Hoe ga je om met kinderen met een taalachterstand?

Gevraagd door: drs Berend Mulders  |  Laatste update: 5 mei 2022
Score: 4.8/5 (62 stemmen)

Als je merkt dat je peuter nog niet zo met taal bezig is, is het goed om hem daar bewust wat meer in te stimuleren. Het helpt al als je veel met je kind praat en speelt. Dit is ook goed voor de band tussen jou en je peuter. het is belangrijk dat je hierbij op een gewone manier met je kind praat, dus geen babytaal.

Wat te doen bij taalachterstand peuters?

Met peuters moet je veel praten

Als je met je kind praat, is het belangrijk dat je goede zinnen maakt en veel woorden en begrippen gebruikt. Gebruik dus geen babytaal. Probeer de zinnen niet te lang te maken. Ook elke dag voorlezen is een goede mogelijkheid om je kind taal te leren.

Hoe kan je een taalachterstand wegwerken?

Sommige kinderen krijgen extra les om een taalachterstand te verhelpen, vaak in de vorm van remedial teaching. Dit is geen bijles maar een speciaal voor je kind ontwikkeld lesprogramma om het zo snel mogelijk terug te brengen op het klassikale niveau.

Wat zijn de oorzaken van een taalachterstand?

Een taalachterstand kan worden veroorzaakt door een stoornis bij het kind of door onvoldoende taalaanbod uit de omgeving. Men spreekt dan respectievelijk van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of een taalontwikkelingsachterstand (TOA). Ook een combinatie is mogelijk.

Hoe voorkom je een taalachterstand?

' Voorlezen helpt ook enorm om je kind taalvaardig te maken. Uit onderzoek van Boekstart, het bibliotheek-programma dat ouders stimuleert hun baby's voor te lezen, blijkt dat baby's die regelmatig worden voorgelezen, later hoger scoren op taal. Ze hebben onder andere een grotere woordenschat.

Hebben tweetalige kinderen een taalachterstand?

20 gerelateerde vragen gevonden

Hoe herken je een taalachterstand?

Kenmerken TOS

Het kind heeft moeite om op een woord te komen. Het kind is niet goed te verstaan. Het kind wordt boos als hij of zij niet begrepen wordt of anderen niet begrijpt. Het kind maakt korte zinnen of veel fouten bij het maken van zinnen.

Wat is een taal achterstand?

Een taalachterstand kan ontstaan als een kind zijn moedertaal weinig hoort of spreekt. Door meer taalaanbod, haalt het kind de achterstand vaak weer in. Bij een taalontwikkelingsstoornis is er meer aan de hand. Er is iets mis met het aangeboren vermogen om taal te leren.

Hebben meertalige kinderen een taalachterstand?

Meertalige kinderen kunnen een spraak- en taalachterstand hebben in het Nederlands. Wanneer er een stoornis of achterstand is in de eerste taal, zal ook de tweede taalontwikkeling verstoord verlopen. In een groot deel van de wereld is het normaal dat men elke dag meerdere talen spreekt.

Wat zijn mogelijke afwijkingen in de taalontwikkeling in deze leeftijdsgroep?

Er kunnen verschillende oorzaken zijn van een taalachterstand, namelijk: 1) als gevolg van beperkingen zoals doofheid, autismespectrumstoornis (ASS) of algehele ontwikkelingsachterstand (secundaire taalontwikkelingsstoornis), 2) een primaire taalontwikkelingsstoornis (TOS) op basis van een defect bij het kind, en 3) ...

Hoe verloopt de taalontwikkeling van een kind?

Op leeftijd van drie jaar is 50% tot 70% van wat het kind zegt verstaanbaar voor anderen, op leeftijd van vier jaar is dat 75% tot 90%. Vanaf de leeftijd van vijf à zes jaar is er sprake van verfijning van het taalgebruik (met name de grammatica) en verdere uitbreiding van de woordenschat.

Hoe kan je een kind met TOS helpen?

Tips als je kind TOS heeft:
 1. Blijf met en tegen je kind praten, ook als je kind maar weinig terug zegt.
 2. Geef één opdracht tegelijk.
 3. Volg je kind tijdens het spelen.
 4. Praat rustig en gebruik geen moeilijke woorden.
 5. Lees veel voor en moedig je kind aan om te reageren.

Hoe ontstaat een TOS?

TOS is een taalstoornis die aangeboren is of is ontstaan in de eerste twee levensjaren. De stoornis wordt veroorzaakt door (nog) niet aantoonbare problemen in de hersenen. Bij TOS zijn er problemen in de taalvaardigheid en in de spraak. Dit heeft invloed op het begrijpen van taal en/of het spreken.

Wat kan een kinderdagverblijf doen om de taalontwikkeling te stimuleren?

Samen spelen is een goede manier om veel met elkaar te praten. Ook spelletjes waarbij je doet alsof, zijn heel goed voor de taalontwikkeling. Verder zijn er veel spelletjes waarbij je kind woorden leert en leert nadenken en onthouden, zoals lotto en memory. Laat je kind ook veel met andere kinderen spelen.

Hoe kan ik mijn kind Nederlands leren?

Kinderen zullen Nederlands leren door naar school te gaan en te spelen met andere kinderen die Nederlands spreken. Hoe meer kinderen met de Nederlandse taal in aanraking komen, hoe sneller zij de taal zullen beheersen. Naast school en vriendjes en vriendinnetjes spelen ook ouders een rol bij het aanleren van een taal.

Welke taalstoornissen zijn er?

Er zijn 2 soorten taalstoornissen. Stoornissen die ontstaan bij het leren van taal door kinderen (taalontwikkelingsstoornissen). Deze komen het meest voor. En er zijn stoornissen die later ontstaan, bijvoorbeeld door hersenletsel.

Wat zijn de gevolgen van taalachterstand?

Gevolgen van een taalachterstand

Als een kind de taal niet goed beheerst, kan het zijn dat hij op school achterstanden gaat ontwikkelen op de verschillende vakgebieden zoals begrijpend lezen en rekenen. Ook zien we een verband tussen problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling en taalachterstanden.

Is TOS te genezen?

Een taalontwikkelingsstoornis is niet te genezen maar een goede en liefst vroege behandeling kan een kind leren om beter met taal om te gaan zodat het zich beter kan redden.

Wat is de invloed van meertalige opvoeding op de taalontwikkeling?

Door een positieve houding over de thuistaal krijgen meertalige kinderen de boodschap dat ze mogen zijn zoals ze zijn. Dit levert een vruchtbare bodem voor het behalen van schoolsucces en zorgt voor een positief ik-beeld. Ook neemt het onderlinge vertrouwen tussen school en kind of ouders en kind toe.

Wat de aandachtspunten zijn bij meertalig opvoeden waar moet je als ouder aan denken?

Spreek dan allebei in je moedertaal met je kind. Het is belangrijk dat je als ouder de taal spreekt waarin je comfortabel je gevoelens kunt uitdrukken. Een kind dat met verschillende talen opgroeit, zal in het begin soms verschillende talen door elkaar gebruiken. Dit gaat vanzelf over en is niet erg.

Wat zijn de nadelen van meertaligheid?

“Tweetalige of meertalige kinderen krijgen een taalachterstand.”
 • een kind kan verlegen en terughoudend zijn en daardoor weinig oefenen met taal.
 • gehoorproblemen.
 • geen prikkelende thuissituatie op het gebied van taal.
 • als een kind zijn moedertaal weinig hoort of spreekt.
 • een taalontwikkelingsstoornis.

Kan een kind met TOS naar regulier onderwijs?

Kinderen die een taalontwikkelingsstoornis hebben, komen in aanmerking voor een onderwijs- of ondersteuningsarrangement. Een onderwijsarrangement geeft toegang tot een speciale school. Een ondersteuningsarrangement is nodig voor ambulante begeleiding op een reguliere school.

Wat is Dysfatische ontwikkelingsstoornis?

Dysfatische ontwikkeling is een neurologische spraak-taalontwikkelingsstoornis waarbij het kind veel meer begrijpt van wat anderen zeggen, dan het zelf kan zeggen.

Hoe herken je spraakstoornissen?

Bij een dysartrie kan men de woorden en zinnen wel formuleren, maar worden ze niet goed en duidelijk uitgesproken. Ook het ademhalen kan bij een dysartrie bemoeilijkt worden en de stem kan anders klinken. De communicatie bij mensen met dysartrie is gestoord, omdat ze moeilijk te verstaan zijn.

Wie kan TOS vaststellen?

De logopedist stelt de diagnose vermoedelijke TOS (zie ook kader 2) en legt de afspraken vast in het zorgdossier. Na tien behandelingen hebben ouders en logopedist geen vooruitgang opgemerkt. De behandelend logopedist adviseert, zoals besproken, de ouders om multidisciplinair onderzoek op een AC te laten verrichten.

Hoe kun je taalontwikkeling stimuleren?

Tips
 • Praten is communiceren. ...
 • Praat veel met je kind. ...
 • Vertelt je kind een verhaal? ...
 • Praat je kind weinig? ...
 • Lees veel voor, ga naar de bibliotheek en laat je kind zelf boeken lezen.
 • Laat je kind naar digitale boeken kijken. ...
 • Er zijn veel computerspellen, websites en apps voor de taalontwikkeling.