Meer afwijzingen dubbele kinderbijslag, ouders in onzekerheid

Kan een kind zelf kinderbijslag ontvangen?

Gevraagd door: Cornelia Janse AD  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.8/5 (66 stemmen)

Wordt een kind niet door zijn of haar ouders, maar door iemand anders opgevoed? Dan ontvangt die persoon ook de kinderbijslag. Dat kan een pleegouder zijn, maar net zo goed een tante of een grootouder. Staat een jongere al helemaal op eigen benen, dan kan die vanaf 16 jaar zelf de kinderbijslag ontvangen.

Kan kind kindergeld opeisen?

De vader kan de kinderbijslag opeisen voor zijn minderjarige kinderen die bij hem gedomicilieerd zijn. de kinderen moeten bij hem gedomicilieerd zijn (= ingeschreven in de bevolkingsregisters op zijn adres); hij moet de kinderbijslag schriftelijk opeisen (brief, mail,.....)

Wie kan kinderbijslag ontvangen?

Als uw kind niet meer thuis woont, kunt u kinderbijslag krijgen. Er gelden wel voorwaarden. Er wordt bijvoorbeeld gekeken hoeveel u uitgeeft aan het onderhoud van uw kind. Is uw kind vanwege een studie of door een ziekte of handicap uitwonend?

Hoeveel kinderbijslag 10e kind?

Voor kinderen in de leeftijd van 6 tot en met 11 jaar bedraagt de kinderbijslag 268,95 euro per kwartaal. Voor kinderen in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar bedraagt de kinderbijslag euro 316,41 per kwartaal.

Welke ouder ontvangt kinderbijslag?

De hoofdregel bij het krijgen van kinderbijslag als jullie uit elkaar gaan, is dat de ouder bij wie jullie kind de meeste tijd woont en staat ingeschreven, de kinderbijslag krijgt. Maar deze regel gaat niet op bij co-ouderschap, omdat jullie kind dan ongeveer evenveel bij jullie beiden is.

18 gerelateerde vragen gevonden

Wie krijgt kinderbijslag bij uithuisplaatsing?

Als uw kind uit huis is geplaatst, bijvoorbeeld in een pleeggezin of een instelling, kunt u toch kinderbijslag krijgen. Dat kan als u minstens € 416 per kwartaal bijdraagt aan het onderhoud van uw kind, bijvoorbeeld door het betalen van een ouderbijdrage aan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO).

Wat zijn de voorwaarden voor kinderbijslag?

U heeft al kinderbijslag
  • U krijgt nog een kind.
  • Uw kind wordt 18 jaar.
  • U en uw partner gaan uit elkaar.
  • U gaat buiten Nederland wonen of werken.
  • Wijzigingen doorgeven.

Hoeveel kinderbijslag bij 8ste kind?

Kinderbijslag per leeftijd:

Het SVB stuurt je vanzelf een brief met het nieuwe totaalbedrag. Er is geen limiet op het aantal kinderen. VOORBEELD: Stel je hebt een kind van 2 jaar, éen van 8 en éen van 14. Dan zou je in totaal 230,69 + 280,13 + 329,56 = € 840,38 aan kinderbijslag per kwartaal ontvangen.

Is er een max aan kinderbijslag?

Sinds 1 januari 2020 heeft het inkomen van een kind geen gevolgen meer voor de kinderbijslag.

Waarom heb ik geen kinderbijslag ontvangen?

Ik heb mijn kinderbijslag niet ontvangen

Bijvoorbeeld: uw kinderbijslag van januari tot en met maart krijgt u begin april uitbetaald. Als u de kinderbijslag niet op tijd ontvangt, kunt u de SVB vragen om deze alsnog snel te betalen. Komt u er samen niet uit of loopt u vast bij de SVB? Dan mogen wij u verder helpen.

Heeft vader ook recht op kinderbijslag?

De ouder in wiens huishouden het kind woont heeft recht op kinderbijslag. Als de andere ouder het kind ook onderhoudt, bijvoorbeeld door alimentatie te betalen, heeft ook deze ouder ook recht op kinderbijslag.

Wie heeft recht op kinderbijslag bij scheiding?

In principe is het de moeder die de kinderbijslag ontvangt. Wanneer de (al dan niet gehuwde) ouders uit elkaar gaan, gaan we nog steeds uit van gedeeld ouderlijk gezag over het minderjarig kind. En dus blijft de moeder de kinderbijslag ontvangen.

Kan ex domicilie kind veranderen?

Vroeger kon een kind waarvan de ouders gescheiden zijn op het adres van één ouder een “hoofdverblijf” hebben. Nu kan je een kind ook inschrijven op het adres van de andere ouder, waar het kind zijn hoofdverblijf dus niet heeft. Hierdoor is het kind op het adres van beide ouders ingeschreven.

Hoeveel bedraagt de Adoptiepremie?

Hoeveel bedraagt de adoptiepremie? Voor een eerste adoptie bedraagt de premie 1.190,64 euro per kind. Bij een tweede adoptie heb je recht op 541,20 euro.

Welke leeftijd verhoging kinderbijslag?

Als uw kind 6 of 12 jaar wordt, krijgt u meer kinderbijslag. Vul de geboortedatum van uw kind in en bekijk wanneer u meer kinderbijslag krijgt.

Hoeveel mag een kind bijverdienen 2021?

De regels zijn als volgt: Als een thuiswonend kind jonger is dan 23 jaar, dan telt zijn of haar inkomen mee minus € 4.885 in 2019. In 2020 is dit € 4.964 en in 2021 € 5.044. Een inkomen van een kind van € 15.000 in 2021 wordt dus door de Belastingdienst voor € 9.956 bij uw inkomen opgeteld (in 2020 € 10.036).

Wie heeft geen recht op kinderbijslag?

Als uw kind jonger is dan 18 jaar en hoger onderwijs volgt, heeft u geen recht op kinderbijslag voor uw kind. Uw kind heeft dan namelijk recht op studiefinanciering. Wanneer ben ik verzekerd voor de AKW? U betaalt voor kinderbijslag geen (verzekerings)premie.

Wie krijgt kindgebonden budget vader of moeder?

Het kindgebonden budget is een bijdrage voor ouders van kinderen tot 18 jaar. Je hebt hier tot een bepaald inkomen recht op. Het maakt niet uit of het gaat om je eigen kind, een stiefkind of een pleeg- of adoptiekind. Je kind hoeft niet bij je te wonen.

Kan mijn kind op 2 adressen ingeschreven staan?

Kan een kind twee officiële adressen hebben? Een kind kan maar op één adres officieel worden ingeschreven. Bij een scheiding zal de keuze dus nog steeds gemaakt moeten worden. Wel is het mogelijk om in het bevolkingsregister een vermelding toe te voegen van het adres van de andere ouder.

Wat krijg je als gescheiden moeder?

De belangrijkste aanvullende bijdrage voor gescheiden ouders is het kindgebonden budget, waarbij met name de 'alleenstaande-ouderkop' voor alleenstaande ouders een forse bijdrage levert om de kosten van de kinderen te kunnen betalen.

Wie is mijn Uitbetaler Groeipakket?

De naam van je uitbetaler van het Groeipakket vind je ook op je rekeninguittreksels, bij de uitbetaling van het Groeipakket (rond de 8ste van de maand). Of je kunt ook bellen naar 1700 of mailen naar info@groeipakket.be om te weten bij welke uitbetaler je bent aangesloten.

Waar heb ik recht op als gescheiden vader?

Omgang. De vader heeft recht op omgang met zijn kind, ook als hij het kind niet heeft erkend en/of geen gezag heeft. Alleen de rechter kan de vader het recht op omgang ontzeggen, maar dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen. Bijvoorbeeld als de ontwikkeling van het kind zal worden benadeeld door de omgang.