Wat zijn de regels over vaste contracten? | Het Juridisch Loket

Hoeveel contracten mag je hebben?

Gevraagd door: dr.h.c. Julius Öztürk M  |  Laatste update: 2 maart 2024
Score: 4.6/5 (34 stemmen)

U heeft recht op een vast contract na 3 tijdelijke contracten die telkens direct (of binnen 6 maanden) na elkaar zijn afgesloten.

Wat te doen na 3 tijdelijke contracten?

Kabinet verandert wet: na drie tijdelijke contracten in vaste dienst of anders pas na 5 jaar weer flexcontract. Met videoWerknemers die voor de derde keer een tijdelijk contract hebben gekregen, moeten daarna in vaste dienst worden genomen.

Hoeveel jaar contracten mag je hebben?

Ketenbepaling bij tijdelijke contracten

Deze regels zijn vastgelegd in de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Voor 1 januari 2020 gold voor deze regel overigens 24 maanden (twee jaar), maar met de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is de ketenbepaling aangepast naar 36 maanden, ofwel drie jaar.

Hoeveel tijdelijke contracten mag je iemand geven?

Sinds 1 januari 2020 gaat een tijdelijk contract automatisch over in een vast contract als een werknemer meer dan 3 opvolgende tijdelijke contracten heeft gekregen. Of als een werknemer langer dan 3 jaar meerdere tijdelijke contracten bij zijn werkgever heeft gehad.

Kan je twee vaste contracten hebben?

De werkgever en de werknemer kunnen maximum vier opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd sluiten, voor zover de duur van elk van deze overeenkomsten niet minder dan drie maanden bedraagt en de totale duur van deze overeenkomsten twee jaar niet overschrijdt.

27 gerelateerde vragen gevonden

Hoeveel contracten voor bepaalde tijd 2023?

Uw werkgever mag een tijdelijk contract maximaal 2 keer verlengen binnen 3 jaar. In totaal kunt uw werkgever dus 3 tijdelijke contracten met u afspreken. Heeft u één tijdelijk contract van 3 jaar of langer, dan mag uw werkgever dit eenmalig verlengen met een contract van 3 maanden.

Hoeveel tijd tussen 2 contracten?

Tenzij de periode tussen de voorgaande contracten langer dan 6 maanden is. Uw werknemer heeft recht op een vast contract na 3 tijdelijke contracten die telkens direct (of binnen 6 maanden) na elkaar zijn afgesloten.

Wat als je geen vast contract krijgt?

Als uw tijdelijke contract niet verlengd wordt, heeft u misschien recht op een transitievergoeding. Om te voorkomen dat u werkloos raakt, kunt u voor afloop van de arbeidsovereenkomst om een verlenging vragen. U kunt uw werkgever ook vragen om ander werk.

Waarom krijg ik nooit een vast contract?

U heeft geen recht op een vast contract in deze situaties: U heeft een leerwerkovereenkomst voor een BBL-opleiding (beroepsbegeleidende leerweg). U bent jonger dan 18 jaar en werkt gemiddeld maximaal 12 uur per week. U bent uitzendkracht en in uw contract staat een uitzendbeding.

Kan je ontslagen worden als je een vast contract hebt?

Heeft u een vast contract, dan mag uw werkgever u alleen ontslaan als hij een geldige reden heeft.

Wat is verstandig 1 of 3 jaar energiecontract?

Misschien zijn de prijzen wel gedaald en past een 3-jarig contract je beter. Of je kiest opnieuw een 1-jarig contract, zodat je na een jaar opnieuw een keuze kunt maken. Kortom: je energiecontract 1 jaar vastzetten geeft je zekerheid en duidelijkheid én de mogelijkheid om na een jaar opnieuw een keuze te kunnen maken.

Is het slim om een vast energiecontract af te sluiten?

Wat is voordeliger: vast of variabel? Over het algemeen is het voordeliger om een energiecontract met vaste tarieven te kiezen, omdat de jaarkosten in deze contracten lager liggen dan bij een variabel energiecontract. Vaak bieden energieleveranciers ook kortingen aan bij vaste contracten.

Kan een werkgever zomaar je contract niet verlengen?

Jouw werkgever kan er om talloze verschillende redenen voor kiezen om je contract niet te verlengen. Bijvoorbeeld omdat deze je geen vast contract wil geven, omdat het geen goede match is of omdat het om een tijdelijk project ging. De werkgever hoeft geen reden te geven, maar je kunt hier altijd om vragen.

Hoeveel contracten mag je geven tot een vast contract?

Na hoeveel tijdelijke contracten moet je een vast contract aanbieden? Je mag als werkgever maximaal drie aansluitende contracten aanbieden over een periode van maximaal drie jaar. Het vierde contract geldt dan als contract voor onbepaalde tijd.

Kan je zomaar ontslagen worden met een jaarcontract?

Uw werkgever kan uw tijdelijke contract alleen eerder stoppen: bij ontslag op staande voet. als u een beëindigingsovereenkomst tekent. als in uw contract staat dat het contract eerder kan stoppen.

Hoe ontsla je iemand met een tijdelijk contract?

U kunt een tijdelijk contract niet zomaar voor de einddatum opzeggen. Uw werkgever mag dit ook niet doen. Opzeggen voor de einddatum mag alleen tijdens de proeftijd en daarna alleen als u daarover in het contract afspraken heeft gemaakt met uw werkgever (dit heet ook wel: tussentijds opzeggen).

Hoe vaak mag je een jaarcontract krijgen?

Je werkgever heeft het recht om maximaal 3 opeenvolgende tijdelijke contracten aan te bieden. Als er meer dan 6 maanden tussen de tijdelijke contracten zit, begint de telling opnieuw.

Waarom is een jaarcontract voor de werkgever zo aantrekkelijk?

Een jaarcontract heeft voor werkgevers het grote voordeel van de duidelijkheid. Een werkgever heeft bij een jaarcontract ruim de tijd om te bezien of hij de juiste keus heeft gemaakt. Is dat niet het geval dan kan hij zonder veel rompslomp afscheid nemen van de werknemer.

Waarom een contract van 7 maanden?

Door het eerste contract 7 maanden te laten duren, kunt u de eerste maand gebruiken om het functioneren van uw werknemer te beoordelen. De 7+7+8-regel biedt hiermee behoorlijke voordelen onder de WWZ. Door gebruik te maken van deze regel behoudt u toch een zekere mate van flexibiliteit.

Heb je recht op WW na een jaarcontract?

Een werknemer die werkloos wordt heeft, onder voorwaarden, recht op een WW-uitkering. Dit geldt zowel voor werknemers die worden ontslagen uit een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, als voor werknemer met een tijdelijke arbeidsovereenkomst dat niet wordt verlengd door de werkgever.

Wat zijn je rechten met een tijdelijk contract?

Werknemers met een tijdelijk contract hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als vaste medewerkers. Werkgevers moeten werknemers met een tijdelijk contract op de hoogte houden van vacatures voor een vaste aanstelling. Voor werkgevers van uitzendkrachten geldt deze verplichting niet.

Wat is een nadeel van een tijdelijk contract?

Wat zijn de nadelen van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de werkgever? Een voor de hand liggend nadeel is natuurlijk dat je aan de bepaalde termijn gebonden bent. Een tussentijdse beëindiging is wel mogelijk, maar moet van tevoren worden vastgelegd en komt moeilijk tot stand.

Hoe lang moet je uitwerken met vast contract?

Opzegtermijn met vast contract

Dit betekent dat u 1 maand van tevoren uw contract moet opzeggen. Het gaat om een kalendermaand. De opzegtermijn gaat in vanaf de 1e van de volgende maand. Stel: u wilt per 1 april uit dienst, dan moet u uw contract uiterlijk voor 1 maart schriftelijk opzeggen.

Hoeveel tijdelijke contracten 2024?

Van tijdelijk naar vast contract

Je mag nog steeds drie tijdelijke contracten achter elkaar afsluiten. Drie keer een arbeidscontract verlengen dus. Daarna moet je oppassen. Volgens de nieuwe regels mag je dan pas na vijf jaar een vierde contract aanbieden.

Kan je contract niet verlengd worden als je ziek bent?

Soms loopt uw tijdelijke contract af terwijl u ziek bent. Uw werkgever hoeft uw contract dan niet te verlengen. Uw ziekmelding heeft geen invloed op het einde van uw contract. Uw werkgever moet u wel ziek uit dienst melden.

Vorige artikel
Kan een reu en een teef samen?
Volgende artikel
Hoe weet je dat je bevrucht bent?