Ouderlijk gezag, hoe werkt dat? | de Rechtspraak

Hoeveel juridische ouders kan een kind hebben?

Gevraagd door: Lana van Voorst  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.8/5 (66 stemmen)

Een kind kan maximaal vier juridische ouders hebben en kan opgroeien in maximaal twee huishoudens, stelt de staatscommissie voor in het rapport.

Kan een kind twee juridische vaders hebben?

Heeft u een draagmoeder? Dan wordt de draagmoeder automatisch juridisch moeder als het kind geboren is. Eén van de 2 vaders kan met toestemming van de draagmoeder het kind erkennen. Door erkenning wordt hij de andere juridisch ouder van het kind.

Heeft een moeder meer rechten dan vader?

De wet zegt niet bij welke ouder het kind het hoofdverblijf moet hebben en hoe de regeling voor de andere ouder eruit ziet. Daarover beslissen de ouders. Als zij er niet uitkomen beslist de rechter. In principe kan een vader dus net zoveel voor de kinderen zorgen als de moeder of zelfs meer.

Wie zijn juridische ouders?

De vader en moeder van wie het DNA in het kind zit, worden de biologische ouders genoemd. Juridische ouders zijn wettelijk familie van het kind. Maar zij hoeven niet biologisch verwant te zijn met het kind. Zoals bijvoorbeeld bij adoptie.

Kan een moeder kind afnemen van de vader?

Nee, u kunt niet zelf afstand doen van het gezag over uw kind. Het is wel mogelijk om het ouderlijk gezag aan te passen naar eenhoofdig gezag van de andere ouder. De andere ouder heeft dan alleen het gezag. U kunt dit samen met de andere ouder vragen bij de rechter.

33 gerelateerde vragen gevonden

Wat is het Klemcriterium?

Het klemcriterium is een centraal begrip in het familierecht bij de rechterlijke beoordeling in hoeverre gezamenlijk gezag (handhaven) in het belang van het kind is. Het is opgenomen in art. 1:251a BW. Ook wordt er naar verwezen in artikel 1:253n BW.

Kunnen ze zomaar je kind afpakken?

Jeugdzorg kan een kind of jongere (tijdelijk) uit huis plaatsen, bijvoorbeeld bij ernstige mishandeling of verwaarlozing. Dit beslist een kinderrechter. Ongeacht of de ouders het daarmee eens zijn.

Hoe krijg je een vader uit de ouderlijke macht?

U moet hiervoor een verzoek tot verkrijgen van gezag indienen bij de rechtbank. De rechter zal het verzoek alleen bij hoge uitzondering inwilligen, als dat voor uw kind echt nodig is. Nadat het gezamenlijk gezag stopt, moet de andere ouder nog steeds meebetalen aan de opvoeding en verzorging van het kind.

Wat is een minimale omgangsregeling?

Een minimum omgangsregeling staat niet in de wet en bestaat dus eigenlijk niet. Wel hebben beide ouders het recht en zelfs de verplichting tot omgang met hun kind. Afhankelijk van de situatie wordt er een omgangsregeling vastgesteld, waarbij er in het bijzonder moet worden gekeken naar het belang van jouw kind.

Kan je een kind ontkennen?

Blijkt de juridische vader niet de verwekker van een kind, dan is het mogelijk om het vaderschap van de juridische vader te ontkennen. U kunt de rechter vragen om het vaderschap met terugwerkende kracht ongedaan te maken.

Wat voor Rechten heb je als vader?

Juridisch gezien hebben zowel de biologische vader als de juridische vader (na erkenning) recht op omgang met het kind. Ook als je als biologische vader het kind niet hebt erkend heb je recht op omgang. Dit is wettelijk vastgelegd. De omgang van de ouders met het kind wordt doorgaans vastgelegd in een ouderschapsplan.

Welke Rechten heb je als moeder?

Welke rechten en plichten gelden er bij ouderlijk gezag?
  • Het kind opvoeden en verzorgen. Als ouder mag u zelf bepalen hoe u uw kind wilt opvoeden. ...
  • Betalen voor opvoeding en verzorging. ...
  • Officiële handelingen namens kind. ...
  • Aansprakelijk voor schade. ...
  • Vermogen kind beheren.

Kan de moeder Co ouderschap weigeren?

Het staat je vrij om co-ouderschap te weigeren, al ben je de vader of de moeder. Als je denkt dat co-ouderschap in jullie situatie niet geschikt is, dan is het altijd goed om dat uit te spreken. Het helpt als je met een ander voorstel komt waarvan je denkt iedereen tegemoet te komen.

Hoeveel juridische ouders kan een kind hebben wetsartikel?

Een kind kan maximaal vier juridische ouders hebben en kan opgroeien in maximaal twee huishoudens, stelt de staatscommissie voor in het rapport. Hiermee zegt zij dat twee vrouwen beiden wettelijk als moeders erkend worden (dus niet één als de biologische en de ander als 'meemoeder' met minder rechten).

Kunnen twee mannen een kind erkennen?

Een van de mannen kan het kind erkennen met toestemming van de moeder. Moeder en erkenner kunnen samen gezag aanvragen. Voor gezamenlijk gezag van de man die door erkenning juridisch vader is geworden en zijn echtgenoot of geregistreerd partner is de beslissing van een rechter nodig.

Hoe kan vader kind erkennen?

U kunt uw kind erkennen als u aangifte van de geboorte doet. U doet aangifte in de gemeente waar het kind is geboren. Als de moeder niet meekomt, moet zij voor de erkenning schriftelijke toestemming geven.

Welke omgangsregelingen zijn er?

In het algemeen zijn er twee veel gebruikte omgangsregelingen. Een 'gebruikelijke' omgangsregeling en een co-ouderschapsregeling.

Wat is een standaard omgangsregeling?

Omgangsregeling opstellen

Je kunt ook kiezen voor een 'standaard' omgangsregeling. Vaak heeft de niet-verzorgende ouder één keer per twee weken omgang. Deze ziet de kinderen meestal ook voor de helft van alle vakanties en feestdagen.

Hoe vaak mag vader kind zien?

Het is aan jullie om te bepalen wie de verzorgende ouder is. Dit is de ouder die de meeste zorg- en opvoedingstaken op zich neemt. Hier zijn de kinderen het vaakst. Daarnaast moet er in de omgangsregeling komen te staan hoe vaak en wanneer de kinderen bij de niet-verzorgende ouder zullen zijn.

Kan het ouderlijk gezag worden beëindigd?

Een verzoek tot beëindiging van het ouderlijk gezag kan worden gedaan door de Raad voor de Kinderbescherming, het Openbaar Ministerie, ouders of anderen die het kind als deel van hun gezin opvoeden. Ook als ouder zijnde kun je dus een gezagsbëeindigende maatregel aanvragen bij de kinderrechter.

Welke instantie is bevoegd het ouderlijk gezag te beëindigen?

Een verzoek tot beëindiging van het ouderlijk gezag kan worden ingediend door de Raad van Kinderbescherming en het Openbaar Ministerie. In bepaalde gevallen kan een ander dan de ouder die de minderjarige tenminste een jaar heeft verzorgd en opgevoed ook een dergelijk verzoek indienen.

Kan een moeder uit de ouderlijke macht gezag?

Ontzetting uit het ouderlijk gezag

Als ouders zich verwijtbaar misdragen tegenover hun kind, kunnen zij uit het ouderlijk gezag ontzet worden. Het gezag over het kind wordt dan meestal overgedragen aan het Bureau Jeugdzorg. Dit bureau oefent dan de voogdij over het kind uit. Het kind gaat naar een pleeggezin of tehuis.

Kan mijn kind zomaar uit huis geplaatst worden?

Vrijwillige of gedwongen uithuisplaatsing

Een kind kan uit huis worden geplaatst als: het kind wordt verwaarloosd of mishandeld. de ouders te ziek zijn om het kind te verzorgen. er vaak ruzie is tussen ouder(s).

Wat is een VOTS?

Er bestaat ook een VOTS (naast de OTS) en VOTS staat voor voorlopige ondertoezichtstelling. Deze maatregel duurt maximaal drie maanden.De rechter kan een VOTS uitspreken nog voordat de betrokkenen op een zitting door de rechter worden gehoord.

Kun je veilig thuis weigeren?

Kan ik een gesprek weigeren? Wij kunnen niemand dwingen om met ons in gespek te gaan, maar we hebben wel de wettelijke taak om te onderzoeken of het veilig is in jouw gezin is. Dat kunnen we niet doen zonder jou. Jouw mening hebben we nodig om een zo goed mogelijk beeld van de situatie te vormen.

Volgende artikel
Wat is een Activity Center baby?