Niet alle kinderen zijn welkom

Hoeveel kinderen mogen op de groep?

Gevraagd door: mr. Ibrahim Kosten  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.8/5 (40 stemmen)

Groepsgrootte en verticale groepen
In een verticale groep zitten kinderen van 0 tot 4 jaar. Deze groep telt maximaal 16 kinderen. Bij de maximale groepsgrootte van 16 kinderen zijn 4 beroepskrachten aanwezig, waarbij er maximaal 8 kinderen van 0-1 jaar mogen zijn.

Hoeveel kinderen mag je op een groep?

Bij kinderen van 1 tot 2 jaar mag één pedagogisch medewerker vijf kinderen opvangen, en bij peuters tussen de 2 en 4 jaar oud mag één pedagogisch medewerker maximaal acht kinderen opvangen. Zodra er op één groep kinderen uit verschillende leeftijdscategorieën worden opgevangen, wordt de BKR daar op aangepast.

Hoeveel leidsters per kind berekenen?

Het aantal kinderen per pedagogisch medewerker
 • Kinderen van 0-1 jaar: maximaal 3 kinderen per leidster.
 • Kinderen van 1-2 jaar: maximaal 5 kinderen per leidster.
 • Kinderen van 2-3 jaar: maximaal 6 kinderen per leidster.
 • Kinderen van 3-4 jaar: maximaal 8 kinderen per leidster.

Hoeveel peuters in een groep?

Babygroepen van 0-2 jaar mogen maximaal 16 kinderen tellen. Het aantal pedagogisch medewerkers is dan vier. In volledig verticale groepen van 0-4 jaar gelden specifieke eisen voor het maximum aantal kinderen van een bepaalde leeftijdscategorie.

Wat is een Kindmentor?

De mentor is het aanspreekpunt op de kinderopvang om de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind te bespreken.

39 gerelateerde vragen gevonden

Wat doet een mentor kinderopvang?

Mentorschap in het algemeen

De mentor is een pedagogisch medewerker die werkt op de groep van het kind. De mentor is het aanspreekpunt voor de ouders om de ontwikkeling en het welbevinden van het kind te bespreken. In de buitenschoolse opvang is de mentor ook het aanspreekpunt voor het kind.

Wat doet een mentor coach?

Een coach snelt je te hulp met een rugzak vol tools en methodes. Hij of zij blijft vaker uit het inhoudelijke, om je net daardoor beter te kunnen helpen in het proces. Je mentor helpt met een rugzak vol (zakelijke) ervaring. Dit laat toe om samen met je mentor ook in inhoudelijke vraagstukken te duiken.

Wat is de 3 uurs regeling?

De kinderopvangorganisatie mag maximaal 3 uur per dag afwijken van de beroepskracht-kindratio (BKR). Tijdens die uren mogen minder pedagogisch medewerkers worden ingezet. Dit heet de 3-uursregeling.

Hoeveel babys mag een leidster?

Bijvoorbeeld: voor baby's (nuljarigen) geldt een beroepskracht kind ratio van 1 op 3: 1 pedagogisch medewerker mag 3 kinderen van 0 jaar opvangen. In de bso geldt voor kinderen boven de 7 jaar een beroepskracht-kind ratio van 1 op 12: 1 pedagogisch medewerker mag 12 kinderen tussen de 7 en 12 jaar opvangen.

Hoeveel kinderen mag je per m2 opvangen in een kinderdagverblijf?

Bij dagopvang beschikt elke stamgroep over een afzonderlijke vaste groepsruimte. Per kind is minimaal 3,5 m2 bruto-oppervlakte passend ingerichte binnenspeelruimte beschikbaar.

Hoeveel baby's mogen er op een verticale groep?

Groepsgrootte en verticale groepen

In een verticale groep zitten kinderen van 0 tot 4 jaar. Deze groep telt maximaal 16 kinderen. Bij de maximale groepsgrootte van 16 kinderen zijn 4 beroepskrachten aanwezig, waarbij er maximaal 8 kinderen van 0-1 jaar mogen zijn.

Welke 4 doelen schrijft wet IKK voor?

Die pedagogische doelen zijn: het bieden van emotionele veiligheid; het bevorderen van de persoonlijke competentie; het bevorderen van de sociale competentie; de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde normen en waarden.

Wat zijn de vier pedagogische doelen?

Dit betekent dat de kinderopvang moet voldoen aan 4 pedagogische doelen:
 • Emotionele veiligheid voor het kind bieden. Medewerkers van de kinderopvang tonen respect voor (de zelfstandigheid van) de kinderen. ...
 • Persoonlijke kwaliteiten bevorderen. ...
 • Sociale kwaliteiten bevorderen. ...
 • Normen en waarden overbrengen.

Waarom 4 ogen principe?

Vierogenprincipe kinderopvang. Het vierogenprincipe voor de kinderopvang betekent dat bij kindcentra die dagopvang bieden (kinderdagverblijf, crèche en peuterspeelzaal) altijd een volwassene moet kunnen meekijken of meeluisteren met een beroepskracht/leidster die op de groep staat.

Hoe lang pauze kinderopvang?

Als u langer dan 5,5 uur werkt, heeft u volgens de wet recht op minimaal 30 minuten pauze. U mag de pauze splitsen in 2 keer een kwartier. Als u langer dan 10 uur werkt, heeft u volgens de wet recht op 45 minuten pauze. De pauze mag u splitsen in meer pauzes van minimaal een kwartier.

Hoeveel uur per dag mag je werken in de kinderopvang?

U mag maximaal 12 uur per dienst werken en maximaal 60 uur per week. Voor jongeren tot 18 jaar en voor zwangere en pas bevallen vrouwen gelden aparte regels.

Hoeveel vaste gezichten baby?

Vaste-gezichtencriterium voor baby's

Bij 1 of 2 verplichte pedagogisch medewerkers op de groep (beroepskracht-kindratio), mogen er voor baby's (nuljarigen) maximaal 2 vaste gezichten zijn. Bij 3 of meer verplichte pedagogisch medewerkers op de groep, mogen er voor baby's maximaal 3 vaste gezichten zijn.

Wat kan en mag een mentor?

Mentorschap is voor mensen die hun persoonlijke zaken niet meer zelf kunnen regelen vanwege een geestelijke of lichamelijke toestand.
...
De mentor beslist over de volgende zaken:
 • verzorging;
 • verpleging;
 • behandeling;
 • begeleiding.

Wat is het verschil tussen een coach en een trainer?

De coach begeleidt de spelers voor, tijdens en na de wedstrijden. De trainer begeleidt de spelers voor, tijdens en na de trainingen.

Hoe noem je iemand die een mentor heeft?

Soort mentoren

De particuliere mentor: een familielid van de betrokkene (echtgenoot, kind) of kennis. De professionele mentor: iemand die van beroep mentor is en 3 of meer betrokkenen begeleidt. Hij moet aan speciale kwaliteitseisen (rijksoverheid.nl) voldoen.

Waarom wet IKK?

De Wet IKK staat voor Wet Innovatie en Kwaliteit in de Kinderopvang. Het doel van de wet is dat de kwaliteit van de kinderopvang verbetert. Dit zie je terug in een aantal nieuwe regels, aanscherping van bestaande regels en in de nadruk die gelegd wordt op de professionaliteit van jou en je vak.

Wat zijn pedagogische kwaliteiten?

Naast de veiligheids- en gezondheidsaspecten is de pedagogische kwaliteit bepalend. Hoge pedagogische kwaliteit zorgt ervoor dat kinderen zich op een optimale manier kunnen ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de kinderopvang effect heeft op de ontwikkeling en het welbevinden van een kind.

Wat zijn de 6 Interactievaardigheden?

Zes interactievaardigheden
 • sensitieve responsiviteit.
 • respect voor de autonomie.
 • structureren en grenzen stellen.
 • praten en uitleg geven.
 • ontwikkeling stimuleren.
 • begeleiden van interacties.

Wat is er veranderd in de wet IKK?

Op 1 januari 2018 zijn de kwaliteitseisen gewijzigd voor de dagopvang en de buitenschoolse opvang. De wijzigingen verbeteren de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang. Er komt bijvoorbeeld meer aandacht voor de ontwikkeling van kinderen en alle kinderen krijgen een mentor.

Volgende artikel
Hoe snel werkt zoutoplossing baby?