3 Things that Make a MEANINGFUL Vision | Simon Sinek

Hoe schrijf je een visie op leren?

Gevraagd door: Noah Huisman  |  Laatste update: 22 januari 2024
Score: 4.3/5 (74 stemmen)

De inhoud: wat je wil leren (kennis, vaardigheden en gedrag). Het moment waarop je leert: met een leergroep op een gezamenlijk afgesproken moment of op een zelfgekozen moment (individueel of met z'n tweeën). Tijdens of buiten de reguliere werktijd.

Wat is de visie op leren?

Bij een visie op leren en ontwikkelen wordt leren en ontwikkelen gekoppeld aan organisatiedoelen. Hierdoor zien medewerkers duidelijker de noodzaak in van het ontwikkelen. De organisatie bepaalt de kaders waarbinnen leren plaatsvindt. De medewerkers bepalen hoe zij zich binnen deze kaders willen ontwikkelen.

Hoe maak je een eigen visie?

Een persoonlijke visie kun je baseren op hoe je ideale zelf eruitziet. Dus dan heb je niet een visie van een ideaal bedrijf, maar hoe jij er idealiter uitziet, voelt, doet en leeft. In een persoonlijke visie ga je in op het ideaalbeeld met betrekking tot wat je kunt en hoopt, je optimisme en je kernidentiteit.

Wat is een visie op het onderwijs?

Een visie op schoolniveau geeft op globale wijze richting aan de manier waarop de school invulling geeft aan kennisontwikkeling, persoonsvorming en maatschappelijke toerusting van leerlingen.

Wat is een Leervisie?

De leervisie bestaat vaak uit een document waarin de organisatie (of de opleidingsmanager) beschrijft hoe het personeel door middel van opleiden, leren en ontwikkelen optimaal inzetbaar wordt gemaakt en gehouden.

26 gerelateerde vragen gevonden

Wat is een voorbeeld van een visie?

Voorbeelden van visies:

Fossielvrij leven binnen één generatie. (Vattenfall) Wij dromen van een groene en gezonde wereld. Voor iedereen, nu en in de toekomst.

Hoe schrijf je een visie stuk?

In een visiestuk of merkpaspoort moet in ieder geval de volgende onderdelen besproken worden:
  1. Betekenis: Wat is de kern van de organisatie wat je als jullie ideologie kan zien? ...
  2. Visie: Dit is de kijk op de wereld, de markt, de arbeidsmarkt, etc. ...
  3. De missie: De missie is het grote doel van je organisatie.

Welke visies op onderwijs zijn er?

Een onderwijsvisie kun je zelf ontwikkelen. Ook zijn er bestaande visies die je kunt aanpassen. Enkele bestaande visies zijn: Vrijeschool, Montessori, Dalton, Freinet, Jenaplan, Agora-concept of ervaringsgericht onderwijs. Het belangrijkste is dat je onderwijsvisie onderbouwd is op grond van bewuste keuzes.

Wat zijn de pedagogische visies?

Er zijn verschillende pedagogische stromingen waarop visies op kinderopvang vaak gebaseerd zijn: de reformpedagogiek, geesteswetenschappelijke pedagogiek, empirisch-analytische pedagogiek en de kritisch emancipatorische pedagogiek.

Wat is de visie van de Vrije School?

Visie op leren

De school biedt kinderen de mogelijkheid om vanuit dat enthousiasme kennis op diverse manieren zelf op te doen. De leraren geven instructie en kinderen mogen zich de stof op hun eigen manier eigen maken. Het leren is een zelfstandig proces maar wordt versterkt door samen te werken.

Wat zit er in een visie?

In een visiestuk wordt beschreven wat de toekomstdroom van de organisatie is en welke bijdrage de organisatie aan de maatschappij wil leveren. In een visie krijgt de missie concrete handen en voeten. Een visie wordt vaak geschreven voor een bepaalde periode, wordt geëvalueerd en bijgesteld indien nodig.

Waaraan moet een goede visie voldoen?

Een aantal kenmerken van een goede visie:
  • Relatief stabiel en consistent in de tijd.
  • Biedt inspiratie en houvast bij verandering.
  • Geeft het doel aan en niet de weg hoe de organisatie dat doel gaat bereiken.

Waarom moet je een visie hebben?

Een visie beschrijft de verandering die je in de wereld wilt zien. Een visie beschrijft je reden van bestaan en waarom je doet wat je doet. Een sterk merk is altijd in staat om mensen te laten begrijpen waar je naartoe wilt.

Wat houdt leren en ontwikkelen in?

Leren is het vergroten van beschikbare kennis en die vervolgens omzetten in nieuw en effectief gedrag. Ontwikkelen gaat over het integreren van die nieuwe kennis en dat nieuwe gedrag tot in de haarvaten van de organisatie.

Waarom leren en ontwikkelen?

Door continu bezig te zijn met leren en ontwikkelen, houden we onze economie wendbaar. Wanneer het nodig is, kunnen werkenden dan eenvoudiger van werk of sector veranderen. Bedrijven en organisaties verspreiden zich steeds meer wereldwijd. En de concurrentie neemt toe, ook internationaal.

Wat is het verschil tussen leren en opleiden?

Het belangrijkste verschil tussen een opleiding en een geleid leertraject is de locatie. In plaats van in een opleidingslocatie vindt het leren nu plaats op de werkplek. Meestal wordt het leertraject niet geleid door een opleider maar door een manager of werkplekbegeleider.

Wat zijn de 4 pedagogische doelen?

Dit betekent dat de kinderopvang moet voldoen aan 4 pedagogische doelen:
  • Emotionele veiligheid voor het kind bieden. Medewerkers van de kinderopvang tonen respect voor (de zelfstandigheid van) de kinderen. ...
  • Persoonlijke kwaliteiten bevorderen. ...
  • Sociale kwaliteiten bevorderen. ...
  • Normen en waarden overbrengen.

Wat is de visie van Montessori?

Het concept van de montessorischool: zelfstandigheid, gevoelige periode en lesmateriaal. 'Help mij het zelf te doen' is het motto van montessorionderwijs. Op een montessorischool leren kinderen namelijk hoe zij zelfstandig kunnen leren en werken. Zij kiezen in principe dagelijks hun eigen werk.

Welke 3 pedagogen zijn er?

De eerste pedagoog zijn de kinderen. Juist de onderlinge verschillen vormen de bouwstenen voor hun ontwikkeling; ze vormen de dynamiek van het proces. De tweede pedagoog, dat zijn de aanwezige volwassenen, zij voeden het kind op. De derde pedagoog is de omgeving; de ruimtes en de geboden materialen.

Wat is de betekenis van visie?

Het woord 'visie' is afgeleid van het Latijnse videre, wat zien of kijken betekent. Jouw visie is dus jouw kijk (op de wereld) en beschrijft hoe jij de wereld ziet. Andere woorden die hiervan afstammen zijn 'video' en 'televisie' (op afstand bekijken). Een bedrijfsvisie is meestal enkele alinea's lang.

Waarom is een pedagogische visie belangrijk?

Een pedagogisch beleidsplan op papier heeft een aantal belangrijke voordelen. Het is voor ouders duidelijk waar de instelling voor staat, wat zij belangrijk vindt in de opvoeding van de kinderen en op welke manier hier uitvoering aan wordt gegeven.

Wat is belangrijk als leerkracht?

Je bent als leerkracht verantwoordelijk voor een goede communicatie met je leerlingen en collega's, maar ook de ouders spelen een belangrijke rol. Je bent het eerste aanspreekpunt van de ouders en stelt hen op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind.

Hoe presenteer je een visie?

Schets de mogelijkheid. Mensen willen zien hoe 'het' eruit ziet als de visie werkelijkheid is geworden. Vanuit de wens en het verlangen van de nieuwe situatie kunnen ze zich verbinden aan jouw verhaal. Oftewel, schets het ideaalbeeld in plaats van voornamelijk af te geven op de huidige (ongewenste) situatie.

Wat is het verschil tussen een visie en een missie?

Een missie zegt wie je bent en wat je doet. Waar een visie vooral kijkt naar buiten en naar de toekomst, richt een missie zich vooral naar binnen, op jouw organisatie. Met een missie vertel je wat jouw bedrijf bijdraagt aan het waarmaken van je visie.

Wat is de visie op de zorg?

In de praktijk van de zorg is de visie van de organisatie de weergave van hoe mensen tegen hun cliënten aankijken. De visie is dus belangrijk voor de cultuur, de samenwerking en de communicatie.