Goed Gespeeld! (uitdagend spelen in de kinderopvang)

Hoeveel vierkante meter per kind in de kinderopvang?

Gevraagd door: Loes Hak M  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 5/5 (64 stemmen)

Bij dagopvang beschikt elke stamgroep over een afzonderlijke vaste groepsruimte. Per kind is minimaal 3,5 m2 bruto-oppervlakte passend ingerichte binnenspeelruimte beschikbaar.

Hoeveel slaapplekken kinderopvang?

Horizontale groep van 2- 4 jaar: - Op groep van 12 kinderen; minimaal 1 slaapkamer met 6 slaapplekken per slaapkamer. Horizontale groep van 0- 2 jaar: - Op groep van 12 kinderen; minimaal 2 slaapkamers met 5 slaapplekken per slaapkamer.

Hoe groot moet een ruimte zijn voor kinderopvang?

Nieuwe en bestaande kinderopvang moeten in elke ruimte (behalve de slaapruimte) ramen hebben. Vloeren en hekken hebben eisen voor hoogteverschil en openingen zodat kinderen niet kunnen vallen of vast komen te zitten. Een verblijfsgebied van een kinderopvang moet bij nieuwbouw minstens 5m2 groot zijn.

Hoe groot mag een peutergroep zijn?

Omdat er in een peuterspeelzaal maximaal 16 kinderen opgevangen mogen worden, moet de ruimte (3,5 x 16) 56 vierkante meter zijn. Soms wordt een ruimte mulitfunctioneel gebruikt bijvoorbeeld als klaslokaal én peuterspeelzaal. Let dan goed op dat klaslokalen vaak kleiner zijn dan de verplichte 56 vierkante meter.

Hoeveel leidsters kinderdagverblijf berekenen?

Het aantal kinderen per pedagogisch medewerker
 • Kinderen van 0-1 jaar: maximaal 3 kinderen per leidster.
 • Kinderen van 1-2 jaar: maximaal 5 kinderen per leidster.
 • Kinderen van 2-3 jaar: maximaal 6 kinderen per leidster.
 • Kinderen van 3-4 jaar: maximaal 8 kinderen per leidster.

18 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel vaste gezichten op een peutergroep?

Zijn er 1 of 2 pedagogisch medewerkers vereist bij een groep volgens de BKR? Dan zijn er maximaal 2 vaste gezichten per baby. Voor kinderen van 1 jaar en ouder maximaal 3. Bij 3 of meer pedagogisch medewerkers zijn er maximaal 3 vaste gezichten per baby.

Hoeveel kinderen in een peutergroep?

Daarnaast kennen we ook 2 soorten horizontale groepen: de babygroep en de peutergroep. Als je kind jonger is dan 1,5 jaar (op sommige locaties 2 jaar), komt het in een horizontale babygroep. Op elke 3 baby's is 1 beroepskracht aanwezig. Iedere pedagogisch medewerker mag maximaal 4 kinderen van 0 tot 2 jaar opvangen.

Wat is de wet OKE?

Op 1 augustus 2010 is de Wet ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie (Wet OKE) van kracht geworden. Het doel van de wet is om de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren en de kwaliteit van de peuterspeelzalen te verbeteren.

Wat is een Kindmentor?

De mentor is het aanspreekpunt op de kinderopvang om de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind te bespreken.

Hoeveel babys mag een leidster?

Bijvoorbeeld: voor baby's (nuljarigen) geldt een beroepskracht kind ratio van 1 op 3: 1 pedagogisch medewerker mag 3 kinderen van 0 jaar opvangen. In de bso geldt voor kinderen boven de 7 jaar een beroepskracht-kind ratio van 1 op 12: 1 pedagogisch medewerker mag 12 kinderen tussen de 7 en 12 jaar opvangen.

Wat voor diploma heb je nodig voor kinderopvang?

Voor pedagogisch medewerker en peuterspeelzaalwerk heb je een relevante mbo 3-diploma of mbo 4-diploma nodig. Bijvoorbeeld mbo Pedagogisch Medewerker Kinderopvang - niveau 3, of mbo Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker - niveau 4. Maar ook met het diploma Onderwijsassistent kun je in kinderopvang werken.

Waar moet je op letten bij een kinderdagverblijf?

11 tips voor het kiezen van een kinderdagverblijf
 1. Bezoek een aantal kinderdagverblijven. ...
 2. Ga in gesprek met de pedagogisch medewerkers. ...
 3. Bekijk het kinderdagverblijf goed. ...
 4. Vraag naar de samenstelling van de groepen. ...
 5. Vraag naar de dagindeling en de pedagogische visie. ...
 6. Vraag hoe het kinderdagverblijf communiceert met ouders.

Wat kun je doen om wiegendood te voorkomen?

Tips ter voorkoming van wiegendood
 1. Leg de baby vanaf de geboorte in rugligging te slapen. ...
 2. Gebruik geen dekbed, kussens, slappe matrassen of hoofdbeschermers. ...
 3. Niet te warm. ...
 4. Ventileer de slaapkamer van je baby goed. ...
 5. Laat de baby niet bij jullie in bed slapen. ...
 6. Houd je baby vrij van rook. ...
 7. Speengebruik. ...
 8. Tweelingen niet in 1 bed.

Wat is de wiegendood?

Wiegendood is het plots en onverwacht overlijden van een kind dat ogenschijnlijk gezond was en bij wie geen lichamelijke afwijking kon worden vastgesteld die het overlijden zou kunnen verklaren.

Heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Gaat uw kind naar een geregistreerde dagopvang, peuterspeelzaal (sinds 2018 omgevormd tot kinderopvang) of buitenschoolse opvang (BSO)? Dan krijgt u mogelijk kinderopvangtoeslag. Dit is ook zo als u in het buitenland woont of werkt. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang.

Wat doet een mentor kinderopvang?

Mentorschap in het algemeen

De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van het kind. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken. In de buitenschoolse opvang is de mentor ook het aanspreekpunt voor het kind.

Wat doet een mentor coach?

Een coach snelt je te hulp met een rugzak vol tools en methodes. Hij of zij blijft vaker uit het inhoudelijke, om je net daardoor beter te kunnen helpen in het proces. Je mentor helpt met een rugzak vol (zakelijke) ervaring. Dit laat toe om samen met je mentor ook in inhoudelijke vraagstukken te duiken.

Wat doet een leerling mentor?

In het onderwijs is een mentor een leraar die een groep leerlingen onder zijn of haar hoede neemt en de leerlingen begeleidt en adviseert waar dit nodig is.

Wat zijn de drie belangrijke uitgangspunten van de wet OKE?

De OKE-wet stelt eisen aan de staf-kindratio, de groepsgrootte en het opleidingsniveau van het personeel. Uit de pre-COOL data blijkt dat in de praktijk in het algemeen aan deze eisen wordt voldaan.

Wat zegt de wet en regelgeving over VVE?

In de wet is vastgelegd dat gemeenten verantwoordelijk zijn voor voorschoolse educatie. De gemeente bepaalt welke kinderen in aanmerking komen voor VVE. Over het algemeen wordt op het consultatiebureau bekeken of een peuter extra ondersteuning nodig heeft (indiceren).

Waarom voorschoolse educatie?

Effectiviteit van voorschoolse educatie

Uit onderzoek over voorschoolse educatie blijkt dat voorschoolse educatie werkt om achterstanden te verminderen. De achterstanden worden niet helemaal ingelopen. Kinderen krijgen door de ondersteuning wel een grotere woordenschat. Ook kunnen ze zich beter concentreren.

Hoeveel kinderen per juf?

Let hierbij ook op het maximale aantal 0 jarigen per stamgroep. Er zijn 4 kinderen tot 1 jaar dus 1 pedagogisch Medewerker voor de andere groepen zijn er te weinig kinderen om deze stap af te ronden. Uit het overzicht blijkt dat je in een gemengde groep van 0 tot 3 jaar 5 kinderen per pedagogisch medewerker mag hebben.

Hoeveel vaste gezichten baby?

Vaste-gezichtencriterium voor baby's

Bij 1 of 2 verplichte pedagogisch medewerkers op de groep (beroepskracht-kindratio), mogen er voor baby's (nuljarigen) maximaal 2 vaste gezichten zijn. Bij 3 of meer verplichte pedagogisch medewerkers op de groep, mogen er voor baby's maximaal 3 vaste gezichten zijn.

Wat moet er in een pedagogisch beleidsplan staan?

Pedagogisch beleidsplan BSO

hoe u de ouders en het kind laat weten wie de mentor van het kind is. hoe u ouders doorverwijst naar andere organisaties voor hulp als er bijzonderheden of problemen bij de ontwikkeling van het kind zijn. de manier van werken in de groep. hoe groot de groep maximaal is.

Volgende artikel
Hoe groot is een baby 6 maanden?