hoe ik in aanraking ben gekomen met jeugdzorg.

Hoe kom je in aanraking met jeugdzorg?

Gevraagd door: drs Féline Demirci MPhil  |  Laatste update: 28 februari 2024
Score: 4.8/5 (10 stemmen)

Via de gemeente
  1. U meldt bij uw gemeente dat uw kind hulp nodig heeft.
  2. Uw gemeente onderzoekt uw situatie. Daarbij kijkt de gemeente wat u zelf al doet en of er mensen in uw omgeving zijn die kunnen helpen.
  3. Als dat niet voldoende is, wordt bekeken hoe de gemeente u kan ondersteunen. Dat kan professionele hulp zijn.

Hoe kom je in contact met jeugdzorg?

Dit kan anoniem. Je kunt ook bellen (0800-0432) of chatten met De Kindertelefoon. Dit is gratis & anoniem.

Hoe kan ik jeugdzorg inschakelen?

Waar kan je precies terecht? Voor jeugdzorg, jeugdhulp en ondersteuning bij opvoeding van je kinderen, kan je terecht bij je gemeente. Gemeenten geven advies over jeugdhulp en zorgen voor de toegang tot de jeugdhulp. Zij bekijken samen met het kind welke hulp het beste is.

Wie heeft recht op jeugdzorg?

Jeugdzorg wordt in principe geboden aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar. Jeugdhulp en jeugdreclassering kunnen doorlopen tot maximaal het 23ste levensjaar, maar dan moet daartoe expliciet besloten worden door de gemeente (jeugdhulp) of de rechter (jeugdreclassering).

Wie kan aanspraak doen op de Jeugdwet?

De Jeugdwet is bedoeld voor jeugdigen (kinderen en jongeren) en hun ouders die ondersteuning nodig hebben bij het opgroeien of bij de opvoeding. Het gaat om jeugdigen tot de leeftijd van 18 jaar.

37 gerelateerde vragen gevonden

Wie mag verwijzen naar jeugdzorg?

De Jeugdwet

De wettelijke verwijsbevoegdheid betekent voor de gemeente dat zij een verwijzing door de huisarts, de medisch specialist en de jeugdarts zullen moeten accepteren als toegang tot jeugdhulp.

Wie betaalt de jeugdzorg?

Wie betaalt wat in de Jeugdwet? Burgers Burgers betalen aanbieders zelf voor zorg die buiten het gemeentelijk aanbod valt. Het Rijk bekostigt gemeenten via de integratieuitkering sociaal domein (in het Gemeentefonds). Gemeenten betalen aanbieders via een subsidie of inkoopcontract.

Is jeugdzorg gratis?

Pedagogen, maatschappelijk werkers, jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen zijn aangesloten bij deze centra. Je kunt er terecht met opvoedkundige vragen, cursussen en het vinden van de juiste hulpinstanties. Ook veel consultatiebureaus zijn opgenomen in de centra. Jeugdhulp is gratis.

Kun je jeugdzorg weigeren?

Wilt u geen hulp? Dan kan de gemeente het gesprek met u aangaan, of een gecertificeerde instelling of de Raad voor de kinderbescherming betrekken. Beide kunt u weigeren. Bij ernstige problemen thuis kan de rechter gedwongen zorg opleggen (jeugdbescherming).

Wie kan mij helpen tegen jeugdzorg?

Klacht indienen jeugdhulp

U stuurt uw klacht naar de klachtencommissie van de jeugdhulpinstelling. Een vertrouwenspersoon kan u hierbij helpen. Neem hiervoor contact op met Jeugdstem – vertrouwenspersonen akj (adviesklachtenbureau jeugdzorg). De vertrouwenspersoon gaat ook mee naar gesprekken als u dit wilt.

Wat als je je kind niet meer aan kan?

Neem contact op met het wijkteam, je huisarts of de jeugdgezondheidszorg in jouw buurt als je je zorgen maakt. Samen kunnen jullie bekijken wat er wel en niet goed gaat in het gedrag van je kind. Ook kunnen jullie er met elkaar achter komen waar het lastige gedrag vandaan komt en waardoor het blijft bestaan.

Wat gebeurt er na een melding bij jeugdzorg?

Op basis van de melding doet Veilig Thuis zelf onderzoek naar de situatie of roept ze de hulp in van een lokale hulpverlener, zodat het gezin geholpen kan worden; Als je melding maakt, vertelt Veilig Thuis wat er met de melding gaat gebeuren.

Wat als je kind niet meer thuis kan wonen?

Kinderen die voor korte of langere tijd niet meer thuis kunnen wonen, gaan naar een pleeggezin, gezinshuis, leef- of behandelgroep, gesloten instelling of een crisisopvanggroep.

Waarom ga je naar jeugdzorg?

Jeugdhulpplicht gemeenten

Bijvoorbeeld hulp aan huis bij problemen in het gezin, maar ook bij psychische en gedragsproblemen van kinderen en jongeren. Gemeenten hebben de plicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld aan jongeren met een beperking, stoornis, aandoening of opgroeiproblemen.

Hoe kom je terecht bij gesloten jeugdzorg?

Machtiging gesloten jeugdhulp

Een verzoek tot JeugdzorgPlus kan worden ingediend door een gemeente, de Raad voor de Kinderbescherming, een gecertificeerde instelling of de Officier van Justitie. De kinderrechter beslist of een jongere JeugdzorgPlus nodig heeft.

Wat is het verschil tussen jeugdzorg en jeugdhulp?

Sinds de decentralisatie van alle zorg voor jeugd naar gemeen- ten hanteert het CBS het begrip jeugdzorg als verzamel naam voor jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugd reclassering.

Wat zijn redenen om een kind uit huis te plaatsen?

ernstige ziekte bij de ouders waardoor zij hun kind niet kunnen verzorgen. veel ruzie is tussen ouder(s). Of tussen ouders en het kind. te zware zorg vanwege een handicap of ernstige gedragsproblematiek bij het kind.

Welke 3 takken kent jeugdzorg?

Begeleiding thuis bij problemen in het gezin (ambulante jeugdhulp) Pleegzorg (hulp door pleegouders) Jeugdzorgplus (hulp voor jongeren met ernstige problemen)

Wie controleert jeugdzorg?

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) houden toezicht op de zorg. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) controleert zorgondernemingen op grond van de Mededingingswet.

Wat is de meest voorkomende psychische stoornis in de kindertijd?

Meest voorkomende psychische stoornissen

Dit zijn de meest voorkomende stoornissen bij kinderen: ADHD. Je kind heeft moeite om zich te concentreren en is snel afgeleid. Ook kan het zijn dat je zoon of dochter erg druk en impulsief is.

Hoe help ik mijn kind met psychische problemen?

Of heeft uw kind hulp nodig? Dan kunt u naar een sociaal wijkteam (of jeugdteam) in uw buurt. Hier werken deskundigen op het gebied van bijvoorbeeld verstandelijk beperkingen, psychische en opvoedproblemen. Zij kunnen tijdelijke ondersteuning bieden.

Hoe kan ik mijn kind laten opnemen?

Wanneer direct contact opnemen als mijn kind psychische klachten heeft? Bel direct uw huisarts of de huisartsenpost: als uw kind zichzelf in gevaar brengt, bijvoorbeeld door zich erg te verwaarlozen of te beschadigen. als uw kind anderen in gevaar brengt, bijvoorbeeld zeer agressief is tegen anderen.

Wat kost een kind in de jeugdzorg?

In 2021 gaf een Nederlandse gemeente gemiddeld €10.207 uit per jeugdige met jeugdzorg. De bedragen liepen echter uiteen van €3.380 tot €20.700 (mediaan €10.023). Per jeugdige van 0 tot 18 in de gemeente werd gemiddeld €162 uitgegeven, uiteenlopend van €37 tot €1.669 (mediaan €147).

Is jeugdzorg vrijwillig?

In het vrijwillige kader wordt jeugdhulp op vrijwillige basis door of voor gezinnen verzocht en geaccepteerd. In het gedwongen kader worden gezinnen door middel van een door de rechter opgelegde kinderbeschermingsmaatregel verplicht om jeugdhulp te aanvaarden.