Kan je je woning zomaar verkopen zonder toestemming van je kinderen?

Kan ik mijn huis verkopen zonder toestemming van mijn kinderen?

Gevraagd door: bacc. Sarah Tekin  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.5/5 (11 stemmen)

Bij leven van de ouders hebben de kinderen immers geen enkel recht op hun toekomstige nalatenschap. Zoals de ouders geen toestemming nodig hebben om over te gaan tot verkoop, hebben zij ook geen toestemming nodig voor het beheer van hun goederen. Ook hieromtrent kan er niet de minste twijfel bestaan.

Kan een kind de verkoop van een huis tegenhouden?

Kan ik woning verkopen als niet alle erfgenamen meewerken? De woning in een erfenis kan alleen verkocht worden als alle erfgenamen meewerken. Als er één erfgenaam weigert dan kan je die dwingen. Dat kan via de kantonrechter of zelf met een brief.

Kan ik een naakt eigendom verkopen?

De blote eigenaar kan zijn eigendom verkopen, maar zonder dat hierdoor de rechten van de vruchtgebruiker kunnen verminderd worden. Dit betekent dat een eventuele koper voor een dergelijk eigendom uiteraard slechts een geringe prijs zal willen betalen.

Kan de langstlevende de woning verkopen?

Zowel de blote eigenaars (de kinderen) als de vruchtgebruiker (de langstlevende echtgenoot) zijn beperkt in hun eigendomsrecht. Ze kunnen niet zomaar overgaan tot de verkoop van de geërfde goederen. Enkel wanneer de langstlevende echtgenoot op zijn ofhaar beurt overlijdt, worden de kinderen “volle” eigenaar.

Kan ik als weduwe mijn huis verkopen?

De aangifte erfbelasting kan daarbij behulpzaam zijn. Vervolgens moet u - om de woning te kunnen verkopen - de enige eigenaar zijn. Dit bereikt u door of zelf of nu al een verklaring van erfrecht te laten opstellen en de woning door de notaris op uw naam te laten zetten bij het Kadaster.

35 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel pensioen krijg ik als weduwe?

Het bedrag van uw overlevingspensioen bedraagt 80 % van het rustpensioen aan het gezinsbedrag van uw overleden huwelijkspartner.

Hoe snel na overlijden huis verkopen?

De verkoop moet binnen acht maanden na overlijden plaatsvinden, na ongeveer een jaar zul je een belastingaanslag ontvangen. Als het niet mogelijk is om binnen acht maanden de woning te verkopen, dan is het mogelijk om bij de Belastingdienst uitstel van betaling aan te vragen.

Kan de langstlevende het kindsdeel opmaken?

Langstlevende ouder maakt de erfenis op

De langstlevende heeft gedurende diens leven het volledige beheer over de erfenis die door de overleden partner is achtergelaten. Dat betekent ook dat de langstlevende het geld helemaal mag opmaken, inclusief de kindsdelen van de kinderen.

Kan vruchtgebruiker huis verkopen?

Als blote eigenaar kan je de vruchtgebruiker van je woning of appartement in principe niet verplichten om diens vruchtgebruik mee te verkopen. Je hebt dan ook zijn akkoord nodig om de volle eigendom van je pand aan te bieden aan een kandidaat-koper.

Hoeveel successierechten betalen als echtgenoot?

Te betalen erfbelastingen

Tussen echtgenoten, samenwonenden en in rechte lijn (ouders/kinderen) gelden de laagste tarieven. Deze bedragen 3 % op de eerste schijf van 50.000 euro, 9 % op de schijf van 50.000 euro tot 250.000 euro en 27 % boven de 250.000 euro.

Wat is een volle eigendom?

De volle eigendom is zowel de blote eigendom, als het vruchtgebruik. Bijvoorbeeld: zowel het huis, als het erin mogen wonen of het mogen verhuren ervan.

Wat is recht van gebruik en bewoning?

Een recht van gebruik en bewoning is het recht om een perceel (bijvoorbeeld een huis en grond) van een ander te mogen gebruiken of bewonen al dan niet samen met een gezin. Het recht van gebruik betekent dat de rechthebbende, samen met zijn of haar gezin, een zaak mag gebruiken en er de vruchten van mag genieten.

Is een vruchtgebruiker eigenaar?

Degene die het recht van vruchtgebruik heeft wordt vruchtgebruiker genoemd. Degene die eigenaar is van een zaak die belast is met het recht van vruchtgebruik wordt blote eigenaar genoemd. Een speciaal recht van vruchtgebruik is het zakelijk recht van bewoning, dat specifiek geldt voor een woning.

Hoe lang kan ex verkoop huis tegenhouden?

In het derde lid van artikel 178 van het Burgerlijk Wetboek is echter bepaald dat de rechter de verdeling telkens voor een periode van ten hoogste drie jaren kan uitsluiten. Dat betekent dat de rechter bijvoorbeeld kan beslissen dat de woning voorlopig niet hoeft te worden verkocht.

Kan iemand erfenis tegenhouden?

Als erfgenaam kun je de rechter vragen de verdeling uit de stellen. Dit kan niet zomaar. Je moet hiervoor echt een goede reden hebben. Je moet ook kunnen aantonen dat jouw belang voor het tegenhouden van de verdeling groter is, dan het belang van de andere erfgenamen om de erfenis te verdelen.

Wat is een Wilsrecht?

Wilsrechten zijn speciale rechten die de kinderen kunnen inroepen op het moment dat er een situatie ontstaat waarbij de ene ouder overleden is en de andere ouder van plan is om opnieuw te gaan trouwen. Hierdoor zouden de kinderen uit het eerste huwelijk benadeeld kunnen worden.

Welke kosten zijn ten laste van de vruchtgebruiker?

Voorbeelden van onderhoudswerken die ten laste van de vruchtgebruiker kunnen vallen: schilderwerken (ook van de buitenmuren), vernis- en lakwerk, herstelling aan de vloeren, de trappen, het dak, het reinigen en herstellen van een schoorsteen, het onderhoud en de herstellingen aan een lift, de vernieuwing van het tapijt ...

Wie betaalt wat bij vruchtgebruik?

De regel blijft dat de vruchtgebruiker de onderhoudsherstellingen aan het onroerend goed zelf volledig moet betalen. Het gaat om alle herstellingen die op korte of lange termijn nodig zijn om de waarde van het goed te vrijwaren, behalve in geval van normale slijtage, ouderdom of overmacht.

Kan vruchtgebruik afgekocht worden?

Het vruchtgebruik afkopen of omzetten

Indien er geen andere erfgenamen zijn dan de kinderen, kan de omzetting van het vruchtgebruik, te allen tijde gevraagd worden door de langstlevende echtgenote of de kinderen. Vruchtgebruik afkopen of omzetten, betekent in wezen het einde van het vruchtgebruik.

Kan ik mijn kindsdeel opeisen?

Het kindsdeel

Wanneer de andere ouder nog in leven is, krijgt hij of zij de hele erfenis. Het kind kan het kindsdeel niet direct opeisen, maar krijgt dit pas als de langstlevende ouder ook overleden is.

Kan een kind altijd zijn kindsdeel opeisen?

Nee, niet na het eerste overlijden. Pas na overlijden van de achtergebleven ouder mogen de kinderen hun kindsdeel opeisen. Dan komt ook de nalatenschap vrij.

Hoe kun je kindsdeel opeisen?

Het kindsdeel van de erfenis is pas opeisbaar op het moment dat beide ouders overleden zijn. Dit geldt bijvoorbeeld ook als uw biologische ouder overleden is, maar hij of zij opnieuw getrouwd was. Zolang de stiefouder in leven is, dan maakt u nog geen aanspraak op uw kindsdeel van de erfenis.

Wat als je een afbetaald huis erft?

Een afbetaald huis erven

Let wel, u moet hier nog steeds erfbelasting over betalen, tenzij u de woning binnen acht maanden verkoopt. De belastingdienst is niet mild, het gaat om aanzienlijke percentages en de belasting moet bijna direct op de rekening van de belastingdienst staan.

Wat gebeurt er met een koopwoning bij overlijden?

Na jouw overlijden komen het huis en de hypotheek in de nalatenschap. Aan de meeste hypotheken is een overlijdensrisicoverzekering gekoppeld. Na overlijden van de verzekerde volgt een uitkering die de hypotheek verlaagt of zelfs aflost. Zo voorkom je dat nabestaanden een hoge schuld erven.

Hoeveel belasting betaal ik als ik een huis erft?

De partner en de kinderen betalen over de eerste 123.248 euro een heffing van 10 procent. Bij een hogere verkrijging bedraagt de heffing 20 procent. Gaat de nalatenschap naar de kleinkinderen? Dan bedraagt de heffing 18 procent en 36 procent.

Vorige artikel
Welke babyfoon is het beste?
Volgende artikel
Hoeveel gram is een pond baby?