonderwijs”. Onderteken dit formulier en bezorg die per post of e-mail. Een verklaring van huisonderwijs geldt voor 1 schooljaar, tot 31 augustus.

Hoeveel dagen per jaar mag je ziek zijn school?

Scholen zijn wettelijk verplicht om verzuim te melden aan de leerplichtambtenaar bij een ongeoorloofde afwezigheid van 16 uur of meer in een periode van 4 weken. Een leerplichtige die minder dan de wettelijke termijn – 16 uur in 4 weken – verzuimt, maar wel lesuren of dagdelen overslaat, begint te verzuimen.

Wat als kind onwettig afwezig is?

Ongewettigde afwezigheid

Is uw kind zonder geldige reden afwezig? Dan zal de school dit registreren als een problematische afwezigheid. Vanaf 5 halve dagen problematische afwezigheid schakelt de school het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) in voor begeleiding.

Wat gebeurt er als je kind spijbelt?

Gevolgen van schoolverzuim

Het verzuimloket meldt de afwezigheid van uw kind bij de leerplichtambtenaar van uw woongemeente. Deze onderzoekt de zaak en zoekt samen met u en de school naar een oplossing. Als het nodig is, maakt de leerplichtambtenaar proces-verbaal op.

Kan een kind van 10 alleen thuis blijven?

11 tot 12 jaar Kinderen kunnen in deze leeftijd voor het eerst alleen gelaten worden voor maximaal 1,5 tot 2 uur alleen bij daglicht of in de vroege avond. 13 tot 15 jaar Kinderen kunnen alleen thuisblijven, maar niet 's nachts.

Kan mijn kind vrij krijgen van school?

Toestemming aanvragen bij directeur van de school

De directeur mag uw kind vrij geven voor maximaal 10 dagen. Dit mag 1 keer in een schooljaar. Langer op vakantie gaan buiten de schoolvakanties mag niet van de wet. De directeur beslist of uw kind buiten schoolvakanties op vakantie mag.

Wat zijn de kosten voor thuisonderwijs?

Overigens, los van de directe kosten voor materialen bespaar je met thuisonderwijs de belastingbetaler flink geld: het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelt namelijk (in 2018) gemiddeld € 6.900,- beschikbaar per leerling in het basisonderwijs en gemiddeld € 8.500,- per leerling in het voortgezet ...

Welke leerlingen volgen thuisonderwijs?

Huisonderwijs voor leerplichtige kinderen

Dat is geen schoolplicht. De meeste leerplichtige kinderen volgen les in een door de overheid erkende school, maar huisonderwijs is ook mogelijk. Je geeft zelf les of je doet een beroep op een privéleraar. Deze vorm wordt soms ook thuisonderwijs of onderwijs thuis genoemd.

Vorige artikel
Waarom snuift een baby?