Hoe oud mogen kinderen zelf beslissen?

Gevraagd door: Jesper Reijers  |  Laatste update: 18 juni 2022
Score: 4.8/5 (34 stemmen)

Kinderen worden op hun 18e verjaardag meerderjarig. Pas vanaf dat moment mogen ze alle beslissingen zelf nemen en zijn ze vrij om te gaan en staan waar ze willen. Dat betekent dat ze dan ook zelf mogen kiezen bij welke ouder ze willen wonen (of ergens anders) en hoe vaak ze hun ouders bezoeken.

Kan een kind van 12 jaar wil niet naar vader?

Een kind heeft altijd recht op omgang met de niet-verzorgende ouder (of die nu gezag heeft of niet). Ten aanzien van een kind dat 12 jaar en ouder is en dat bij de kinderrechter 'van ernstige bezwaren tegen omgang met zijn ouder heeft doen blijken' kan een verzoek tot omgang worden afgewezen.

Wat zijn de rechten van een 12 jarige?

Werken mag je nu niet alleen overdag, maar ook 's nachts. Je mag trouwen. Als je daar recht op hebt, kun je zelf een uitkering aanvragen. Je kunt een bankrekening openen zonder toestemming van je ouders en deze zelf beheren.

Hoe oud mag een kind beslissen waar hij woont?

Een kind mag vanaf zijn 12e verjaardag dus niet zelf kiezen waar hij/zij gaat wonen of hoe vaak hij/zij naar de andere ouder gaat. Pas vanaf het moment dat een kind volwassen is, vanaf zijn/haar 18e verjaardag, mag een kind zelf keuzes maken.

Wat mag een kind van 12 jaar beslissen?

Als je tussen de 12 jaar en 16 jaar bent dan moeten jouw ouders luisteren naar jouw mening, maar uiteindelijk beslissen zij dingen als: bij wie je gaat wonen, wanneer en hoe vaak je de ouder ziet waar je niet woont etc. Als je ouders er niet uitkomen, dan beslist de kinderrechter wat goed voor jou is.

webinar: Had mijn vader kinderen mogen krijgen

25 gerelateerde vragen gevonden

Kunnen ze zomaar je kind afpakken?

Jeugdzorg kan een kind of jongere (tijdelijk) uit huis plaatsen, bijvoorbeeld bij ernstige mishandeling of verwaarlozing. Dit beslist een kinderrechter. Ongeacht of de ouders het daarmee eens zijn.

Wat als je kind niet naar de andere ouder wilt?

Als je kind niet meer naar jou toe wil

Op het moment dat jij de ouder bent waar het kind niet meer naar toe wil gaan, zoek dan contact met de andere ouder. Probeer samen tot een oplossing te komen, eventueel met een mediator erbij. In bijna alle gevallen heb je recht op omgang met je kind!

Kan een moeder haar kind weghouden bij vader?

Recht op omgang met je kind is dus een wettelijk recht voor vaders. De wet geeft aan dat alleen in uitzonderlijke gevallen dit recht van vader op een omgangsregeling kan komen te vervallen. Moeder kan niet zomaar een omgangsregeling van vader weigeren en het kind weghouden bij vader.

Wat te doen als kind bij andere ouder wil wonen?

Overleg als ouder(s) van je kind met de andere ouder(s) over de mogelijkheden en onmogelijkheden van zijn/haar wens. Indien mogelijk met de jongere erbij, zodat deze zich serieus genomen voelt. Ga met elkaar om als ouders en niet als ex-partners. Betrek de jongere in de beslissing geef hem/haar de ruimte.

Is een kind verplicht om naar zijn vader te gaan?

De wet schrijft namelijk voor dat zowel de kinderen als de ouders recht hebben op omgang met elkaar. Ouders hebben zelfs de plicht om aan de omgang mee te werken. De rechter kan een ouder het recht op omgang met het kind slechts ontzeggen indien hiervoor zwaarwegende redenen zijn.

Wat voor werk kun je doen als je 12 bent?

Kinderen van 12 jaar mogen alleen werken als ze een werkstraf hebben. Zij mogen dan helpen bij licht, niet-industrieel werk. Bijvoorbeeld bij parkeergarages vegen of afwassen in de keuken van een verzorgingshuis. Ook kan het gaan om een leerproject.

Wat is ouder verstoting?

Van ouderverstoting is sprake als een kind een ouder, waarmee het kind voorheen een goede relatie had niet meer wil zien. Ouderverstoting is onderdeel van het beëindigen van de relatie tussen ouders. Soms manifesteert ouderverstoting zich pas jaren na de feitelijke scheiding.

Welke rechten hebben jongeren tussen 12 en 16?

Bij jongeren van 12 tot 16 jaar is de toestemming van de ouders/voogden en van de jongere zelf vereist. In twee uitzonderingsgevallen is de toestemming van alleen de jongere voldoende. Als het niet behandelen van de jongere voor hem ernstig nadeel oplevert (denk aan geslachtsziekte).

Hoe kan ik mijn kind beschermen tegen narcistische vader?

Zo bescherm je een kind tegen zijn narcistische vader

Zorg ervoor dat de kinderen bij jou en je nieuwe partner een veilige haven hebben waar ze altijd alles kunnen vertellen en bespreken. Zorg ervoor dat jij niet negatief over je ex praat. Maak hem niet zwart. Want dat brengt je kinderen in een loyaliteitsconflict.

Hoe herken je ouderverstoting?

Gedrag van de controlerende ouder:

Uitsluitende negatieve informatie over de andere ouder delen met het kind. Met smoesjes het contact tussen het kind en de andere ouder beperken. Niet of moeizaam nakomen van de (gerechtelijke) contactregeling. Ex-partner niet informeren over het welzijn en de ontwikkeling van het kind.

Wat kun je doen als je je kind niet mag zien?

Als de kinderrechter geen omgangsverbod heeft opgelegd, heb je het recht om je kind te zien. Jouw kind heeft ook het recht om jou te zien. Ouders kunnen samen, of met hulp van een gezinsvoogd/jeugdbeschermer, een omgangsregeling afspreken.

Hoe kind inschrijven bij andere ouder?

U mag de verhuizing van uw kind doorgeven. De andere ouder hoeft geen toestemming te geven en een identiteitsbewijs van het kind is niet nodig.
...
U mag de verhuizing van uw kind doorgeven, maar alleen:
  1. als hij of zij dat zelf niet doet en.
  2. als uw kind bij u inwoont en.
  3. als u naar hetzelfde adres verhuist.

Wat te doen als je kind je niet meer wil zien?

Accepteer de keuze van je kind, en zeg tegen je kind dat het goed is. Geef je kind het gevoel en de boodschap mee dat je van hem/haar houdt. Maak duidelijk dat je kind altijd welkom is bij je. Geef je kind het gevoel dat hij/zij bij jou terecht kan en altijd naar je toe mag komen.

Heeft een moeder meer recht op de kinderen dan een vader?

Veelal zal dit ook worden toegekend. De hoofdregel is namelijk dat gezamenlijk gezag in het in het belang van het kind is. Conclusie is dat vaders net zoveel recht op gezag hebben als moeders.

Wat als moeder omgangsregeling niet nakomt?

Wanneer een ouder de omgangsregeling niet nakomt kan een ouder met gezag aangifte doen wegens onttrekking van het kind aan het gezag. Onttrekking aan het ouderlijk gezag is strafbaar op grond van artikel 279 Wetboek van Strafrecht. Een aantal uitspraken van de Hoge Raad verduidelijken het begrip 'onttrekken'.

Kan je als vader afstand doen van je kind?

Nee, u kunt niet zelf afstand doen van het gezag over uw kind. Het is wel mogelijk om het ouderlijk gezag aan te passen naar eenhoofdig gezag van de andere ouder. De andere ouder heeft dan alleen het gezag. U kunt dit samen met de andere ouder vragen bij de rechter.

Kan je hoederecht opeisen?

Een eis tot verlies van hoederecht of ouderlijk gezag wordt gesteld bij de Familierechtbank. De eisende partij dient het bewijs te leveren van de eis tot 'alleen voogdij'. Het is evenwel vaak moeilijk om te bewijzen wat fout gaat bij een ouder om zo exclusief ouderlijk gezag op te eisen.

Is ouder verstoting strafbaar?

Ouderverstoting is strafbaar volgens art. 279 en 300 Wetboek van strafrecht! Veel kinderen van verstoten ouders ontwikkelen op latere leeftijd zelf psychische en emotionele problemen.

Kan een kind zomaar uit huis geplaatst worden?

Vrijwillige of gedwongen uithuisplaatsing

Een kind kan uit huis worden geplaatst als: het kind wordt verwaarloosd of mishandeld. de ouders te ziek zijn om het kind te verzorgen. er vaak ruzie is tussen ouder(s).

Kun je veilig thuis weigeren?

Kan ik een gesprek weigeren? Wij kunnen niemand dwingen om met ons in gespek te gaan, maar we hebben wel de wettelijke taak om te onderzoeken of het veilig is in jouw gezin is. Dat kunnen we niet doen zonder jou. Jouw mening hebben we nodig om een zo goed mogelijk beeld van de situatie te vormen.