Kan je als kind erfenis weigeren?

Gevraagd door: Jens Molegraaf  |  Laatste update: 18 juni 2022
Score: 4.3/5 (6 stemmen)

U kunt een erfenis weigeren. Dit heet verwerpen. U bent dan niet verantwoordelijk voor de nalatenschap en niet betrokken bij de afwikkeling ervan. U ontvangt niets, maar u bent ook niet aansprakelijk voor schulden.

Wat als kinderen erfenis weigeren?

Als u een erfenis weigert, bent u geen erfgenaam meer en zal iemand anders uw plaats moeten innemen. Dat vereist de wet. Veelal zullen uw kinderen, uw erfgenamen, u vervangen via plaatsvervulling.

Wat gebeurt er als ik een nalatenschap verwerp?

Als u een erfenis verwerpt, dan krijgt u niets uit de nalatenschap, ook geen fotoboeken of brieven. U bent niet aansprakelijk voor eventuele schulden. U bent niet betrokken bij de afwikkeling van de nalatenschap.

Kan een kind afstand doen van erfenis?

Als een erfgenaam besluit afstand te doen van de nalatenschap, kan het zijn dat de kinderen erfgenaam worden. Wilt u niet dat de kinderen erfgenaam worden, dan moeten de kinderen de erfenis ook verwerpen.

Kan je een kindsdeel weigeren?

Zelfs als u als kind in het testament van uw vader of moeder onterfd bent, heeft u recht op een bepaald deel van de erfenis: de legitieme portie. Daar kan in een testament niet van worden afgeweken. Een kindsdeel kan wel worden afgenomen, beperkt of vergroot ten opzichte van andere kindsdelen in dezelfde nalatenschap.

Moet je altijd betalen als je een erfenis krijgt?

24 gerelateerde vragen gevonden

Wat is het minimale kindsdeel?

Als kind heb je dus altijd recht op een minimumdeel uit de erfenis van jouw ouders. Dat is minstens de helft van wat je volgens de wettelijke regels zou krijgen.

Heb je als kind altijd recht op je kindsdeel?

Volgens het huidige recht is het niet mogelijk om uw kind volledig te onterven. Kinderen hebben een speciale positie in het erfrecht. Zij hebben altijd recht op een deel van de erfenis van de ouders; de legitieme portie. Dit is echter niet gelijk aan het kindsdeel, maar de helft daarvan.

Hoe doe je afstand van een erfenis?

U kunt een erfenis verwerpen met het formulier Verklaring nalatenschap (meerderjarigen). Dit stuurt u naar de rechtbank in het gebied van de woonplaats van de overledene. Met het formulier stuurt u mee: een kopie van een geldig legitimatiebewijs van uzelf.

Hoe kom je te weten of je erfgenaam bent?

In een testament staat wie de erfgenamen van de overledene zijn. Als u wilt weten of een overledene een testament heeft gemaakt en waar dat is, kunt u of kan uw notaris contact opnemen met het Centraal Testamentenregister (CTR).

Kan een kind schulden erven?

Na het zuiver aanvaarden van de erfenis heeft u recht op alle bezittingen van de overledene. Maar u bent ook aansprakelijk voor alle schulden. Zelfs als die schulden bij elkaar meer bedragen dan de bezittingen (negatieve nalatenschap). U moet dan met uw eigen vermogen de overgebleven schulden betalen.

Wie wikkelt nalatenschap af na verwerping?

Wanneer er een testament is zal er worden gekeken wat in het testament staat opgenomen over wat er dan met de nalatenschap moet gebeuren. Als er geen testament is dan wikkelt het Rijksvastgoedbedrijf onbeheerde nalatenschappen af namens de overheid.

Wat kost het om een erfenis te verwerpen?

Om een erfenis te verwerpen moet je een schriftelijke verklaring afleggen bij de rechtbank. De kosten hiervoor zijn 130 euro. Wil je dit niet zelf doen, dan kan de notaris je hierbij helpen.

Wat gebeurt er met de inboedel na verwerpen erfenis?

De inboedel is na het overlijden van de erfgenaam. De erfgenaam is dus verantwoordelijk voor het ontruimen van het huis na overlijden. Als je iemand vraagt om de woning voor jou leeg te halen, dan geef je daarmee aan dat je erfgenaam wilt zijn. Daarmee heb je de erfenis aanvaard en moet je ook de schulden gaan betalen.

Kan ik opdraaien voor de schulden van mijn broer?

U bent niet aansprakelijk voor de schulden van uw broer bij zijn overlijden, behalve wanneer u erfgenaam bent en u de erfenis en schulden aanvaardt. Als u de erfenis niet aanvaardt, hebt u niets met de schulden van doen. U kunt het huis niet kwijt raken door schulden van uw broer.

Hoelang kun je een verdeling van de erfenis tegenhouden?

Je moet ook kunnen aantonen dat jouw belang voor het tegenhouden van de verdeling groter is, dan het belang van de andere erfgenamen om de erfenis te verdelen. Als jouw opgegeven reden belangrijk genoeg is, dan kan de rechter de verdeling steeds voor 3 jaar uitstellen.

Kun je je als kind laten onterven?

Naast worden onterfd, kan een kind er ook voor kiezen zichzelf te laten onterven. Naast emotionele redenen, kan het zijn dat het kind niet verantwoordelijk wil zijn voor eventuele schulden. Het kind verwerpt of weigert dan de erfenis. Een verwerping is te regelen via een verklaring bij de rechtbank.

Wie informeert de erfgenamen?

Deze werkgroep hanteert als uitgangspunt dat de notaris die een verklaring van erfrecht afgeeft, de door hem vastgestelde erfgenamen aanschrijft en informeert.

Hoe kun je er achter komen of iemand is overleden?

Iedereen is opgenomen in de burgerlijke stand, tegenwoordig de Basisregistratie Personen (BRP) geheten. U zou eens bij een gemeente kunnen vragen of men weet of en hoe u via de BRP te weten zou kunnen komen of uw vader nog leeft.

Hoe kun je zien of iemand is overleden?

Informatie uit Nationaal Register Overledenen opvragen

Het Centrum voor familiegeschiedenis CBG beheert het Nationaal Register Overledenen. U kunt een uittreksel uit het NRO aanvragen bij het CBG. U mag de gegevens alleen gebruiken voor historisch onderzoek.

Kan ik afstand doen van mijn kindsdeel?

Als je geen erfgenaam wil zijn, dan kun je verwerpen. Verwerpen is wellicht in uw geval een onverstandige keuze omdat daarmee de langstlevende niet enig erfgenaam wordt. Verder kan de vordering u "helpen" fiscaal gezien, bij overlijden van de langstlevende.

Hoeveel kost het om je te laten onterven?

Het verwerpen van een erfenis gaat via de rechtbank. Je moet hiervoor een schriftelijke verklaring afleggen bij de rechtbank. Dat kost ongeveer 134 euro (2022).

Waar heeft een onterfd kind recht op?

Een onterfd kind heeft geen recht op goederen, maar alleen op geld. Het onterfde kind heeft dus geen recht op het huis of de inboedel. Deze zijn eigendom van de twee kinderen die niet zijn onterfd. Het onterfde kind moet het bedrag van € 25.000 binnen 5 jaar na het overlijden van de ouder opeisen.

Hoeveel procent is een kindsdeel van een erfenis?

Het deel van vader, de helft van de huwelijksgemeenschap, is dan de erfenis. De erfdelen zijn 1/3e deel (twee kinderen en een echtgenote, dus drie erfgenamen) van de nalatenschap. Het kindsdeel is dan 1/3e deel van de erfenis, is gelijk aan 1/6e deel van het gezamenlijke vermogen van de ouders.

Is kindsdeel belastingvrij?

De vrijstelling voor kinderen is ruim € 20.000. Als u meer erft, dan wordt erfbelasting geheven over het gedeelte dat u erft dat meer is dan de vrijstelling.