Waar heb je als kind recht op?

Gevraagd door: Selena Helmerhorst  |  Laatste update: 18 juni 2022
Score: 4.5/5 (16 stemmen)

Kinderrechten gaan over onderwerpen als onderwijs, gezondheid en de rol van familie en ouders. Ze gaan over vrijheid van geloof en vrijheid van meningsuiting. Ze gaan ook over het recht op een naam en een nationaliteit.

Wat zijn de 10 Rechten van het Kind?

Kinderrechten
 • te zeggen wat het denkt of voelt (recht op een eigen mening)
 • een eigen geloof te belijden (recht op een eigen geloof)
 • te spelen en niet te werken (recht op spel en ontspanning, recht op bescherming tegen kinderarbeid)
 • genoeg en gezond te eten (recht op voedsel)
 • onderwijs te volgen (recht op onderwijs)

Wat zijn de rechten van een 12 jarige?

Je mag 's nachts werken. Je kunt trouwen zonder toestemming van je ouders. Je kunt zelf een uitkering aanvragen als je daar recht op hebt. Je mag jouw zetel innemen als je verkozen bent voor de gemeenteraad, Provinciale Staten, Eerste of Tweede Kamer.

Welke landen hebben de Rechten van het Kind niet ondertekend?

Het is ondertekend door 195 landen; de Verenigde Staten en Zuid-Sudan zijn de enige uitzonderingen.

Heeft een Kind recht op privacy?

Niemand mag zich zomaar bemoeien met het privéleven en gezinsleven van kinderen. Niemand mag ongevraagd in de woning van een kind komen. Niemand mag ongevraagd brieven, sms'jes of e-mails bekijken die een kind schrijft of krijgt.

'Waar heb ik recht op?

22 gerelateerde vragen gevonden

Heb je recht op privacy?

In artikel 10 van de Grondwet is het recht op privacy geregeld: 'Ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. ' In andere wetten staan regels over wat wel en niet mag in het kader van privacy.

Wat is de straf voor privacyschending?

Wat voor straf krijg je voor privacyschending? Op schending van het privacyrecht staat nu boetes tot 820.000 euro of 10% van de jaaromzet. Die boete kan echter alleen worden opgelegd bij opzet of ernstig verwijtbare nalatigheid.

Welke landen ondertekenden het Kinderrechtenverdrag?

Anno 2016 hebben 196 landen het verdrag geratificeerd. Dit zijn – op de Verenigde Staten na – alle lidstaten van de Verenigde Naties, alsmede de Cookeilanden, Niue, de Staat Palestina en de Heilige Stoel. Somalië trad in oktober 2015 als 196e land toe tot de conventie.

Waar worden kinderrechten geschonden?

UNICEF is de kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties en moet er voor zorgen dat kinderrechten wereldwijd bewaakt worden. De hulp van UNICEF is grootschalig: dankzij uitgebreide samenwerkingsverbanden en het mandaat van de VN is UNICEF in staat om miljoenen kinderen te bereiken.

Wie controleert de kinderrechten?

Pas als je het verdrag ratificeert, geldt het als wet. Dan moet de regering ervoor zorgen dat alle rechten uit het verdrag worden nageleefd. België ratificeerde het Kinderrechtenverdrag in 1991. Het enige land ter wereld dat het Kinderrechtenverdrag nog niet ratificeerde zijn de Verenigde Staten.

Kan een kind van 12 jaar wil niet naar vader?

Een kind heeft altijd recht op omgang met de niet-verzorgende ouder (of die nu gezag heeft of niet). Ten aanzien van een kind dat 12 jaar en ouder is en dat bij de kinderrechter 'van ernstige bezwaren tegen omgang met zijn ouder heeft doen blijken' kan een verzoek tot omgang worden afgewezen.

Wat mag een kind van 12 jaar beslissen?

Als je tussen de 12 jaar en 16 jaar bent dan moeten jouw ouders luisteren naar jouw mening, maar uiteindelijk beslissen zij dingen als: bij wie je gaat wonen, wanneer en hoe vaak je de ouder ziet waar je niet woont etc. Als je ouders er niet uitkomen, dan beslist de kinderrechter wat goed voor jou is.

Wat is ouder verstoting?

Van ouderverstoting is sprake als een kind een ouder, waarmee het kind voorheen een goede relatie had niet meer wil zien. Ouderverstoting is onderdeel van het beëindigen van de relatie tussen ouders. Soms manifesteert ouderverstoting zich pas jaren na de feitelijke scheiding.

Wat is het eerste kinderrecht?

De Volkenbond, voorloper van de Verenigde Naties, schreef in 1924 in Genève het eerste officiële kinderrechtendocument: de Verklaring van de Rechten van het Kind. Deze verklaring benoemde onder meer het recht op voedsel en gezondheidszorg en het recht op bescherming tegen uitbuiting.

Wat zijn de 54 kinderrechten?

Het verdrag bestaat uit 54 artikelen en 4 leidende principes:
 • het principe van niet-discriminatie (Artikel 2),
 • het hoger belang van het kind (Artikel 3),
 • het recht op leven, overleven en ontwikkeling (Artikel 6) en.
 • het recht gehoord te worden en ernstig te worden genomen (Artikel 12).

Welke 54 kinderrechten zijn er?

Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
 1. Artikel 1 Definitie van het kind. ...
 2. Artikel 2 Non-discriminatie. ...
 3. Artikel 3 Belang van het kind. ...
 4. Artikel 4 Realiseren van kinderrechten. ...
 5. Artikel 5 Rol van de ouders. ...
 6. Artikel 6 Recht op leven en ontwikkeling. ...
 7. Artikel 7 Naam en nationaliteit. ...
 8. Artikel 8 Identiteit.

Waar worden de kinderrechten niet nageleefd?

Veel landen hebben een Kinderombudsman. Nederland sinds 2011 ook. Dit is een onafhankelijk instituut dat controleert of kinderrechten in Nederland worden nageleefd door de overheid of door organisaties in het onderwijs, de kinderopvang, jeugdzorg en gezondheidszorg.

Welke landen worden kinderrechten niet nageleefd?

Landen waar de rechten van het kind zeer onvoldoende worden beschermd zijn Afghanistan (181), Sierra Leone (180), Tsjaad (179), Equatoriaal-Guinea (178) en de Centraal-Afrikaanse Republiek (177).

Waar zijn er kindsoldaten?

De meeste kindsoldaten zijn er in Afrika, zoals in Sudan, Congo en Tsjaad. Maar er zijn ook kindsoldaten in Azië (bijvoorbeeld Myanmar en Afghanistan), het Midden-Oosten, Zuid-Amerika (vooral Colombia) en zelfs Europa (Tsjetsjenië).

Welke organisaties werken rond kinderrechten?

Organisaties
 • Bernard van Leer Foundation.
 • Defence for Children.
 • Ieder(in)
 • Nederlandse Jeugd Raad.
 • Stichting Kinderpostzegels Nederland.
 • Save the Children.
 • UNICEF Nederland.
 • Cordaid.

Hoeveel landen Kinderrechtenverdrag?

Op dit moment zijn 196 landen partij bij het Kinderrechtenverdrag. De Verenigde Staten is de enige VN-lidstaat die geen partij is in het verdrag. Nederland bekrachtigde het Kinderrechtenverdrag op 8 maart 1995. Sindsdien is het dus verplicht het verdrag na te leven.

Wat met kinderrechten in andere landen?

Bijna alle landen in de wereld hebben het Kinderrechtenverdrag ondertekend. Nederland ook, sinds 1995. Na ratificering van het verdrag moet een land zich aan het verdrag houden. Een land moet er dan voor zorgen dat alle wetten en regels zo worden aangepast dat zij voldoen aan de eisen die het verdrag stelt.

Wat gebeurt er als je de privacy wet overtreed?

Hoogte van de boetes onder de AVG

Overtredingen van de eerste categorie kunnen worden bestraft met een geldboete van maximaal € 20.000.000,- of 4% van de wereldwijde omzet. Voor categorie 2-overtredingen is dit maximaal € 10.000.000,- of 2% van de wereldwijde omzet.

Kan je aangifte doen van privacy schending?

U kunt een privacyklacht melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) als een bedrijf of organisatie persoonsgegevens verwerkt (van uzelf of van iemand anders) op een manier die mogelijk in strijd is met de privacywetgeving.

Wat is schending van de privacy?

Het openbaar maken van iemands persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld in sensatiejournalistiek, kan een schending zijn van iemands privacy en eer. Je mag niet zomaar onthullingen of beweringen over het privéleven van anderen doen. De rechter moet afwegen of daar een maatschappelijk belang mee wordt gediend.