I Dropped Out Of High School (At Seventeen)

Kan je op 17 jaar stoppen met school?

Gevraagd door: prof. Quinn van Boulogne D  |  Laatste update: 3 maart 2024
Score: 4.7/5 (21 stemmen)

Leerlingen tussen 16 en 18 jaar mogen alleen stoppen met school, als zij een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 en hoger) hebben. Is dat niet zo? Dan geldt de kwalificatieplicht. Dit betekent dat uw kind een voltijdopleiding moet volgen.

Kan ik als 17 jarige stoppen met school?

Een zeventienjarige leerling met een startkwalificatie hoeft niet meer naar school. Een startkwalificatie is een diploma op havo- of vwo-niveau of een diploma van niveau 2 van het mbo of hoger. Het kabinet wil het aantal schooluitvallers terugbrengen naar maximaal 20.000 per jaar in 2021.

Heb je nog leerplicht als je 17 bent?

Leerlingen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Jongeren tussen de 16 en 18 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald zijn kwalificatieplichtig. Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).

Hoe kan je stoppen met school onder 18?

Kwalificatieplicht. De kwalificatieplicht geldt voor alle jongeren die willen stoppen met school als ze 16 of 17 jaar zijn. In de kwalificatieplicht staat geschreven dat je minimaal een havo-, vwo- of mbo (niveau 2) diploma moet hebben als je op deze leeftijd wilt stoppen met school of je opleiding.

Kan je stoppen met school zonder startkwalificatie?

De kwalificatieplicht start na de leerplicht (na 16 jaar). Het betekent dat zolang je geen startkwalificatie (havo, vwo, mbo-niveau 2 diploma) hebt, je verplicht bent onderwijs te volgen. Deze kwalificatieplicht duurt totdat je een startkwalificatie hebt gehaald of tot de dag dat je 18 jaar wordt.

31 gerelateerde vragen gevonden

Kan je zomaar stoppen met school?

Als je ouder bent dan 18 jaar, ben je zelf verantwoordelijk voor je toekomst en kan je stoppen met je studie en een tussenjaar nemen. Als je jonger bent dan 18 jaar, heb je een startkwalificatie nodig om te kunnen stoppen. Heb je dit niet, dan ben je nog leerplichtig en kan je niet zomaar stoppen.

Wat moet je doen als je wilt stoppen met school?

Je wilt stoppen met je mbo-, hbo- of wo-opleiding. Dan krijg je onder andere te maken met het uitschrijven bij je opleiding. En het stopzetten van je studiefinanciering en studentenreisproduct. Vul de vragen in en bekijk wat je moet regelen als je wil stoppen met je studie.

Heb je nog leerplicht als je 18 ben?

Vanaf 18 jaar niet meer verplicht naar school

Als je 18 jaar bent, ben je niet meer leerplichtig en hoef je niet naar school. Ook niet als je nog geen startkwalificatie hebt: een diploma op minimaal niveau mbo-2, havo of vwo (art.

Hoe hoog is de boete als je niet naar school gaat?

De richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim, gaat uit van zo'n 100 euro per dag dat een kind van school wordt gehouden. Er geldt een maximum van 600 euro per gezin voor één week en 900 euro per gezin bij twee weken. Bij herhaling van luxe verzuim worden de boetes hoger.

Is het erg als je geen middelbare school diploma hebt?

Zonder vmbo-diploma naar het mbo

Dan kan je een mbo-opleiding op niveau 1 doen. Dit heet een 'entreeopleiding'. Een entreeopleiding duurt meestal een jaar, soms iets korter. Na een entreeopleiding kan je een baan zoeken.

Kun je een tussenjaar nemen als je 16 bent?

Vanaf het moment dat je niet meer onder de leerplicht valt kun je een tussenjaar nemen. Dit is het geval als je een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger) hebt en minimaal 16 jaar bent. Dan heb je een zogenoemde startkwalificatie. Als je 16 bent en een havo diploma hebt, kun je dus een tussenjaar nemen.

Hoe krijg je vrijstelling van leerplicht?

Hoe vraag ik vrijstelling van school aan? U kunt een vrijstelling aanvragen bij de leerplichtambtenaar van uw gemeente. U heeft een actuele verklaring nodig van een arts die is aangewezen door uw gemeente. Vaak is dat een arts van de GGD.

Wat zijn de gevolgen van niet naar school gaan?

Als je niet aan je leer- of kwalificatieplicht voldoet, wordt een leerplichtambtenaar ingeschakeld. Ben je niet ingeschreven in een school of ben je onder de 12 jaar en heb je veel ongeoorloofd verzuim? Dan worden je ouders hiervoor gestraft met een boete, een werk-/taakstraf of in het ergste geval een gevangenisstraf.

Hoe streng is de leerplicht?

De Leerplichtwet is streng. De wet zorgt ervoor dat ieder kind naar school gaat en op een school staat ingeschreven. Ouders of verzorgers zijn er verantwoordelijk voor dat dit ook daadwerkelijk gebeurt. Ze worden er dan ook op aangesproken als dat niet gebeurt.

Hoeveel uur is leerplicht?

Verplichte onderwijstijd basisschool

Over 8 schooljaren is dit minimaal 7.520 uur. De overgebleven 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw. De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) let er op dat scholen voldoende uren onderwijs geven.

Wie schakelt leerplichtambtenaar in?

Wanneer een leerling regelmatig verzuimt, meldt de leerkracht dit bij de directeur. Deze schakelt vervolgens de leerplichtambtenaar in. Deze stelt een onderzoek in en zoekt naar een oplossing. Als uw kind ziek is, hoeft het niet naar school.

Is het verplicht om naar school te gaan?

Leerling onder 16 jaar

Leerlingen onder 16 jaar hebben een leerplicht. Zij moeten naar school. Als uw kind niet meer naar school gaat, zonder goede reden, dan meldt de school dit aan de gemeente. De leerplichtambtenaar van de gemeente stelt vervolgens een onderzoek in.

Hoeveel uur mag je school missen?

Na de eerste 16 uur ongeoorloofde afwezigheid dient een vervolgmelding gedaan te worden zodra er binnen een periode van vier weken wederom 16 uur ongeoorloofd verzuim is opgebouwd. De school dient te melden, ongeacht of er een actie vanuit school of leerplichtambtenaar loopt.

Kan je zonder diploma naar het mbo?

Voor de entreeopleiding heb je geen diploma nodig van een vooropleiding. Met een diploma op mbo-niveau 1 kun je als assistent gaan werken op de arbeidsmarkt. Maar je kunt ook door naar mbo-niveau 2.

Wat gebeurt er als je je niet aan de leerplicht houdt?

Ook ouders kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor het ongeoorloofd verzuim van hun kind. De leerplichtambtenaar maakt in dat geval ook proces-verbaal op. De leerplichtambtenaar kan daarnaast een rol als bemiddelaar spelen als je kind van school wordt verwijderd of herplaatst wordt op een andere school.

Wat geldt als startkwalificatie?

Met een startkwalificatie heb je meer kans op een baan. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger. Als leerlingen van 16 tot 18 jaar val je onder de kwalificatieplicht. Leerlingen van 18 tot 23 jaar krijgen hulp van Doorstroompunt-regio's (RMC-regio's) om toch een startkwalificatie te halen.

Hoeveel mensen stoppen met school?

Aantal voortijdig schoolverlaters

In 2020-2021 ging het om 24.385 nieuwe schoolverlaters; 1,88 procent van alle leerlingen. De stijging is het grootst onder leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs. In 2021-2022 hebben 25.217 mbo- leerlingen voortijdig het onderwijs verlaten (6.35 procent van de leerlingen).

Wat gebeurt er als je mbo niet haalt?

Dan krijgt u de basisbeurs, de aanvullende beurs en het reisproduct in de vorm van een gift. Haalt u het diploma niet binnen 10 jaar? Dan moet u alles terugbetalen. Ook het reisproduct moet u dus terugbetalen als u geen diploma haalt.

Is niet naar school gaan strafbaar?

Absoluut verzuim

Staan leer- of kwalificatieplichtige jongeren niet ingeschreven op een school? Dan heet dat absoluut verzuim. Dit is strafbaar, want de Leerplichtwet wordt overtreden.

Vorige artikel
Waarom is muziek verslavend?