Wilco en de leugendetector | Alles Kids | Afl. 3

Kan mijn kind 2 nationaliteiten hebben?

Gevraagd door: Noah Mudden  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.7/5 (26 stemmen)

Dubbele nationaliteit bij geboorte
In sommige gevallen heeft u al bij uw geboorte een dubbele nationaliteit. Sommige landen hebben de regel dat een kind de nationaliteit krijgt van het land waar het wordt geboren. Ook als het om 1 of 2 ouders uit het buitenland gaat. Een kind kan dan 2 of 3 nationaliteiten hebben.

Welke landen mag je dubbele nationaliteit hebben?

Een aantal landen kent staatsburgerschap toe als men in dat land geboren is, ongeacht de nationaliteit van de ouders (bijvoorbeeld Canada en de Verenigde Staten). Een bijzonder geval is de republiek Ierland, dat het staatsburgerschap toekent als men op het eiland Ierland geboren is, dus inclusief Noord-Ierland.

Welke nationaliteit krijgt mijn kind?

Automatisch Nederlandse nationaliteit

Een kind krijgt in de volgende gevallen automatisch de Nederlandse nationaliteit: De moeder heeft de Nederlandse nationaliteit. De ouders hebben allebei de Nederlandse nationaliteit. De vader heeft de Nederlandse nationaliteit en is getrouwd met de moeder.

Kan ik Nederlander worden door mijn kind?

Er zijn verschillende manieren om Nederlander te worden: automatisch door geboorte als bij de geboorte 1 van uw ouders Nederlander is, adoptie of erkenning. Of via een procedure (optie of naturalisatie). Buitenlanders kunnen na 5 jaar legaal in Nederland wonen het Nederlanderschap aanvragen.

Wat als mijn kind in een ander land geboren wordt?

Als uw kind buiten Nederland wordt geboren, dan moet u in het geboorteland aangifte doen van de geboorte. U doet dit bij de lokale autoriteiten. Bijvoorbeeld bij een ambtenaar van de burgerlijke stand of op een gemeentehuis. De termijn waarbinnen u geboorteaangifte moet doen verschilt per land.

22 gerelateerde vragen gevonden

Hoe kom je aan een geboorteakte?

Om een afschrift aan te vragen, heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig. U vraagt het afschrift aan bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. Dat geldt ook als u daarna bent verhuisd of geëmigreerd.

Hoe wordt je afkomst bepaald?

Het toekennen van staatsburgerschap door geboorte is de gebruikelijkste vorm. Men kan hierbij het Jus Soli (grondrecht - het land waar het kind geboren is) of het Jus Sanguinis (bloedrecht - het staatsburgerschap van de ouders) volgen.

Wat is Ranov?

De afkorting RANOV betekent Regeling Afwikkeling Nalatenschap Oude Vreemdelingenwet. Deze regeling is ook wel bekend onder de term pardonregeling. Vreemdelingen die vallen onder deze regeling hebben vanaf 15 juni 2007 een verblijfsvergunning en kunnen onder de reguliere voorwaarden een naturalisatieverzoek indienen.

Hoe lang moet je in Nederland wonen om Nederlander te worden?

U bent 18 jaar of ouder. U woont 5 jaar of langer in Nederland met een geldige verblijfsvergunning. Dit mag soms korter dan 5 jaar zijn, bijvoorbeeld als u getrouwd bent met een Nederlander. U heeft een geldige verblijfsvergunning voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel.

Kun je als Nederlander een dubbele nationaliteit hebben?

Sinds 6 januari 2014 wordt als iemand de Nederlandse nationaliteit heeft, een of meer andere nationaliteit(en) niet meer opgenomen in de bevolkingsregistratie. Heeft u naast de Nederlandse nationaliteit ook een 2e nationaliteit? Dan komt die 2e nationaliteit niet meer in het bevolkingsregister als u zich inschrijft.

Wat heb je nodig voor nationaliteit?

Wie komt in aanmerking?
 • Je bent geïntegreerd. ...
 • Je bent gehuwd met een Belg. ...
 • Je bent ouder van een Belgisch minderjarig kind. ...
 • Je bent in België geboren. ...
 • Je kan niet werken door een handicap of invaliditeit. ...
 • Je bent 65 jaar. ...
 • Je hebt 10 jaar wettelijk verblijf in België ...
 • Verkrijging na 10 jaar bezit van staat van Belg.

Welke nationaliteit krijgt mijn kind in België?

Als een kind in België geboren is, wordt het automatisch Belg als één van de ouders Belg is. Dat vind je terug in artikel 8, §1, 1° van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (WBN). Er zijn een aantal voorwaarden: De ouder heeft de Belgische nationaliteit op de dag van de geboorte van het kind.

Wie mag een kind erkennen?

Niet alleen de biologische vader, maar ook een persoon die het kind niet verwekt heeft, kan een kind erkennen. Dan moet er wel aan een aantal voorwaarden voldaan zijn: De man die het kind erkent, moet 16 jaar of ouder zijn. De moeder of het kind moet vooraf schriftelijk toestemming geven.

Kan men in België een dubbele nationaliteit hebben?

Het verbod op de dubbele nationaliteit werd op 9 juni 2007 afgeschaft. Men kan dus om het even welke nationaliteit krijgen zonder daardoor de Belgische nationaliteit te verliezen. Een Belg die een andere nationaliteit verkrijgt, zal dus een dubbele nationaliteit hebben.

Waarom hebben Marokkanen een dubbel paspoort?

Het hebben van twee paspoorten kan een voordeel zijn. Voor Turkse en Marokkaanse Nederlanders is het gemakkelijker om bijvoorbeeld familie te bezoeken, een bedrijf te beginnen of een huis te kopen. Daar komt bij dat veel immigranten emotionele waarde hechten aan het paspoort van hun land van herkomst.

Hoeveel nationaliteiten mag je hebben in België?

In principe kan het parlement een wet goedkeuren die het verbiedt om twee nationaliteiten te bezitten. Mensen met een internationale achtergrond zouden dan sowieso een keuze moeten maken. Wie bijvoorbeeld een buitenlands paspoort heeft en Belg wil worden, zou dan zijn oud buitenlands paspoort moeten opgeven.

Wat heb ik nodig om Nederlandse nationaliteit aan te vragen?

Voor naturalisatie gelden deze voorwaarden:
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U kunt uw identiteit en nationaliteit bewijzen met geldige documenten.
 • U woont 5 jaar of langer onafgebroken met een geldige verblijfsvergunning in het Koninkrijk der Nederlanden.

Kan iedereen Nederlander worden?

U bent meerderjarig, oud-Nederlander en u woont ten minste 1 jaar in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten op basis van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of een verblijfsvergunning voor een niet- tijdelijk verblijfsdoel (zie de aparte publicatie voor oud-Nederlanders).

Hoeveel kost een Nederlandse nationaliteit?

Naturalisatie kost: voor u alleen: € 945,00. voor een echtpaar of geregistreerde partners: € 1206,00. voor een minderjarige waar u meteen ook een verzoek voor doet: € 139,00.

Wie zijn pardonners?

De 'pardonners' zijn een groep van 27.000 vluchtelingen die in 2007 na een generaal pardon alsnog een verblijfsvergunning kregen.

Kan je in Nederland wonen zonder Nederlands paspoort?

U heeft een verblijfsvergunning nodig als u langer dan 90 dagen in Nederland verblijft. En als u niet de nationaliteit heeft van een land van de Europese Unie (EU), Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland. Vaak heeft u ook een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) nodig.

Wat voor verblijfsvergunning heb ik?

V: Verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene

De houder van een 'EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetene' (type V)mag voor onbepaalde tijd in Nederland wonen (verblijven). Met deze verblijfsvergunning kan de houder daarnaast makkelijker gaan wonen (verblijven) in een ander EU land.

Hoe weet je waar je van afstamt?

Mensen die uit hetzelfde deel van de wereld komen, hebben meer dezelfde stukjes DNA. Door jouw DNA te vergelijken met de andere klanten, de referentiegroep, kunnen ze een schatting maken waar jouw voorouders vandaan komen. Ze doen dit allemaal op hun eigen manier, en met verschillende referentiegroepen.

Kan ik als Nederlander Belg worden?

Sinds 1 januari 2013 kunnen enkel personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in België op basis van een wettelijk verblijf de Belgische nationaliteit vrijwillig verkrijgen. De aanvraag tot naturalisatie ((opent in nieuw venster)) wordt behandeld door de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Hoe krijg je de Nederlandse nationaliteit?

Verkrijging Nederlanderschap van rechtswege

Door geboorte als een kind van een Nederlander. Een persoon, die geboren is op of na 1 januari 1985 en een Nederlandse vader / mee-moeder of moeder heeft, heeft de Nederlandse nationaliteit vanaf geboorte.

Vorige artikel
Welke leeftijd baby tijgeren?